Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Maghuhukom 9:1-57

9  Unya si Abimelek+ nga anak nga lalaki ni Jerubaal miadto sa Sekem+ ngadto sa mga igsoon sa iyang inahan ug misulti kanila ug sa tibuok panimalay sa balay sa amahan sa iyang inahan, nga nag-ingon:  “Sulti, palihog, sa igdulungog sa tanang tag-iyag yuta sa Sekem, ‘Asa ang mas maayo alang kaninyo, nga kapitoan ka tawo,+ ang tanang anak nga lalaki ni Jerubaal, ang magmando kaninyo o usa ra ka tawo ang magmando kaninyo? Ug hinumdomi gayod ninyo nga ako inyong bukog ug inyong unod.’”+  Busa ang mga igsoon sa iyang inahan misulti niining tanang pulong bahin kaniya sa igdulungog sa tanang tag-iyag yuta sa Sekem mao nga ang ilang kasingkasing nakiling kang Abimelek,+ kay sila miingon: “Siya atong igsoon.”+  Unya gihatagan siya nila ug kapitoan ka pirasong plata gikan sa balay ni Baal-berit,+ ug gigamit kini ni Abimelek sa pagsuhol ug mga tawong walay buhat ug bagis,+ aron sila mahiuban kaniya.  Human niana siya miadto sa balay sa iyang amahan didto sa Opra+ ug nagpatay sa iyang mga igsoon,+ ang mga anak nga lalaki ni Jerubaal, kapitoan ka tawo, ibabaw sa usa ka bato, apan nahibilin si Jotam nga kamanghorang anak nga lalaki ni Jerubaal, tungod kay siya nakatago.  Busa ang tanang tag-iyag yuta sa Sekem ug ang tibuok balay ni Milo+ nagtigom ug miadto ug naghimo kang Abimelek nga hari,+ duol sa dakong kahoy,+ ang haligi nga didto sa Sekem.+  Sa dihang sila nagtaho niini kang Jotam dihadiha siya miadto ug mitindog sa tumoy sa Bukid sa Gerizim+ ug mipatugbaw sa iyang tingog ug misinggit ug miingon kanila: “Pamati kanako, kamong mga tag-iyag yuta sa Sekem, ug mamati unta ang Diyos kaninyo:  “Usa ka panahon kanhi, ang mga kahoy nagdihog ug usa ka hari nga mangulo kanila. Busa sila miingon sa kahoyng olibo,+ ‘Maghari ka kanamo.’+  Apan ang kahoyng olibo miingon kanila, ‘Biyaan ko ba ang akong katambok nga pinaagi niini ilang gihimaya+ ang Diyos ug ang mga tawo, ug moadto ba ako aron sa paglubaylubay ibabaw sa ubang mga kahoy?’+ 10  Unya ang mga kahoy miingon sa kahoyng igos,+ ‘Umari ka, magmando ka kanamo ingong rayna.’ 11  Apan ang kahoyng igos miingon kanila, ‘Biyaan ko ba ang akong katam-is ug ang akong maayong bunga, ug moadto ba ako aron sa paglubaylubay ibabaw sa ubang mga kahoy?’+ 12  Unya ang mga kahoy miingon sa paras, ‘Umari ka, magmando ka kanamo ingong rayna.’ 13  Sa baylo ang paras miingon kanila, ‘Biyaan ko ba ang akong bag-ong bino nga nagapamaya sa Diyos ug sa mga tawo,+ ug moadto ba ako aron sa paglubaylubay ibabaw sa ubang mga kahoy?’ 14  Sa kataposan ang ubang mga kahoy miingon sa sampinit,+ ‘Umari ka, maghari ka kanamo.’ 15  Niini ang sampinit miingon sa mga kahoy, ‘Kon sa pagkatinuod kamo magdihog kanako ingong hari ibabaw kaninyo, umari kamo, pasilong sa akong landong.+ Apan kon dili, mogula ang kalayo+ gikan sa sampinit ug sunogon ang mga sedro+ sa Lebanon.’+ 16  “Ug karon kon tininuod ug minatarong nga kamo milihok ug naghimo kang Abimelek nga hari,+ ug kon kaayohan ang gipakita ninyo kang Jerubaal ug sa iyang panimalay, ug kon inyong gibuhat kaniya ang takos nga gibuhat sa iyang mga kamot, 17  sa dihang ang akong amahan nakig-away+ alang kaninyo ug nagpameligro sa iyang kalag+ aron kamo iyang maluwas gikan sa kamot sa Midian;+ 18  ug kamo, sa inyong bahin, mitindog batok sa panimalay sa akong amahan karong adlawa aron inyong mapatay ang iyang mga anak nga lalaki,+ kapitoan ka tawo,+ sa ibabaw sa usa ka bato, ug aron sa paghimo kang Abimelek, ang anak nga lalaki sa iyang ulipong babaye,+ nga hari+ ibabaw sa mga tag-iyag yuta sa Sekem tungod lang kay siya inyong igsoon; 19  oo, kon tininuod ug minatarong ang inyong gibuhat kang Jerubaal ug sa iyang panimalay niining adlawa, pagmaya kamo tungod kang Abimelek ug pamayaa usab siya tungod kaninyo.