Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Maghuhukom 7:1-25

7  Unya si Jerubaal,+ buot ingnon, si Gideon,+ ug ang tanang tawo nga uban kaniya, mibangon pagsayo ug nagkampo duol sa atabay ni Harod; ug ang kampo sa Midian didto sa amihanan niya, sa bungtod sa More, sa ubos nga patag.  Karon si Jehova miingon kang Gideon: “Ang mga tawo nga uban kanimo daghan ra kaayo aron itugyan ko ang Midian sa ilang kamot.+ Tingalig manghambog+ ang Israel mahitungod sa iyang kaugalingon batok kanako, nga mag-ingon, ‘Ang akong kamot maoy nagluwas kanako.’+  Ug karon, palihog, isinggit sa igdulungog sa mga tawo, nga mag-ingon, ‘Kinsa ang nahadlok ug nangurog? Pabiyaa siya.’”+ Busa si Gideon nagsulay kanila. Niana, kawhaag-duha ka libo sa katawhan ang namiya, ug dihay napulo ka libo nga nagpabilin.  Sa gihapon si Jehova miingon kang Gideon: “Daghan pa gihapon kaayo ang katawhan.+ Paadtoa sila sa tubig aron masulay ko sila didto alang kanimo. Ug mahitabo nga bisan kinsa nga akong igaingon kanimo, ‘Kini siya makauban kanimo,’ siya ang makauban kanimo, apan bisan kinsa nga akong igaingon kanimo, ‘Kini siya dili makauban kanimo,’ siya dili makauban.”  Busa iyang gipaadto ang katawhan sa tubig.+ Unya si Jehova miingon kang Gideon: “Ang matag usa nga motilap sa tubig sama sa pagtilap sa iro, siya imong ilain, mao usab ang tagsatagsa nga moluhod sa pag-inom.”+  Ug ang gidaghanon niadtong mitilap nga nagbutang sa ilang kamot sa ilang baba maoy tulo ka gatos ka lalaki. Kon bahin sa uban pa sa katawhan, sila nangluhod sa pag-inom.  Karon si Jehova miingon kang Gideon: “Pinaagi sa tulo ka gatos ka tawo nga mitilap ako magluwas kaninyo, ug ako magtugyan sa Midian sa imong kamot.+ Kon bahin sa ubang mga tawo, papaulia ang matag usa ngadto sa iyang dapit.”  Busa ilang gikuha ang mga balon sa katawhan nga diha sa ilang kamot, ug ang ilang mga budyong,+ ug ang tanang tawo sa Israel iyang gipapauli ang matag usa ngadto sa ilang puloy-anan; ug iyang gibilin ang tulo ka gatos ka tawo. Kon bahin sa kampo sa Midian, didto kini sa ubos niya sa ubos nga patag.+  Ug nahitabo niadtong gabhiona+ nga si Jehova miingon kaniya: “Tindog, lugsong sa kampo, kay gitugyan ko na kini sa imong kamot.+ 10  Apan kon nahadlok ka nga molugsong, lugsong kauban ni Pura nga imong tig-alagad ngadto sa kampo.+ 11  Ug mamati ka gayod sa ilang isulti,+ ug unya ang imong mga kamot magmakusganon,+ ug ikaw molugsong gayod ngadto sa kampo.” Niana siya ug si Pura nga iyang tig-alagad milugsong ngadto sa daplin sa mga tawong nahan-ay alang sa gubat didto sa kampo. 12  Karon ang Midian ug ang Amalek ug ang tanang taga-Sidlakan+ mihugpa sa ubos nga patag nga ingon ka daghan sa mga dulon;+ ug ang ilang mga kamelyo+ dili maihap, ingon ka daghan sa mga lugas sa balas nga anaa sa baybayon. 13  Karon si Gideon miabot, ug, tan-awa! dihay usa ka tawo nga nag-asoy ug usa ka damgo ngadto sa iyang kauban, ug siya miingon: “Aniay usa ka damgo nga akong gidamgo.