Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Marcos 14:1-72

14  Karon ang paskuwa+ ug ang pista+ sa mga tinapay nga walay igpapatubo maoy duha pa ka adlaw sa ulahi.+ Ug ang pangulong mga saserdote ug ang mga eskriba naglaraw kon unsaon pagdakop kaniya pinaagig lansis ug sa pagpatay kaniya;+  kay sila sublisubling miingon: “Dili sa pista; tingalig magkaguliyang unya ang mga tawo.”+  Ug samtang didto siya sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon,+ sa naghirag siya sa kan-anan, miabot ang usa ka babaye nga may sudlanang alabastro sa pinahumotan nga lana, lunsay nga nardo, nga mahal kaayo. Pagkaabli sa sudlanang alabastro siya nagbubo niini sa iyang ulo.+  Tungod niini dihay pipila nga nangasuko sa ilang taliwala: “Nganong nahitabo man kining pag-usik sa pinahumotan nga lana?+  Kay kining pinahumotan nga lana ikabaligya unta sa kapin ug tulo ka gatos ka denario ug ikahatag sa mga kabos!” Ug naglagot sila pag-ayo kaniya.+  Apan si Jesus miingon: “Pasagdi lang siya. Nganong samokon ninyo siya? Gibuhat niya ang usa ka maayong buhat alang kanako.+  Kay ang mga kabos+ kanunay nga anaa kaninyo, ug bisan kanus-a nga buot ninyo kamo kanunay nga makabuhat ug maayo kanila, apan ako dili kanunay nga ania kaninyo.+  Gibuhat niya ang iyang maarangan; iyang gibutangan daan ug pinahumotan nga lana ang akong lawas alang sa paglubong.+  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Bisan diin gani sa tibuok kalibotan igawali ang maayong balita,+ ang gibuhat niini nga babaye igaasoy usab ingon nga paghandom kaniya.”+ 10  Ug si Judas Iskariote, nga usa sa napulog-duha, miadto sa pangulong mga saserdote aron sa pagbudhi kaniya ngadto kanila.+ 11  Sa pagkadungog nila niini, sila nagmaya ug misaad sa paghatag kaniyag salaping plata.+ Busa siya nangitag kahigayonan sa pagbudhi kaniya.+ 12  Karon sa unang adlaw sa mga tinapay nga walay igpapatubo,+ sa dihang sila sa naandan maghalad sa halad sa paskuwa, ang iyang mga tinun-an+ miingon kaniya: “Asa man nimo buot nga moadto kami ug mag-andam alang sa imong pagkaon sa paskuwa?”+ 13  Niana siya nagpadalag duha sa iyang mga tinun-an ug miingon kanila: “Lakaw kamo ngadto sa siyudad, ug ang usa ka tawo nga magdalag banga nga may tubig motagbo kaninyo.+ Sunod kamo kaniya, 14  ug diin gani siya mosulod sultihi ang tag-iya sa balay, ‘Ang Magtutudlo nagaingon: “Hain man ang lawak sa dinapit alang kanako diin ako makakaon sa paskuwa+ uban sa akong mga tinun-an?”’+ 15  Ug iyang ipakita kaninyo ang usa ka dakong lawak sa itaas, nga sinangkapan ingon nga pagpangandam; ug mangandam kamo didto alang kanato.”+ 16  Busa milakaw ang mga tinun-an, ug sila misulod sa siyudad ug nakaplagan kini ingon gayod sa iyang gisulti kanila; ug nangandam sila alang sa paskuwa.+ 17  Sa pagkilumkilom na miabot siya uban sa napulog-duha.+ 18  Ug samtang sila naghirag sa lamesa ug nangaon, si Jesus miingon: “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Usa kaninyo, nga nakigsalo+ kanako, magbudhi kanako.”+ 19  Sila misugod sa pagkaguol ug miingon kaniya nga tinagsatagsa: “Dili ako, dili ba?”+ 20  Siya miingon kanila: “Usa siya sa napulog-duha, nga nagatuslob sa samang panaksan uban kanako.+ 21  Tinuod, ang Anak sa tawo mobiya, ingon sa nahisulat mahitungod kaniya, apan alaot kanang tawhana nga mao ang magbudhi sa Anak sa tawo! Mas maayo pa unta nianang tawhana kon siya wala matawo.”+ 22  Ug samtang sila nagpadayon sa pagpangaon, siya nagkuhag tinapay, nagpasalamat, nagpikaspikas niini ug naghatag niini kanila, ug nag-ingon: “Pagkuha kamo, kini nagkahulogan sa akong lawas.”