Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 10:1-42

10  Busa gipatawag niya ang iyang napulog-duha ka tinun-an ug gihatagan silag awtoridad ibabaw sa mga mahugawng espiritu,+ aron hinginlan kini sila ug ayohon ang tanang matang sa balatian ug ang tanang matang sa kaluyahon.  Ang mga ngalan sa napulog-duha ka apostoles+ mao kini:+ Una, si Simon, ang gitawag nga Pedro,+ ug si Andres+ nga iyang igsoon; ug si Santiago nga anak ni Zebedeo+ ug si Juan nga iyang igsoon;  si Felipe ug si Bartolome;+ si Tomas+ ug si Mateo+ nga maniningil ug buhis; si Santiago nga anak ni Alfeo,+ ug si Tadeo;  si Simon nga Kananeyo,+ ug si Judas Iskariote, kinsa sa ulahi nagbudhi+ kaniya.  Kining napulog-duha gipadala ni Jesus, nga naghatag kanila niini nga mga sugo:+ “Ayaw pag-adto sa dalan sa mga nasod, ug ayaw pagsulod sa usa ka siyudad sa mga Samarianhon;+  apan, hinunoa, adto kanunay sa nawalang mga karnero sa balay sa Israel.+  Sa inyong pagpanglakaw, pagwali, nga magaingon, ‘Ang gingharian sa mga langit haduol na.’+  Ayoha ninyo ang mga tawong masakiton,+ bangona ang mga patay, hinloi ang mga sanlahon, hinginli ang mga demonyo. Nadawat ninyo nga walay bayad, ihatag nga walay bayad.+  Ayaw pagbaton ug bulawan o plata o tumbaga alang sa inyong mga bulsa sa bakos,+ 10  o puyo sa pagkaon alang sa panaw, o duha ka pang-ilalom nga besti, o mga sandalyas o sungkod; kay ang mamumuo takos sa iyang pagkaon.+ 11  “Sa bisan unsang siyudad o balangay nga kamo mosulod, pangitaa kon kinsa didto ang takos, ug puyo kamo didto hangtod sa inyong pagbiya.+ 12  Inigsulod ninyo sa balay, paghatag ug katahoran sa panimalay; 13  ug kon takos ang balay, ipaabot niini ang kalinaw nga inyong gipanghinaot;+ apan kon kini dili-takos, ang kalinaw gikan kaninyo ipabalik nganha kaninyo. 14  Kon adunay dili magpadayon kaninyo o magpatalinghog sa inyong mga pulong, sa paggula nianang balaya o nianang siyudara itaktak ang abog gikan sa inyong mga tiil.+ 15  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Mas maagwanta pa unya alang sa yuta sa Sodoma+ ug sa Gomora ang Adlaw sa Paghukom kay nianang siyudara.+ 16  “Tan-awa! Ako nagpadala kaninyo ingon nga mga karnero taliwala sa mga lobo;+ busa magmabinantayon kamo ingon sa mga halas+ apan inosente ingon sa mga salampati.+ 17  Pagbantay kamo sa mga tawo;+ kay sila magtugyan kaninyo sa lokal nga mga korte,+ ug sila maghampak+ kaninyo diha sa ilang mga sinagoga.+ 18  Oo, kamo pagataralon atubangan sa mga gobernador ug sa mga hari+ tungod kanako, ingong usa ka pagpamatuod+ kanila ug sa mga nasod. 19  Bisan pa niana, sa dihang sila magtugyan kaninyo, ayaw kabalaka bahin sa kon unsaon o kon unsay inyong igasulti; kay ang inyong igasulti igahatag kaninyo nianang taknaa;+ 20  kay dili lamang kamo ang magasulti, kondili ang espiritu sa inyong Amahan mao ang magasulti pinaagi kaninyo.+ 21  Dugang pa, ang igsoon+ magtugyan sa igsoon ngadto sa kamatayon, ug ang amahan sa iyang anak, ug ang mga anak motindog batok sa mga ginikanan ug magpapatay kanila.+ 22  Ug kamo pagadumtan sa tanang katawhan tungod sa akong ngalan;+ apan siya nga nakalahutay hangtod sa kataposan mao ang maluwas.