Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Marcos 15:1-47

15  Ug dihadiha sa pagkakaadlawon ang pangulong mga saserdote uban sa mga ansiyano ug mga eskriba, bisan ang tibuok Sanhedrin, nagsabotsabot,+ ug ilang gigapos si Jesus ug gidala siya ug gitugyan siya kang Pilato.+  Busa si Pilato nangutana kaniya: “Ikaw ba ang hari+ sa mga Hudiyo?” Sa pagtubag kaniya siya miingon: “Ikaw ang nag-ingon niini.”+  Apan daghan ang gisumbong sa pangulong mga saserdote batok kaniya.+  Karon si Pilato nangutana na usab kaniya, nga nag-ingon: “Wala ka bay ikatubag?+ Tan-awa, pagkadaghan sa mga sumbong nga ilang gipasaka batok kanimo.”+  Apan si Jesus wala na motubag, mao nga si Pilato nahibulong.+  Buweno, sa matag pista nabatasan niya nga buhian ngadto kanila ang usa ka binilanggo, nga ilang pangayoon.+  Nianang panahona dihay ginganlag Barabas nga nabilanggo kauban sa mga mag-aalsa batok sa pamunoan, kinsa nakabuno sa ilang pag-alsa sa pamunoan.+  Busa ang panon sa katawhan miadto ug nangayo sumala sa iyang nabatasang himoon alang kanila.  Gitubag sila ni Pilato, nga nag-ingon: “Buot ba ninyo nga buhian ko alang kaninyo ang hari sa mga Hudiyo?”+ 10  Kay nasayod siya nga tungod sa kasina+ siya gitugyan sa pangulong mga saserdote.+ 11  Apan ang panon sa katawhan gisibahan sa pangulong mga saserdote nga iyang buhian hinuon si Barabas alang kanila.+ 12  Sa pagtubag na usab si Pilato nag-ingon kanila: “Nan, unsay akong buhaton kaniya nga inyong gitawag nga hari+ sa mga Hudiyo?”+ 13  Sa makausa pa sila naninggit: “Ilansang siya!”+ 14  Apan si Pilato miingon kanila: “Ngano man, unsang daotang butang ang iyang nahimo?” Bisan pa niana misamot na hinuon sila sa pagsinggit: “Ilansang siya!”+ 15  Niana si Pilato, kay nagtinguha sa pagpahimuot sa panon sa katawhan,+ nagbuhi kang Barabas alang kanila, ug, human ipalatigo si Jesus, iyang gitugyan siya aron ilansang.+ 16  Karon gidala siya sa mga sundalo ngadto sa sawang, nga mao, ngadto sa palasyo sa gobernador; ug ilang gipatapok ang tibuok hugpong sa kasundalohan,+ 17  ug ilang gisul-oban siyag purpura ug sila nagsalapid ug usa ka purongpurong nga sampinit ug gibutang kini kaniya.+ 18  Ug sila misugod sa paghatag ug katahoran kaniya: “Maayong adlaw,+ ikaw nga Hari sa mga Hudiyo!” 19  Dugang pa, ilang gihapak siya sa ulo pinaagig tangbo ug giluwaan siya ug, nga nagluhod, ilang giyukboan siya.+ 20  Sa kataposan, sa dihang nakabugalbugal na sila kaniya, ilang gihukasan siya sa purpura ug gisul-oban siya sa iyang panggawas nga mga besti. Ug ilang gidala siya sa gawas aron ilansang siya.+ 21  Labot pa, ilang gipugos sa pag-alagad ang usa ka lumalabay, usa ka Simon nga taga-Cirene, nga nahiabot gikan sa banika, ang amahan ni Alejandro ug ni Rufo, nga iyang pas-anon ang iyang estaka sa pagsakit.+ 22  Busa ilang gidala siya ngadto sa dapit nga Golʹgo·tha, nga nagkahulogan, kon hubaron, Dapit sa Kalabera.+ 23  Dinhi ilang gisulayan ang paghatag kaniyag bino nga sinambogan sa mira,+ apan wala niya dawata kini.+ 24  Ug ilang gilansang siya ug gibahinbahin ang iyang panggawas nga mga besti+ pinaagi sa pagripa niini aron sa pagtino kon unsang bahina niini ang mapanag-iya nila.+ 25  Ikatulo na nga takna niadto,+ ug siya ilang gilansang. 