Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Maghuhukom 8:1-35

8  Unya ang kalalakin-an sa Epraim miingon kaniya: “Unsang butanga kining imong gibuhat kanamo nga wala mo man kami ipatawag sa dihang ikaw miadto sa pagpakig-away batok sa Midian?”+ Ug sila mainitong nangitag away kaniya.+  Sa kataposan siya miingon kanila: “Unsa karon ang akong nabuhat kon itandi kaninyo?+ Dili ba ang pagpanghagdaw sa Epraim+ maayo pa kay sa pagpamupo ug ubas sa Abi-ezer?+  Nganha sa inyong kamot gitugyan sa Diyos ang mga prinsipe sa Midian nga si Oreb ug si Zeeb,+ ug unsa may akong nabuhat kon itandi kaninyo?” Unya ang ilang kasuko kaniya napuypoy sa dihang iyang gisulti kining pulonga.+  Sa ulahi si Gideon nahiabot sa Jordan, nga mitabok niini, siya ug ang tulo ka gatos ka tawo nga kauban niya, nga gikapoy apan nagpadayon sa paggukod.  Unya iyang giingnan ang mga tawo sa Sucot:+ “Palihog hatagig lingin nga mga tinapay ang mga tawo nga nagsunod kanako,+ kay gikapoy sila ug akong gigukod si Zeba+ ug si Zalmuna,+ ang mga hari sa Midian.”  Apan ang mga prinsipe sa Sucot miingon: “Anaa na ba sa imong kamot ang mga kamot ni Zeba ug ni Zalmuna aron hatagan ug tinapay ang imong kasundalohan?”+  Niini si Gideon miingon: “Mao nga sa dihang itugyan na ni Jehova si Zeba ug si Zalmuna sa akong kamot, ako magahapos gayod sa inyong unod pinaagi sa mga sampinit sa kamingawan ug sa mga tunok.”+  Ug gikan didto siya mipadayon pagtungas ngadto sa Penuel+ ug nakigsulti kanila sa ingon gihapong paagiha, apan ang mga tawo sa Penuel mitubag kaniya ingon sa pagtubag sa mga tawo sa Sucot.  Busa siya miingon usab sa mga tawo sa Penuel: “Sa dihang ako makabalik sa kalinaw, akong tumpagon kini nga torre.”+ 10  Karon si Zeba ug si Zalmuna+ atua sa Karkor, ug ang ilang mga kampo kauban nila, mga napulog-lima ka libo ka tawo, ang tanan nga nahibilin sa tibuok kampo sa mga taga-Sidlakan;+ ug kadtong nangapukan na maoy usa ka gatos ug kawhaan ka libo ka lalaki nga nagagamit sa espada.+ 11  Ug si Gideon mipadayon pagtungas agi niadtong namuyo sa mga tolda sa sidlakan sa Noba ug sa Jogbeha+ ug naghampak sa kampo sa dihang ang kampo wala makabantay.+ 12  Sa dihang si Zeba ug si Zalmuna nangalagiw, iyang gigukod dayon sila ug nadakpan ang duha ka hari sa Midian, si Zeba ug si Zalmuna;+ ug gipakurog niya ang tibuok kampo. 13  Ug si Gideon nga anak nga lalaki ni Joas mipauli gikan sa gubat agi sa dalan nga patungas sa Heres. 14  Diha sa dalan iyang nadakpan ang usa ka batan-ong lalaki sa mga tawo sa Sucot+ ug nangutana kaniya.+ Busa iyang gisulat alang kaniya ang mga ngalan sa mga prinsipe+ sa Sucot ug ang mga ansiyano niini, kapitoag-pito ka tawo. 15  Niana siya miadto sa mga tawo sa Sucot ug miingon: “Ania na si Zeba ug si Zalmuna nga bahin kanila ako inyong gibiaybiay, nga nag-ingon, ‘Anaa na ba sa imong kamot ang mga kamot ni Zeba ug ni Zalmuna aron hatagan ug tinapay ang imong gikapoy nga mga tawo?’”+ 16  Unya gikuha niya ang mga ansiyano sa siyudad ug ang mga sampinit sa kamingawan ug ang mga tunok, ug pinaagi niini iyang gitudloan ug leksiyon ang mga tawo sa Sucot.+ 17  Ug ang torre sa Penuel+ iyang gitumpag,+ ug iyang gipatay ang mga tawo sa siyudad. 18  Karon siya miingon kang Zeba ug kang Zalmuna:+ “Unsang matanga sa mga tawo ang inyong gipamatay didto sa Tabor?”