Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mateo 1:1-25

1  Ang basahon sa kasaysayan+ ni Jesu-Kristo, nga anak ni David,+ nga anak ni Abraham:+   Si Abraham nanganak kang Isaac;+si Isaac nanganak kang Jacob;+si Jacob nanganak kang Juda+ ug sa iyang mga igsoon;   si Juda nanganak kang Perez+ ug kang Zera pinaagi ni Tamar;si Perez nanganak kang Hesron;+si Hesron nanganak kang Ram;+   si Ram nanganak kang Aminadab;si Aminadab nanganak kang Nason;+si Nason nanganak kang Salmon;+   si Salmon nanganak kang Boaz pinaagi ni Rahab;+si Boaz nanganak kang Obed pinaagi ni Ruth;+si Obed nanganak kang Jese;+   si Jese nanganak kang David+ nga hari.+  Si David nanganak kang Solomon+ pinaagi sa asawa ni Urias;   si Solomon nanganak kang Rehoboam;+si Rehoboam nanganak kang Abias;si Abias+ nanganak kang Asa;+   si Asa nanganak kang Jehosapat;+si Jehosapat nanganak kang Jehoram;+si Jehoram nanganak kang Uzzias;   si Uzzias nanganak kang Jotam;si Jotam+ nanganak kang Ahaz;+si Ahaz nanganak kang Ezequias;+ 10  si Ezequias nanganak kang Manases;+si Manases+ nanganak kang Amon;+si Amon+ nanganak kang Josias; 11  si Josias+ nanganak kang Jeconias+ ug sa iyang mga igsoon sa panahon sa pagkadestiyero sa Babilonya.+ 12  Human sa pagkadestiyero sa Babilonya si Jeconias nanganak kang Sealtiel;+si Sealtiel nanganak kang Zorobabel;+ 13  si Zorobabel nanganak kang Abiud;si Abiud nanganak kang Eliakim;si Eliakim nanganak kang Asor; 14  si Asor nanganak kang Zadok;si Zadok nanganak kang Aquim;si Aquim nanganak kang Eliud; 15  si Eliud nanganak kang Eleasar;si Eleasar nanganak kang Matan;si Matan nanganak kang Jacob; 16  si Jacob nanganak kang Jose nga bana ni Maria, nga kaniya natawo si Jesus,+ nga gitawag ug Kristo.+ 17  Busa, ang tanang kaliwatan gikan kang Abraham hangtod kang David maoy napulog-upat ka kaliwatan, ug gikan kang David hangtod sa pagkadestiyero sa Babilonya maoy napulog-upat ka kaliwatan, ug gikan sa pagkadestiyero sa Babilonya hangtod sa Kristo maoy napulog-upat ka kaliwatan. 18  Apan ang pagkatawo ni Jesu-Kristo maoy sa ingon niini nga paagi. Sa panahong ang iyang inahan nga si Maria gikasaad+ sa kaminyoon kang Jose, nakaplagan siya nga mabdos pinaagi sa balaang espiritu+ sa wala pa sila mahiusa. 19  Hinunoa, si Jose nga iyang bana, tungod kay siya matarong ug dili buot nga siya mahimong usa ka talan-awon sa publiko,+ naghunahuna sa pagdiborsiyo+ kaniya sa tago. 20  Apan human niya palandonga kining mga butanga, tan-awa! ang manulonda ni Jehova nagpakita kaniya diha sa usa ka damgo, nga nag-ingon: “Jose, anak ni David, ayaw kahadlok sa pagdala kang Maria nga imong asawa sa imong balay, tungod kay ang iyang gisamkon maoy pinaagi sa balaang espiritu.+ 21  Siya manganak ug usa ka anak nga lalaki, ug imong pagatawgon ang iyang ngalan nga Jesus,+ kay siya magluwas+ sa iyang katawhan+ gikan sa ilang mga sala.”+ 22  Kining tanan sa pagkatinuod nahitabo aron matuman ang gisulti ni Jehova+ pinaagi sa iyang manalagna,+ nga nag-ingon: 23  “Tan-awa! Ang ulay+ magmabdos ug manganak ug usa ka anak nga lalaki, ug ilang pagatawgon ang iyang ngalan nga Emmanuel,”+ nga nagkahulogan, kon hubaron, “Ang Diyos Nagauban Kanato.”+ 24  Unya nahigmata si Jose gikan sa iyang pagkatulog ug gituman ang gisugo kaniya sa manulonda ni Jehova, ug iyang gidala ang iyang asawa sa iyang balay. 25  Apan siya wala makigdulog+ kaniya hangtod nga siya nanganak ug usa ka anak nga lalaki;+ ug iyang ginganlan siya nga Jesus.+

Mga Footnote