Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Marcos 9:1-50

9  Dugang pa, siya miingon kanila: “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Adunay pipila niadtong nagabarog dinhi nga dili gayod makatilaw ug kamatayon hangtod nga makita una nila ang gingharian sa Diyos nga mahiabot nga may gahom.”+  Busa unom ka adlaw sa ulahi gikuyog ni Jesus si Pedro ug si Santiago ug si Juan, ug gidala sila ngadto sa usa ka hataas nga bukid nga silasila ra. Ug nausab ang iyang dagway sa ilang atubangan,+  ug ang iyang panggawas nga mga besti migilaw, nga puti pa kaayo kay sa besti nga mapaputi ni bisan kinsang tighinlog besti ibabaw sa yuta.+  Labot pa, si Elias uban kang Moises nagpakita kanila, ug sila nakigsulti kang Jesus.+  Ug ingon nga sanong si Pedro miingon kang Jesus: “Rabbi, maayo gayod nga ania kami dinhi, busa magpatindog kami ug tulo ka tolda, usa alang kanimo ug usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias.”+  Sa pagkatinuod, wala siya mahibalo kon unsay iyang itubag, kay sila nahadlok pag-ayo.  Ug naporma ang panganod, nga milandong kanila, ug ang usa ka tingog+ migula gikan sa panganod: “Kini mao ang akong Anak,+ ang hinigugma; patalinghogi ninyo siya.”+  Hinunoa, mikalit sila sa pagliraw aron sa pagtan-aw ug walay nakita nga kauban nila, gawas lamang kang Jesus.+  Samtang sila nanglugsong gikan sa bukid, iyang gibaod nga tin-aw kanila nga dili isugid+ kang bisan kinsa ang ilang nakita, hangtod nga mobangon na ang Anak sa tawo gikan sa mga patay.+ 10  Ug gibutang nila sa kasingkasing ang pulong, apan naghisgotay sila kon unsay kahulogan niining pagbangon gikan sa mga patay. 11  Ug sila nangutana kaniya, nga nag-ingon: “Nganong nag-ingon ang mga eskriba nga si Elias+ kinahanglang moabot una?”+ 12  Siya miingon kanila: “Si Elias moabot gayod nga una ug ipasig-uli ang tanang butang;+ apan nganong gisulat man labot sa Anak sa tawo nga kinahanglan siyang makaagom ug daghang pag-antos+ ug tratahon ingon nga walay bili?+ 13  Apan ako magaingon kaninyo, si Elias,+ sa pagkatinuod, miabot na, ug ilang gibuhat kaniya ang daghang butang sumala sa buot nila, ingon sa nahisulat labot kaniya.”+ 14  Karon, sa dihang sila mipaingon sa ubang mga tinun-an, namatikdan nila ang dakong panon sa katawhan alirong kanila ug ang mga eskriba nakiglalis kanila.+ 15  Apan sa pagkakita gayod sa tibuok panon kaniya sila nakugang, ug, nga nanagan paingon kaniya, ilang gipangomosta siya. 16  Ug siya nangutana kanila: “Unsay inyong gipakiglalisan kanila?” 17  Ug usa sa panon mitubag kaniya: “Magtutudlo, gidala ko ang akong anak nga lalaki kanimo tungod kay siya may usa ka amang nga espiritu;+ 18  ug sa dihang siya aboton na gani niini siya idakdak sa yuta, ug magbulabula ang iyang baba ug mangagot ang iyang mga ngipon ug mawad-an sa iyang umoy. Ug gisultihan ko ang imong mga tinun-an sa paghingilin niini, apan wala sila makahimo.”+ 19  Sa pagtubag siya miingon kanila: “Oh walay pagtuo nga kaliwatan,+ hangtod kanus-a nga ako magpadayon sa pagpakig-uban kaninyo? Hangtod kanus-a nga ako mag-antos kaninyo? Dad-a siya kanako.”+ 20  Busa ilang gidala siya kaniya. Apan sa pagkakita kaniya ang espiritu dihadiha nagpakirigkirig sa bata, ug human matumba sa yuta siya nagligidligid, nga nagbulabula ang baba.+ 21  Ug iyang gipangutana ang iyang amahan: “Unsa na ka dugay nga nahitabo kini kaniya?” Siya miingon: “Sukad sa pagkabata; 22  ug sa sublisubli kini naglabay kaniya ngadto sa kalayo ug ngadto sa tubig aron sa pagpatay kaniya.+ Apan kon ikaw adunay mahimo, kaluy-i intawon kami ug tabangi kami.” 23  Si Jesus miingon kaniya: “Kanang pulonga, ‘Kon ikaw makahimo’! Aw, ang tanang butang mahimo alang sa usa kon ang usa may pagtuo.”+ 24  Kay mituaw dihadiha, ang amahan sa bata nag-ingon: “Ako may pagtuo! Tabangi ako kon asa ako nakulangan ug pagtuo!”