+ 23  Sa dihang kamo pagalutoson sa usa ka siyudad, kalagiw ngadto sa lain;+ kay sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Dili gayod ninyo makompleto ang sirkito+ sa mga siyudad sa Israel hangtod moabot ang Anak sa tawo.+ 24  “Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, ni ang ulipon labaw sa iyang ginoo.+ 25  Igo na alang sa tinun-an nga mahimong ingon sa iyang magtutudlo, ug sa ulipon ingon sa iyang ginoo.+ Kon ang mga tawo nagtawag sa tagbalay nga Beelzebub,+ unsa pa ka labaw nga tawgon nila sa ingon kadtong mga sakop sa iyang panimalay? 26  Busa ayaw kamo kahadlok kanila; kay walay bisan unsa nga tinabonan nga dili mabuksan, ug tinago nga dili mahibaloan.+ 27  Ang isulti ko kaninyo sa tago, isulti sa kahayag; ug ang madungog ninyo nga hinagawhaw, iwali gikan sa mga atop.+ 28  Ug ayaw ninyo kahadloki+ silang makapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag; apan hinunoa kahadloki ninyo siya+ nga makalaglag sa kalag ug sa lawas sa Gehenna.+ 29  Dili ba ang duha ka goryon ikabaligya man sa usa ka sensilyo nga gamay ug bili?+ Bisan pa niana, walay usa kanila ang mahulog sa yuta nga dili mahibaloan sa inyong Amahan.+ 30  Apan ang mismong mga buhok sa inyong ulo naihap ang tanan.+ 31  Busa ayaw kamo kahadlok: kamo labaw pag bili kay sa daghang goryon.+ 32  “Nan, ang matag usa nga magasugid nga nahiusa kanako atubangan sa mga tawo, ako usab magasugid nga nahiusa+ kaniya atubangan sa akong Amahan nga anaa sa mga langit; 33  apan si bisan kinsa nga dili moangkon kanako atubangan sa mga tawo, ako usab dili moangkon+ kaniya atubangan sa akong Amahan nga anaa sa mga langit. 34  Ayaw hunahunaa nga ako mianhi aron sa pagdalag pakigdait sa yuta; ako mianhi aron sa pagdala, dili sa pakigdait,+ kondili sa espada. 35  Kay ako mianhi sa pagpahinabog panagkabahin, sa lalaki batok sa iyang amahan, ug sa anak nga babaye batok sa iyang inahan, ug sa batan-ong asawa batok sa iyang ugangang babaye.+ 36  Sa pagkatinuod, ang mga kaaway sa usa ka tawo mao unya ang mga tawo sa iyang kaugalingong panimalay. 37  Siya nga adunay labawng pagmahal sa amahan o sa inahan kay kanako dili-takos kanako; ug siya nga adunay labawng pagmahal sa anak nga lalaki o sa anak nga babaye kay kanako dili-takos kanako.+ 38  Ug si bisan kinsa nga dili magadawat sa iyang estaka sa pagsakit ug magasunod kanako dili-takos kanako.+ 39  Siya nga makakaplag sa iyang kalag mawad-an niini, ug siya nga mawad-an sa iyang kalag tungod kanako makakaplag niini.+ 40  “Siya nga nagdawat kaninyo nagdawat usab kanako, ug siya nga nagdawat kanako nagdawat usab kaniya nga nagpadala kanako.+ 41  Siya nga nagdawat sa usa ka manalagna tungod kay siya usa ka manalagna makadawat sa ganti sa usa ka manalagna,+ ug siya nga nagdawat sa tawong matarong tungod kay siya usa ka tawong matarong makadawat sa ganti sa tawong matarong.+ 42  Ug si bisan kinsa nga mohatag sa usa niining mga gagmay ug usa lang ka kopa sa bugnawng tubig aron imnon tungod kay siya usa ka tinun-an, sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, siya dili gayod mawad-an sa iyang ganti.”+

Mga Footnote