Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 12:1-50

12  Niadtong panahona si Jesus naglakaw agi sa kaumahan sa trigo sa igpapahulay.+ Ang iyang mga tinun-an gigutom ug nangutlog mga uhay ug nangaon.+  Sa pagkakita niini ang mga Pariseo miingon kaniya:+ “Tan-awa! Ang imong mga tinun-an nagabuhat kon unsay dili subay sa balaod nga pagabuhaton sa igpapahulay.”+  Siya miingon kanila: “Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang mga tawo nga kauban niya?+  Nga siya misulod man sa balay sa Diyos ug sila mikaon sa mga tanyag nga tinapay,+ butang nga dili subay sa balaod+ nga iyang pagakan-on, ni sa iyang mga kauban, gawas sa mga saserdote lamang?+  O, wala ba kamo makabasa diha sa Balaod+ nga sa mga igpapahulay ang mga saserdote sa templo nag-isip sa igpapahulay ingon nga dili sagrado ug nagpabiling walay sala?+  Apan sultihan ko kamo nga aniay usa nga labaw pa kay sa templo.+  Hinunoa, kon kamo nakasabot kon unsay kahulogan niini, ‘Buot ko ang kaluoy,+ ug dili ang halad,’+ wala unta ninyo pagahukmi nga daotan ang mga dili sad-an.  Kay ang Anak sa tawo+ maoy Ginoo sa igpapahulay.”+  Sa pagpahawa gikan nianang dapita siya misulod sa ilang sinagoga; 10  ug, tan-awa! dihay usa ka tawong may kamot nga nakuyos!+ Busa sila nangutana kaniya, “Subay ba sa balaod ang pagpang-ayo sa igpapahulay?” aron aduna silay ikasumbong batok kaniya.+ 11  Siya miingon kanila: “Kinsa bang tawhana taliwala ninyo nga adunay usa ka karnero ug, kon kini mahulog sa gahong+ sa igpapahulay, dili mokawhat niini ug mobitad niini pagawas?+ 12  Kon hunahunaon ang tanan, pagkalabaw ug bili ang usa ka tawo kay sa usa ka karnero!+ Busa subay sa balaod ang paghimog maayong butang sa igpapahulay.” 13  Unya siya miingon sa tawo: “Ituy-od ang imong kamot.” Ug gituy-od niya kini, ug kini naulian sama sa pikas kamot.+ 14  Apan ang mga Pariseo nanggula ug nagsabotsabot batok kaniya aron ilang mapatay siya.+ 15  Kay nahibalo niini, si Jesus mipahawa gikan didto. Daghan usab ang misunod kaniya, ug iyang giayo silang tanan,+ 16  apan siya higpit nga nagpina kanila sa dili pagpaila kaniya;+ 17  aron matuman ang gisulti pinaagi ni Isaias nga manalagna, kinsa miingon: 18  “Tan-awa! Ang akong alagad+ nga akong gipili, akong gihigugma,+ nga giuyonan sa akong kalag! Ibutang ko ang akong espiritu diha kaniya,+ ug iyang ipatin-aw kon unsa ang hustisya ngadto sa mga nasod. 19  Siya dili makiglantugi,+ ni mosinggit, ni adunay makadungog sa iyang tingog diha sa halapad nga kadalanan. 20  Walay nabun-og nga tangbo nga iyang gupokon, ug walay nagbaga nga pabilong lino nga iyang palongon,+ hangtod nga iyang ikapatungha ang hustisya+ uban ang kalamposan. 21  Sa pagkatinuod, diha sa iyang ngalan ang mga nasod magalaom.”+ 22  Unya ilang gidala kaniya ang usa ka tawong gigamhan-sa-demonyo, nga buta ug amang; ug siya iyang giayo, mao nga ang tawong amang nakasulti ug nakakita na. 23  Buweno, ang tanang panon sa katawhan nahibulong gayod ug miingon:+ “Dili ba kaha kini ang Anak ni David?”+ 24  Sa pagkadungog niini, ang mga Pariseo miingon: “Kining tawhana dili maghingilin sa mga demonyo gawas nga pinaagi kang Beelzebub, ang magmamando sa mga demonyo.”+ 25  Kay nahibalo sa ilang mga hunahuna,+ siya miingon kanila: “Ang matag gingharian nga nabahin batok sa iyang kaugalingon modangat sa pagkalaglag,+ ug ang matag siyudad o balay nga nabahin batok sa iyang kaugalingon dili makabarog. 26  Sa samang paagi, kon si Satanas maghingilin kang Satanas, siya nabahin batok sa iyang kaugalingon; nan, unsaon man pagbarog sa iyang gingharian? 27  Dugang pa, kon ako maghingilin sa mga demonyo pinaagi kang Beelzebub,+ pinaagi ni kinsa nga hinginlan sila sa inyong mga anak? Kini ang hinungdan nga sila mahimong mga maghuhukom kaninyo. 28  Apan kon pinaagi sa espiritu sa Diyos nga ako maghingilin sa mga demonyo, ang gingharian sa Diyos sa pagkatinuod nahidangat na kaninyo.