Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Marcos 4:1-41

4  Ug siya misugod na usab sa pagpanudlo sa daplin sa dagat.+ Ug ang dako kaayong mga panon sa katawhan nagtapok duol kaniya, mao nga siya misakay ug milingkod sa usa ka sakayan diha sa dagat, apan ang tibuok panon sa katawhan sa daplin sa dagat maoy diha sa baybayon.+  Busa siya nagtudlo kanila sa daghang butang pinaagi sa mga sambingay+ ug nagsulti kanila sa iyang pagpanudlo:+  “Pamati kamo. Tan-awa! Ang magpupugas milakaw aron sa pagpugas.+  Ug samtang nagpugas siya, ang pipila ka binhi nahulog sa daplin sa dalan, ug nangabot ang mga langgam ug gituka kini.+  Ug ang ubang binhi nahulog sa dapit nga batoon diin kini, dayag, dili daghan ug yuta, ug kini miturok dihadiha tungod kay dili lawom ang yuta.+  Apan sa pagsubang sa adlaw, kini napagba, ug tungod kay walay gamot kini nalaya.+  Ug ang ubang binhi nahulog sa kasampinitan, ug ang mga sampinit mitubo ug mituok niini, ug wala kini makapamunga.+  Apan ang uban nahulog sa maayong yuta,+ ug, kay mitubo ug milambo, kini misugod sa pagpamunga, ug kini namungag katloan ka pilo, ug kan-uman ug usa ka gatos.”+  Busa gidugang niya ang pulong: “Siya nga may mga igdulungog nga makadungog magpatalinghog.”+ 10  Karon sa dihang siya nag-inusara, kadtong nag-alirong kaniya nga kauban sa napulog-duha nangutana kaniya bahin sa mga sambingay.+ 11  Ug siya miingon kanila: “Kaninyo gihatag ang sagradong tinago+ mahitungod sa gingharian sa Diyos, apan alang sa mga anaa sa gawas ang tanang butang mahitabo pinaagig mga sambingay,+ 12  aron nga, bisag nagatan-aw, sila magatan-aw apan dili makakita, ug, bisag nagapamati, sila makadungog apan dili makasabot sa diwa niini, ni mobalik gayod ug sila hatagan ug kapasayloan.”+ 13  Dugang pa, siya miingon kanila: “Wala ba diay kamo mahibalo niini nga sambingay, ug busa unsaon man ninyo pagkasabot sa tanang uban pang mga sambingay? 14  “Ang magpupugas nagapugas sa pulong.+ 15  Nan, kini sila mao ang diha sa daplin sa dalan diin ang pulong napugas; apan sa ilang pagkadungog niini si Satanas miabot+ ug gisakmit ang pulong nga gipugas diha kanila.+ 16  Ug sa ingon usab kini sila mao ang napugas sa mga dapit nga batoon: sa ilang pagkadungog sa pulong, gidawat nila kini uban ang kalipay.+ 17  Apan sila walay gamot diha sa ilang kaugalingon, hinunoa magpabilin sila sa makadiyot nga panahon; unya inig-abot sa kasakitan o paglutos tungod sa pulong, sila mangapandol.+ 18  Adunay uban pa nga napugas taliwala sa mga sampinit; kini sila mao ang nakadungog sa pulong,+ 19  apan ang mga kabalaka+ niining sistema sa mga butang ug ang malimbongong gahom sa mga bahandi+ ug ang mga tinguha+ alang sa uban pang mga butang modaot ug motuok sa pulong, ug kini dili mamunga.+ 20  Sa kataposan, ang mga napugas sa maayong yuta mao kadtong nagpatalinghog sa pulong ug midawat niini nga may pag-uyon ug nagapamungag katloan ka pilo ug kan-uman ug usa ka gatos.”+ 21  Ug siya miingon kanila: “Ang usa ka lampara dili ibutang ilalom sa usa ka sukdanang bukag o ilalom sa higdaanan, dili ba? Ibutang kini sa ibabaw sa tangkawan, dili ba?+ 22  Kay walay butang nga gitago gawas sa katuyoan nga ibutyag kini; walay butang nga maampingong gitakpan kondili sa katuyoan nga mahikyad kini.+ 23  Si bisan kinsa nga may mga igdulungog nga makadungog, magpatalinghog siya.”+ 24  Siya sa dugang miingon kanila: “Hatagig pagtagad ang inyong gipamatian.+ Sa sukod nga inyong ginasukod, inyong ginasukod kini alang kaninyo,+ oo, labaw pa ang idugang kaninyo.+ 25  Kay siya nga adunay iya pagahatagan ug labaw pa; apan siya nga walay iya, bisan ang anaa kaniya pagakuhaon gikan kaniya.”+ 26  Busa siya nag-ingon: “Niining paagiha ang gingharian sa Diyos maoy sama sa usa ka tawo nga nagsabod ug binhi diha sa yuta,+ 27  ug siya matulog sa gabii ug mobangon sa adlaw, ug ang binhi mogitib ug motubo, kon giunsa wala siya mahibalo.+ 28  Sa kaugalingon niini ang yuta inanay nga magapamunga, una ang dahon, unya ang lindog sa uhay, sa kataposan ang tibuok nga lugas diha sa uhay. 29  Apan sa dihang itugot na kini sa bunga, ihagbas niya ang galab, tungod kay ang ting-ani miabot na.” 30  Ug siya nag-ingon: “Sa unsa ba nato ipakasama ang gingharian sa Diyos, o diha sa unsa nga sambingay ipahayag nato kini?+ 31  Sama sa usa ka lugas sa mustasa, nga sa pagpugas niini diha sa yuta mao ang kinagamyan sa tanang liso sa ibabaw sa yuta+ 32  apan sa dihang gipugas na kini, kini motubo ug modako pa kay sa tanang ubang mga utanon ug mopatunghag dagkong mga sanga,+ mao nga ang mga langgam sa langit+ makakaplag ug batoganan ilalom sa landong niini.”+ 33  Busa pinaagi sa daghang sambingay+ nga sama niana gisulti niya ang pulong kanila, kutob sa maarangan nila sa pagpatalinghog. 34  Sa pagkatinuod, kon walay sambingay siya dili mosulti kanila, apan kon silasila ra ipatin-aw niya ang tanang butang ngadto sa iyang mga tinun-an.+ 35  Ug nianang adlawa, sa pagkilumkilom na, siya miingon kanila: “Manabok kita ngadto sa pikas baybayon.”+ 36  Busa, human nila papahawaa ang panon, gidala nila siya sa sakayan, diin diha na siyang daan, ug dihay ubang mga sakayan nga mikuyog kaniya.+ 37  Karon miabot ang usa ka mabangis nga unos, ug walay hunong nga gihapak sa mga balod ang sakayan, mao nga hapit nang malunod ang sakayan.+ 38  Apan didto siya sa ulin, nga natulog nga nag-unlan. Busa gipukaw nila siya ug giingnan siya: “Magtutudlo, wala ka ba magpakabana nga mangamatay na kami?”+ 39  Niana siya mibangon ug gibadlong ang hangin ug miingon sa dagat: “Hilom! Magmalinawon!”+ Ug ang hangin milurang, ug miabot ang dakong kalinaw.+ 40  Busa siya miingon kanila: “Nganong nahadlok man kamo? Wala pa ba kamoy pagtuo?” 41  Apan gibati silag talagsaong kahadlok, ug sila nagsiingon sa usag usa: “Kinsa ba gayod kini siya, kay bisan ang hangin ug ang dagat mopatuo man kaniya?”+

Mga Footnote