+ 23  Ug nagkuhag usa ka kopa, siya nagpasalamat ug naghatag niini kanila, ug silang tanan miinom gikan niini.+ 24  Ug siya miingon kanila: “Kini nagkahulogan sa akong ‘dugo+ sa pakigsaad,’+ nga igabubo+ alang sa daghan.+ 25  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Dili na gayod ako moinom pa sa produkto sa paras hangtod nianang adlawa sa dihang moinom ako ug bag-o niini diha sa gingharian sa Diyos.”+ 26  Sa kataposan, human makaawit ug mga pagdayeg,+ sila nangadto sa Bukid sa mga Olibo.+ 27  Ug si Jesus miingon kanila: “Kamong tanan mapandol, tungod kay nahisulat kini, ‘Pagahampakon ko ang magbalantay,+ ug matibulaag ang mga karnero.’+ 28  Apan human nga ako bangonon mouna ako kaninyo sa pag-adto sa Galilea.”+ 29  Apan si Pedro miingon kaniya: “Bisan pag ang tanan mangapandol, apan ako dili gayod.”+ 30  Niana si Jesus miingon kaniya: “Sa pagkatinuod ako magaingon kanimo, Ikaw karong adlawa, oo, niining gabhiona, sa dili pa motuktugaok ang usa ka sunoy sa makaduha, ilimod mo ako sa tulo ka higayon.”+ 31  Apan siya miingon nga mainiton: “Kon kinahanglang mamatay ako kauban nimo, dili ko gayod ikaw ilimod.” Dugang pa, ang tanang uban misulti sa samang butang.+ 32  Busa nakaabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemane, ug siya miingon sa iyang mga tinun-an: “Panglingkod kamo dinhi samtang ako mag-ampo.”+ 33  Ug iyang gidala si Pedro ug si Santiago ug si Juan+ kauban niya, ug siya misugod sa pagbati sa pagkaugnok ug sa dakong kabalisa.+ 34  Ug siya miingon kanila: “Ang akong kalag naguol sa hilabihan,+ nga ikamatay gayod. Magpabilin kamo dinhi ug magpadayon sa pagbantay.”+ 35  Ug sa paglakaw sa unahan ug diyutay siya mihapa sa yuta ug nag-ampo nga, kon mahimo, isaylo unta ang takna gikan kaniya.+ 36  Ug siya miingon: “Abba, Amahan,+ ang tanang butang posible kanimo; kuhaa kining kopa gikan kanako. Apan dili sa akong pagbuot, kondili sa imong pagbuot.”+ 37  Ug siya mibalik ug nakaplagan sila nga nangatulog, ug siya miingon kang Pedro: “Simon, natulog ka ba? Wala ka bay kusog aron magpadayon sa pagbantay sa usa ka takna?+ 38  Magpadayon kamo sa pagbantay ug sa pag-ampo,+ aron dili kamo mahidangat sa tentasyon. Hinuon, maikagon ang espiritu, apan maluya ang unod.”+ 39  Ug siya milakaw pag-usab ug nag-ampo, nga nagsulti sa mao gihapong pulong.+ 40  Ug siya mibalik na usab ug nakaplagan sila nga nangatulog, kay bug-at kaayo ang ilang mga mata, ug busa wala sila masayod kon unsay itubag kaniya.+ 41  Ug siya mibalik sa ikatulong higayon ug miingon kanila: “Sa panahon nga ingon niini kamo nangatulog ug namahulay! Igo na kana! Ang takna miabot na!+ Tan-awa! Ang Anak sa tawo pagabudhian ngadto sa mga kamot sa mga makasasala.+ 42  Bangon kamo, manglakaw na kita.+ Tan-awa! Ang akong magbubudhi nagsingabot na.”+ 43  Ug dihadiha, samtang nagsulti pa siya, si Judas, usa sa napulog-duha, miabot ug kauban niya ang usa ka panon sa katawhan nga may mga espada ug mga puspos gikan sa pangulong mga saserdote ug sa mga eskriba ug sa mga ansiyano.+ 44  Karon ang iyang magbubudhi nakahatag na kanilag usa ka gikasabotang ilhanan, nga nag-ingon: “Ang akong halokan, mao kana siya; dakpa ninyo siya ug dad-a siya nga luwas.”+ 45  Ug siya miadto dayon ug miduol kaniya ug miingon: “Rabbi!” ug gihagkan+ siya nga mabination kaayo. 46  Busa ilang gigunitan siya ug gidakop siya.+ 47  Apan, ang usa niadtong mga nagtindog sa duol mihulbot sa iyang espada ug gitigbas ang ulipon sa hataas nga saserdote ug naputlan sa iyang dalunggan.