Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 13:1-58

13  Nianang adlawa si Jesus, pagbiya sa balay, naglingkod sa daplin sa dagat;  ug nagtapok kaniya ang dakong mga panon sa katawhan, busa siya misakay ug milingkod sa usa ka sakayan,+ ug ang tibuok panon sa katawhan nagbarog sa baybayon.  Unya iyang gisuginlan silag daghang butang pinaagi sa mga sambingay, nga nag-ingon: “Tan-awa! Usa ka magpupugas milakaw aron sa pagpugas;+  ug samtang nagpugas siya, ang pipila ka binhi nahulog sa daplin sa dalan, ug nangabot ang mga langgam ug gituka kini.+  Ang uban nahulog sa mga dapit nga batoon diin dili daghan ang yuta, ug kini miturok dayon tungod kay dili lawom ang yuta.+  Apan sa pagsubang sa adlaw kini napagba, ug tungod kay walay gamot kini nalaya.+  Ang uban, usab, nahulog sa kasampinitan, ug ang mga sampinit mitubo ug mituok niini.+  Ug ang uban pa nahulog sa maayong yuta ug kini misugod sa pagpamunga,+ kini usa ka gatos ka pilo, kana kan-uman, ang lain katloan.+  Siya nga may mga igdulungog magpatalinghog.”+ 10  Busa ang mga tinun-an miduol ug miingon kaniya: “Nganong mosulti ka kanila pinaagi sa paggamit ug mga sambingay?”+ 11  Sa pagtubag siya miingon: “Kaninyo gitugot ang pagsabot sa sagradong mga tinago+ sa gingharian sa mga langit, apan kanila wala kini itugot.+ 12  Kay bisan kinsa nga adunay iya, labaw pa ang igahatag kaniya ug padagayaon siya;+ apan bisan kinsa nga walay iya, bisan ang anaa kaniya pagakuhaon gikan kaniya.+ 13  Mao nga ako magasulti kanila pinaagi sa paggamit ug mga sambingay, tungod kay, sa pagtan-aw, sila magatan-aw nga kawang, ug sa pagpamati, sila magapamati nga kawang, ni makasabot sila sa diwa niini;+ 14  ug kanila natuman ang tagna ni Isaias, nga nag-ingon, ‘Pinaagi sa pagpamati, makabati kamo apan dili gayod makasabot sa diwa niini; ug, sa pagtan-aw, motan-aw kamo apan dili gayod makakita.+ 15  Kay ang kasingkasing niini nga katawhan nahimong dili-madinawaton, ug pinaagi sa ilang mga dalunggan sila nakadungog nga walay pagsanong, ug ilang gipiyong ang ilang mga mata; aron dili gayod sila makakita pinaagi sa ilang mga mata ug makabati pinaagi sa ilang mga dalunggan ug makasabot sa diwa niini pinaagi sa ilang mga kasingkasing ug makabalik, ug ayohon ko sila.’+ 16  “Hinunoa, malipayon ang inyong mga mata+ tungod kay makakita man kini, ug ang inyong mga dalunggan tungod kay makabati man kini. 17  Kay sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Daghang manalagna+ ug mga tawong matarong ang nagtinguha sa pagkakita sa mga butang nga inyong nakita ug wala makakita niini,+ ug sa pagpamati sa mga butang nga inyong nabatian ug wala makabati niini.+ 18  “Busa, patalinghogi ninyo ang sambingay mahitungod sa tawo nga nagpugas.+ 19  Sa dihang may bisan kinsa nga magapamati sa pulong sa gingharian apan dili makasabot sa diwa niini, ang usa nga daotan+ moabot ug mosakmit sa napugas diha sa iyang kasingkasing; mao kini ang napugas sa daplin sa dalan. 20  Mahitungod sa napugas sa mga dapit nga batoon, mao kini siya ang nakadungog sa pulong ug dihadiha nagadawat niini uban ang kalipay.