Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Maghuhukom 5:1-31

5  Ug niadtong adlawa si Debora+ uban kang Barak+ nga anak nga lalaki ni Abinoam+ miawit,+ nga nag-ingon:   “Tungod kay gipadunghay ang buhok sa Israel alang sa gubat,Tungod kay kinabubut-ong nag-alagad ang katawhan,+Dayega ninyo si Jehova.+   Pamati, kamong mga hari;+ patalinghog, kamong hataas nga mga opisyal:Ako, oo, ako magaawit kang Jehova.Ako magaawit ug mga pagdayeg+ kang Jehova, ang Diyos sa Israel.+   Jehova, sa imong paggula gikan sa Seir,+Sa imong paglakaw gikan sa yuta sa Edom,+Ang yuta nauyog,+ ang kalangitan usab mitulo,+Ang mga panganod usab nagpatulo sa tubig.   Ang kabukiran midahili gikan sa atubangan ni Jehova,+Kini nga Sinai+ gikan sa atubangan ni Jehova,+ ang Diyos sa Israel.+   Sa mga adlaw ni Samgar+ nga anak nga lalaki ni Anat,Sa mga adlaw ni Jael,+ walay nangagi sa mga agianan,Ug ang mga magpapanaw sa mga dalan nangagi sa baliko nga mga agianan.+   Ang mga pumopuyo sa kapatagan nawala, sa Israel sila nawala,+Hangtod nga ako, si Debora,+ mitindog,Hangtod nga ako mitindog ingon nga inahan sa Israel.+   Nagpili sila ug bag-ong mga diyos.+Niadtong panahona dihay gubat sa mga ganghaan.+Walay taming nga makita, ni usa ka bangkaw,Taliwala sa kap-atan ka libo sa Israel.+   Ang akong kasingkasing maoy alang sa mga komandante sa Israel,+Kinsa kinabubut-ong nag-alagad taliwala sa katawhan.+Dayega ninyo si Jehova.+ 10  Kamong nagsakay sa dalagong-pula nga mga asna,+Kamo nga naglingkod sa mahalon nga mga alpombra,Ug kamo nga naglakaw sa dalan,Tagda ninyo!+ 11  Ang pipila sa mga tingog sa mga tig-apod-apod ug tubig taliwala sa mga dapit nga kalosanan ug tubig,+Didto ilang gisugilon ang matarong nga mga buhat ni Jehova,+Ang matarong nga mga buhat sa iyang mga pumopuyo sa kapatagan sa Israel.Niadtong panahona nga ang katawhan ni Jehova miadto sa mga ganghaan. 12  Pagmata, pagmata, Oh Debora;+Pagmata, pagmata, ipatugbaw ang usa ka awit!+Tindog, Barak,+ ug dad-a ang imong mga binihag, ikaw nga anak nga lalaki ni Abinoam!+ 13  Niadtong panahona nga ang mga nakapabiling buhi milugsong ngadto sa mga halangdon;Ang katawhan ni Jehova mingari kanako batok sa mga gamhanan. 14  Naggikan sila sa Epraim sa ubos nga patag,+Uban kanimo, Oh Benjamin, taliwala sa imong mga katawhan.Gikan sa Makir+ ang mga komandante milugsong,Ug gikan sa Zabulon kadtong nagagamit sa kasangkapan sa usa ka eskriba.+ 15  Ug ang mga prinsipe sa Isacar+ kauban ni Debora,Ug sama kang Isacar, mao man si Barak.+Gipaadto siya sa ubos nga patag nga naglakaw.+Taliwala sa mga pundok ni Ruben hilabihan ang mga pagsusi sa kasingkasing.+ 16  Nganong naglingkod ka taliwala sa duha ka pangmuntorang sako,Sa pagpamati ba sa mga honi sa plawta alang sa mga panon sa karnero?+Sa mga pundok ni Ruben dihay hilabihan nga mga pagsusi sa kasingkasing.