+ 20  Apan kon dili, mogula ang kalayo+ gikan kang Abimelek ug sunogon ang mga tag-iyag yuta sa Sekem ug ang balay ni Milo,+ ug mogula ang kalayo+ gikan sa mga tag-iyag yuta sa Sekem ug sa balay ni Milo ug sunogon si Abimelek.”+ 21  Unya si Jotam+ mikalagiw ug mipahilayo ug miadto sa Beer, ug mipuyo siya didto tungod kang Abimelek nga iyang igsoon. 22  Ug si Abimelek nagpakaprinsipe sa Israel sa tulo ka tuig.+ 23  Unya gipatungha sa Diyos ang usa ka daotang espiritu+ tali kang Abimelek ug sa mga tag-iyag yuta sa Sekem, ug ang mga tag-iyag yuta sa Sekem nagmaluibon+ kang Abimelek, 24  aron ang kapintas nga nabuhat ngadto sa kapitoan ka anak nga lalaki ni Jerubaal modangat+ ug aron siya magbutang sa ilang dugo sa ibabaw ni Abimelek nga ilang igsoon tungod kay siya nagpatay kanila,+ ug sa ibabaw sa mga tag-iyag yuta sa Sekem tungod kay sila nagpalig-on sa iyang kamot+ sa pagpatay sa iyang mga igsoon. 25  Busa ang mga tag-iyag yuta sa Sekem nagpahimutang ug mga lalaki nga mobanhig kaniya sa ibabaw sa kabukiran, ug gitulis nila ang tagsatagsa nga moagi sa dalan. Sa ulahi gitaho kini kang Abimelek. 26  Unya si Gaal+ nga anak nga lalaki ni Ebed ug ang iyang mga igsoon miabot ug mitabok ngadto sa Sekem,+ ug ang mga tag-iyag yuta sa Sekem misalig kaniya.+ 27  Ug sama sa naandan miadto sila sa kaumahan ug namupo sa mga ubas sa ilang kaparasan ug nagtamaktamak niini ug nagpista,+ nga human niadto sila misulod sa balay sa ilang diyos+ ug nangaon ug nanginom+ ug nanghimaraot+ kang Abimelek. 28  Ug si Gaal nga anak nga lalaki ni Ebed miingon: “Kinsa ba si Abimelek,+ ug kinsa ba si Sekem aron kami moalagad kaniya? Dili ba siya ang anak ni Jerubaal,+ ug dili ba si Zebul+ iyang komisyonado? Alagari ang mga tawo ni Hamor,+ ang amahan ni Sekem, kamong uban pa, apan nganong moalagad man kami kaniya? 29  Ug kon anaa pa lang unta sa akong kamot kining mga tawhana!+ Nan tangtangon ko si Abimelek.” Ug siya miingon kang Abimelek: “Padaghana ang imong kasundalohan ug gumula ka.”+ 30  Ug si Zebul nga prinsipe sa siyudad nakadungog sa mga pulong ni Gaal nga anak nga lalaki ni Ebed.+ Unya misilaob ang iyang kasuko. 31  Busa siya nagpadalag mga mensahero ngadto kang Abimelek sa paagi nga malinglahon, nga nag-ingon: “Tan-awa! Si Gaal nga anak nga lalaki ni Ebed ug ang iyang mga igsoon nahiabot sa Sekem,+ ug ania, ilang gitapok ang siyudad batok kanimo. 32  Ug karon bangon sa gabii,+ ikaw ug ang mga tawo nga anaa uban kanimo, ug magbanhig+ diha sa kapatagan. 33  Ug mahitabo nga sa pagkabuntag inigsidlak sa adlaw kinahanglan kang mobangon pagsayo, ug mosulong ka batok sa siyudad; ug sa dihang siya ug ang mga tawo nga anaa uban kaniya mogula batok kanimo, buhaton mo usab kaniya ang sumala sa maarangan sa imong kamot.” 34  Busa si Abimelek ug ang tanang tawo nga didto uban kaniya mibangon sa gabii, ug sila nagbanhig batok sa Sekem sa upat ka pundok. 35  Sa ulahi si Gaal+ nga anak nga lalaki ni Ebed migula ug mitindog sa agianan pasulod sa ganghaan sa siyudad. Unya si Abimelek ug ang mga tawo nga uban kaniya mitindog gikan sa banhiganan. 36  Sa pagkakita ni Gaal sa mga tawo, dihadiha siya miingon kang Zebul: “Tan-awa! May mga tawong nanglugsong gikan sa tumoy sa kabukiran.” Apan si Zebul miingon kaniya: “Ang mga anino sa kabukiran mao ang imong nakita nga ingon sa mga tawo.”+ 37  Unya si Gaal misulti sa makausa pa ug miingon: “Tan-awa! May mga tawo nga nanglugsong gikan sa taliwala sa yuta, ug ang usa ka pundok nagapadulong dinhi agi sa dakong kahoy sa Meonenim.” 