Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Marcos 7:1-37

7  Karon ang mga Pariseo ug ang pipila sa mga eskriba nga nangabot gikan sa Jerusalem nagtapok alirong kaniya.+  Ug sa nakita nila ang pipila sa iyang mga tinun-an nga nangaon uban ang mahugaw nga mga kamot, nga mao, wala mahunawi nga mga kamot+  kay ang mga Pariseo ug ang tanang Hudiyo dili mokaon gawas kon makapanghunaw sila sa ilang mga kamot hangtod sa siko, nga nangupot pag-ayo sa tradisyon sa mga tawo sa kanhing mga panahon,  ug, sa dihang mahibalik gikan sa tiyanggihan, sila dili mokaon gawas kon sila makapanghinlo sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagwisik; ug adunay daghan pang ubang mga tradisyon+ nga ilang gidawat aron panguptan pag-ayo, mga pagbawtismo sa mga kopa ug sa mga pitsil ug sa tumbagang mga sudlanan;+  busa kini nga mga Pariseo ug mga eskriba nangutana kaniya: “Nganong ang imong mga tinun-an dili magagawi sa ilang kaugalingon sumala sa tradisyon sa mga tawo sa kanhing mga panahon, apan sila mokaon uban sa ilang mahugaw nga mga kamot?”+  Siya miingon kanila: “Si Isaias haom nga nagtagna bahin kaninyo nga mga salingkapaw, ingon sa nahisulat,+ ‘Kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan ang ilang mga kasingkasing halayo kaayo kanako.+  Kawang lamang nga sila nagpadayon sa pagsimba kanako, tungod kay sila nagtudlo sa mga sugo sa mga tawo ingon nga mga doktrina.’+  Kay gibiyaan ang sugo sa Diyos, kamo nangupot pag-ayo sa tradisyon sa mga tawo.”+  Dugang pa, siya nag-ingon kanila: “Sa pagkamaabtikon inyong gihiklin ang sugo+ sa Diyos aron motunhay ang inyong tradisyon. 10  Pananglitan, si Moises nag-ingon, ‘Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan,’+ ug, ‘Siya nga magapasipala sa amahan o inahan pagapatyon.’+ 11  Apan kamo moingon, ‘Kon ang usa ka tawo moingon sa iyang amahan o iyang inahan: “Bisan unsay akong nabatonan nga imo untang kapahimuslan gikan kanako maoy korban,+ (nga mao, usa ka gasa nga gipahinungod+ sa Diyos,)”’⁠— 12  dili na ninyo siya pabuhaton ug bisan usa ka butang alang sa iyang amahan o sa iyang inahan,+ 13  ug busa gihimo ninyo nga walay pulos ang pulong sa Diyos+ tungod sa inyong tradisyon nga inyong gibilin. Ug ang daghang butang+ nga sama niini inyong ginahimo.” 14  Busa, sa pagtawag pag-usab sa panon sa katawhan ngadto kaniya, siya miingon kanila: “Pamati kanako, kamong tanan, ug sabta ang kahulogan.+ 15  Walay bisan unsa gikan sa gawas sa tawo nga mosulod kaniya ang makapahugaw kaniya; hinunoa ang mga butang nga mogula gikan sa tawo mao ang mga butang nga magapahugaw sa tawo.”+ 16  —— 17  Karon sa nakasulod na siya sa usa ka balay halayo gikan sa panon sa katawhan, ang iyang mga tinun-an misugod pagpangutana kaniya mahitungod sa sambingay.+ 18  Busa siya miingon kanila: “Kamo ba usab walay pagsabot sama kanila?+ Wala ba kamo masayod nga walay bisan unsa nga gikan sa gawas nga mosulod sa tawo ang makapahugaw kaniya, 19  sanglit mosulod kini, dili sa iyang kasingkasing, kondili sa iyang mga tinai, ug mogawas kini sa awasanan sa hugaw?”+ Sa ingon gipahayag niya nga hinlo ang tanang pagkaon.+ 20  Dugang pa, siya miingon: “Kanang mogula gikan sa sulod sa tawo ang magapahugaw sa tawo;+ 21  kay gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing sa mga tawo,+ ang makadaot nga mga pangatarongan mogula: mga pakighilawas,+ mga pagpangawat, mga pagbuno,+ 22  mga pagpanapaw, mga hakog nga pangibog,+ mga buhat sa pagkadaotan, panglimbong, malaw-ayng panggawi,+ mata nga masinahon, pagpasipala, pagkamapahitas-on, pagkadili-makataronganon. 23  Kining tanang daotang mga butang mogula gikan sa sulod ug magapahugaw sa usa ka tawo.”+ 24  Gikan didto siya mitindog ug miadto sa mga rehiyon sa Tiro ug Sidon.+ Ug siya misulod sa usa ka balay ug dili buot nga may bisan kinsa nga mahibalo niini. Bisan pa niana wala siya makalikay nga himatikdan;+ 25  apan dihadiha ang usa ka babaye kansang batang anak nga babaye may mahugaw nga espiritu nakadungog bahin kaniya ug miadto ug mihapa sa iyang tiilan.+ 26  Ang babaye usa ka Gresyanhon, usa ka lungsoranon sa Sirofenicia; ug siya nagpadayon sa paghangyo nga iyang hinginlan ang demonyo gikan sa iyang anak nga babaye.+ 27  Apan siya miingon kaniya: “Pasagdi nga mabusog una ang mga bata, kay dili matarong nga kuhaon ang tinapay sa mga bata+ ug iitsa kini sa gagmay nga mga iro.”+ 28  Apan sa pagtubag, siya miingon kaniya: “Oo, senyor, ug bisan pa ang gagmay nga mga iro ilalom sa lamesa mokaon sa mga mumho+ sa mga bata.”+ 29  Niana siya miingon kaniya: “Tungod sa pagsulti mo niini, lakaw; ang demonyo migula na sa imong anak nga babaye.”+ 30  Busa siya mipauli sa iyang balay ug nakaplagan+ ang bata nga gipahigda sa higdaanan ug ang demonyo migula na. 31  Karon sa pagpauli gikan sa mga rehiyon sa Tiro miagi siya sa Sidon ngadto sa dagat sa Galilea latas sa taliwala sa mga rehiyon sa Decapolis.+ 32  Dinhi gidad-an nila siya ug usa ka tawong bungol ug may babag sa pagsulti, ug nangaliyupo sila nga iyang itapion ang iyang kamot diha kaniya.+ 33  Ug iyang gikuha siya nga silasila ra gikan sa panon sa katawhan ug gibutang ang iyang mga tudlo sa mga dalunggan sa tawo ug, human makaluwa, iyang gihikap ang iyang dila.+ 34  Ug miyahat sa langit+ siya nanghupaw+ nga halawom ug miingon kaniya: “Efʹfa·tha,” nga mao, “Mabuksan ka.” 35  Buweno, nabuksan ang iyang katakos sa pandungog,+ ug naluag ang babag sa iyang dila, ug siya misugod sa pagsulti nga normal. 36  Niana iyang gipinahan sila sa dili pagsulti kang bisan kinsa;+ apan sa dihang labaw pa nga siya magpina kanila, labaw pa hinuon ang ilang pagmantala niini.+ 37  Sa pagkatinuod, sila nahingangha+ sa labing talagsaong paagi ug sila miingon: “Maayo gayod ang pagbuhat niya sa tanang butang. Ginahimo gani niya nga ang mga bungol makadungog ug ang mga amang makasulti.”+

Mga Footnote