26  Ug ang sinulat nga sumbong+ batok kaniya gisulat sa ibabaw, “Ang Hari sa mga Hudiyo.”+ 27  Dugang pa, ilang gilansang ang duha ka tulisan kauban niya, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala.+ 28  —— 29  Ug kadtong nangagi nagsulti nga mapasipalahon+ kaniya, nga naglingolingo sa ilang mga ulo ug nag-ingon: “Aha! Ikaw nga mao man kahay magtutumpag sa templo ug magtutukod niini sa tulo ka adlaw,+ 30  luwasa ang imong kaugalingon pinaagi sa pagkanaog sa estaka sa pagsakit.”+ 31  Sa samang paagi usab ang pangulong mga saserdote nagbugalbugal taliwala sa ilang kaugalingon uban sa mga eskriba ug nag-ingon: “Ang uban giluwas niya; ang iyang kaugalingon dili niya maluwas!+ 32  Pakanaoga karon sa estaka sa pagsakit ang Kristo nga Hari sa Israel, aron kami makakita ug motuo.”+ Bisan kadtong mga gilansang kauban niya nagpakaulaw kaniya.+ 33  Sa dihang ikaunom na nga takna, ang kangitngit mitabon sa tibuok nga yuta hangtod sa ikasiyam nga takna.+ 34  Ug sa ikasiyam nga takna si Jesus mipatugbaw sa makusog nga tingog: “Eʹli, Eʹli, laʹma sa·bach·thaʹni?” nga nagkahulogan, kon hubaron: “Diyos ko, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako?”+ 35  Ug ang pipila niadtong nagtindog sa duol, sa pagkadungog niini, miingon: “Tan-awa! Siya nagtawag kang Elias.”+ 36  Apan dihay usa nga midagan, nga nagpatuhop ug aslom nga bino sa usa ka espongha, nga gibutang kini sa usa ka tangbo, ug gipainom siya,+ nga miingon: “Pasagdi ninyo siya! Tan-awon nato kon si Elias moanhi ba aron sa pagpakanaog kaniya.”+ 37  Apan si Jesus mituaw nga makusog ug nabugtoan sa gininhawa.+ 38  Ug ang kortina+ sa sangtuwaryo nagilis sa duha ka bahin gikan sa itaas paubos.+ 39  Karon, sa dihang ang opisyal sa kasundalohan nga nagtindog nga malantaw ra niya nakakita nga siya nabugtoan sa gininhawa ubos niini nga mga kahimtang, siya miingon: “Sa pagkatinuod kining tawhana maoy Anak sa Diyos.”+ 40  Dihay mga babaye usab nga naglantaw sa layolayo,+ nga apil kanila mao si Maria Magdalena ingon man si Maria nga inahan ni Santiago nga Gamay ug ni Joses, ug si Salome,+ 41  nga nagkuyogan kaniya+ ug nag-alagad kaniya sa dihang didto siya sa Galilea, ug daghang ubang mga babaye nga miuban kaniya ngadto sa Jerusalem.+ 42  Karon sa pagkasawumsom na, ug sanglit kadto Pagpangandam man, nga mao, ang adlaw sa dili pa ang igpapahulay, 43  miabot si Jose nga taga-Arimatea, usa ka tinamod nga membro sa Konseho, nga nagpaabot usab sa gingharian sa Diyos.+ Siya nagbatog kaisog sa pag-adto sa atubangan ni Pilato ug gipangayo ang lawas+ ni Jesus. 44  Apan si Pilato wala makatino kon kaha patay na siya, ug, nagpatawag sa opisyal sa kasundalohan, siya nangutana kaniya kon siya patay na. 45  Busa pagkatino gikan sa opisyal sa kasundalohan, siya naghatag sa patayng lawas kang Jose.+ 46  Busa siya mipalit ug pino nga lino ug gipaubos siya, giliminan siya sa pino nga lino ug gipahiluna siya+ sa usa ka lubnganan+ nga gibangag diha sa dakong-bato; ug giligid niya ang usa ka bato sa pultahan sa handomanang lubnganan.+ 47  Apan si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Joses nagpadayon sa pagtan-aw sa dapit diin siya gipahiluna.+

Mga Footnote