Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 15:1-39

15  Unya nanganha kang Jesus ang mga Pariseo ug mga eskriba gikan sa Jerusalem,+ nga nag-ingon:  “Nganong ang imong mga tinun-an naglapas sa tradisyon sa mga tawo sa kanhing mga panahon? Pananglitan, sila dili manghunaw sa ilang mga kamot sa hapit nang mangaon.”+  Sa pagtubag siya miingon kanila: “Nganong ginalapas man usab ninyo ang sugo sa Diyos tungod sa inyong tradisyon?+  Pananglitan, ang Diyos miingon, ‘Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan’;+ ug, ‘Siya nga magapasipala sa amahan o inahan pagapatyon.’+  Apan kamo moingon, ‘Bisan kinsa nga moingon sa iyang amahan o inahan: “Bisan unsay akong nabatonan nga imo untang kapahimuslan gikan kanako maoy usa ka gasa nga gipahinungod sa Diyos,”  siya dili na gayod makapasidungog sa iyang amahan.’+ Ug busa gihimo ninyo nga walay pulos ang pulong sa Diyos tungod sa inyong tradisyon.+  Kamong mga salingkapaw,+ si Isaias+ haom nga nagtagna bahin kaninyo, sa dihang siya miingon,  ‘Kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasingkasing halayo kaayo kanako.+  Kawang lamang nga sila nagpadayon sa pagsimba kanako, tungod kay sila nagtudlo sa mga sugo sa mga tawo ingon nga mga doktrina.’”+ 10  Niana gipaduol niya ang panon sa katawhan ug miingon kanila: “Pamati ug sabta ang diwa niini:+ 11  Dili ang magasulod sa iyang baba ang makapahugaw sa usa ka tawo; kondili ang magagula sa iyang baba ang makapahugaw sa usa ka tawo.”+ 12  Unya ang mga tinun-an miduol ug miingon kaniya: “Nahibalo ka ba nga nangapandol ang mga Pariseo sa pagkadungog sa imong gisulti?”+ 13  Sa pagtubag siya miingon: “Ang matag tanom nga wala itanom sa akong langitnong Amahan pagaibton.+ 14  Pasagdi lang ninyo sila. Sila maoy mga buta nga tiggiya. Nan, kon ang usa ka buta nga tawo magagiya sa usa ka buta nga tawo, silang duha mangahulog sa gahong.”+ 15  Agig sanong si Pedro miingon kaniya: “Ipatin-aw kanamo ang sambingay.”+ 16  Niini siya miingon: “Wala ba diay usab kamoy pagsabot?+ 17  Wala ba kamo masayod nga ang tanang butang nga nagasulod sa baba moagi sa tinai ug ipagawas ngadto sa awasanan sa hugaw? 18  Hinunoa, ang mga butang nga nagagula sa baba maoy gikan sa kasingkasing, ug kanang mga butanga makapahugaw sa tawo.+ 19  Pananglitan, nagagula gikan sa kasingkasing ang daotang mga pangatarongan,+ mga pagbuno, mga pagpanapaw, mga pakighilawas, mga pagpangawat, bakak nga mga pagpamatuod, mga pasipala.+ 20  Kining mga butanga ang makapahugaw sa tawo; apan ang pagkaon nga dili manghunaw sa kamot dili makapahugaw sa tawo.”+ 21  Sa pagbiya didto, si Jesus karon mipaingon sa mga bahin sa Tiro ug Sidon.+ 22  Ug, tan-awa! usa ka babayeng Fenicianhon+ nga gikan niadto nga mga rehiyon miabot ug misinggit sa makusog, nga nag-ingon: “Kaluy-i ako,+ Ginoo, Anak ni David. Ang akong anak nga babaye gisakit pag-ayo sa demonyo.” 23  Apan wala siya mosultig usa ka pulong sa pagtubag kaniya. Busa ang iyang mga tinun-an miduol ug naghangyo kaniya: “Papaulia siya; tungod kay nagpadayon siya sa pagsunod kanato nga nagatuaw.” 24  Sa pagtubag siya miingon: “Ako wala ipadala ngadto kang bisan kinsa gawas lamang ngadto sa nawalang mga karnero sa balay sa Israel.”+ 25  Sa nakaduol ang babaye siya miyukbo kaniya, nga nag-ingon: “Ginoo, tabangi ako!”+ 26  Sa pagtubag siya miingon: “Dili matarong nga kuhaon ang tinapay sa mga bata ug iitsa kini sa gagmay nga mga iro.” 27  Siya miingon: “Oo, Ginoo; apan sa pagkatinuod ang gagmay nga mga iro mokaon sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa ilang mga agalon.”+ 28  Unya si Jesus miingon sa pagtubag kaniya: “Oh babaye, dako ang imong pagtuo; ipahinabo kini kanimo sumala sa buot mo.” Ug ang iyang anak nga babaye naayo sukad niadtong taknaa.+ 29  Sa pagtabok gikan didto, si Jesus sunod nahiabot duol sa dagat sa Galilea,+ ug, sa pagkatungas ngadto sa bukid,+ siya naglingkod didto. 30  Unya ang dakong mga panon sa katawhan miduol kaniya, nga nagdala ug mga tawong bakol, pungkol, buta, amang, ug daghang uban pa, ug ilang gibutang sila sa iyang tiilan, ug iyang giayo sila;+ 31  mao nga ang panon sa katawhan nahibulong sa nakita nila ang mga amang nga nagsulti ug ang mga bakol nga naglakaw ug ang mga buta nga nakakita, ug ilang gihimaya ang Diyos sa Israel.+ 32  Apan gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ngadto kaniya ug miingon:+ “Ako naluoy+ sa panon, tungod kay tulo na ka adlaw nga sila nag-uban kanako ug sila walay makaon; ug dili ko buot nga palakton sila nga nagpuasa. Lagmit panguyapan sila sa dalan.” 33  Bisan pa niana, ang mga tinun-an miingon kaniya: “Asa man kita makakuhag igong mga tinapay niining mingaw nga dapit aron sa pagbusog sa panon sa katawhan sa ingon niining gidak-ona?”+ 34  Niini si Jesus miingon kanila: “Pila ka buok ang inyong tinapay?” Sila miingon: “Pito, ug pipila ka gagmayng isda.” 35  Busa, human sultihi ang panon sa katawhan nga manglingkod sa yuta, 36  iyang gikuha ang pito ka tinapay ug ang mga isda ug, human magpasalamat, iyang gipikaspikas kini ug giapod-apod ngadto sa mga tinun-an, ang mga tinun-an sa baylo ngadto sa mga panon sa katawhan.+ 37  Ug ang tanan nangaon ug nangabusog, ug ingong sobrang mga tipik sila nakahipos ug pito ka balonang bukag nga puno.+ 38  Ngani kadtong mga nangaon maoy upat ka libong lalaki, gawas sa mga babaye ug sa mga bata. 39  Sa kataposan, human palakta ang mga panon sa katawhan, siya misakay sa sakayan ug miadto sa mga rehiyon sa Magadan.+

Mga Footnote