+ 48  Apan agig sanong si Jesus miingon kanila: “Nanganhi ba kamo nga may mga espada ug mga puspos nga samag batok sa usa ka tulisan aron sa pagdakop kanako?+ 49  Sa adlaw-adlaw ako kauban ninyo sa templo nga nanudlo,+ apan wala ninyo ako dakpa. Bisan pa niana, kini maoy aron matuman ang Kasulatan.”+ 50  Ug silang tanan mibiya+ kaniya ug nangalagiw.+ 51  Apan ang usa ka batan-ong lalaki nga nagbesti lamang ug pinong lino sa iyang lawas nga hubo misunod kaniya nga haduol; ug ilang gisulayan ang pagdakop kaniya,+ 52  apan gibiyaan niya ang iyang besti nga lino ug nakaikyas nga hubo. 53  Karon gidala nila si Jesus ngadto sa hataas nga saserdote, ug nagtigom ang tanang pangulong mga saserdote ug ang mga ansiyano ug ang mga eskriba.+ 54  Apan si Pedro, gikan sa layolayo, misunod kaniya+ hangtod sa sawang sa hataas nga saserdote; ug siya naglingkod uban sa mga tig-alagad sa balay ug nagpainit sa iyang kaugalingon atubangan sa siga sa kalayo. 55  Sa kasamtangan ang pangulong mga saserdote ug ang tibuok Sanhedrin nangitag pamatuod batok kang Jesus aron ipapatay siya,+ apan wala silay nakaplagan.+ 56  Sa pagkatinuod, daghan ang misaksig bakak batok kaniya,+ apan ang ilang mga pamatuod wala magkauyon.+ 57  Dugang pa, dihay pipila nga mibarog ug misaksig bakak batok kaniya, nga nag-ingon: 58  “Kami nakadungog kaniya nga miingon, ‘Gubaon ko kining temploha nga hinimo sa mga kamot ug sa tulo ka adlaw pagatukoron ko ang lain nga dili hinimo sa mga kamot.’”+ 59  Apan bisan pa niini nga pasukaranan, ang ilang pamatuod wala magkauyon. 60  Sa kataposan ang hataas nga saserdote mitindog sa ilang taliwala ug nangutana kang Jesus, nga nag-ingon: “Wala ka bay ikatubag? Unsa man kining gipamatuod nila batok kanimo?”+ 61  Apan siya nagpakahilom ug wala gayod motubag.+ Ang hataas nga saserdote nangutana na usab kaniya ug miingon kaniya: “Ikaw ba ang Kristo nga Anak sa Usa nga Bulahan?”+ 62  Unya si Jesus miingon: “Ako mao; ug kamo makakita sa Anak sa tawo+ nga magalingkod sa tuong kamot+ sa gahom ug magaanhi uban sa mga panganod sa langit.”+ 63  Niini gigisi sa hataas nga saserdote ang iyang pang-ilalom nga mga besti+ ug miingon: “Nagkinahanglan pa ba kitag dugang nga mga saksi?+ 64  Nadungog ninyo ang pagpasipala.+ Unsa pay tin-aw alang kaninyo?” Silang tanan mihukom nga siya takos sa kamatayon. 65  Ug ang pipila misugod sa pagpangluwa+ kaniya ug sa pagtabon sa tibuok niyang nawong ug sa pagsumbag kaniya ug sa pag-ingon kaniya: “Tagnaa!” Ug, nga gisagpa siya, gidala siya sa mga tig-alagad sa korte.+ 66  Karon samtang si Pedro didto sa ubos sa sawang, ang usa sa mga sulugoong babaye sa hataas nga saserdote miabot,+ 67  ug, sa pagkakita kang Pedro nga nagpainit sa iyang kaugalingon, siya mitutok kaniya ug miingon: “Ikaw, usab, kauban sa Nasaretnon, kini nga Jesus.”+ 68  Apan siya milimod niini, nga nag-ingon: “Wala ako makaila kaniya ni mahibalo ako sa imong gipanulti,” ug migula siya ngadto sa ganghaan.+ 69  Didto ang sulugoong babaye, sa pagkakita kaniya, miingon na usab niadtong mga nagtindog: “Kini siya usa kanila.”+ 70  Gilimod na usab niya kini. Ug sa makausa pa sa pagkataudtaod kadtong mga nagtindog miingon kang Pedro: “Tinong ikaw usa kanila, kay, sa pagkatinuod, ikaw usa ka Galileanhon.”+ 71  Apan siya misugod sa pagpanunglo ug sa pagpanumpa:+ “Wala ako makaila niining tawhana nga giingon ninyo.”+ 72  Ug dihadiha mituktugaok ang usa ka sunoy sa ikaduhang higayon;+ ug si Pedro nahinumdom sa mga pulong nga gisulti ni Jesus kaniya: “Sa dili pa motuktugaok ang usa ka sunoy sa makaduha, ilimod mo ako sa tulo ka higayon.”+ Ug siya nahugno ug mihilak.+

Mga Footnote