Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Marcos 16:1-20

16  Busa sa dihang milabay na ang igpapahulay,+ si Maria Magdalena,+ ug si Maria nga inahan ni Santiago, ug si Salome mipalit ug mga yerbang-paalimyon aron moadto ug haplasan siya.+  Ug sayo kaayo sa unang adlaw+ sa semana miadto sila sa handomanang lubnganan, sa nakasilang na ang adlaw.+  Ug sila nagsiingon sa usag usa: “Kinsay moligid sa bato gikan sa pultahan sa handomanang lubnganan alang kanato?”  Apan sa ilang pagyahat, nakita nila nga naligid na ang bato, bisag kini dako kaayo.+  Sa ilang pagsulod sa handomanang lubnganan, nakita nila ang usa ka batan-ong lalaki nga naglingkod sa tuong bahin nga nagbestig puti taas nga besti, ug sila nahiugnok.+  Siya miingon kanila: “Ayaw na kamo pagkaugnok. Gipangita ninyo si Jesus nga Nasaretnon, nga gilansang.+ Gibangon na siya,+ wala na siya dinhi. Tan-awa! Ang dapit nga ilang gipahilunaan kaniya.+  Apan pangadto kamo, sultihi ang iyang mga tinun-an ug si Pedro, ‘Siya mag-una kaninyo ngadto sa Galilea;+ didto ninyo siya makita, ingon sa iyang gisulti kaninyo.’”+  Busa sa dihang migula sila midalagan sila pahilayo sa handomanang lubnganan, kay ang pagpangurog ug dakong kalisang mihakgom man kanila. Ug wala silay gisultihan nga bisan kinsa, kay nahadlok man sila.+ MUBO NGA PANIKLOP Ang pipila sa ulahing mga manuskrito ug mga bersiyon nasudlan sa mubo nga paniklop human sa Marcos 16:8, ingon sa mosunod: Apan ang tanang butang nga gisugo ilang giasoy sa mubo ngadto kanilang nag-alirong kang Pedro. Dugang pa, human niining mga butanga, pinaagi kanila si Jesus nagpadala sa balaan ug dili-madunot nga kapahayagan mahitungod sa walay kataposang kaluwasan gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan. TAAS NGA PANIKLOP Adunay karaang mga manuskrito (Codex Alexandrinus, Codex Ephraemi, Codex Bezae) ug mga bersiyon (Latin Vulgate, Curetonian Syriac, Syriac Peshitta) nga nagdugang sa mosunod nga taas nga paniklop, apan wala kini iapil sa Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Sinaitic Syriac codex, ug sa Armenian Version:  Human siya mobangon sayo sa unang adlaw sa semana siya nagpakita una kang Maria Magdalena, nga gihinginlan niyag pito ka demonyo. 10  Siya milakaw ug mitaho ngadto kanilang nakig-uban kaniya kanhi, samtang sila nagbangotan ug naghilak. 11  Apan sila, sa dihang ilang nadungog nga nabuhi siya ug iyang nakita, wala manuo. 12  Dugang pa, human niining mga butanga, siya nagpakita diha sa laing dagway ngadto sa duha kanila nga naglakaw, samtang sila nagpaingon sa banika; 13  ug sila namalik ug mitaho ngadto sa uban. Wala usab sila motuo niini nila. 14  Apan sa ulahi siya nagpakita ngadto sa napulog-usa samtang sila naghirag sa lamesa, ug iyang gibadlong ang ilang kawalay-pagtuo ug katig-a sa kasingkasing, tungod kay wala sila motuo niadtong nakakita kaniya karon nga gibangon na gikan sa mga patay. 15  Ug siya miingon kanila: “Panglakaw kamo ngadto sa tibuok nga kalibotan ug iwali ang maayong balita ngadto sa tanang kalalangan. 16  Siya nga motuo ug magpabawtismo maluwas, apan siya nga dili motuo pagahukman. 17  Dugang pa, kini nga mga ilhanan moduyog niadtong manuo: Pinaagi sa paggamit sa akong ngalan ilang pagahinginlan ang mga demonyo, mosulti sila ug laing mga pinulongan, 18  ug pinaagi sa ilang mga kamot mamunit sila ug mga halas, ug kon moinom sila sa bisan unsa nga makamatay kini dili gayod makadaot kanila. Ilang itapion ang ilang mga kamot diha sa mga tawong masakiton, ug kini sila mangaayo.” 19  Busa, si Ginoong Jesus, human makigsulti kanila, gibayaw ngadto sa langit ug milingkod sa tuong kamot sa Diyos. 20  Busa, sila namahawa ug nagwali bisan diin, samtang ang Ginoo nagbuhat kauban nila ug nagpaluyo sa mensahe pinaagi sa nag-ubang mga ilhanan.

Mga Footnote