+ 29  O unsaon ni bisan kinsa ang pagsulod sa balay sa usa ka tawong kusgan ug pagsakmit sa iyang maalsang mga kabtangan, gawas kon iya unang gaposon ang tawong kusgan? Ug unya iyang kawatan ang iyang balay.+ 30  Siya nga dili dapig kanako maoy batok kanako, ug siya nga dili motipon kanako matibulaag.+ 31  “Tungod niini ako magaingon kaninyo, Ang tanang matang sa sala ug pasipala igapasaylo sa mga tawo, apan ang pasipala batok sa espiritu dili pagapasayloon.+ 32  Pananglitan, si bisan kinsa nga mosulti batok sa Anak sa tawo, kini igapasaylo kaniya;+ apan si bisan kinsa nga mosulti batok sa balaang espiritu, kini dili igapasaylo kaniya, dili, dili niining sistemaha sa mga butang ni nianang sa umaabot.+ 33  “Mahimo ninyong himoon ang kahoy nga maayo ug ang bunga niini nga maayo o kaha himoon ang kahoy nga daot ug ang bunga niini nga daot; kay ang kahoy maila pinaagi sa bunga niini.+ 34  Kaliwat sa mga bitin,+ unsaon ninyo pagsultig maayong mga butang, sa dihang daotan man kamo?+ Kay gikan sa kadagaya sa kasingkasing ang baba mosulti.+ 35  Ang maayong tawo magpagulag maayong mga butang gikan sa iyang maayong bahandi,+ samtang ang tawong daotan magpagulag daotang mga butang gikan sa iyang daotang bahandi.+ 36  Sultihan ko kamo nga ang matag pulong nga walay pulos nga ginasulti sa mga tawo, sila manubag+ bahin niini sa Adlaw sa Paghukom; 37  kay pinaagi sa imong mga pulong ikaw igapahayag nga matarong, ug pinaagi sa imong mga pulong ikaw pagahukman.”+ 38  Unya ingon nga tubag kaniya ang pipila sa mga eskriba ug mga Pariseo miingon: “Magtutudlo, buot namo nga makakitag usa ka ilhanan gikan kanimo.”+ 39  Sa pagtubag siya miingon kanila: “Ang usa ka daotan ug mananapaw+ nga kaliwatan magpadayon sa pagpangitag ilhanan, apan walay ilhanan nga ihatag niini gawas sa ilhanan ni Jonas nga manalagna.+ 40  Kay ingon nga si Jonas+ didto sa tiyan sa dakong isda tulo ka adlaw ug tulo ka gabii, sa ingon usab ang Anak sa tawo+ maanaa sa kasingkasing sa yuta+ tulo ka adlaw ug tulo ka gabii.+ 41  Ang mga taga-Nineve mobangon sa paghukom uban niining kaliwatana+ ug magahukom+ niini; tungod kay sila naghinulsol tungod sa giwali ni Jonas,+ apan, tan-awa! ania ang usa nga labaw pa kay kang Jonas. 42  Ang rayna sa habagatan+ pagabangonon sa paghukom uban niining kaliwatana ug magahukom niini; tungod kay siya mianhi gikan sa mga kinatumyan sa yuta aron sa pagpatalinghog sa kaalam ni Solomon, apan, tan-awa! ania ang usa nga labaw pa kay kang Solomon.+ 43  “Sa dihang ang mahugaw nga espiritu mogula sa usa ka tawo, kini molatas sa ugang mga dapit sa pagpangitag kapahulayan, ug walay makaplagan.+ 44  Unya moingon kini, ‘Mobalik ako sa akong balay nga akong gibiyaan’; ug sa iyang pag-abot makakaplag niini nga walay nagpuyo apan hinlong pagkasilhig ug gidayandayanan. 45  Unya molakaw kini ug magdalag pito ka laing mga espiritu nga labaw pa ka daotan kay kaniya,+ ug, sa pagkasulod, sila mopuyo didto; ug ang kataposang kahimtang nianang tawhana mas daotan pa kay sa una.+ Ingon usab niana kining daotang kaliwatan.”+ 46  Samtang nagsulti pa siya ngadto sa mga panon sa katawhan, tan-awa! ang iyang inahan ug mga igsoon+ nagpahiluna sa gawas nga nagtinguha sa pagpakigsulti kaniya. 47  Busa may miingon kaniya: “Tan-awa! Ang imong inahan ug ang imong mga igsoon nagbarog sa gawas, nga buot makigsulti kanimo.” 48  Ingon nga tubag siya miingon sa usa nga nagsulti kaniya: “Kinsa ba ang akong inahan, ug kinsa ba ang akong mga igsoon?”+ 49  Ug gitudlo ang iyang kamot ngadto sa iyang mga tinun-an, siya miingon: “Tan-awa! Ang akong inahan ug ang akong mga igsoon!+ 50  Kay si bisan kinsa nga magabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit, kana siya mao ang akong igsoong lalaki, ug igsoong babaye, ug inahan.”

Mga Footnote