Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Marcos 2:1-28

2  Bisan pa niana, human sa pipila ka adlaw siya misulod na usab sa Capernaum ug gitaho nga siya didto sa usa ka balay.+  Busa daghan ang nagtapok, mao nga wala nay luna bisan gani sa dapit sa pultahan, ug siya misugod sa pagsulti sa pulong+ ngadto kanila.  Ug nangabot ang mga tawo nga nagdala kaniyag usa ka paralitiko nga giyayongan sa upat.+  Apan kay wala makadala kaniya mismo ngadto kang Jesus tungod sa panon sa katawhan, gitukas nila ang atop sa tungod sa nahimutangan niya, ug kay nakalungag na silag lutsanan gitunton nila ang teheras nga gihigdaan sa paralitiko.+  Ug sa nakita ni Jesus ang ilang pagtuo+ siya miingon sa paralitiko: “Anak, gipasaylo na ang imong mga sala.”+  Karon may pipila ka eskriba didto, nga naglingkod ug nangatarongan diha sa ilang mga kasingkasing:+  “Nganong kining tawhana nagsulti niining paagiha? Siya nagpasipala. Kinsa bay makapasaylog mga sala gawas sa usa, ang Diyos?”+  Apan si Jesus, nga nakasabot dihadiha pinaagi sa iyang espiritu nga nangatarongan sila nianang paagiha diha sa ilang kaugalingon, miingon kanila: “Nganong nangatarongan kamo niining mga butanga diha sa inyong mga kasingkasing?+  Hain ba ang mas masayon, ang pag-ingon sa paralitiko, ‘Ang imong mga sala gipasaylo na,’ o ang pag-ingon, ‘Bangon ug alsaha ang imong teheras ug lakaw’?+ 10  Apan aron mahibalo kamo nga ang Anak sa tawo+ may awtoridad sa pagpasaylog mga sala ibabaw sa yuta,”+—siya miingon sa paralitiko: 11  “Ako magaingon kanimo, Bangon, alsaha ang imong teheras, ug pauli sa inyong balay.”+ 12  Niana siya mibangon, ug dihadiha gialsa ang iyang teheras ug mipahawa sa atubangan nilang tanan,+ mao nga silang tanan nahibulong pag-ayo, ug ilang gihimaya ang Diyos, nga nag-ingon: “Wala gayod kita sukad makakita ug sama niini.”+ 13  Miadto na usab siya sa daplin sa dagat; ug ang tibuok panon sa katawhan nagpadayon sa pagduol kaniya, ug iyang gitudloan sila. 14  Apan samtang siya naglakaw, nakita niya si Levi+ nga anak ni Alfeo nga naglingkod sa buhatan sa buhis, ug siya miingon kaniya: “Mahimong akong sumusunod.” Ug sa pagtindog siya misunod kaniya.+ 15  Sa ulahi nahitabo nga siya naghirag sa lamesa diha sa iyang balay, ug daghang maniningil ug buhis+ ug mga makasasala ang nanghirag kauban ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an, kay daghan sila ug misugod sila sa pagsunod kaniya.+ 16  Apan ang mga eskriba sa mga Pariseo, sa dihang nakita nila nga siya nagkaon kauban sa mga makasasala ug sa mga maniningil ug buhis, miingon sa iyang mga tinun-an: “Mokaon ba diay siya uban sa mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala?”+ 17  Sa pagkadungog niini si Jesus miingon kanila: “Kadtong mga lig-on wala magkinahanglan ug mananambal, kondili kadtong mga masakiton. Ako mianhi aron sa pagtawag, dili sa mga tawong matarong, kondili sa mga makasasala.”+ 18  Karon ang mga tinun-an ni Juan ug ang mga Pariseo nagpuasa. Busa sila miduol ug miingon kaniya: “Nganong ang mga tinun-an ni Juan ug ang mga tinun-an sa mga Pariseo nagpuasa, apan ang imong mga tinun-an wala magpuasa?”+ 19  Ug si Jesus miingon kanila: “Samtang ang pamanhonon uban kanila ang mga higala sa pamanhonon dili makapuasa,+ dili ba? Samtang ang pamanhonon anaa pa nga kauban nila dili sila makapuasa.+ 20  Apan ang mga adlaw moabot sa dihang ang pamanhonon pagakuhaon na gikan kanila, ug sila unya magapuasa nianang adlawa.+ 21  Walay magtapak ug wala-pa-mokulo nga panapton diha sa daang panggawas nga besti; kon buhaton niya kini, ang bug-os nga kalig-on niini mobitas niini, ang bag-o gikan sa daan, ug mosamot ang gisi.+ 22  Lain pa, walay magsulod ug bag-ong bino sa daang panit nga mga sudlanag bino; kon buhaton niya kini, ang bino mobusisi sa panit nga mga sudlanan, ug ang bino mausik ingon man ang panit nga mga sudlanan.+ Apan ang mga tawo magsulod ug bag-ong bino sa bag-ong panit nga mga sudlanag bino.”+ 23  Karon nahitabo nga siya naglakaw agi sa kaumahan sa trigo sa igpapahulay, ug ang iyang mga tinun-an nagsugod sa pagpangutlog+ mga uhay.+ 24  Busa ang mga Pariseo miingon kaniya: “Tan-awa ra! Nganong nagabuhat sila nianang dili subay sa balaod sa igpapahulay?”+ 25  Apan siya miingon kanila: “Wala ba gayod kamo makabasa sa gibuhat ni David+ sa dihang siya nagkinahanglan ug gigutom, siya ug ang mga tawo nga kauban niya?+ 26  Nga siya misulod man sa balay sa Diyos, diha sa asoy bahin kang Abiatar+ nga pangulong saserdote, ug mikaon sa mga tanyag nga tinapay,+ nga dili man subay sa balaod+ nga pagakan-on kini ni bisan kinsa gawas sa mga saserdote, ug iyang gihatag usab ang uban ngadto sa mga tawo nga kauban niya?”+ 27  Busa siya miingon kanila: “Ang igpapahulay gibuhat alang sa tawo,+ ug dili ang tawo alang sa igpapahulay;+ 28  busa ang Anak sa tawo maoy Ginoo bisan sa igpapahulay.”+

Mga Footnote