+ 17  Si Gilead nagpabilin sa iyang pinuy-anan sa pikas tampi sa Jordan;+Ug si Dan, nganong nagpadayon siya sa pagpuyo nianang panahona sa mga barko?+Si Aser nagtungkalo sa baybayon,Ug sa duol sa iyang mga dunggoanang dapit siya nagpadayon pagpuyo.+ 18  Si Zabulon maoy katawhan nga nagyubit sa ilang mga kalag hangtod sa kamatayon;+Si Neptali+ usab, ibabaw sa habog nga mga dapit sa kapatagan.+ 19  Ang mga hari miabot, sila nakig-away;Niadtong tungora ang mga hari sa Canaan nakig-away+Didto sa Taanak+ daplin sa katubigan sa Megido.+Sila walay nadalang ganansiya nga plata.+ 20  Gikan sa langit ang mga bituon nakig-away,+Gikan sa ilang mga agianan nakig-away sila batok kang Sisera. 21  Ang suba sa Kison mibanlas kanila,+Ang suba sa karaang mga adlaw, ang suba sa Kison.+Giyatakan mo ang kusog,+ Oh akong kalag. 22  Niadtong tungora ang mga kuko sa kabayo nagpanikad+Tungod sa sunodsunod nga mga pagdasdas sa iyang mga laking kabayo. 23  ‘Tungloha ninyo+ ang Meroz,’ miingon ang manulonda ni Jehova,+‘Tungloha ninyo nga walay hunong ang mga molupyo niini,Kay sila wala moanhi aron sa pagtabang kang Jehova,Sa pagtabang kang Jehova uban sa mga gamhanan.’ 24  Si Jael+ nga asawa ni Heber nga Kenihanon+ mahimong labing bulahan sa mga babaye,Sa mga babaye sa tolda siya mahimong labing bulahan.+ 25  Tubig ang iyang gipangayo, gatas ang iyang gihatag;Sulod sa dakong pangbangketeng panaksan sa mga halangdon iyang gidalit ang gipatibugol nga gatas.+ 26  Ang iyang kamot mikab-ot sa lagdok sa tolda,Ug ang iyang tuong kamot sa pakang sa kugihang mga mamumuo.+Ug iyang gipakang si Sisera, iyang gipalapsan ang iyang ulo,+Ug iyang gibuak ug gipikas ang iyang mga tampihak. 27  Sa iyang mga tiil siya nalup-og, siya natumba, siya nagbuy-od;Taliwala sa iyang mga tiil siya nalup-og, siya natumba;Kon diin siya nalup-og, didto siya napukan nga nabuntog.+ 28  Sa bentana ang usa ka babaye mitambo ug naghulat kaniya,Ang inahan ni Sisera diha sa mga rehasrehas,+‘Nganong nalangan pag-abot ang iyang karong iggugubat?+Nganong atrasado kaayo ang mga tinaguktok sa kabayo sa iyang karo?’+ 29  Ang mga maalamon sa iyang hamiling mga babaye+ motubag kaniya,Oo, tubagon usab niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa kaugalingon niyang mga pulong, 30  ‘Dili ba sila angay nga makakaplag, dili ba sila angay nga mag-apod-apod sa mga inagaw,+Usa ka tagoangkan—duha ka tagoangkan alang sa matag lalaki nga lig-on ug lawas,+Inagaw nga tinina nga mga panapton alang kang Sisera, inagaw nga tinina nga mga panapton,Usa ka binordahan nga besti, tinina nga panapton, duha ka binordahan nga bestiAlang sa mga liog sa mga mang-aagaw?’ 31  Sa ingon niana laglaga ang tanan mong kaaway,+ Oh Jehova,Ug ang mga nahigugma kanimo+ himoang ingon sa pagsidlak sa adlaw diha sa pagkagamhanan niini.”+Ug ang yuta wala nay kasamok sulod sa kap-atan ka tuig.+

Mga Footnote