+ 21  Ugaling wala siyay gamot sa iyang kaugalingon apan magpabilin sa makadiyot nga panahon, ug sa pagtungha sa kasakitan o paglutos tungod sa pulong siya mapandol dihadiha.+ 22  Mahitungod sa napugas taliwala sa mga sampinit, mao kini siya ang nakadungog sa pulong, apan ang kabalaka niining sistema sa mga butang+ ug ang malimbongong gahom sa mga bahandi motuok sa pulong, ug siya dili mamunga.+ 23  Mahitungod sa napugas sa maayong yuta, mao kini siya ang nakadungog sa pulong ug nakasabot sa diwa niini, kinsa sa pagkatinuod magapamunga ug magapatunghag abot, kini usa ka gatos ka pilo, kana kan-uman, ang lain katloan.”+ 24  Iyang giasoy kanila ang laing sambingay, nga nag-ingon: “Ang gingharian sa mga langit nahisama sa usa ka tawong nagpugas ug maayong binhi sa iyang uma.+ 25  Samtang ang mga tawo natulog, ang iyang kaaway miabot ug gisapawan pagpugas ug mga bunglayon ang mga trigo, ug mibiya. 26  Sa dihang ang dahon migitib na ug nagpatunghag bunga, unya ang mga bunglayon nagpakita usab. 27  Busa ang mga ulipon sa tagbalay miadto ug miingon kaniya, ‘Agalon, dili ba maayong binhi ang imong gipugas sa imong uma?+ Nan, sa unsang paagi nga kini adunay mga bunglayon?’+ 28  Siya miingon kanila, ‘Usa ka kaaway, usa ka tawo, ang naghimo niini.’+ Sila miingon kaniya, ‘Nan, buot ba nimo nga kami moadto ug ibton kini?’ 29  Siya miingon, ‘Dili; aron walay purohan, nga samtang ibton ang mga bunglayon, inyong maibot ang trigo uban niini. 30  Pasagdi kining magdungan sa pagtubo hangtod sa ting-ani; ug sa panahon sa ting-ani sultihan ko ang mga mag-aani, Ibta pag-una ang mga bunglayon ug pamugkosa kini nga mga binangan aron kini sunogon,+ unya tigoma ang trigo ngadto sa akong balay-tipiganan.’”+ 31  Iyang giasoy kanila ang laing sambingay,+ nga nag-ingon: “Ang gingharian sa mga langit maoy sama sa usa ka lugas sa mustasa,+ nga gikuha sa usa ka tawo ug gitanom sa iyang uma; 32  nga, sa pagkatinuod, mao ang kinagamyan sa tanang liso, apan sa dihang nakatubo na, kini mao ang kinadak-an sa mga tanom nga utanon ug mahimong usa ka kahoy, mao nga ang mga langgam sa langit+ manganha ug makakaplag ug batoganan diha sa mga sanga niini.”+ 33  Iyang gisugilon kanila ang laing sambingay: “Ang gingharian sa mga langit maoy sama sa lebadura,+ nga gikuha sa usa ka babaye ug gitagoan sa tulo ka dagkong takos sa harina, hangtod nga mitubo ang tibuok minasa.” 34  Kining tanang butanga gisulti ni Jesus ngadto sa mga panon sa katawhan pinaagi sa mga sambingay. Sa pagkatinuod, kon walay sambingay siya dili mosulti kanila;+ 35  aron matuman ang gisulti pinaagi sa manalagna nga miingon: “Pagabukhon ko ang akong baba uban ang mga sambingay, imantala ko ang mga butang tinago sukad sa pagkatukod [sa kalibotan].”+ 36  Unya human papaulia ang mga panon sa katawhan siya misulod sa balay. Ug ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon: “Ipatin-aw kanamo ang sambingay sa mga bunglayon diha sa uma.” 37  Sa pagtubag siya miingon: “Ang magpupugas sa maayong binhi mao ang Anak sa tawo; 38  ang uma mao ang kalibotan;+ mahitungod sa maayong binhi, kini sila mao ang mga anak sa gingharian; apan ang mga bunglayon mao ang mga anak sa usa nga daotan,+ 39  ug ang kaaway nga nagpugas kanila mao ang Yawa.