Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Maghuhukom 6:1-40

6  Unya ang mga anak sa Israel nagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova.+ Busa si Jehova nagtugyan kanila ngadto sa kamot sa Midian+ sulod sa pito ka tuig.  Ug ang kamot sa Midian nagmadaogon batok sa Israel.+ Tungod sa Midian ang mga anak sa Israel naghimog mga tipiganan sa ilalom sa yuta nga didto sa kabukiran, ug sa mga langob ug sa mga dapit nga lisod duolon.+  Ug nahitabo nga, kon ang Israel magpugas ug binhi,+ ang Midian ug ang Amalek+ ug ang mga taga-Sidlakan+ mangabot, oo, mangabot sila batok kanila.  Ug sila magkampo batok kanila ug magdaot sa abot sa yuta hangtod sa Gaza, ug walay isalin nga makaon o karnero o torong baka o asno diha sa Israel.+  Kay sila ug ang ilang kahayopan manungas uban sa ilang mga tolda. Moabot sila nga ingon ka daghan sa mga dulon,+ ug sila ug ang ilang mga kamelyo dili maihap;+ ug manganhi sila sa yuta aron sa pagdaot niini.+  Ug ang Israel natimawa sa hilabihan gumikan sa Midian; ug ang mga anak sa Israel mituaw kang Jehova alang sa tabang.+  Ug nahitabo nga sanglit ang mga anak sa Israel mituaw kang Jehova alang sa tabang gumikan sa Midian,+  si Jehova nagpadalag usa ka tawo, usa ka manalagna,+ ngadto sa mga anak sa Israel ug miingon kanila: “Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Ako mao ang nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto+ ug sa ingon nagpagawas kaninyo gikan sa balay sa mga ulipon.+  Busa ako nagluwas kaninyo gikan sa kamot sa Ehipto ug gikan sa kamot sa tanang nanglupig kaninyo ug nag-abog kanila gikan sa inyong atubangan ug naghatag kaninyo sa ilang yuta.+ 10  Dugang pa, ako nag-ingon kaninyo: “Ako mao si Jehova nga inyong Diyos.+ Ayaw ninyo kahadloki ang mga diyos sa mga Amorihanon+ kansang yuta kamo nagpuyo.”+ Ug kamo wala mamati sa akong tingog.’”+ 11  Sa ulahi ang manulonda ni Jehova miabot+ ug milingkod sa ilalom sa dakong kahoy nga didto sa Opra, nga iya ni Joas nga Abiezeranhon,+ samtang si Gideon+ nga iyang anak nga lalaki naggiok sa trigo didto sa pug-anan sa bino aron dali kining matago gikan sa panan-aw sa Midian. 12  Unya ang manulonda ni Jehova nagpakita kaniya ug miingon kaniya: “Si Jehova nagauban kanimo,+ ikaw nga maisog ug gamhanan.” 13  Niini si Gideon miingon kaniya: “Tabi, akong ginoo, apan kon si Jehova nagauban kanamo, nan nganong midangat kanamo kining tanan,+ ug hain man ang tanan niyang katingalahang mga buhat+ nga giasoy kanamo sa among mga amahan,+ nga nag-ingon, ‘Dili ba gikan sa Ehipto nga si Jehova nagpagawas kanamo?’+ Ug karon si Jehova nagbiya kanamo,+ ug siya nagtugyan kanamo ngadto sa kamot sa Midian.” 14  Diha niana si Jehova miatubang kaniya ug miingon: “Lakaw pinaagi niining imong kusog,+ ug ikaw magluwas gayod sa Israel gikan sa kamot sa Midian.+ Wala ba ako magpadala kanimo?”+ 15  Sa baylo siya miingon kaniya: “Tabi, Jehova. Pinaagi sa unsa nga ako magluwas sa Israel?+ Tan-awa! Ang akong usa ka libo mao ang kinagamyan sa Manases, ug ako ang kinagamyan sa balay sa akong amahan.”+ 16  Apan si Jehova miingon kaniya: “Tungod kay ako mag-uban kanimo,+ ug ikaw maglaglag gayod sa Midian+ ingon sa usa ka tawo.” 17  Niini siya miingon kaniya: “Kon, karon, ako nakakaplag ug pabor sa imong mga mata,+ ikaw maghimo usab gayod ug usa ka ilhanan alang kanako nga ikaw mao ang nakigsulti kanako.+ 18  Palihog, ayaw pagbiya dinhi hangtod nga ako makaanhi kanimo+ ug makadala sa akong gasa ug makapahimutang niini sa imong atubangan.”+ Busa siya miingon: “Ako, sa akong bahin, magpabilin sa paglingkod dinhi hangtod nga ikaw mobalik.” 19  Ug si Gideon misulod ug nag-andam ug usa ka nating kanding+ ug usa ka ephah nga harina ingong mga tinapay nga walay igpapatubo.+ Ang karne iyang gisulod sa bukag, ug ang sabaw iyang gisulod sa kulon, nga human niana kini iyang gidala ngadto kaniya sa ilalom sa dakong kahoy ug gidalit kini. 20  Ang manulonda sa matuod nga Diyos karon miingon kaniya: “Kuhaa ang karne ug ang mga tinapay nga walay igpapatubo ug ipahimutang kini sa ibabaw sa dakong bato,+ ug ibubo ang sabaw.” Ug kana iyang gihimo. 