Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Marcos 10:1-52

10  Gikan didto siya mitindog ug miadto sa mga utlanan sa Judea ug sa tabok sa Jordan, ug midugok na usab kaniya ang mga panon sa katawhan, ug ingon sa iyang nabatasan nga buhaton siya nanudlo na usab kanila.+  Ang mga Pariseo karon miduol ug, aron sa pagsulay kaniya, nangutana kaniya kon subay ba sa balaod nga ang usa ka lalaki makigdiborsiyo sa usa ka asawa.+  Sa pagtubag siya miingon kanila: “Unsay gisugo ni Moises kaninyo?”  Sila miingon: “Si Moises mitugot sa pagsulat ug usa ka sulat-pamatuod sa pagbulag ug pagdiborsiyo kaniya.”+  Apan si Jesus miingon kanila: “Tungod sa katig-a sa inyong kasingkasing+ nga siya nagsulat kaninyo niining sugoa.  Apan, sukad sa sinugdan sa paglalang ‘Siya nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye.+  Tungod niini ang usa ka lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan,  ug ang duha mahimong usa ka unod’;+ mao nga dili na sila duha, kondili usa ka unod.  Busa kon unsay gihiusa pagyugo sa Diyos ayaw ipabulag ni bisan kinsang tawo.”+ 10  Sa didto na usab sa balay,+ ang mga tinun-an nangutana kaniya mahitungod niini. 11  Ug siya miingon kanila: “Si bisan kinsa nga makigdiborsiyo sa iyang asawa ug magminyog lain makapanapaw+ batok kaniya, 12  ug kon ugaling ang usa ka babaye, human makigdiborsiyo sa iyang bana, magminyog lain, siya makapanapaw.”+ 13  Karon ang mga tawo nagdala kaniyag mga bata aron iyang mahikap sila; apan gibadlong sila sa mga tinun-an.+ 14  Sa pagkakita niini si Jesus nasuko ug miingon kanila: “Pasagdi ang mga bata nga moduol kanako; ayaw sila pagpugngi, kay ang gingharian sa Diyos ilaha sa mga ingon kanila.+ 15  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Bisan kinsa nga dili magadawat sa gingharian sa Diyos sama sa usa ka gamayng bata dili gayod makasulod niini.”+ 16  Ug iyang gikugos ang mga bata ug gipanalanginan sila, nga gitapion ang iyang mga kamot diha kanila.+ 17  Ug sa paghigula niya diha sa dalan, ang usa ka tawo midagan ug miluhod sa iyang atubangan ug nangutana kaniya: “Maayong Magtutudlo, unsay kinahanglan ko nga buhaton aron makapanunod sa kinabuhing walay kataposan?”+ 18  Si Jesus miingon kaniya: “Nganong gitawag mo ako nga maayo?+ Walay bisan kinsa nga maayo, gawas sa usa, ang Diyos.+ 19  Nahibalo ka sa mga sugo, ‘Ayaw pagbuno,+ Ayaw pagpanapaw,+ Ayaw pagpangawat,+ Ayaw pagsaksig bakak,+ Ayaw pagpanikas,+ Pasidunggi ang imong amahan ug inahan.’”+ 20  Ang tawo miingon kaniya: “Magtutudlo, kining tanan akong gisunod sukad pa sa akong pagkabatan-on.” 21  Si Jesus mitan-aw kaniya ug mibatig gugma alang kaniya ug miingon kaniya: “Usa ka butang ang kulang kanimo: Lakaw, ibaligya ang unsa mang mga butang nga imong nabatonan ug ipanghatag sa mga kabos, ug makabaton ka ug bahandi sa langit, ug umari ka mahimong akong sumusunod.”+ 22  Apan nasubo siya sa gisulti ug milakaw nga naguol, kay siya naghupot man ug daghang kabtangan.+ 23  Human iliraw ang iyang panan-aw si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an: “Pagkalisod gayod alang sa mga sapian+ ang pagsulod sa gingharian sa Diyos!”+ 24  Apan ang mga tinun-an nahibulong+ sa iyang mga pulong. Ingon nga sanong si Jesus miingon na usab kanila: “Mga anak, pagkalisod gayod ang pagsulod sa gingharian sa Diyos! 25  Mas sayon pa sa usa ka kamelyo nga makalusot sa mata sa dagom kay sa usa ka tawong dato nga makasulod sa gingharian sa Diyos.”+ 26  Sila labi pang nahingangha ug miingon kaniya: “Sa pagkatinuod, kinsa man diay kaha ang maluwas?”+ 27  Mitan-aw nga deretso kanila si Jesus miingon: “Sa mga tawo kini imposible, apan dili kini ingon sa Diyos, kay ang tanang butang posible sa Diyos.”+ 28  Si Pedro miingon kaniya: “Tan-awa! Gibiyaan namo ang tanang butang ug nagsunod kanimo.”