Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Marcos 8:1-38

8  Niadtong mga adlawa, sa dihang may dakong panon sa katawhan na usab ug sila walay makaon, iyang gitawag ang mga tinun-an ug miingon kanila:+  “Ako naluoy+ sa panon, tungod kay tulo na ka adlaw nga sila nagpabiling duol kanako ug sila walay makaon;  ug kon papaulion ko sila sa ilang mga pinuy-anan nga nagpuasa, sila panguyapan sa dalan. Sa pagkatinuod, ang pipila kanila gikan pa sa halayo.”  Apan ang iyang mga tinun-an mitubag kaniya: “Asa ba makakuhag tinapay ang si bisan kinsa dinhi sa awaaw nga dapit nga arang ikabusog niining mga tawhana?”+  Sa gihapon siya nangutana kanila: “Pila ka buok ang inyong tinapay?” Sila miingon: “Pito.”+  Ug gisugo niya ang panon sa katawhan nga manglingkod sa yuta, ug iyang gikuha ang pito ka tinapay, nagpasalamat,+ gipikaspikas kini, ug gihatag kini sa iyang mga tinun-an aron idulot, ug gidulot nila kini ngadto sa panon sa katawhan.+  Sila may pipila usab ka gagmayng isda; ug, sa gipasalamatan na kini, gisugo usab niya sila nga idulot kini.+  Busa sila nangaon ug nangabusog, ug nakahipos silag sobrang mga tipik, pito ka balonang bukag nga puno.+  Ngani dihay mga upat ka libo ka lalaki. Sa kataposan iyang gipalakaw sila.+ 10  Ug dihadiha siya misakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa mga bahin sa Dalmanuta.+ 11  Dinhi ang mga Pariseo nangabot ug nakiglantugi kaniya, nga nangayo kaniyag usa ka ilhanan gikan sa langit, aron sa pagsulay kaniya.+ 12  Busa kay gitukmod sa iyang espiritu, siya nangaghog halawom+ ug miingon: “Nganong nangayog usa ka ilhanan kining kaliwatana? Sa pagkatinuod ako magaingon, Walay ilhanan nga ihatag niining kaliwatana.”+ 13  Niana iyang gibiyaan sila, misakay pag-usab, ug miadto sa atbang nga baybayon. 14  Ingon sa nahitabo, sila nahikalimot sa pagdalag tinapay, ug gawas sa usa ka buok tinapay sila walay bisan unsa diha sa sakayan.+ 15  Ug iyang gimandoan sila sa tin-aw ug giingnan: “Bukha kanunay ang inyong mga mata, pagbantay sa lebadura sa mga Pariseo ug sa lebadura ni Herodes.”+ 16  Busa naglalis sila sa usag usa tungod kay sila walay tinapay.+ 17  Kay nakamatikod niini, siya miingon kanila: “Nganong gilalisan ninyo ang inyong pagkawalay-tinapay?+ Wala pa ba kamo makasabot ug makakuha sa kahulogan? Nahabol ba sa pagsabot ang inyong mga kasingkasing?+ 18  ‘Bisag adunay mga mata, dili ba kamo makakita; ug bisag adunay mga dalunggan, dili ba kamo makabati?’+ Ug wala ba kamo mahinumdom, 19  sa dihang gipikaspikas ko ang lima ka tinapay+ alang sa lima ka libong lalaki, pila man ka bukag nga puno sa mga tipik ang inyong nahipos?” Sila miingon kaniya: “Napulog-duha.”+ 20  “Sa dihang gipikaspikas ko ang pito alang sa upat ka libong lalaki, pila ka balonang bukag nga puno sa mga tipik ang inyong nahipos?” Ug sila miingon kaniya: “Pito.”+ 21  Niana siya miingon kanila: “Wala pa ba kamo makakuha sa kahulogan?”+ 22  Karon miabot sila sa Betsaida. Dinhi ang mga tawo nagdala kaniyag usa ka tawong buta, ug nangaliyupo sila kaniya nga hikapon+ siya. 23  Ug gigunitan niya sa kamot ang tawong buta, gidala siya sa gawas sa balangay, ug, nga giluwaan+ ang iyang mga mata, gitapion niya ang iyang mga kamot kaniya ug gipangutana siya: “Aduna ka bay nakita?” 24  Ug ang tawo miyahat ug miingon: “Nakakita ako ug mga tawo, tungod kay nakita ko ang daw mga kahoy, apan sila naglakawlakaw.” 25  Unya gitapion niya pag-usab ang iyang mga kamot sa mga mata sa tawo, ug ang tawo nakakita nga tin-aw, ug siya naulian, ug iyang nakita ang tanang butang nga tin-aw. 26  Busa gipapauli niya siya, nga giingnan: “Apan ayaw pagsulod sa balangay.”+ 27  Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an karon mipaingon sa mga balangay sa Cesarea Filipos, ug diha sa dalan misugod siya sa pagpangutana sa iyang mga tinun-an, nga nag-ingon kanila: “Sumala sa sulti sa mga tawo kinsa ba ako?”+ 28  Sila miingon kaniya: “Si Juan nga Bawtista,+ ug ang uban, si Elias,+ ug ang uban pa, Usa sa mga manalagna.”+ 29  Ug siya nangutana kanila: “Apan kamo, sumala ninyo kinsa ba ako?” Sa pagtubag si Pedro miingon kaniya: “Ikaw mao ang Kristo.”+ 30  Niana siya higpit nga nagpina kanila sa dili pagsulti kang bisan kinsa mahitungod kaniya.+ 31  Gawas pa, siya misugod sa pagtudlo kanila nga ang Anak sa tawo kinahanglang makaagom ug daghang pag-antos ug igasalikway sa mga ansiyano ug sa pangulong mga saserdote ug sa mga eskriba ug pagapatyon,+ ug mobangon tulo ka adlaw sa ulahi.+ 32  Sa pagkatinuod, siya nagpahayag niana nga walay lipudlipod. Apan si Pedro nagpinig kaniya ug nagbadlong kaniya.+ 33  Siya miliso, mitan-aw sa iyang mga tinun-an ug mibadlong kang Pedro, ug miingon: “Magpalikod ka kanako, Satanas, tungod kay ikaw naghunahuna, dili sa mga hunahuna sa Diyos, kondili nianang sa mga tawo.”+ 34  Siya karon nagtawag sa panon sa katawhan ngadto kaniya uban sa iyang mga tinun-an ug nag-ingon kanila: “Kon adunay buot mosunod kanako, padumilia siya sa iyang kaugalingon ug ipapas-an ang iyang estaka sa pagsakit ug magpadayon sa pagsunod kanako.+ 35  Kay si bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kalag mawad-an niini; apan si bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kalag tungod kanako ug sa maayong balita magaluwas niini.+ 36  Sa pagkatinuod, unsay kapuslanan sa usa ka tawo nga maangkon ang tibuok kalibotan ug mawad-an sa iyang kalag?+ 37  Sa pagkatinuod, unsay ikahatag sa usa ka tawo baylo sa iyang kalag?+ 38  Kay si bisan kinsa nga maulaw tungod kanako ug sa akong mga pulong niining mananapaw ug makasasala nga kaliwatan, ikaulaw usab siya sa Anak sa tawo+ inig-abot niya sa himaya sa iyang Amahan kauban sa balaang mga manulonda.”+

Mga Footnote