38  Niini si Zebul miingon kaniya: “Hain na karon ang imong giyawit,+ ‘Kinsa ba si Abimelek nga kami moalagad kaniya?’+ Dili ba kining mga tawhana ang imong gisalikway?+ Palihog gula karon ug pakig-away kanila.” 39  Busa si Gaal migula nga nag-una sa mga tag-iyag yuta sa Sekem ug nakig-away batok kang Abimelek. 40  Ug gigukod siya ni Abimelek, ug siya mikalagiw gikan sa iyang atubangan; ug daghan ang napukan nga pinatay hangtod sa agianan pasulod sa ganghaan. 41  Ug si Abimelek nagpadayon pagpuyo sa Aruma, ug si Zebul+ nag-abog kang Gaal+ ug sa iyang mga igsoon gikan sa pagpuyo sa Sekem.+ 42  Ug nahitabo pagkasunod adlaw nga ang katawhan migula ngadto sa kapatagan. Busa ilang gisultihan si Abimelek.+ 43  Busa siya nagdala sa mga tawo ug nagbahin kanila sa tulo ka pundok+ ug nagbanhig diha sa kapatagan. Unya siya mitan-aw, ug ania, ang katawhan nanggula sa siyudad. Siya karon mitindog batok kanila ug nagpatay kanila. 44  Ug si Abimelek ug ang mga pundok nga didto uban kaniya midasdas aron sila motindog didto sa agianan pasulod sa ganghaan sa siyudad, samtang duha ka pundok ang midasdas batok niadtong didto sa kapatagan, ug ilang gipamatay sila.+ 45  Ug si Abimelek nakig-away batok sa siyudad niadtong tibuok nga adlaw ug iyang nailog ang siyudad; ug gipamatay niya ang mga tawo didto,+ ug iyang gitumpag ang maong siyudad+ ug gisabwagan kini ug asin.+ 46  Sa diha nga ang tanang tag-iyag yuta sa torre sa Sekem nakadungog niini, dihadiha sila misulod sa inarkong lawak nga tagoanan sa balay ni El-berit.+ 47  Unya gitaho kang Abimelek nga ang tanang tag-iyag yuta sa torre sa Sekem nagtigom sa tingob. 48  Niana si Abimelek mitungas sa Bukid sa Zalmon,+ siya ug ang tanang tawo nga kauban niya. Karon si Abimelek nagkuhag atsa ug nagputol ug sanga sa mga kahoy ug gialsa kini ug gipas-an ug miingon sa mga tawo nga kauban niya: “Kon unsay inyong nakita nga akong gibuhat—pagdali, buhata usab ninyo kini!”+ 49  Busa ang tanang tawo nagputol usab ug sanga ug misunod kang Abimelek. Unya gibutang nila kini simpig sa inarkong lawak nga tagoanan, ug ibabaw kanila ilang gisunog ang inarkong lawak nga tagoanan, mao nga nangamatay usab ang tanang tawo didto sa torre sa Sekem, mga usa ka libo ka lalaki ug babaye.+ 50  Ug si Abimelek miadto sa Tebes+ ug nagkampo batok sa Tebes ug nag-ilog niini. 51  Sanglit adunay usa ka lig-on nga torre sa tunga sa siyudad, didto nangalagiw ang tanang kalalakin-an ug kababayen-an ug ang tanang tag-iyag yuta sa siyudad, nga human niana kini ilang gisirhan sa ilang luyo ug nanaka sa atop sa torre. 52  Ug si Abimelek miadto sa torre ug nakig-away batok niini, ug misaka siya haduol sa pultahan sa torre aron sunogon kini sa kalayo.+ 53  Unya usa ka babaye ang naghulog ug pang-ibabaw nga bato sa galingan sa ulo ni Abimelek ug nabuak ang iyang bagolbagol.+ 54  Busa gidali niya pagtawag ang tig-alagad nga tigdala sa iyang mga hinagiban ug miingon kaniya: “Hulbota ang imong espada ug patya ako,+ kay basin unyag moingon sila bahin kanako, ‘Babaye ang nakapatay kaniya.’” Dihadiha gidunggab siya sa iyang tig-alagad, mao nga siya namatay.+ 55  Sa pagkakita sa mga tawo sa Israel nga si Abimelek namatay na, ang tagsatagsa kanila mipauli ngadto sa iyang dapit. 56  Sa ingon niana gipasumbalik sa Diyos ang daotan nga gibuhat ni Abimelek sa iyang amahan pinaagi sa pagpatay sa iyang kapitoan ka igsoon.+ 57  Ug ang tanang pagkadaotan sa mga tawo sa Sekem gipasumbalik sa Diyos sa ibabaw sa ilang mga ulo, aron ang maldisyon+ ni Jotam+ nga anak nga lalaki ni Jerubaal+ modangat kanila.+

Mga Footnote