Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Maghuhukom 3:1-31

3  Karon mao kini ang mga nasod+ nga gipabilin ni Jehova aron masulayan+ ang Israel, nga mao, kadtong tanan nga wala makasinati sa bisan unsang mga gubat sa Canaan;+  aron lamang ang mga kaliwatan sa mga anak sa Israel makasinati, aron matudloan sila ug gubat, nga mao, kadto lamang wala pa makasinati sa maong mga butang una pa niana:  Ang lima ka magkaabin nga mga ginoo+ sa mga Filistehanon,+ ug ang tanang Canaanhon,+ bisan ang mga taga-Sidon+ ug ang mga Hivihanon+ nga namuyo sa Bukid sa Lebanon+ gikan sa Bukid sa Baal-hermon+ hangtod sa pagsulod sa Hamat.+  Ug sila nahimong mga tigsulay+ sa Israel aron mahibaloan kon motuman ba sila sa kasugoan ni Jehova nga iyang gisugo sa ilang mga amahan pinaagi kang Moises.+  Ug ang mga anak sa Israel nagpuyo taliwala sa mga Canaanhon,+ sa mga Hitihanon ug sa mga Amorihanon ug sa mga Perizihanon ug sa mga Hivihanon ug sa mga Jebusihanon.+  Ug sila nagkuha sa ilang mga anak nga babaye ingong mga asawa,+ ug ang ilang mga anak nga babaye ilang gihatag sa ilang mga anak nga lalaki,+ ug sila nag-alagad sa ilang mga diyos.+  Busa ang mga anak sa Israel nagbuhat sa daotan sa mga mata ni Jehova, ug sila nahikalimot kang Jehova nga ilang Diyos+ ug sila nag-alagad sa mga Baal+ ug sa sagradong mga poste.+  Ug niini misilaob ang kasuko ni Jehova batok sa Israel,+ mao nga siya nagbaligya+ kanila ngadto sa kamot ni Cusan-risataim nga hari sa Mesopotamia;+ ug ang mga anak sa Israel nagpadayon sa pag-alagad kang Cusan-risataim sa walo ka tuig.  Ug ang mga anak sa Israel mituaw kang Jehova alang sa tabang.+ Unya si Jehova nagpatindog ug usa ka manluluwas+ alang sa mga anak sa Israel aron iyang luwason sila, si Otniel+ nga anak nga lalaki ni Kenaz,+ ang manghod nga lalaki ni Caleb.+ 10  Ang espiritu+ ni Jehova karon mikunsad kaniya, ug siya nahimong maghuhukom sa Israel. Sa dihang siya nakiggubat, si Jehova nagtugyan kang Cusan-risataim nga hari sa Sirya ngadto sa iyang kamot mao nga ang iyang kamot nagbuntog+ kang Cusan-risataim. 11  Human niadto ang yuta walay kasamok sulod sa kap-atan ka tuig. Sa kataposan si Otniel nga anak nga lalaki ni Kenaz namatay. 12  Ug ang mga anak sa Israel nagbuhat pag-usab kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova.+ Niana gitugotan ni Jehova si Eglon nga hari sa Moab+ nga mahimong kusganon batok sa Israel,+ tungod kay ilang gibuhat ang daotan sa mga mata ni Jehova.+ 13  Dugang pa, iyang gitigom batok kanila ang mga anak sa Ammon+ ug sa Amalek.+ Unya ilang giadto ug gihampak ang Israel ug gipanag-iya ang siyudad sa mga kahoyng palma.+ 14  Ug ang mga anak sa Israel nagpadayon sa pag-alagad kang Eglon nga hari sa Moab sa napulog-walo ka tuig.+ 15  Unya ang mga anak sa Israel mituaw kang Jehova alang sa tabang.+ Busa si Jehova nagpatindog alang kanila ug usa ka manluluwas, si Ehud+ nga anak nga lalaki ni Gera, usa ka Benjaminhon,+ usa ka tawong walhon.