Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Marcos 1:1-45

1  Ang sinugdan sa maayong balita mahitungod kang Jesu-Kristo:  Ingon sa nahisulat diha sa basahon ni Isaias nga manalagna: “(Tan-awa! Ipadala ko ang akong mensahero sa atubangan mo, nga mag-andam sa imong dalan;)+  pamati! adunay nagasinggit sa kamingawan, ‘Andama ninyo ang dalan ni Jehova, tul-ira ang iyang mga dalan,’”+  si Juan nga tigbawtismo mitungha sa kamingawan, nga nagwali sa bawtismo nga simbolo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala.+  Busa ang tibuok teritoryo sa Judea ug ang tanang molupyo sa Jerusalem nangadto kaniya, ug iyang gibawtismohan sila sa Suba sa Jordan, nga sa dayag nagsugid sa ilang mga sala.+  Karon si Juan nagsul-ob ug besti nga balhibo sa kamelyo ug bakos nga panit sa iyang hawak,+ ug nagkaon ug mga dulon+ ug dugos nga ihalas.+  Ug nagwali siya, nga nag-ingon: “Adunay usa nga moanhi nga mas kusgan kay kanako; ako dili angayan sa pagyuko ug sa pagbadbad sa mga liston sa iyang mga sandalyas.+  Ako nagbawtismo kaninyo sa tubig, apan siya magbawtismo kaninyo sa balaang espiritu.”+  Sa paglakat niadtong mga adlawa miabot si Jesus gikan sa Nasaret sa Galilea ug gibawtismohan ni Juan sa Jordan.+ 10  Ug dihadiha sa paghaw-as niya gikan sa tubig nakita niya ang mga langit nga nabahin, ug, ingon sa usa ka salampati, ang espiritu mikunsad diha kaniya;+ 11  ug usa ka tingog migula gikan sa mga langit: “Ikaw mao ang akong Anak, ang hinigugma; giuyonan ko ikaw.”+ 12  Ug dihadiha ang espiritu nagtukmod kaniya sa pag-adto sa kamingawan.+ 13  Busa siya nagpabilin sa kamingawan sa kap-atan ka adlaw,+ nga gitental ni Satanas,+ ug siya uban sa ihalas nga mga mananap, apan ang mga manulonda nag-alagad kaniya.+ 14  Karon human sa pagdakop kang Juan si Jesus miadto sa Galilea,+ nga nagwali sa maayong balita sa Diyos+ 15  ug nag-ingon: “Ang tinudlong panahon natuman na,+ ug ang gingharian sa Diyos haduol na. Paghinulsol+ kamo, ug pagbaton ug pagtuo sa maayong balita.” 16  Samtang naglakaw ubay sa dagat sa Galilea nakita niya si Simon+ ug si Andres nga igsoon ni Simon nga nagtaktak sa ilang mga pukot sa dagat, kay sila mga mangingisda man.+ 17  Busa si Jesus miingon kanila: “Sunod kamo kanako, ug himoon ko kamong mga mangingisda ug mga tawo.”+ 18  Ug dihadiha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug misunod kaniya.+ 19  Ug human makalakaw sa unahan ug diyutay nakita niya si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga iyang igsoon, sa pagkatinuod, samtang didto sila sa ilang sakayan nga nagpuna sa ilang mga pukot;+ 20  ug sa walay langan iyang gitawag sila. Unya gibiyaan nila ang ilang amahan nga si Zebedeo diha sa sakayan kauban sa mga tawong sinuholan ug misunod kaniya. 21  Ug nangadto sila sa Capernaum.+ Dihadiha sa igpapahulay siya misulod sa sinagoga ug misugod sa pagpanudlo. 22  Ug sila nahingangha sa iyang paagi sa pagpanudlo,+ kay didto siya nagtudlo kanila ingong usa nga adunay awtoridad, ug dili ingon sa mga eskriba.+ 23  Lain pa, nianang higayona mismo dihay usa ka tawo sa ilang sinagoga nga nailalom sa gahom sa mahugaw nga espiritu, ug siya misinggit,+ 24  nga nag-ingon: “Unsay labot namo kanimo, Jesus nga Nasaretnon?