Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Marcos 13:1-37

13  Sa migawas siya sa templo usa sa iyang mga tinun-an miingon kaniya: “Magtutudlo, tan-awa! pagkadagko niining mga batoha ug pagkadagko niining mga tinukora!”+  Apan, si Jesus miingon kaniya: “Nakita ba nimo kining dagkong mga tinukod?+ Wala unyay bato nga magpabilin dinhi nga pinatong sa usa ka bato+ ug dili pagatumpagon.”+  Ug samtang siya naglingkod sa Bukid sa mga Olibo nga malantaw ang templo, si Pedro+ ug si Santiago ug si Juan ug si Andres nangutana kaniya nga silasila ra:+  “Sultihi kami, Kanus-a mahitabo kining mga butanga, ug unsa man unya ang ilhanan sa dihang kining tanang butang gitakdang modangat sa kataposan?”+  Busa si Jesus misugod sa pag-ingon kanila: “Pagbantay nga walay magpahisalaag kaninyo.+  Daghan ang motungha pinasukad sa akong ngalan, nga magaingon, ‘Ako mao siya,’ ug magpahisalaag sa daghan.+  Dugang pa, inigkadungog ninyo sa mga gubat ug mga taho sa mga gubat, ayaw kamo kalisang; kay kining mga butanga kinahanglang mahitabo, apan dili pa kini ang kataposan.+  “Kay ang nasod motindog batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian,+ aduna unyay mga linog+ sa nagkalainlaing mga dapit, aduna unyay mga kanihit sa pagkaon.+ Kini maoy sinugdanan sa mga kaul-ol sa kasakit.+  “Mahitungod kaninyo, pagbantay sa inyong kaugalingon; kay itugyan kamo sa mga tawo sa lokal nga mga korte,+ ug pagabunalan kamo diha sa mga sinagoga+ ug pabarogon kamo sa atubangan sa mga gobernador ug sa mga hari tungod kanako, ingong usa ka pamatuod ngadto kanila.+ 10  Dugang pa, sa tanang kanasoran ang maayong balita+ kinahanglang igawali una.+ 11  Apan sa dihang pagataralon kamo nila aron itugyan kamo, ayaw kabalaka daan kon unsay inyong isulti;+ apan bisan unsay ihatag kaninyo nianang taknaa, isulti kini, kay dili kamo ang magasulti, kondili ang balaang espiritu.+ 12  Dugang pa, ang igsoong lalaki magatugyan sa igsoong lalaki ngadto sa kamatayon, ug ang amahan sa anak,+ ug ang mga anak motindog batok sa mga ginikanan ug magpapatay kanila;+ 13  ug kamo pagadumtan sa tanang katawhan tungod sa akong ngalan.+ Apan siya nga nakalahutay hangtod sa kataposan+ mao ang maluwas.+ 14  “Apan, inigkakita ninyo sa dulumtanang butang+ nga magpahinabog kalaglagan+ nga nagbarog sa dapit nga dili kini angay (pagamitag katakos sa pag-ila ang magbabasa),+ nan silang anaa sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran.+ 15  Ang tawong anaa sa atop ayaw na pakanaoga, ni pasudla sa iyang balay aron sa pagkuhag bisan unsa;+ 16  ug ang tawong anaa sa uma ayaw na pabalika sa mga butang sa luyo aron sa pagkuha sa iyang panggawas nga besti.+ 17  Alaot ang mga babayeng mabdos ug silang nagapasuso nianang mga adlawa!+ 18  Mag-ampo sa kanunay nga kini dili unta mahitabo sa tingtugnaw;+ 19  kay kanang mga adlawa maoy mga adlaw sa kasakitan+ nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalalangan nga gilalang sa Diyos hangtod nianang panahona, ug dili na gayod mahitabo pag-usab.+ 20  Sa pagkatinuod, gawas kon pamub-on ni Jehova+ ang mga adlaw, walay unod nga maluwas. Apan tungod sa mga pinili+ nga iyang gipili+ iyang gipamubo ang mga adlaw.+ 21  “Unya, usab, kon adunay moingon kaninyo, ‘Tan-awa! Ania ra ang Kristo,’ ‘Tan-awa! Atua ra siya,’+ ayaw kamo pagtuo niini.+ 22  Kay ang mini nga mga Kristo ug mini nga mga manalagna motungha+ ug maghatag ug mga ilhanan ug mga katingalahan+ aron sa pagpahisalaag, kon mahimo, sa mga pinili.+ 23  Nan, pagbantay+ kamo; gisultihan ko na kamong daan sa tanang butang.+ 24  “Apan nianang mga adlawa, pagkatapos sa maong kasakitan, ang adlaw mongitngit, ug ang bulan dili mohatag sa kahayag niini, 25  ug ang mga bituon mangahulog gikan sa langit, ug ang mga gahom nga anaa sa mga langit mangatay-og.+ 26  Ug unya ilang makita ang Anak sa tawo+ nga moanhi diha sa mga panganod uban ang dakong gahom ug himaya.+ 27  Ug unya iyang ipadala ang mga manulonda ug pagatigomon ang iyang mga pinili+ gikan sa upat ka hangin, gikan sa kinatumyan sa yuta hangtod sa kinatumyan sa langit.+ 28  “Karon gikan sa kahoyng igos tun-i ninyo ang sambingay: Sa dihang ang linghod nga mga sanga niini manglumoy ug manalingsing, mahibalo kamo nga ang ting-init haduol na.+ 29  Ingon man usab kamo, sa dihang makita ninyo nga magakahitabo kining mga butanga, hibaloi nga siya haduol na, diha sa mga pultahan.+ 30  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga kining kaliwatana dili gayod mahanaw hangtod nga mahitabo kining tanang butanga.+ 31  Ang langit+ ug ang yuta mahanaw, apan ang akong mga pulong+ dili mahanaw.+ 32  “Mahitungod nianang adlawa o taknaa walay nahibalo, ni ang mga manulonda sa langit ni ang Anak, kondili ang Amahan lamang.+ 33  Magpadayon sa pagtan-aw, magpadayon sa pagtukaw,+ kay wala kamo mahibalo kon kanus-a ang tinudlong panahon.+ 34  Sama kini sa usa ka tawo nga nagapanaw sa halayo+ nga mibiya sa iyang balay ug mihatag ug awtoridad ngadto sa iyang mga ulipon, ngadto sa matag usa sa iyang buluhaton, ug nagsugo sa magbalantay sa pultahan nga magpadayon sa pagbantay. 35  Busa magpadayon sa pagbantay,+ kay kamo wala mahibalo kon kanus-a moabot ang agalon sa balay, kon sa gabii ba o sa tungang-gabii o sa tingtugaok sa manok o sayo sa buntag;+ 36  aron kon kalit siya nga moabot, kamo dili niya makaplagan nga nangatulog.+ 37  Apan ang ginasulti ko kaninyo ginasulti ko sa tanan, Magpadayon sa pagbantay.”+

Mga Footnote