Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Marcos 11:1-33

11  Karon sa nagkaduol na sila sa Jerusalem, sa Betfage ug sa Betania+ sa Bukid sa mga Olibo, iyang gipadala ang duha sa iyang mga tinun-an+  ug giingnan sila: “Lakaw ngadto sa balangay nga malantaw ra ninyo, ug sa pagsulod gayod ninyo niini makakaplag kamo ug usa ka nating asno nga gihikot, nga wala pa masakyi sa usa ka tawo; badbari kini ug dad-a kini.+  Ug kon adunay moingon kaninyo, ‘Nganong gibuhat ninyo kini?’ sultihan ninyo, ‘Gikinahanglan kini sa Ginoo, ug iuli ra kini dayon dinhi.’”+  Busa milakaw sila ug nakaplagan ang nating asno nga gihikot sa pultahan, sa gawas sa misanga nga dalan, ug gibadbaran nila kini.+  Apan ang pipila niadtong nagtindog didto miingon kanila: “Nganong gibadbaran man ninyo ang nating asno?”+  Ilang gisulti kanila ang gisulti ni Jesus; ug ilang gipalakaw sila.+  Ug gidala nila ang nating asno+ kang Jesus, ug gibutang nila ang ilang panggawas nga mga besti ibabaw niini, ug siya milingkod niini.+  Dugang pa, daghan ang nagbuklad sa ilang panggawas nga mga besti+ diha sa dalan, apan ang uban namutol ug mga sangang dahonan+ gikan sa kapatagan.+  Ug kadtong nag-una ug kadtong nagsunod nagsigeg singgit: “Luwasa, kami nagaampo!+ Bulahan siya nga nagaanhi sa ngalan ni Jehova!+ 10  Bulahan ang umaabot nga gingharian sa atong amahan nga si David!+ Luwasa, kami nagaampo, sa kahitas-an!” 11  Ug siya misulod sa Jerusalem, ngadto sa templo; ug siya mipaliraw sa pagtan-aw sa tanang butang, ug, kay hapon na, siya mipaingon sa Betania uban sa napulog-duha.+ 12  Sa sunod nga adlaw, sa naglakaw na sila gikan sa Betania, siya gigutom.+ 13  Ug sa layolayo iyang nalantawan ang usa ka kahoyng igos nga may mga dahon, ug siya miduol aron tan-awon kon siya may makaplagan diha niini. Apan, sa pagduol niini, siya walay nakaplagan gawas sa mga dahon, kay dili man kadto tingbunga sa mga igos.+ 14  Busa, ingon nga sanong, siya miingon niini: “Wala nay makakaon ug bunga gikan kanimo hangtod sa kahangtoran.”+ Ug nakadungog ang iyang mga tinun-an. 15  Karon sila nahiabot sa Jerusalem. Didto siya misulod sa templo ug nag-abog niadtong namaligya ug namalit diha sa templo, ug gipanglintuwad niya ang mga lamesa sa mga tig-ilis ug salapi ug ang mga lingkoranan niadtong namaligyag mga salampati;+ 16  ug walay iyang gitugotan nga dunay magdalag galamiton agi sa templo, 17  apan siya nagpadayon sa pagpanudlo ug sa pag-ingon: “Dili ba nahisulat kini, ‘Ang akong balay pagatawgon nga balay nga ampoanan+ alang sa tanang kanasoran’?+ Apan gihimo ninyo kini nga usa ka langob sa mga tulisan.”+ 18  Ug ang pangulong mga saserdote ug ang mga eskriba nakadungog niini, ug sila nangitag paagi sa pagpatay kaniya;+ kay nahadlok sila kaniya, kay ang tibuok panon sa katawhan kanunayng nahingangha sa iyang pagpanudlo.+ 19  Ug dihang mikilumkilom na, sila migula sa siyudad. 20  Apan sa milabay sila sayo sa buntag, nakita nila ang kahoyng igos nga laya na gikan sa mga gamot.+ 21  Busa si Pedro, kay nahinumdom niini, miingon kaniya: “Rabbi, tan-awa! ang kahoyng igos nga imong gitunglo nalaya.”+ 22  Ug sa pagtubag si Jesus miingon kanila: “Pagbaton ug pagtuo sa Diyos. 23  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga si bisan kinsa nga mosulti niining bukira, ‘Maalsa ka ug matambog ngadto sa dagat,’ ug dili magduhaduha diha sa iyang kasingkasing kondili may pagtuo nga mahitabo ang iyang gisulti, kana mahitabo kaniya.+ 24  Mao nga sultihan ko kamo, Ang tanang butang nga inyong iampo ug pangayoon pagbaton ug pagtuo nga samag inyo nang nadawat, ug mabatonan ninyo kini.+ 25  Ug sa dihang motindog kamo nga magaampo, pasayloa+ ang bisan unsa nga inyong gihuptan batok kang bisan kinsa; aron ang inyong Amahan nga atua sa mga langit magapasaylo usab kaninyo sa inyong mga kalapasan.”+ 26  —— 27  Ug miadto na usab sila sa Jerusalem. Ug samtang naglakaw siya sa templo, ang pangulong mga saserdote ug ang mga eskriba ug ang mga ansiyano miduol kaniya+ 28  ug miingon kaniya: “Pinaagi sa unsang awtoridad nga nagbuhat ka niining mga butanga? o kinsay naghatag kanimo niini nga awtoridad sa pagbuhat niining mga butanga?”+ 29  Si Jesus miingon kanila: “Mangutana ako kaninyog usa ka pangutana. Tubaga ninyo ako, ug sultihan ko usab kamo kon pinaagi sa unsang awtoridad nga ako nagbuhat niining mga butanga.+ 30  Ang bawtismo+ ba ni Juan gikan sa langit o gikan sa mga tawo? Tubaga ninyo ako.”+ 31  Busa sila nangatarongan taliwala sa ilang kaugalingon, nga nag-ingon: “Kon moingon kita, ‘Gikan sa langit,’ moingon siya, ‘Nan, nganong wala kamo motuo kaniya?’+ 32  Apan mangahas ba kita sa pag-ingon, ‘Gikan sa mga tawo’?”—Nahadlok sila sa panon sa mga tawo, kay silang tanan nagtuo man nga si Juan usa gayod ka manalagna.+ 33  Buweno, sa pagtubag kang Jesus sila miingon: “Wala kami mahibalo.” Ug si Jesus miingon kanila: “Dili ko usab isulti kaninyo kon pinaagi sa unsang awtoridad nga ako nagbuhat niining mga butanga.”+

Mga Footnote