+ 25  Si Jesus, kay karon nakamatikod nga ang usa ka panon sa katawhan nanagan sa tingob ngadto kanila, nagbadlong+ sa mahugaw nga espiritu, nga nag-ingon niini: “Ikaw nga amang ug bungol nga espiritu, ako nagmando kanimo, gula gikan kaniya ug ayaw na pagsulod kaniya.” 26  Ug human makasinggit ug magkirigkirig sa makadaghan kini migula;+ ug siya nahisamag patay, mao nga ang kadaghanan kanila nag-ingon: “Patay na siya!” 27  Apan gigunitan siya ni Jesus sa kamot ug gibangon siya, ug siya mitindog.+ 28  Busa human siya makasulod sa balay ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya nga silasila ra: “Nganong dili kami makahingilin niini?”+ 29  Ug siya miingon kanila: “Kining matanga dili mapagula pinaagi sa bisan unsa gawas lamang sa pag-ampo.”+ 30  Gikan didto sila mibiya ug mipadayon sa paglakaw agi sa Galilea, apan dili niya buot nga may mahibalo niini. 31  Kay siya nagtudlo sa iyang mga tinun-an ug nag-ingon kanila: “Ang Anak sa tawo igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga tawo, ug ilang pagapatyon siya,+ apan, bisan pag mapatay, siya mobangon tulo ka adlaw sa ulahi.”+ 32  Apan, wala sila makasabot sa iyang gisulti, ug nahadlok sila sa pagpangutana kaniya.+ 33  Ug miabot sila sa Capernaum. Karon sa didto na siya sa sulod sa balay siya nangutana kanila: “Unsay inyong gilalisan sa dalan?”+ 34  Sila naghilom, kay sa dalan sila naglalisay kon kinsa kanila ang labaw.+ 35  Busa siya milingkod ug gitawag ang napulog-duha ug miingon kanila: “Kon adunay buot nga mauna, siya kinahanglang maulahi sa tanan ug alagad sa tanan.”+ 36  Ug gikuha niya ang usa ka bata, gipabarog kini sa ilang taliwala ug gihalog kini ug giingnan sila:+ 37  “Si bisan kinsa nga magadawat sa usa sa ingon niini nga mga bata pinasukad sa akong ngalan, magadawat kanako; ug si bisan kinsa nga magadawat kanako, magadawat, dili lamang kanako, kondili kaniya usab nga nagpadala kanako.”+ 38  Si Juan miingon kaniya: “Magtutudlo, among nakita ang usa ka tawo nga naghingilin sa mga demonyo pinaagi sa paggamit sa imong ngalan ug gisulayan namo ang pagpugong kaniya,+ sanglit wala siya magakuyog kanato.”+ 39  Apan si Jesus miingon: “Ayaw ninyo sulayi ang pagpugong kaniya, kay walay usa nga mohimog gamhanang mga buhat pinasukad sa akong ngalan ang makahimo dayon sa pagpasipala batok kanako;+ 40  kay siya nga dili batok kanato maoy dapig kanato.+ 41  Kay si bisan kinsa nga magahatag kaninyog usa ka kopa+ nga tubig aron imnon tungod kay kamo iya ni Kristo,+ sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, dili gayod siya mawad-an sa iyang ganti. 42  Apan si bisan kinsa nga magapandol sa usa niining mga gagmay nga nagatuo, mas maayo pa alang kaniya kon ang iyang liog higtan ug galingan nga bato sama nianang ginabiyo sa asno ug siya igatambog ngadto sa dagat.+ 43  “Ug kon ugaling ang imong kamot makapapandol kanimo, putla kini; mas maayo pa alang kanimo nga mosulod ngadto sa kinabuhi nga pungkol kay sa may duha ka kamot nga mahiadto sa Gehenna, ngadto sa kalayo nga dili mapalong.+ 44  —— 45  Ug kon ang imong tiil makapapandol kanimo, putla kini; mas maayo pa alang kanimo nga mosulod ngadto sa kinabuhi nga bakol+ kay sa may duha ka tiil nga igatambog ngadto sa Gehenna.+ 46  —— 47  Ug kon ang imong mata makapapandol kanimo, isalibay kini;+ mas maayo pa alang kanimo nga mosulod nga usay-mata ngadto sa gingharian sa Diyos kay sa duhay-mata nga itambog ngadto sa Gehenna,+ 48  diin ang ilang mga ulod dili mamatay ug ang kalayo dili mapalong.+ 49  “Kay ang matag usa kinahanglang pagaasinan+ ug kalayo. 50  Ang asin maayo; apan kon ugaling ang asin mawad-an sa lami niini, unsa may inyong timplahan niini?+ Pagbaton ug asin+ sa inyong kaugalingon, ug pagdinaitay+ kamo sa usag usa.”

Mga Footnote