Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Marcos 12:1-44

12  Labot pa, misugod siya sa pagsulti kanila pinaagig mga sambingay: “Usa ka tawo nagtanom ug parasan,+ ug nagkoral libot niini, ug nagkalot ug pasong alang sa pug-anan sa bino ug nagtukod ug torre,+ ug nagpasaop niini sa mga magtitikad,+ ug milangyaw.+  Karon sa gitakdang panahon gipaadto niya ang usa ka ulipon ngadto sa mga magtitikad, aron makakuha siyag bahin sa mga bunga sa parasan gikan sa mga magtitikad.+  Apan ilang gidala siya, gibun-og siya ug gipalakaw siya nga walay dala.+  Ug gipaadto na usab niya ang laing ulipon ngadto kanila; ug kini siya ilang gihapak sa ulo ug gipakaulawan.+  Ug iyang gipaadto ang lain, ug kini siya ilang gipatay; ug daghan pang uban, nga ang pipila ilang gibun-og ug ang pipila ilang gipatay.  Siya may usa pa, usa ka hinigugmang anak nga lalaki.+ Iyang gipaadto siya sa kataposan ngadto kanila, nga nag-ingon, ‘Tahoron nila ang akong anak nga lalaki.’+  Apan ang maong mga magtitikad nagsiingon sa ilang kaugalingon, ‘Mao kini ang manununod.+ Dali, patyon nato siya, ug maato ang panulondon.’+  Busa ilang gikuha siya ug gipatay siya,+ ug gilabog siya sa gawas sa parasan.+  Unsay buhaton sa tag-iya sa parasan? Siya moadto ug laglagon ang mga magtitikad, ug ihatag ang parasan+ sa uban.+ 10  Wala ba gayod kamo makabasa niini nga kasulatan, ‘Ang bato+ nga gisalikway sa mga magtutukod, kini nahimong ang pangulong bato nga pamag-ang.+ 11  Kini naggikan kang Jehova, ug kahibulongan kini sa atong mga mata’?”+ 12  Niana sila nangitag paagi sa pagdakop kaniya, apan nahadlok sila sa panon sa katawhan, kay namatikdan nila nga gisugilon niya ang sambingay nga sila ang diha sa hunahuna. Busa sila mibiya kaniya ug nanglakaw.+ 13  Unya ilang gipaadto kaniya ang pipila sa mga Pariseo ug sa mga sumusunod sa partido ni Herodes,+ aron sa pagbitik kaniya sa iyang mga sulti.+ 14  Sa pag-abot sila miingon kaniya: “Magtutudlo, nahibalo kami nga ikaw matinud-anon ug ikaw wala magsapayan kang bisan kinsa, kay wala ka man magtan-aw sa panggawas nga panagway sa mga tawo, apan nagatudlo ka sa dalan sa Diyos subay sa kamatuoran:+ Subay ba sa balaod ang pagbayad ug buhis por ulo ngadto kang Cesar o dili? 15  Mobayad ba kami, o dili?”+ Kay nakamatikod sa ilang pagkasalingkapaw, siya miingon kanila: “Nganong ibutang ninyo ako sa pagsulay? Dad-i ako ug denario aron tan-awon ko.”+ 16  Ilang gidad-an siya ug usa. Ug siya miingon kanila: “Kansang dagway ug sinulat kini?” Sila miingon kaniya: “Kang Cesar.”+ 17  Unya si Jesus miingon: “Ibayad ninyo kang Cesar ang mga butang ni Cesar,+ apan ang mga butang sa Diyos ngadto sa Diyos.”+ Ug sila nahibulong kaniya.+ 18  Karon miduol kaniya ang mga Saduseo, nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw, ug sila nangutana kaniya:+ 19  “Magtutudlo, si Moises nagsulat kanamo nga kon ang usa mamatyan ug igsoong lalaki ug magbilin ug asawa apan wala magbilin ug anak, ang iyang igsoong lalaki+ kinahanglang magkuha sa asawa ug magpatunghag liwat gikan kaniya alang sa iyang igsoong lalaki.+ 20  Dihay pito ka magsoong lalaki; ug ang una nangasawa, apan sa dihang siya namatay siya wala magbilin ug liwat.+ 21  Ug ang ikaduha nangasawa kaniya, apan namatay nga wala magbilin ug liwat; ug ang ikatulo mao gihapon. 22  Ug ang pito wala magbilin ug liwat. Sa kataposan ang babaye namatay usab.+ 23  Sa pagkabanhaw kang kinsa man kanila maasawa siya? Kay ang pito nagkuha man kaniya ingon nga asawa.”