Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Marcos 5:1-43

5  Buweno, nakaabot sila sa pikas nga bahin sa dagat ngadto sa yuta sa mga Gerasanhon.+  Ug dihadiha human siya makakawas sa sakayan usa ka tawong nailalom sa gahom sa mahugaw nga espiritu misugat kaniya gikan sa handomanang mga lubnganan.+  Siya nagpuyo taliwala sa mga lubnganan; ug hangtod niadtong panahona wala gayoy nakagapos kaniya bisan pag pinaagi sa kadena,  tungod kay sa makadaghan siya gigapos pinaagi sa mga talikala sa tiil ug sa mga kadena, apan ang mga kadena gibugto niya ug ang mga talikala sa tiil nabungkag; ug walay bisan kinsa nga may kusog aron sa pagbuntog kaniya.  Ug sa kanunay, sa magabii ug sa maadlaw, siya nagsinggit diha sa mga lubnganan ug sa kabukiran ug nagsamadsamad sa iyang kaugalingon pinaagi sa mga bato.  Apan sa pagkakita kang Jesus gikan sa halayo siya midagan ug miyukbo kaniya,  ug, sa dihang nakasinggit siya sa makusog nga tingog,+ siya miingon: “Unsay labot ko kanimo, Jesus, Anak sa Labing Hataas nga Diyos?+ Ipailalom ko ikaw sa panumpa+ pinaagi sa Diyos nga dili mo ako sakiton.”+  Kay siya nagsulti niini: “Gula gikan sa maong tawo, ikaw nga mahugaw nga espiritu.”+  Apan siya nangutana kaniya: “Unsay imong ngalan?” Ug siya miingon kaniya: “Lehiyon ang akong ngalan,+ tungod kay daghan kami.”+ 10  Ug siya nangaliyupo kaniya sa makadaghan nga dili sugoon ang mga espiritu sa paggawas sa maong dapit.+ 11  Karon ang usa ka dakong panon sa mga baboy+ nangungad didto sa bukid.+ 12  Busa sila nangaliyupo kaniya, nga nag-ingon: “Sugoa kami nga moadto sa mga baboy, aron makasulod kami kanila.” 13  Ug iyang gitugotan sila. Niana ang mahugaw nga mga espiritu migula ug misulod sa mga baboy; ug ang panon sa mga baboy mihaguros sa pagdulhog sa pangpang ngadto sa dagat, mga duha ka libo kanila, ug sila nangalumos nga sunodsunod sa dagat.+ 14  Apan ang ilang mga tig-alima mikalagiw ug mitaho niini sa siyudad ug sa kabanikahan; ug ang mga tawo nangabot aron tan-awon kon unsa ang nahitabo.+ 15  Busa miduol sila kang Jesus, ug ilang nakita ang tawong gigamhan-sa-demonyo nga naglingkod nga may besti na ug maayo na ug pangisip, kining tawhana nga kanhi may lehiyon; ug nangahadlok sila. 16  Dugang pa, kadtong mga nakakita niini miasoy kanila kon sa unsang paagi nahitabo kini sa tawong gigamhan-sa-demonyo ug mahitungod sa mga baboy. 17  Ug busa sila nangaliyupo kaniya nga mopahawa sa ilang mga distrito.+ 18  Karon sa pagsakay niya sa sakayan, ang tawong kanhi gigamhan-sa-demonyo nangaliyupo kaniya nga siya makapadayon unta sa pagkuyog kaniya.+ 19  Apan, wala niya tugoti siya, hinunoa miingon kaniya: “Pauli ngadto sa imong mga paryente,+ ug itaho kanila ang tanang butang nga gihimo ni Jehova+ alang kanimo ug ang iyang kaluoy+ kanimo.” 20  Ug siya milakaw ug misugod sa pagmantala sa Decapolis+ sa tanang butang nga gihimo ni Jesus alang kaniya, ug natingala ang tanang tawo.+ 21  Human si Jesus makatabok na usab sakay sa sakayan ngadto sa atbang nga baybayon ang usa ka dakong panon sa katawhan mitapok kaniya; ug diha siya sa daplin sa dagat.