Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Marcos 6:1-56

6  Ug siya mibiya didto ug mipauli sa iyang kaugalingong dapit, ug ang iyang mga tinun-an mikuyog kaniya.+  Sa dihang igpapahulay na, siya misugod sa pagpanudlo sa sinagoga; ug ang kadaghanan niadtong nagpatalinghog nahingangha ug miingon: “Diin kuhaa niining tawhana kining mga butanga?+ Ug nganong gihatag niining tawhana kini nga kaalam, ug nahimo man ang maong gamhanang mga buhat pinaagi sa iyang mga kamot?  Kini ang panday+ nga anak ni Maria+ ug ang igsoon ni Santiago+ ug ni Jose ug ni Judas ug ni Simon,+ dili ba? Ug ang iyang mga igsoong babaye ania kauban nato, dili ba?” Busa nangapandol sila tungod kaniya.+  Apan si Jesus miingon kanila: “Ang usa ka manalagna maoy pinasidunggan gawas lamang diha sa iyang kaugalingong dapit+ ug taliwala sa iyang mga paryente ug sa iyang kaugalingong panimalay.”+  Busa siya wala makahimog gamhanang buhat didto gawas sa pagtapion sa iyang kamot diha sa pipila ka masakiton ug giayo sila.  Sa pagkatinuod, siya nahibulong tungod sa ilang kawalay-pagtuo. Ug siya milibot sa mga balangay sa usa ka sirkito, nga nagpanudlo.+  Karon gipatawag niya ang napulog-duha, ug gisugdan niya ang pagpadala kanila nga tinagurha,+ ug gihatagan niya sila ug awtoridad ibabaw sa mahugaw nga mga espiritu.+  Dugang pa, gibaoran niya sila nga dili magdalag bisan unsa alang sa panaw gawas sa usa ka sungkod lamang, walay tinapay, walay puyo sa pagkaon,+ walay tumbaga nga salapi sa ilang mga bulsa sa bakos,+  kondili magsandalyas, ug dili magsul-ob ug duha ka pang-ilalom nga besti.+ 10  Dugang pa, siya miingon kanila: “Inigsulod ninyo sa usa ka balay,+ magpabilin kamo didto hangtod nga mopahawa kamo nianang dapita.+ 11  Ug sa bisan diin nga dapit nga dili kamo dawaton ni kamo patalinghogan, sa paggula gikan didto itaktak ninyo ang hugaw sa ilalom sa inyong mga tiil ingon nga pamatuod kanila.”+ 12  Busa sila nanglakaw ug nagwali aron ang mga tawo makahinulsol;+ 13  ug sila naghingilin sa daghang demonyo+ ug naghaplas ug lana sa daghang tawo nga masakiton+ ug nag-ayo kanila.+ 14  Karon nakaabot kini sa mga igdulungog ni Haring Herodes, kay nabantog ang ngalan ni Jesus, ug ang mga tawo nag-ingon: “Si Juan nga tigbawtismo gibangon gikan sa mga patay, ug tungod niana ang gamhanang mga buhat nagalihok diha kaniya.”+ 15  Apan ang uban nag-ingon: “Kini mao si Elias.”+ Ang uban pa nag-ingon: “Kini usa ka manalagna sama sa usa sa mga manalagna.”+ 16  Apan sa pagkadungog ni Herodes niini siya miingon: “Si Juan nga gipapunggotan ko ug ulo, kini siya gibangon.”+ 17  Kay si Herodes nagpasugo ug nagpadakop kang Juan ug nagpagapos kaniya sa bilanggoan tungod kang Herodias nga asawa ni Felipe nga iyang igsoon, tungod kay gipangasawa man niya siya.+ 18  Kay sublisubling gisultihan ni Juan si Herodes: “Dili subay sa balaod ang paghupot mo sa asawa sa imong igsoon.”+ 19  Apan si Herodias naghambin ug kasuko+ batok kaniya ug nagtinguha sa pagpatay kaniya, apan wala makahimo.+ 20  Kay si Herodes nahadlok+ kang Juan, kay nahibalo nga siya usa ka matarong ug balaan nga tawo;+ ug iyang gipanalipdan siya. Ug human makapatalinghog+ kaniya siya nalibog pag-ayo kon unsay buhaton, bisan pa niana nagpadayon siya sa pagpatalinghog kaniya nga malipayon. 21  Apan miabot ang usa ka angay nga adlaw+ sa dihang naghikay ug panihapon si Herodes sa iyang adlawng-natawhan+ alang sa iyang mga tawong taas-ug-ranggo ug sa mga komandante militar ug sa mga kadagkoan sa Galilea. 22  Ug ang anak nga babaye niini mismong si Herodias misulod ug misayaw ug nakapahimuot kang Herodes ug niadtong mga naghirag+ kauban niya. Ang hari miingon sa dalaga: “Pangayo ug bisan unsa nga buot mo, ug ihatag ko kini kanimo.” 23  Oo, nanumpa siya kaniya: “Bisan unsa ang imong pangayoon kanako, ihatag ko kini kanimo,+ kutob sa katunga sa akong gingharian.”+ 24  Ug siya migula ug miingon sa iyang inahan: “Unsay akong pangayoon?” Siya miingon: “Ang ulo ni Juan nga tigbawtismo.”+ 25  Dihadiha siya midali pagsulod ngadto sa hari ug nangayo, nga nag-ingon: “Buot ko nga ihatag nimo dayon kanako diha sa usa ka bandihado ang ulo ni Juan nga Bawtista.” 26  Bisan tuod siya naguol sa hilabihan, apan dili buot sa hari nga dili siya tagdon, tungod sa mga panumpa ug niadtong mga naghirag sa lamesa.