+ Mianhi ka ba aron sa paglaglag kanamo? Ako nahibalo+ pag-ayo kon kinsa ka, ang Balaang Usa+ sa Diyos.”+ 25  Apan gibadlong kini ni Jesus, nga nag-ingon: “Paghilom, ug gula kaniya!”+ 26  Ug ang mahugaw nga espiritu, human sa pagpakirig kaniya ug pagsinggit sa kinatas-an niyang tingog, migula kaniya.+ 27  Buweno, ang tanang tawo nahingangha pag-ayo nga nagsugod sila sa paglalisay sa usag usa, nga nag-ingon: “Unsa ba kini? Usa ka bag-ong pagtulon-an! Iya ganing mandoan bisan ang mahugaw nga mga espiritu, ug sila mosugot kaniya.”+ 28  Busa ang taho bahin kaniya mikaylap dihadiha sa tanang direksiyon sa katibuk-ang yuta sa Galilea.+ 29  Ug dihadiha sila migawas sa sinagoga ug nangadto sa balay ni Simon+ ug ni Andres kauban ni Santiago ug ni Juan. 30  Karon ang ugangang babaye ni Simon+ naghigda nga gihilantan,+ ug ilang gisultihan dayon siya bahin kaniya. 31  Ug sa pagduol kaniya iyang gibangon siya, nga gikuptan siya sa kamot; ug nahuwasan siya sa hilanat,+ ug siya misugod sa pag-alagad kanila.+ 32  Sa pagkilumkilom na, sa pagsalop na sa adlaw, ang mga tawo misugod sa pagdala ngadto kaniya sa tanan niadtong masakiton+ ug niadtong gigamhan-sa-demonyo;+ 33  ug ang tibuok siyudad nagtapok dapit sa pultahan. 34  Busa giayo niya ang daghan nga nasakit sa nagkadaiyang mga sakit,+ ug gihinginlan niya ang daghang demonyo, apan wala niya tugoti nga ang mga demonyo mosulti, tungod kay sila nakaila kaniya nga mao ang Kristo.+ 35  Ug sayo sa buntag, samtang ngitngit pa, siya mibangon ug miadto sa gawas ug mipaingon sa usa ka mingaw nga dapit,+ ug didto siya nag-ampo.+ 36  Apan, si Simon ug kadtong uban kaniya nangita kaniya 37  ug nakaplagan siya, ug sila miingon kaniya: “Ang tanan nangita kanimo.” 38  Apan siya miingon kanila: “Mangadto kita sa laing dapit, sa kasikbit nga mga lungsod, aron makawali+ usab ako didto, kay alang niini nga katuyoan nga ako mianhi.”+ 39  Ug siya milakaw, nga nagwali diha sa ilang mga sinagoga sa tibuok Galilea ug naghingilin sa mga demonyo.+ 40  Dihay miduol usab kaniya nga usa ka sanlahon, nga nangaliyupo kaniya nga nagluhod, nga nag-ingon kaniya: “Kon buot mo lamang, ikaw makahinlo kanako.”+ 41  Tungod niana siya giabot ug kaluoy,+ ug iyang gituy-od ang iyang kamot ug gihikap siya, ug miingon kaniya: “Buot ko. Mamahinlo ka.”+ 42  Ug dihadiha nahanaw ang sanla gikan kaniya, ug siya nahinlo.+ 43  Dugang pa, siya hugot nga nagpina kaniya ug nagpalakaw dayon kaniya, 44  ug miingon kaniya: “Tinoa nga walay bisan kinsa nga imong sultihan, apan lakaw ug ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa saserdote+ ug itanyag alang sa imong pagkahinlo ang mga butang nga gisugo ni Moises,+ ingon nga usa ka pagpamatuod kanila.”+ 45  Apan human makalakaw, ang maong tawo misugod sa pagmantala niini sa kaylap ug sa pagsabwag sa nahitabo sa halayo, mao nga si Jesus dili na makasulod nga dayag sa usa ka siyudad, apan siya nagpabilin sa gawas sa mingaw nga mga dapit. Bisan pa niana sila nagpadayon sa pag-adto kaniya gikan sa tanang dapit.+

Mga Footnote