+ 22  Karon ang usa sa nagdumalang mga opisyal sa sinagoga, nga ginganlag Jairo, miabot ug, sa pagkakita kaniya, siya mihapa sa iyang tiilan+ 23  ug nangaliyupo kaniya sa makadaghan, nga nag-ingon: “Grabe ang kahimtang sa akong batang babaye. Adtoa intawon siya ug itapion ang imong kamot+ kaniya aron mamaayo ug mabuhi siya.”+ 24  Niana siya miuban kaniya. Ug gisundan siya ug gidutdotan siya sa usa ka dakong panon sa katawhan.+ 25  Karon dihay usa ka babaye nga gitalinug-an+ sulod na sa napulog-duha ka tuig,+ 26  ug gipaantos siyag daghang kasakit sa daghang mananambal+ ug nagasto na ang tanan niyang kahinguhaan ug wala mamaayo apan migrabe pa hinuon. 27  Sa pagkadungog niya sa mga butang bahin kang Jesus, miduol siya sa luyo diha sa panon sa katawhan ug mihikap+ sa iyang panggawas nga besti; 28  kay siya nagsigeg ingon: “Kon makahikap lang ako sa iyang panggawas nga besti ako mamaayo.”+ 29  Ug dihadiha mitang-on ang iyang pagtalinugo, ug gibati niya sa iyang lawas nga siya naayo na sa iyang grabeng sakit.+ 30  Dihadiha, usab, si Jesus nakamatikod sa iyang kaugalingon nga ang gahom+ migawas kaniya, ug siya miliso diha sa panon sa katawhan ug miingon: “Kinsay mihikap sa akong panggawas nga mga besti?”+ 31  Apan ang iyang mga tinun-an miingon kaniya: “Nakita nimo ang panon sa katawhan nga nagdutdot kanimo,+ ug moingon ka, ‘Kinsay mihikap kanako?’” 32  Bisan pa niana, siya miliraw sa pagtan-aw aron makita siya nga naghimo niini. 33  Apan ang babaye, nga nalisang ug nangurog, kay nahibalo sa nahitabo kaniya, miduol ug mihapa sa iyang atubangan ug gisultihan siya sa tibuok kamatuoran.+ 34  Siya miingon kaniya: “Anak, ang imong pagtuo nakapaayo kanimo. Lakaw nga malinawon,+ ug mamaayo na ang imong lawas gikan sa imong grabeng sakit.”+ 35  Samtang nagsulti pa siya, ang pipila ka tawo gikan sa balay sa nagdumalang opisyal sa sinagoga miabot ug miingon: “Ang imong anak nga babaye namatay na! Nganong hasolon pa ang magtutudlo?”+ 36  Apan si Jesus, kay nakadungog sa gisulti, miingon ngadto sa nagdumalang opisyal sa sinagoga: “Ayaw kahadlok, ipasundayag lamang ang pagtuo.”+ 37  Karon wala niya tugoti si bisan kinsa nga mosunod kaniya gawas kang Pedro ug kang Santiago ug kang Juan nga igsoon ni Santiago.+ 38  Busa sila miabot sa balay sa nagdumalang opisyal sa sinagoga, ug iyang nakita ang kaguliyang ug kadtong nanghilak ug nagminatay, 39  ug, sa pagkasulod niya, siya miingon kanila: “Nganong nagkaguliyang man kamo ug nanghilak? Ang bata wala mamatay, apan natulog.”+ 40  Tungod niini ilang gikataw-an siya nga mayubiton. Apan, human mapagawas silang tanan, gidala niya ang amahan ug ang inahan sa bata ug kadtong kauban niya, ug misulod siya sa nahimutangan sa bata.+ 41  Ug, gigunitan ang kamot sa bata, siya miingon kaniya: “Talʹi·tha cuʹmi,” nga, kon hubaron, nagkahulogan: “Inday, magaingon ako kanimo, Bangon!”+ 42  Ug dihadiha ang dalagita mibangon ug misugod paglakaw, kay siya napulog-duha ka tuig na man ang edad. Ug dihadiha sila nalipay pag-ayo.+ 43  Apan sublisubling gibaoran niya sila nga dili ipahibalo kini kang bisan kinsa,+ ug giingnan niya sila nga siya hatagan ug makaon.

Mga Footnote