+ 27  Busa ang hari nagpadala dayon ug guwardiya ug nagsugo kaniya sa pagdala sa iyang ulo. Ug siya milakaw ug mipunggot sa iyang ulo didto sa bilanggoan+ 28  ug gidala ang iyang ulo diha sa bandihado, ug gihatag kini sa dalaga, ug gihatag kini sa dalaga sa iyang inahan.+ 29  Sa pagkadungog niini sa iyang mga tinun-an nangadto sila ug gikuha ang iyang patayng lawas ug gipahiluna kini sa usa ka handomanang lubnganan.+ 30  Ug ang mga apostoles nagtigom atubangan ni Jesus ug gitaho kaniya ang tanang butang nga ilang gibuhat ug gitudlo.+ 31  Ug siya miingon kanila: “Pangadto kamo nga kamokamo ra sa usa ka mingaw nga dapit+ ug pahulay makadiyot.”+ Kay daghan ang nangabot ug nanglakaw, ug wala silay higayon bisan sa pagpangaon.+ 32  Busa sila mibiya sakay sa sakayan paingon sa usa ka mingaw nga dapit nga silasila ra.+ 33  Apan ang mga tawo nakakita kanila nga migikan ug daghan ang nakahibalo niini, ug gikan sa tanang siyudad sila nagdungan sa pagdagan paingon didto ug nakaabot nga una pa kanila.+ 34  Buweno, sa pagkawas, iyang nakita ang usa ka dakong panon sa katawhan, apan siya giabot ug kaluoy+ kanila, tungod kay sila nahisama sa mga karnero nga walay magbalantay.+ Ug siya misugod sa pagtudlo kanila ug daghang butang.+ 35  Niadtong tungora hapon na kaayo, ug ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon: “Awaaw kini nga dapit, ug hapon na kaayo.+ 36  Palakta sila, aron sila makaadto sa kabanikahan ug sa mga balangay sa palibot ug makapalit alang sa ilang kaugalingon ug makaon.”+ 37  Sa pagtubag siya miingon kanila: “Hatagi ninyo sila ug makaon.” Niini sila miingon kaniya: “Molakaw ba kami ug mopalit ug duha ka gatos ka denario nga kantidad sa tinapay ug ihatag kini sa katawhan aron kaonon?”+ 38  Siya miingon kanila: “Pila ka buok ang inyong tinapay? Lakaw tan-awa!” Human makatino niini, sila miingon: “Lima, gawas sa duha ka isda.”+ 39  Ug iyang gisultihan ang tanang tawo nga manglingkod nga pundokpundok+ diha sa lunhaw nga mga balili.+ 40  Ug sila nagpahiluna sa ilang kaugalingon nga ginurupo sa tinaggatos ug tinagkalim-an.+ 41  Nagkuha karon sa lima ka tinapay ug sa duha ka isda siya miyahat sa langit ug nagpasalamat,+ ug nagpikaspikas+ sa mga tinapay ug naghatag niini sa mga tinun-an, aron ilang idulot kini sa katawhan; ug siya nagbahinbahin sa duha ka isda alang sa tanan. 42  Busa silang tanan nangaon ug nangabusog;+ 43  ug ilang gihipos ang mga tipik, napulog-duha ka bukag nga puno, gawas sa mga isda. 44  Dugang pa, ang nangaon sa mga tinapay maoy lima ka libong lalaki.+ 45  Ug, sa walay langan, iyang gipugos ang iyang mga tinun-an nga mosakay sa sakayan ug mag-una ngadto sa atbang nga baybayon paingon sa Betsaida, samtang siya nagpalakaw sa panon sa katawhan.+ 46  Apan human makapanamilit kanila siya mibiya paingon sa usa ka bukid aron mag-ampo.+ 47  Karon mikilumkilom na, ang sakayan didto sa taliwala sa dagat, apan nag-inusara siya sa mamala.+ 48  Ug sa nakita niyang naglisod+ sila sa ilang pagbugsay, sanglit sungsongon man ang hangin, sa mga ikaupat nga yugto sa pagbantay sa kagabhion siya mipaingon kanila, nga naglakaw ibabaw sa dagat; apan buot niya nga labyan sila. 49  Sa pagkakita kaniya nga naglakaw ibabaw sa dagat sila naghunahuna: “Usa ka pantasma!” ug sila misinggit nga kusog.+ 50  Kay silang tanan nakakita kaniya ug nalisang. Apan dihadiha misulti siya kanila, ug siya miingon kanila: “Magmaisogon, ako kini; ayaw kamo kahadlok.”+ 51  Ug siya misakay sa sakayan kauban nila, ug milurang ang hangin. Tungod niini sila nahibulong pag-ayo sulod sa ilang kaugalingon,+ 52  kay sila wala pa makasabot sa kahulogan sa mga tinapay, apan ang ilang mga kasingkasing nagpabiling nahabol sa pagsabot.+ 53  Ug sa nakatabok sila sa mamala, nakaabot sila sa Genesaret ug gipondo ang sakayan sa duol.+ 54  Apan sa paghikawas gayod nila sa sakayan, siya nailhan sa mga tawo, 55  ug sila nanagan sa katibuk-an niana nga rehiyon ug nagsugod sa pagdala sa mga masakiton diha sa mga teheras ngadto sa dapit nga nadunggan nila nga didto siya. 56  Ug bisan diin siya mosulod sa mga balangay o sa mga siyudad o sa kabanikahan+ ibutang nila ang mga masakiton diha sa mga tiyanggihan, ug mangamuyo sila kaniya nga makahikap+ lang unta sila bisan sa borlas+ sa iyang panggawas nga besti. Ug nangaayo ang tanan nga nakahikap niini.+

Mga Footnote