+ Sa paglabay sa panahon ang mga anak sa Israel nagpadalag tributo pinaagi sa iyang kamot ngadto kang Eglon nga hari sa Moab. 16  Sa kasamtangan si Ehud nagbuhat ug usa ka espada alang sa iyang kaugalingon, ug kini may duha ka sulab,+ nga ang gitas-on usa ka maniko. Unya iyang gitakin kini sa ilalom sa iyang besti sa tuo niya nga paa.+ 17  Ug iyang gihatag ang tributo ngadto kang Eglon nga hari sa Moab.+ Karon si Eglon maoy usa ka tawong tambok kaayo. 18  Ug sa nahuman na niya paghatag ang tributo,+ dihadiha iyang gipapauli ang mga tawo, ang mga nagdala sa tributo. 19  Ug siya mibalik sa mga kubkobanan sa bato didto sa Gilgal,+ ug siya miingon: “Aduna akoy sekretong pulong alang kanimo, Oh hari.” Busa siya miingon: “Paghilom kamo!” Niana ang tanan niadtong nagbarog duol kaniya nanggula.+ 20  Ug si Ehud miduol kaniya samtang siya naglingkod didto sa iyang mabugnaw nga lawak-sa-atop nga iyaha lang. Ug si Ehud miingon: “Aduna akoy pulong sa Diyos alang kanimo.” Ug niana siya mitindog gikan sa iyang trono. 21  Unya si Ehud pinaagi sa iyang walang kamot mibakyaw ug mihulbot sa espada gikan sa iyang tuo nga paa ug giduslak kini sa iyang tiyan. 22  Ug ang puloan midulot usab uban sa sulab mao nga ang sulab natabonan sa tambok, kay wala niya ibta ang espada gikan sa iyang tiyan, ug migula ang hugaw. 23  Ug si Ehud migawas agi sa bangag alang sa hangin, apan iyang gisirhan ang mga pultahan sa lawak-sa-atop sa iyang luyo ug gitrangkahan kini. 24  Ug siya migawas.+ Ug ang iyang mga alagad nangabot ug mitan-aw, ug ang mga pultahan sa lawak-sa-atop gitrangkahan. Busa sila miingon: “Siya nagtuman lamang sa sugo sa lawas+ didto sa mabugnaw nga sulod nga lawak.” 25  Ug naghulat sila hangtod nga nangaulaw sila, ug, tan-awa! walay nag-abli sa mga pultahan sa lawak-sa-atop. Unya ilang gikuha ang yawi ug giablihan kini, ug, tan-awa! ang ilang ginoo nagbuy-od nga patay na diha sa yuta! 26  Bahin kang Ehud, siya miikyas samtang sila naghulat, ug siya miagi sa mga kubkobanan sa bato+ ug miikyas ngadto sa Seira. 27  Ug nahitabo nga sa pag-abot niya didto iyang gihuyop ang budyong+ sa bukirong rehiyon sa Epraim;+ ug ang mga anak sa Israel milugsong uban kaniya gikan sa bukirong rehiyon, ug siya ang nag-una kanila. 28  Unya siya miingon kanila: “Sunod kanako,+ tungod kay si Jehova nagtugyan na sa inyong mga kaaway, ang mga Moabihanon, nganha sa inyong kamot.”+ Ug sila misunod kaniya ug ilang nailog ang mga tabokanan nga bahin+ sa Jordan batok sa mga Moabihanon, ug walay bisan kinsa ang gitugotan nilang motabok. 29  Ug niadtong higayona ilang gilaglag ang Moab, mga napulo ka libo ka tawo,+ ang matag baskog+ ug ang matag maisog nga lalaki; ug walay bisan usa nga nakaikyas.+ 30  Ug nabuntog ang Moab niadtong adlawa ilalom sa kamot sa Israel; ug ang yuta wala nay kasamok pa sulod sa kawaloan ka tuig.+ 31  Ug sunod kaniya mao si Samgar+ nga anak nga lalaki ni Anat, ug iyang gipamatay ang mga Filistehanon,+ unom ka gatos ka tawo, pinaagi sa usa ka igtutugsok sa baka; ug siya nagluwas usab sa Israel.+

Mga Footnote