Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Marcos 3:1-35

3  Sa makausa pa siya misulod sa usa ka sinagoga, ug didtoy usa ka tawo nga may kamot nga nakuyos.+  Busa sila nagbantay pag-ayo kaniya aron tan-awon kon ayohon ba niya ang maong tawo sa igpapahulay, aron ilang ikasumbong siya.+  Ug siya miingon sa tawo nga may kamot nga nakuyos: “Bangon ug ari sa tunga.”  Unya siya miingon kanila: “Subay ba sa balaod sa igpapahulay ang pagbuhat ug maayong buhat o ang pagbuhat ug daotang buhat, ang pagluwas o ang pagpatay ug kalag?”+ Apan nagpabilin silang hilom.  Ug human iliraw ang iyang panan-aw kanila nga may kasuko, kay bug-os naguol tungod sa kakubol sa ilang mga kasingkasing,+ siya miingon sa tawo: “Ituy-od ang imong kamot.” Ug gituy-od niya kini, ug ang iyang kamot naulian.+  Niana ang mga Pariseo nanggula ug dihadiha nakigsabot sa mga sumusunod sa partido ni Herodes+ batok kaniya, aron sa pagpatay kaniya.+  Apan si Jesus uban sa iyang mga tinun-an namahawa paingon sa dagat; ug misunod kaniya ang dakong panon sa katawhan gikan sa Galilea ug gikan sa Judea.+  Bisan gikan sa Jerusalem ug gikan sa Idumea ug gikan sa tabok sa Jordan ug sa tibuok Tiro+ ug sa Sidon, ang dakong panon sa katawhan, sa pagkadungog bahin sa daghan kaayong butang nga iyang gibuhat, nangadto kaniya.  Ug gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pagbaton ug gamayng sakayan nga iyang magamit sa kanunay aron ang panon sa katawhan dili makadutdot kaniya. 10  Kay daghan ang iyang gipang-ayo, nga tungod niana ang tanan niadtong may grabeng mga balatian mihugop ngadto kaniya sa paghikap kaniya.+ 11  Bisan ang mahugaw nga mga espiritu,+ sa dihang siya makita nila, mohapa sa iyang atubangan ug mosinggit, nga moingon: “Ikaw mao ang Anak sa Diyos.”+ 12  Apan sa daghang higayon siya hugot nga nagpina kanila sa dili pagpaila kaniya.+ 13  Ug mitungas siya sa usa ka bukid ug gipatawag kadtong buot niya,+ ug sila miadto kaniya.+ 14  Ug giporma niya ang usa ka pundok sa napulog-duha, nga ginganlan usab niyag “mga apostoles,” aron makapadayon sila sa pag-uban kaniya ug aron ikapadala niya sila sa pagwali+ 15  ug makabaton ug awtoridad sa paghingilin sa mga demonyo.+ 16  Ug ang pundok sa napulog-duha nga iyang giporma mao si Simon, nga gianggaan usab niyag Pedro,+ 17  ug si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsoon ni Santiago+ (iyang gianggaan usab kini sila ug Boanerges, nga nagkahulogang Mga Anak sa Dalugdog), 18  ug si Andres ug si Felipe ug si Bartolome ug si Mateo ug si Tomas ug si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Tadeo ug si Simon nga Kananeyo 19  ug si Judas Iskariote, nga sa ulahi nagbudhi kaniya.+ Ug siya misulod sa usa ka balay. 20  Sa makausa pa ang panon sa katawhan nagtapok, mao nga sila wala na gani makahimo sa pagpangaon.+ 21  Apan sa dihang ang iyang mga paryente+ nakadungog bahin niini, sila nangadto aron sa paghawid kaniya, kay sila nag-ingon: “Nalisoan siya sa iyang pangisip.”+ 22  Lain pa, ang mga eskriba nga nangabot gikan sa Jerusalem nag-ingon: “Anaa kaniya si Beelzebub, ug siya naghingilin sa mga demonyo pinaagi sa magmamando sa mga demonyo.”+ 23  Busa, sa pagkatawag niya kanila, iyang gisultihan sila pinaagi sa mga sambingay: “Sa unsang paagi makahingilin si Satanas kang Satanas? 24  Aw, kon ang usa ka gingharian mabahin batok sa iyang kaugalingon, kana nga gingharian dili makabarog;+ 25  ug kon ang usa ka balay mabahin batok sa iyang kaugalingon, kana nga balay dili makabarog.+ 26  Lain pa, kon si Satanas mialsa batok sa iyang kaugalingon ug nabahin, siya dili makabarog, kondili mopaingon sa iyang kataposan.+ 27  Sa pagkatinuod, walay usa nga makasulod sa balay sa usa ka tawong kusgan ang makapangawat+ sa iyang maalsang mga kabtangan gawas kon iya unang gaposon ang tawong kusgan, ug unya iyang kawatan ang iyang balay.+ 28  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga ang tanang butang igapasaylo sa mga anak sa mga tawo, bisan kon unsang mga salaa ug mga pagpasipala nga sa pagkamapasipalahon ilang himoon.+ 29  Apan, si bisan kinsa nga magapasipala batok sa balaang espiritu wala nay kapasayloan hangtod sa kahangtoran, kondili sad-an sa walay kataposang sala.”+ 30  Kini, tungod kay sila nag-ingon: “Siya may mahugaw nga espiritu.”+ 31  Karon ang iyang inahan ug ang iyang mga igsoon+ nangabot, ug, samtang nagbarog sila sa gawas, ilang gipaadtoan siya aron sa pagtawag kaniya.+ 32  Ingon sa nahitabo, ang usa ka panon sa katawhan naglingkod alirong kaniya, busa sila miingon kaniya: “Tan-awa! Ang imong inahan ug ang imong mga igsoon nga atua sa gawas nangita kanimo.”+ 33  Apan sa pagtubag siya miingon kanila: “Kinsa ba ang akong inahan ug ang akong mga igsoon?”+ 34  Ug sa pagtan-aw niadtong naglingkod alirong kaniya, siya miingon: “Tan-awa, ang akong inahan ug ang akong mga igsoon!+ 35  Si bisan kinsa nga magabuhat sa kabubut-on sa Diyos, kini siya maoy akong igsoong lalaki ug igsoong babaye ug inahan.”+

Mga Footnote