21  Unya giduso sa manulonda ni Jehova ang tumoy sa iyang sungkod nga diha sa iyang kamot ug gitandog ang karne ug ang mga tinapay nga walay igpapatubo, ug ang kalayo migula sa bato ug gisunog ang karne ug ang mga tinapay nga walay igpapatubo.+ Kon bahin sa manulonda ni Jehova, siya nahanaw gikan sa iyang panan-aw. 22  Busa naamgohan ni Gideon nga kadto manulonda ni Jehova.+ Dihadiha si Gideon miingon: “Alaot ako, Soberanong Ginoong Jehova, sanglit akong nakita ang manulonda ni Jehova nawong sa nawong!”+ 23  Apan si Jehova miingon kaniya: “Maimo ang kalinaw.+ Ayaw kahadlok.+ Dili ka mamatay.”+ 24  Busa si Gideon nagtukod ug halaran+ didto alang kang Jehova, ug kini padayong gitawag+ nga Jehova-shalom hangtod niining adlawa. Atua pa kini sa Opra+ sa mga Abiezeranhon. 25  Ug nahitabo niadtong gabhiona nga si Jehova miingon kaniya: “Dad-a ang toreyong baka, ang baka sa imong amahan, nga mao, ang ikaduhang toreyong baka nga pito ka tuig, ug tumpagon mo ang halaran ni Baal+ nga iya sa imong amahan, ug ang sagradong poste sa duol niini imong putlon.+ 26  Ug magtukod ka ug halaran alang kang Jehova nga imong Diyos sa ulohan niini nga salipdanan, nga linaray nga mga bato, ug imong kuhaon ang ikaduhang toreyong baka ug itanyag kini ingong halad-nga-sinunog sa ibabaw sa mga piraso sa kahoy nga gikan sa sagradong poste nga imong putlon.” 27  Busa nagkuha si Gideon ug napulo ka tawo gikan sa iyang mga sulugoon ug nagbuhat sumala sa gisulti ni Jehova kaniya;+ apan nahitabo nga, kay nahadlok man siya pag-ayo sa panimalay sa iyang amahan ug sa mga tawo sa siyudad sa pagbuhat niini sa adlaw, kini iyang gibuhat sa gabii.+ 28  Sa pagbangon sa mga tawo sa siyudad sayo sa buntag sumala sa naandan, aw, tan-awa! ang halaran ni Baal natumpag ug ang sagradong poste+ sa tupad niini giputol, ug ang ikaduhang toreyong baka gihalad sa ibabaw sa halaran nga gitukod. 29  Ug sila miingon sa usag usa: “Kinsay nagbuhat niini?” Ug sila nagpakisayod ug nagsusi. Sa kataposan sila miingon: “Si Gideon nga anak nga lalaki ni Joas mao ang nagbuhat niini.” 30  Busa ang mga tawo sa siyudad miingon kang Joas: “Pagawasa ang imong anak nga lalaki aron siya mamatay,+ tungod kay iyang gitumpag ang halaran ni Baal, ug tungod kay iyang giputol ang sagradong poste sa tupad niini.” 31  Niini si Joas+ miingon sa tanan niadtong mibarog batok kaniya:+ “Kamo ba ang mohimog legal nga depensa alang kang Baal aron tan-awon kon siya inyo bang maluwas? Ang bisan kinsa nga mohimog legal nga depensa alang kaniya angayng pagapatyon bisan niining buntaga mismo.+ Kon siya Diyos,+ pahimoa siyag legal nga depensa alang sa iyang kaugalingon,+ kay may nagtumpag sa iyang halaran.” 32  Ug niadtong adlawa siya nagtawag kaniya nga Jerubaal,+ nga nag-ingon: “Pahimoa si Baal ug legal nga depensa alang sa iyang kaugalingon, kay may nagtumpag sa iyang halaran.”+ 33  Ug ang tibuok Midian+ ug ang Amalek+ ug ang mga taga-Sidlakan+ nagkahiusa+ ug mitabok ug nagkampo sa ubos nga patag sa Jezreel.+ 34  Ug ang espiritu ni Jehova+ milimin kang Gideon mao nga iyang gipatingog ang budyong,+ ug ang mga Abiezeranhon+ naghiusa pagtapok sunod kaniya. 35  Ug nagpadala siya ug mga mensahero+ sa tibuok Manases, ug sila usab naghiusa sa pagtapok sunod kaniya. Nagpadala usab siya ug mga mensahero sa Aser ug sa Zabulon ug Neptali, ug sila mitungas sa pagpakigkita kaniya. 36  Unya si Gideon miingon sa matuod nga Diyos: “Kon ikaw magluwas sa Israel pinaagi kanako, ingon sa imong gisaad,+ 37  ania, magladlad ako ug balhibo sa karnero sa giokanan. Kon ang yamog anaa sa balhibo lamang apan mala ang tibuok yuta, nan mahibaloan ko gayod nga ikaw magluwas sa Israel pinaagi kanako, sumala sa imong gisaad.” 38  Ug kini ang nahitabo. Sa dihang mibangon siya pagsayo sa pagkaugma ug gilubag ang balhibo sa karnero, nakapuga siyag igong yamog gikan sa balhibo sa karnero nga nakapunog tubig sa usa ka dakong pangbangkete nga panaksan. 39  Apan, si Gideon miingon sa matuod nga Diyos: “Ayaw pasilaoba ang imong kasuko batok kanako, hinunoa pasultiha ako makausa na lang. Tugoti ako, palihog, nga mohimog pagsulay makausa na lang pinaagi sa balhibo. Palihog, ang balhibo lamang ang pamalaha, ug ang ibabaw sa tibuok yuta maanaay yamog.” 40  Busa ang Diyos naghimo niini niadtong gabhiona; ug ang balhibo lamang ang mala, ug ang tibuok yuta dihay yamog.

Mga Footnote