+ 24  Si Jesus miingon kanila: “Dili ba kini ang hinungdan kon nganong kamo nasayop, ang inyong pagkawala-mahibalo sa Kasulatan o sa gahom sa Diyos?+ 25  Kay inigbangon nila gikan sa mga patay, ang mga lalaki dili magminyo ni ang mga babaye igahatag sa kaminyoon, kondili mahisama sila sa mga manulonda sa mga langit.+ 26  Apan mahitungod sa mga patay, nga sila pagabangonon, wala ba kamo makabasa sa basahon ni Moises, diha sa asoy bahin sa tunokong tanom, nga ang Diyos nag-ingon kaniya, ‘Ako ang Diyos ni Abraham ug ang Diyos ni Isaac ug ang Diyos ni Jacob’?+ 27  Siya maoy Diyos, dili sa mga patay, kondili sa mga buhi. Nasayop gayod kamo.”+ 28  Karon usa sa mga eskriba nga miduol ug nakadungog kanila nga nakiglantugi, kay nahibalo nga maayo ang iyang pagkatubag kanila, nangutana kaniya: “Unsa man ang sugo nga una sa tanan?”+ 29  Si Jesus mitubag: “Ang una mao, ‘Paminaw, Oh Israel, si Jehova nga atong Diyos maoy usa ka Jehova,+ 30  ug higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan ug sa tibuok mong kusog.’+ 31  Ang ikaduha mao kini, ‘Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.’+ Walay laing sugo nga mas dako pa kay niini.” 32  Ang eskriba miingon kaniya: “Magtutudlo, maayo ang imong pagkasulti nga subay sa kamatuoran, ‘Siya Usa, ug wala nay lain gawas Kaniya’;+ 33  ug kining paghigugma kaniya sa tibuok kasingkasing ug sa tibuok pagpanabot ug sa tibuok kusog ug kining paghigugma sa silingan sama sa kaugalingon labaw pa kaayog bili kay sa tanang tibuok nga mga halad-nga-sinunog ug sa mga halad.”+ 34  Niini si Jesus, kay nakasabot nga nakatubag siya nga maalamon, miingon kaniya: “Ikaw dili halayo sa gingharian sa Diyos.” Apan si bisan kinsa wala nay kaisog nga mangutana pa kaniya.+ 35  Bisan pa niana, sa pagtubag, si Jesus miingon samtang nagtudlo siya diha sa templo: “Ngano man nga ang mga eskriba nag-ingon nga ang Kristo maoy anak ni David?+ 36  Pinaagi sa balaang espiritu+ si David miingon, ‘Si Jehova miingon sa akong Ginoo: “Lingkod sa akong tuong kamot hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway sa ilalom sa imong mga tiil.”’+ 37  Si David nagtawag kaniya nga ‘Ginoo,’ apan unsaon pagkahitabo nga siya maoy iyang anak?”+ Ug ang dakong panon sa katawhan nagpatalinghog kaniya nga may kahimuot.+ 38  Ug sa iyang pagpanudlo siya miingon: “Pagbantay sa mga eskriba+ nga buot maglakawlakaw nga may hatag-as nga mga besti ug buot sa mga timbaya diha sa mga tiyanggihan 39  ug sa unahang mga lingkoranan diha sa mga sinagoga ug sa labing dungganong mga dapit panahon sa mga panihapon.+ 40  Sila ang nagapanukob sa mga balay+ sa mga babayeng balo ug sa pagpakaaron-ingnon nagahimog tag-as nga mga pag-ampo; kini sila makadawat ug mas mabug-at nga paghukom.”+ 41  Ug siya milingkod nga malantaw ra ang mga panudlanag bahandi+ ug naniid sa panon sa katawhan nga nanghulog ug salapi sa mga panudlanag bahandi; ug daghang dato nanghulog ug daghang sensilyo.+ 42  Karon ang usa ka kabos nga babayeng balo miabot ug naghulog ug duha ka gagmayng sensilyo, nga kubos kaayog bili.+ 43  Busa iyang gitawag ang iyang mga tinun-an ngadto kaniya ug giingnan sila: “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga kining kabos nga babayeng balo naghulog ug labaw pa kay kanilang tanan nga naghulog ug salapi sa mga panudlanag bahandi;+ 44  kay silang tanan naghulog gikan sa ilang mga sobra, apan siya, gikan sa iyang kawalad-on, naghulog sa tanan niyang nabatonan, ang iyang tibuok nga panginabuhian.”+

Mga Footnote