Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 11:1-30

11  Karon sa pagkahuman ni Jesus sa paghatag ug mga instruksiyon sa iyang napulog-duha ka tinun-an, siya milakaw gikan didto aron sa pagtudlo ug sa pagwali sa ilang mga siyudad.+  Apan si Juan, kay nakadungog didto sa bilanggoan+ bahin sa mga buhat sa Kristo, nagpasugo pinaagi sa iyang mga tinun-an  ug miingon kaniya: “Ikaw ba ang Usa nga Moanhi, o magpaabot pa ba kamig lain?”+  Sa pagtubag si Jesus miingon kanila: “Lakaw ug itaho kang Juan ang inyong nadungog ug nakita:  Ang mga buta makakita na,+ ug ang mga bakol+ makalakaw na, ang mga sanlahon+ ginahinloan ug ang mga bungol+ makadungog na, ug ang mga patay+ gipamangon, ug ang mga kabos ginasangyawan sa maayong balita;+  ug malipayon siya nga wala makakaplag diha kanako ug hinungdan sa pagkapandol.”+  Samtang kini sila nanglakaw, si Jesus misulti sa mga panon sa katawhan labot kang Juan: “Unsay inyong giadto sa kamingawan aron tan-awon?+ Usa ba ka tangbo nga gipalingpaling sa hangin?+  Nan, unsay inyong giadto aron makita? Usa ba ka tawo nga nagsul-ob ug humokon nga mga besti? Tan-awa, silang nagsul-ob ug humokon nga mga besti anaa sa mga balay sa mga hari.+  Nan, sa pagkatinuod nganong nanggula man kamo? Sa pagtan-aw sa usa ka manalagna? Oo, ako magasulti kaninyo, ug labaw pa kaayo kay sa usa ka manalagna.+ 10  Kini mao siya nga bahin kaniya nahisulat kini, ‘Tan-awa! Ipadala ko ang akong mensahero sa imong unahan, kinsa magaandam sa imong dalan una kanimo!’+ 11  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Taliwala niadtong natawo gikan sa mga babaye+ wala pay gibangon nga labaw kay kang Juan nga Bawtista; apan ang usa nga ubos sa gingharian+ sa mga langit labaw pa kay kaniya. 12  Apan sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bawtista hangtod karon ang gingharian sa mga langit mao ang tumong nga ginapakigbisogan sa mga tawo, ug ginasakmit kini niadtong nagapakigbisog.+ 13  Kay ang tanan, ang mga Manalagna ug ang Balaod, nanagna hangtod kang Juan;+ 14  ug kon buot ninyong modawat niini, Siya mao ‘si Elias nga gitakdang moabot.’+ 15  Siya nga may mga igdulungog magpatalinghog.+ 16  “Kang kinsa ko ipanig-ingon kining kaliwatana?+ Kini sama sa mga bata nga naglingkod sa tiyanggihan nga nagsinggit ngadto sa ilang mga kadula,+ 17  nga nag-ingon, ‘Gipatokar namo ang plawta alang kaninyo, apan wala kamo mosayaw; nagminatay kami, apan wala kamo mamukpok sa inyong dughan sa kasubo.’+ 18  Sa ingon nga paagi, si Juan mianhi nga wala magkaon ni mag-inom,+ apan ang mga tawo nag-ingon, ‘Siya may demonyo’; 19  ang Anak sa tawo mianhi nga nagkaon ug nag-inom,+ sa gihapon ang mga tawo nag-ingon, ‘Tan-awa! Usa ka tawong ulitan ug palainom ug bino, higala sa mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala.’+ Sa gihapon, ang kaalam mapamatud-ang matarong pinaagi sa mga buhat niini.”+ 20  Unya iyang gisaway ang mga siyudad diin nahitabo ang kadaghanan sa iyang gamhanang mga buhat, tungod kay sila wala maghinulsol:+ 21  “Alaot ikaw, Corasin! Alaot ikaw, Betsaida!+ tungod kay kon nahitabo pa sa Tiro ug Sidon ang gamhanang mga buhat nga nahitabo kaninyo, dugay na unta silang naghinulsol uban ang sakong panapton ug abo.+ 22  Busa ako magaingon kaninyo, Mas maagwanta pa unya alang sa Tiro ug Sidon sa Adlaw sa Paghukom+ kay kaninyo.+ 23  Ug ikaw, Capernaum,+ pagabayawon ka kaha ngadto sa langit? Ngadto sa Hades+ ikaw mahiadto;+ tungod kay kon ang gamhanang mga buhat nga nahitabo diha kanimo nahitabo pa sa Sodoma, nagpabilin pa unta kini hangtod niini mismong adlawa. 24  Busa ako magaingon kaninyo, Mas maagwanta pa unya alang sa yuta sa Sodoma sa Adlaw sa Paghukom kay kanimo.”+ 25  Nianang panahona si Jesus miingon agig pagsanong: “Ako sa dayag nagadayeg kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, tungod kay gitago mo kining mga butanga gikan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon ug gipadayag kini ngadto sa mga bata.+ 26  Oo, Oh Amahan, tungod kay ang pagbuhat sa ingon mao ang paagi nga imong giuyonan. 27  Ang tanang butang gitugyan na kanako sa akong Amahan,+ ug walay usa nga bug-os nakaila sa Anak gawas sa Amahan,+ ni may usa nga bug-os nakaila sa Amahan gawas sa Anak ug kaniya nga buot sa Anak nga ipadayag siya.+ 28  Umari kanako, kamong tanang nabudlayan ug nabug-atan,+ ug ako magapalagsik kaninyo. 29  Isangon diha kaninyo ang akong yugo+ ug magtuon gikan kanako,+ kay ako malumog-buot+ ug mapainubsanon sa kasingkasing, ug kamo makakaplag ug kahayahay+ alang sa inyong mga kalag. 30  Kay ang akong yugo masayon ug ang akong luwan magaan.”+

Mga Footnote