Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mateo 17:1-27

17  Unom ka adlaw sa ulahi gikuyog ni Jesus si Pedro ug si Santiago ug si Juan nga iyang igsoon ug gidala sila ngadto sa usa ka hataas nga bukid nga silasila ra.+  Ug nausab ang iyang dagway sa ilang atubangan, ug misidlak ang iyang nawong ingon sa adlaw,+ ug ang iyang panggawas nga mga besti migilaw ingon sa kahayag.+  Ug, tan-awa! nagpakita kanila si Moises ug si Elias, nga nakigsulti kaniya.+  Ingon nga sanong si Pedro miingon kang Jesus: “Ginoo, maayo gayod nga ania kami dinhi. Kon buot mo, magpatindog ako ug tulo ka tolda dinhi, usa alang kanimo ug usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias.”+  Samtang nagsulti pa siya, tan-awa! usa ka hayag nga panganod milandong kanila, ug, tan-awa! dihay tingog gikan sa panganod, nga nag-ingon: “Kini mao ang akong Anak, ang hinigugma, kinsa akong giuyonan;+ patalinghogi ninyo siya.”+  Sa pagkadungog niini ang mga tinun-an nanghapa ug nangahadlok pag-ayo.+  Unya si Jesus miduol ug, nga mihikap kanila, miingon: “Tindog ug ayaw kamo kahadlok.”+  Sa dihang giyahat nila ang ilang mga mata, wala silay nakita kondili si Jesus lamang.+  Ug sa nanglugsong sila gikan sa bukid, si Jesus nagbaod kanila, nga nag-ingon: “Ayaw isulti ang panan-awon kang bisan kinsa hangtod nga mobangon ang Anak sa tawo gikan sa mga patay.”+ 10  Apan, ang mga tinun-an nangutana kaniya: “Nan, nganong nag-ingon ang mga eskriba nga kinahanglang moabot una si Elias?”+ 11  Sa pagtubag siya miingon: “Sa pagkatinuod, si Elias moabot ug ipasig-uli ang tanang butang.+ 12  Hinunoa, ako magaingon kaninyo nga si Elias miabot na ug sila wala moila kaniya apan nagbuhat kaniya sa mga butang nga buot nila. Niining paagiha usab ang Anak sa tawo gitakdang mag-antos diha sa ilang mga kamot.”+ 13  Unya nasabtan sa mga tinun-an nga nagsulti siya kanila mahitungod kang Juan nga Bawtista.+ 14  Ug sa nagpaingon sila sa panon sa katawhan,+ miduol kaniya ang usa ka tawo, nga miluhod kaniya ug nag-ingon: 15  “Ginoo, kaluy-i ang akong anak nga lalaki, tungod kay siya patolon ug masakiton, kay subsob siya nga mahulog ngadto sa kalayo ug subsob ngadto sa tubig;+ 16  ug gidala ko siya sa imong mga tinun-an, apan wala sila makaayo kaniya.”+ 17  Sa pagtubag si Jesus miingon: “Oh walay pagtuo ug hiwi nga kaliwatan,+ hangtod kanus-a nga ako magpadayon sa pagpakig-uban kaninyo? Hangtod kanus-a nga ako mag-antos kaninyo? Dad-a siya ngari kanako.” 18  Unya gibadlong kini ni Jesus, ug ang demonyo migula kaniya;+ ug ang batang lalaki naayo sukad niadtong taknaa.+ 19  Human dayon niadto ang mga tinun-an miduol kang Jesus nga silasila ra ug miingon: “Nganong wala kami makahingilin niini?”+ 20  Siya miingon kanila: “Tungod sa kagamay sa inyong pagtuo. Kay sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Kon kamo adunay pagtuo nga ang gidak-on ingon sa lugas sa mustasa, sultihan ninyo kining bukira, ‘Balhin gikan dinhi paingon didto,’ ug mobalhin kini, ug walay mahimong imposible alang kaninyo.”+ 21  —— 22  Samtang sila nagkatigom sa Galilea si Jesus miingon kanila: “Ang Anak sa tawo gitakdang pagabudhian ngadto sa mga kamot sa mga tawo,+ 23  ug ilang pagapatyon siya, ug sa ikatulo ka adlaw siya pagabangonon.”+ Tungod niini sila naguol pag-ayo.+ 24  Sa pag-abot nila sa Capernaum ang mga tawong nangolekta sa duha ka drakma [nga buhis] miduol kang Pedro ug miingon: “Wala ba magbayad ang inyong magtutudlo sa duha ka drakma [nga buhis]?”+ 25  Siya miingon: “Oo.” Apan, sa dihang misulod siya sa balay siya giunhan ni Jesus pinaagi sa pag-ingon: “Unsay imong hunahuna, Simon? Gikan ba ni kinsa ang mga hari sa yuta magadawat sa mga bayad sa buhis o sa buhis por ulo? Gikan ba sa ilang mga anak o gikan sa mga estranyo?” 26  Sa dihang siya miingon: “Gikan sa mga estranyo,” si Jesus miingon kaniya: “Nan, sa pagkatinuod ang mga anak libre sa buhis. 27  Apan aron kita dili makapandol kanila,+ adto sa dagat, pag-itsag pasol, ug kuhaa ang unang isda nga mokubit ug, sa imong pagbingat sa baba niini, makaplagan mo ang usa ka sensilyo nga estatero. Kuhaa kana ug ihatag kini kanila alang kanako ug kanimo.”+

Mga Footnote