Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mateo 14:1-36

14  Niadtong panahona si Herodes, ang magmamando sa distrito, nakadungog sa taho bahin kang Jesus+  ug miingon sa iyang mga alagad: “Kini mao si Juan nga Bawtista. Siya gibangon gikan sa mga patay, ug kini ang hinungdan nga ang gamhanang mga buhat nagalihok diha kaniya.”+  Kay si Herodes man ang nagpadakop kang Juan ug nagpagapos kaniya ug nagbalhog kaniya sa bilanggoan tungod kang Herodias nga asawa ni Felipe nga iyang igsoon.+  Kay siya gisultihan man ni Juan: “Dili subay sa balaod ang paghupot mo kaniya.”+  Hinunoa, bisag buot niyang patyon siya, gikahadlokan niya ang panon sa katawhan, tungod kay ilang giisip siya nga manalagna.+  Apan sa dihang gisaulog ang adlawng-natawhan+ ni Herodes, ang anak nga babaye ni Herodias misayaw diha niana ug nakapahimuot pag-ayo kang Herodes  nga siya misaad uban ang panumpa nga ihatag kaniya ang bisan unsa nga iyang pangayoon.+  Unya siya, nga gitudloan sa iyang inahan, miingon: “Ihatag kanako dinhi sa usa ka bandihado ang ulo ni Juan nga Bawtista.”+  Bisan pag naguol siya, ang hari tungod sa pagtamod sa iyang mga panumpa ug tungod niadtong nanghirag uban kaniya nagmando nga kini ihatag;+ 10  ug iyang gipaadtoan ug gipapunggotan sa ulo si Juan didto sa bilanggoan. 11  Ug ang iyang ulo gidala diha sa usa ka bandihado ug gihatag sa dalaga, ug gidala niya kini sa iyang inahan.+ 12  Sa kataposan ang iyang mga tinun-an nangabot ug nagkuha sa patayng lawas ug naglubong kaniya+ ug miadto ug mitaho kang Jesus. 13  Sa pagkadungog niini, si Jesus mipahawa gikan didto pinaagi sa sakayan paingon sa usa ka mingaw nga dapit aron mag-inusara;+ apan ang mga panon sa katawhan, nga nakadungog bahin niini, misunod kaniya nga nagbaktas gikan sa mga siyudad. 14  Karon sa dihang siya mikawas na, iyang nakita ang usa ka dakong panon sa katawhan; ug siya naluoy+ kanila, ug siya nag-ayo sa ilang mga masakiton.+ 15  Apan sa pagkilumkilom na, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon: “Mingaw ang dapit ug ang takna pasado na kaayo; palakta ang mga panon sa katawhan, aron sila mangadto sa mga balangay ug makapalit alang sa ilang kaugalingon ug makaon.”+ 16  Hinunoa, si Jesus miingon kanila: “Dili sila kinahanglang mobiya: hatagi ninyo sila ug makaon.”+ 17  Sila miingon kaniya: “Aduna lamang kitay lima ka tinapay ug duha ka isda.”+ 18  Siya miingon: “Dad-a ninyo kana ngari kanako.” 19  Unya siya nagsugo sa mga panon sa katawhan nga manglingkod sa balili ug nagkuha sa lima ka tinapay ug sa duha ka isda, ug, miyahat sa langit, siya nagpasalamat+ ug, human pikaspikasa ang mga tinapay, siya nag-apod-apod niini ngadto sa mga tinun-an, ang mga tinun-an sa baylo ngadto sa mga panon sa katawhan.+ 20  Busa ang tanan nangaon ug nangabusog, ug ilang gihipos ang sobra nga mga tipik, napulog-duha ka bukag nga puno.+ 21  Ngani kadtong nangaon maoy mga lima ka libong lalaki, gawas sa mga babaye ug mga bata.+ 22  Unya, sa walay langan, iyang gipugos ang iyang mga tinun-an nga mosakay sa sakayan ug mag-una kaniya ngadto sa pikas nga tampi, samtang siya nagpalakaw sa mga panon sa katawhan.+ 23  Sa kataposan, kay nakapalakaw na sa mga panon sa katawhan, siya mitungas sa bukid nga siya ra aron mag-ampo.+ Bisan kadto kilumkilom na, siya didto nga nag-inusara. 24  Sa pagkakaron ang sakayan ginatos na ka metro ang gilay-on gikan sa mamala, nga naglisod tungod sa mga balod,+ kay sungsongon man ang hangin. 25  Apan sa ikaupat nga yugto sa pagbantay sa kagabhion siya miadto kanila, nga naglakaw ibabaw sa dagat.+ 26  Sa dihang ilang nakita siya nga naglakaw ibabaw sa dagat, ang mga tinun-an nangalisang, nga nag-ingon: “Usa ka pantasma!”+ Ug sila misinggit sa ilang kahadlok. 27  Apan dihadiha si Jesus misulti kanila sa mga pulong: “Magmaisogon, ako kini;+ ayaw kamo kahadlok.” 28  Sa pagtubag si Pedro miingon kaniya: “Ginoo, kon ikaw man, paanhaa ako kanimo sa ibabaw sa tubig.” 29  Siya miingon: “Dali ngari!” Niana dayon si Pedro, nga mikawas sa sakayan,+ milakaw sa ibabaw sa tubig ug miadto kang Jesus. 30  Apan sa pagkakita sa unos, siya nahadlok ug, sa dihang nagakaunlod na, siya misinggit: “Ginoo, luwasa ako!” 31  Gituy-od dihadiha ang iyang kamot, si Jesus mikupot kaniya ug miingon kaniya: “Ikaw nga diyutay ug pagtuo, nganong gidaog ka man sa pagduhaduha?”+ 32  Ug sa pagsakay nila sa sakayan, ang unos milurang. 33  Unya kadtong diha sa sakayan miyukbo kaniya, nga nag-ingon: “Sa pagkatinuod ikaw mao ang Anak sa Diyos.”+ 34  Ug sila nakatabok ug nakadunggo sa Genesaret.+ 35  Sa pagkaila kaniya ang mga tawo sa maong dapit nagpasugo ngadto sa tibuok yuta sa palibot, ug gidala sa mga tawo kaniya ang tanan nga masakiton.+ 36  Ug sila nagpakiluoy kaniya nga makahikap lang unta sila sa borlas sa iyang panggawas nga besti;+ ug kadtong tanan nga nakahikap niini nangaayo sa bug-os.

Mga Footnote