+ 29  Si Jesus miingon: “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Walay usa nga nagbiya ug balay o mga igsoong lalaki o mga igsoong babaye o inahan o amahan o mga anak o kaumahan tungod kanako ug tungod sa maayong balita+ 30  nga dili makabaton ug usa ka gatos ka pilo+ karon niining yugtoa sa panahon, sa mga balay ug mga igsoong lalaki ug mga igsoong babaye ug mga inahan ug mga anak ug kaumahan, uban ang mga paglutos,+ ug sa umaabot nga sistema sa mga butang sa kinabuhing walay kataposan. 31  Apan, daghan nga nauna ang maulahi, ug ang naulahi mauna.”+ 32  Karon sila nagatungas sa dalan paingon sa Jerusalem, ug si Jesus nagauna kanila, ug nahibulong sila; apan kadtong nagsunod nangahadlok. Sa makausa pa siya nagpinig sa napulog-duha ug nagsugod sa pagsulti kanila niining mga butanga nga gitakdang mahitabo kaniya:+ 33  “Ania kita, nagatungas paingon sa Jerusalem, ug ang Anak sa tawo igatugyan ngadto sa pangulong mga saserdote ug sa mga eskriba, ug ilang pagahukman siya sa kamatayon ug igatugyan siya ngadto sa mga tawo sa mga nasod,+ 34  ug ilang pagabugalbugalan siya ug pagalud-an siya ug pagahampakon siya ug pagapatyon siya, apan tulo ka adlaw sa ulahi siya mobangon.”+ 35  Ug si Santiago ug si Juan, ang duha ka anak ni Zebedeo,+ miduol kaniya ug miingon kaniya: “Magtutudlo, buot namo nga imong buhaton alang kanamo kon unsa ang among pangayoon kanimo.”+ 36  Siya miingon kanila: “Unsay buot ninyo nga akong buhaton alang kaninyo?” 37  Sila miingon kaniya: “Tugoti kami sa paglingkod, ang usa sa imong tuong kamot ug ang usa sa imong wala, diha sa imong himaya.”+ 38  Apan si Jesus miingon kanila: “Wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kopa nga akong ginaimnan, o magpabawtismo sa bawtismo nga ginabawtismo kanako?”+ 39  Sila miingon kaniya: “Makahimo kami.” Niana si Jesus miingon kanila: “Sa kopa nga akong ginaimnan kamo magainom, ug sa bawtismo nga ginabawtismo kanako kamo pagabawtismohan.+ 40  Apan, kining paglingkod sa akong tuo o sa akong wala dili akoa ang paghatag,+ kondili kini iya niadtong gitagan-an niini.” 41  Buweno, sa dihang ang napulo nakadungog bahin niini, sila nasuko kang Santiago ug kang Juan.+ 42  Apan si Jesus, human tawga sila ngadto kaniya, miingon kanila: “Kamo nahibalo nga kadtong mopatim-aw nga nagamando sa mga nasod mahariharion ibabaw kanila ug ang ilang mga kadagkoan naggamit sa awtoridad ibabaw kanila.+ 43  Dili kini ang paagi sa inyong taliwala; kondili si bisan kinsa nga buot mahimong dako sa inyong taliwala kinahanglang mahimong inyong alagad,+ 44  ug si bisan kinsa nga buot mahimong una sa inyong taliwala kinahanglang mahimong ulipon sa tanan.+ 45  Kay bisan ang Anak sa tawo mianhi, dili aron pagaalagaran,+ kondili aron sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kalag nga usa ka lukat+ baylo sa daghan.”+ 46  Ug sila miabot sa Jerico. Apan samtang siya ug ang iyang mga tinun-an ug ang dakodakong panon sa katawhan nanggawas sa Jerico, si Bartimeo (nga anak nga lalaki ni Timeo), usa ka buta nga makililimos, naglingkod sa daplin sa dalan.+ 47  Sa pagkadungog niya nga kadto mao diay si Jesus nga Nasaretnon, misugod siya sa pagsinggit ug nag-ingon: “Anak ni David,+ Jesus, kaluy-i ako!”+ 48  Niini daghan ang nagbadlong kaniya sa paghilom; apan siya misinggit hinuon nga mas kusog pa: “Anak ni David, kaluy-i ako!”+ 49  Busa si Jesus mihunong ug miingon: “Tawga ninyo siya.” Ug ilang gitawag ang tawong buta, nga nag-ingon kaniya: “Magmaisogon, tindog, gitawag ka niya.”+ 50  Nagsalibay sa iyang panggawas nga besti, siya milukso ug miadto kang Jesus. 51  Ug sa pagtubag kaniya si Jesus miingon: “Unsay buot mo nga akong buhaton alang kanimo?”+ Ang tawong buta miingon kaniya: “Rab·boʹni, ipasig-uli ang akong panan-aw.”+ 52  Ug si Jesus miingon kaniya: “Lakaw, ang imong pagtuo nakapaayo kanimo.”+ Ug dihadiha naulian siya sa panan-aw,+ ug misugod siya sa pagkuyog kaniya diha sa dalan.+

Mga Footnote