+ Ug, tan-awa! dihay usa ka lingin nga tinapay sa sebada nga naligid paingon sa kampo sa Midian. Unya kini nahiabot sa usa ka tolda ug nagbangga niini mao nga kini napukan,+ ug kini nagbalit-ad niini, ug ang tolda nahapla.” 14  Niini ang iyang kauban mitubag+ ug miingon: “Kini wala nay lain kondili ang espada ni Gideon+ nga anak nga lalaki ni Joas, usa ka tawo sa Israel. Ang matuod nga Diyos+ nagtugyan sa Midian ug sa tibuok kampo ngadto sa iyang kamot.”+ 15  Ug nahitabo nga sa pagkadungog ni Gideon sa giasoy nga damgo ug sa hubad niini,+ siya misimba.+ Unya mibalik siya ngadto sa kampo sa Israel ug miingon: “Tindog kamo,+ kay si Jehova nagtugyan sa kampo sa Midian nganha sa inyong kamot.” 16  Unya iyang gibahin ang tulo ka gatos ka tawo sa tulo ka pundok ug gibutang diha sa mga kamot nilang tanan ang mga budyong+ ug mga tadyaw nga walay sulod, ug mga sulo sulod sa mga tadyaw. 17  Ug siya miingon kanila: “Makakat-on kamo pinaagi sa pagtan-aw kanako, ug buhaton ninyo ang ingon niana. Ug dihang makaabot ako sa daplin sa kampo, mahitabo usab nga ang akong buhaton mao ang inyong buhaton. 18  Sa dihang mahuyop ko na ang budyong, ako ug ang tanang uban nako, huypon usab ninyo ang mga budyong, kamo usab, nga naglibot sa tibuok kampo,+ ug kamo moingon, ‘Kang Jehova+ ug kang Gideon!’” 19  Unya si Gideon uban sa usa ka gatos ka tawo miabot sa daplin sa kampo sa sinugdan sa tungang gabii nga pagbantay.+ Mao pay pagkahuman nila pagpapuwesto sa mga guwardiya. Ug ilang gihuyop ang mga budyong,+ ug gipamusgay ang mga tadyaw nga diha sa ilang mga kamot.+ 20  Niana ang tulo ka pundok mihuyop sa mga budyong+ ug gipamusgay ang mga tadyaw ug migunit sa mga sulo sa ilang walang kamot ug sa mga budyong sa ilang tuong kamot aron sa paghuyop niini, ug sila misinggit: “Ang espada ni Jehova+ ug ni Gideon!” 21  Sa kasamtangan nagbarog ang matag usa kanila diha sa iyang dapit libot sa kampo, ug ang tibuok kampo nanagan ug naninggit ug nangalagiw.+ 22  Ug ang tulo ka gatos+ nagpadayon paghuyop sa mga budyong,+ ug si Jehova nagbutang sa espada sa tagsatagsa ka tawo batok sa laing tawo sa tibuok kampo;+ ug ang kampo nagpadayon sa ilang pagkalagiw abot sa Bet-sita, ngadto sa Zerera, hangtod sa utlanan sa Abel-mehola+ duol sa Tabat. 23  Sa kasamtangan ang kalalakin-an sa Israel gipatigom gikan sa Neptali+ ug sa Aser+ ug sa tibuok Manases,+ ug ilang gigukod+ ang Midian. 24  Ug si Gideon nagpadala ug mga mensahero ngadto sa tibuok bukirong rehiyon sa Epraim,+ nga nag-ingon: “Lugsong aron sa pagtagbo sa Midian ug unhi sila sa pag-ilog sa mga tubig hangtod sa Bet-bara ug sa Jordan.” Busa ang tanang kalalakin-an sa Epraim gipatigom, ug ilang nailog ang mga tubig+ hangtod sa Bet-bara ug sa Jordan. 25  Nadakpan usab nila ang duha ka prinsipe sa Midian, nga mao, si Oreb ug si Zeeb;+ ug ilang gipatay si Oreb sa ibabaw sa bato ni Oreb,+ ug ilang gipatay si Zeeb didto sa pasong sa bino ni Zeeb. Ug sila nagpadayon sa paggukod sa Midian,+ ug gidala nila ang ulo ni Oreb ug ni Zeeb ngadto kang Gideon sa yuta sa Jordan.+

Mga Footnote