Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 16:1-28

16  Dinhi ang mga Pariseo+ ug mga Saduseo miduol kaniya ug, aron sa pagtental kaniya, ilang gihangyo siya nga ipadayag kanila ang usa ka ilhanan gikan sa langit.+  Sa pagtubag siya miingon kanila: “[[Inigkilumkilom na nabatasan ninyo ang pag-ingon, ‘Mahimong maayo ang panahon, kay daw kalayo ang kapula sa langit’;  ug sa pagkabuntag, ‘Tugnaw, ulanon nga panahon karong adlawa, kay daw kalayo ang kapula sa langit, apan nagadagtom.’ Mahibalo kamong mohubad sa dagway sa langit, apan dili kamo makahubad sa mga ilhanan sa kapanahonan.]]+  Ang usa ka daotan ug mananapaw nga kaliwatan magpadayon sa pagpangitag ilhanan, apan walay ilhanan nga ihatag niini+ gawas sa ilhanan ni Jonas.”+ Niana siya milakaw, nga gibiyaan sila.+  Karon ang mga tinun-an mitabok ngadto sa pikas nga tampi ug nahikalimot sa pagdalag tinapay.+  Si Jesus miingon kanila: “Bukha kanunay ang inyong mga mata ug pagbantay sa lebadura sa mga Pariseo ug sa mga Saduseo.”+  Busa sila nangatarongan sa ilang kaugalingon, nga nag-ingon: “Wala kita magdala ug mga tinapay.”  Kay nasayod niini, si Jesus miingon: “Nganong kamo nangatarongan niini sa inyong kaugalingon, tungod kay kamo walay mga tinapay, kamong diyutay ug pagtuo?+  Wala pa ba kamo makasabot sa punto, o wala ba kamo mahinumdom sa lima ka tinapay alang sa lima ka libo ug kon pila ka bukag ang inyong nahipos?+ 10  O sa pito ka tinapay alang sa upat ka libo ug kon pila ka balonang bukag ang inyong nahipos?+ 11  Naunsa ba nga wala ninyo hisabti nga ako wala maghisgot kaninyo bahin sa mga tinapay? Apan pagbantay sa lebadura sa mga Pariseo ug sa mga Saduseo.”+ 12  Unya ilang nasabtan nga siya miingon nga magbantay, dili sa lebadura sa mga tinapay, kondili sa pagtulon-an+ sa mga Pariseo ug sa mga Saduseo. 13  Karon sa nakaabot na siya sa mga bahin sa Cesarea Filipos, si Jesus nangutana sa iyang mga tinun-an: “Sumala sa sulti sa mga tawo kinsa ba ang Anak sa tawo?”+ 14  Sila miingon: “Ang pipila nag-ingon nga si Juan nga Bawtista,+ ang uban si Elias,+ ang uban pa si Jeremias o usa sa mga manalagna.” 15  Siya miingon kanila: “Apan kamo, sumala ninyo kinsa ba ako?”+ 16  Sa pagtubag si Simon Pedro miingon: “Ikaw mao ang Kristo,+ ang Anak sa Diyos nga buhi.”+ 17  Sa pagtubag si Jesus miingon kaniya: “Malipayon ikaw, Simon anak ni Jonas, tungod kay ang unod ug dugo wala magpadayag niini kanimo, apan ang akong Amahan nga anaa sa mga langit nagpadayag niini.+ 18  Dugang pa, ako magaingon kanimo, Ikaw si Pedro,+ ug sa ibabaw niining dakong-bato+ pagatukoron ko ang akong kongregasyon, ug ang mga ganghaan sa Hades+ dili makabuntog niini.+ 19  Igahatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa mga langit, ug bisan unsay magapos nimo sa yuta mahimong butang nga ginapos sa mga langit, ug bisan unsay mabadbaran nimo sa yuta mahimong butang nga binadbaran sa mga langit.”+ 20  Unya sa hugot gipinahan niya ang mga tinun-an nga dili isulti kang bisan kinsa nga siya ang Kristo.+ 21  Sukad nianang panahona si Jesu-Kristo nagsugod sa pagpakita sa iyang mga tinun-an nga siya kinahanglang moadto sa Jerusalem ug mag-antos sa daghang butang gikan sa mga ansiyano ug sa pangulong mga saserdote ug sa mga eskriba, ug pagapatyon, ug sa ikatulo ka adlaw pagabangonon.+ 22  Niini si Pedro nagpinig kaniya ug nagbadlong kaniya, nga nag-ingon: “Magmaluloton ka sa imong kaugalingon, Ginoo; dili gayod mahitabo kanimo kini nga dulnganan.”+ 23  Apan, sa pagliso niya, siya miingon kang Pedro: “Magpalikod ka kanako, Satanas!+ Ikaw maoy kapandolan kanako, tungod kay ikaw naghunahuna, dili sa mga hunahuna sa Diyos,+ kondili nianang sa mga tawo.” 24  Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an: “Kon adunay buot mosunod kanako, padumilia siya sa iyang kaugalingon ug ipapas-an ang iyang estaka sa pagsakit ug magpadayon+ sa pagsunod kanako. 25  Kay si bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kalag mawad-an niini; apan si bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kalag tungod kanako makakaplag niini.+ 26  Kay unsay kapuslanan alang sa usa ka tawo kon maangkon niya ang tibuok kalibotan apan mawad-an sa iyang kalag?+ o unsay ikahatag sa usa ka tawo baylo+ sa iyang kalag? 27  Kay ang Anak sa tawo gitakdang moabot diha sa himaya sa iyang Amahan uban sa iyang mga manulonda, ug unya pagabalosan niya ang matag usa sumala sa iyang panggawi.+ 28  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga adunay pipila niadtong nagabarog dinhi nga dili gayod makatilaw ug kamatayon hangtod nga makita una nila ang Anak sa tawo nga moabot diha sa iyang gingharian.”+

Mga Footnote