+ Niini sila mitubag: “Sama kanimo, sa ingon mao sila, ang tagsatagsa, sama sa mga anak sa hari.” 19  Niana siya miingon: “Sila akong mga igsoon, ang mga anak sa akong inahan. Ingon nga si Jehova buhi, kon sila inyo pang gitipigang buhi, dili ko unta kamo patyon.”+ 20  Unya siya miingon kang Jeter nga iyang panganay: “Tindog, patya sila.” Ug ang batan-ong lalaki wala mohulbot sa iyang espada, sanglit siya nahadlok, kay batan-on pa man siya.+ 21  Busa si Zeba ug si Zalmuna miingon: “Tumindog ka ug hasmagi kami, kay kon unsa ang usa ka tawo, mao usab ang iyang kusog.”+ Busa si Gideon mitindog ug gipatay+ si Zeba ug si Zalmuna ug gikuha ang pormag-bulan nga mga dayandayan nga diha sa liog sa ilang mga kamelyo. 22  Unya ang mga tawo sa Israel miingon kang Gideon: “Maghari ka kanamo,+ ikaw ug ang imong anak nga lalaki ug ang imong apo nga lalaki usab, kay kami imong giluwas gikan sa kamot sa Midian.”+ 23  Apan si Gideon miingon kanila: “Ako dili maghari kaninyo, ni ang akong anak nga lalaki maghari kaninyo.+ Si Jehova mao ang maghari kaninyo.”+ 24  Ug si Gideon miingon kanila: “Ako adunay ihangyo kaninyo: Ang matag usa kaninyo, ihatag kanako ang singsing sa ilong+ gikan sa iyang mga inilog sa gubat.” (Kay sila may bulawan nga mga singsing sa ilong, tungod kay sila mga Ismaelinhon.)+ 25  Unya sila miingon: “Ihatag gayod namo kini.” Niana gibuklad nila ang usa ka kupo ug didto giitsa sa tagsatagsa ang singsing sa ilong gikan sa iyang mga inilog sa gubat. 26  Ug ang gibug-aton sa bulawan nga mga singsing sa ilong nga iyang gipangayo mikabat ug usa ka libo ug pito ka gatos ka siklo nga bulawan, gawas pa sa pormag-bulan nga mga dayandayan+ ug sa mga ariyos ug sa mga besti nga balhibo sa karnero nga tininag morado+ nga gisul-ob sa mga hari sa Midian ug gawas pa sa mga kulentas nga diha sa liog sa mga kamelyo.+ 27  Ug gihimo kini ni Gideon nga usa ka epod+ ug gipasundayag kini sa iyang siyudad sa Opra;+ ug ang tibuok Israel nakighilawas niini didto,+ mao nga nagsilbi kining lit-ag kang Gideon ug sa tibuok niyang panimalay.+ 28  Sa ingon nabuntog ang Midian+ atubangan sa mga anak sa Israel, ug wala na nila ipataas pa ang ilang ulo; ug ang yuta wala nay kasamok sulod sa kap-atan ka tuig sa mga adlaw ni Gideon.+ 29  Ug si Jerubaal+ nga anak nga lalaki ni Joas milakaw ug mipadayon pagpuyo sa iyang balay. 30  Ug si Gideon may kapitoan ka anak nga lalaki+ nga migula sa iyang balat-ang, kay siya daghan man ug asawa. 31  Kon bahin sa iyang puyopuyo nga didto sa Sekem, siya nanganak usab ug anak nga lalaki kaniya. Ug iyang ginganlan siyag Abimelek.+ 32  Sa ulahi si Gideon nga anak ni Joas namatay nga tigulang na kaayo ug gilubong sa lubnganan ni Joas nga iyang amahan didto sa Opra sa mga Abiezeranhon.+ 33  Ug nahitabo nga sa pagkamatay ni Gideon ang mga anak sa Israel nakighilawas na usab sa mga Baal,+ mao nga ilang gihimo si Baal-berit ingong ilang diyos.+ 34  Ug ang mga anak sa Israel wala mahinumdom kang Jehova nga ilang Diyos,+ nga nagluwas kanila gikan sa kamot sa tanan nilang mga kaaway sa palibot;+ 35  ug sila wala magpakita ug mahigugmaong-kalulot+ sa panimalay ni Jerubaal, kang Gideon, bugti sa tanang kaayo nga iyang gipakita sa Israel.+

Mga Footnote