+ Ang pag-ani+ mao ang kataposan sa sistema sa mga butang,+ ug ang mga mag-aani mao ang mga manulonda. 40  Busa, ingon nga ang mga bunglayon ibton ug sunogon sa kalayo, mao usab kini ang mahitabo sa kataposan sa sistema sa mga butang.+ 41  Ang Anak sa tawo magpadala sa iyang mga manulonda, ug ilang tigomon gikan sa iyang gingharian ang tanang butang nga magpahinabog kapandolan+ ug ang mga tawong nagabuhat sa kalapasan, 42  ug ilang itambog sila ngadto sa nagkalayong hudno.+ Didto unya ang ilang pagdanguyngoy ug ang pagkagot sa ilang mga ngipon.+ 43  Niana nga panahon ang mga matarong mosidlak+ ingon nga kahayag sa adlaw+ diha sa gingharian sa ilang Amahan. Siya nga may mga igdulungog magpatalinghog.+ 44  “Ang gingharian sa mga langit maoy sama sa usa ka natago nga bahandi diha sa uma, nga nakaplagan sa usa ka tawo ug gitagoan; ug tungod sa iyang kalipay siya molakaw ug magbaligya+ sa tanang butang nga iyang nabatonan ug mopalit niana nga uma.+ 45  “Dugang pa ang gingharian sa mga langit maoy sama sa usa ka nagapanaw nga magpapatigayon nga nangitag maayong mga perlas. 46  Sa pagkakaplag ug usa ka perlas nga bililhon kaayo,+ siya milakaw ug nagbaligya dayon sa tanang butang nga iyang nabatonan ug nagpalit niini.+ 47  “Dugang pa ang gingharian sa mga langit maoy sama sa usa ka baling nga gilagak ngadto sa dagat ug nakatigom sa tanang matang sa isda.+ 48  Sa dihang kini napuno na ilang gibitad kini ngadto sa baybayon ug, samtang nanglingkod, ilang gipili ang maayong+ mga isda ug gisulod sa mga sudlanan, apan ang mga dili maayo+ ilang gisalibay. 49  Ingon niini ang mahitabo sa kataposan sa sistema sa mga butang: ang mga manulonda manggula ug magalain sa mga daotan+ gikan sa mga matarong+ 50  ug magtambog kanila ngadto sa nagkalayong hudno. Didto unya ang ilang pagdanguyngoy ug ang pagkagot sa ilang mga ngipon.+ 51  “Nasabtan ba ninyo ang diwa niining tanang butanga?” Sila miingon kaniya: “Oo.” 52  Unya siya miingon kanila: “Kay mao man kana, ang matag magtutudlo sa publiko, sa dihang natudloan bahin sa gingharian sa mga langit,+ maoy sama sa usa ka tawo, usa ka tagbalay, nga magpagawas gikan sa iyang tipiganan sa bahandi sa mga butang nga bag-o ug daan.”+ 53  Karon sa dihang nahuman na si Jesus sa pagsugilon niini nga mga sambingay gitadlas niya ang kabanikahan gikan didto. 54  Ug sa pag-abot sa iyang kaugalingong dapit+ siya misugod sa pagpanudlo kanila diha sa ilang sinagoga,+ mao nga sila nahingangha ug miingon: “Diin kuhaa niining tawhana kining kaalam ug kining gamhanang mga buhat? 55  Dili ba kini ang anak sa panday?+ Dili ba ang iyang inahan ginganlag Maria, ug ang iyang mga igsoong lalaki si Santiago ug si Jose ug si Simon ug si Judas? 56  Ug ang iyang mga igsoong babaye, dili ba silang tanan kauban nato?+ Nan, diin man kuhaa niining tawhana kining tanan?”+ 57  Busa nangapandol sila tungod kaniya.+ Apan si Jesus miingon kanila: “Ang usa ka manalagna maoy pinasidunggan gawas lamang diha sa iyang kaugalingong dapit ug sa iyang kaugalingong panimalay.”+ 58  Ug wala siya mohimog daghang gamhanang mga buhat didto tungod sa ilang kawalay-pagtuo.+

Mga Footnote