Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Maghuhukom 20:1-48

20  Busa ang tanang anak sa Israel migula+ ug ang katigoman nagtapok ingon nga usa ka tawo,+ gikan sa Dan+ hangtod sa Beer-seba+ lakip ang yuta sa Gilead,+ ngadto kang Jehova sa Mizpa.+  Busa ang mga dakodako sa tibuok katawhan ug sa tanang tribo sa Israel mipahimutang diha sa kongregasyon sa katawhan sa matuod nga Diyos,+ upat ka gatos ka libong sundalo nga nagbaktas nga nagagamit sa espada.+  Ug ang mga anak ni Benjamin nakadungog nga ang mga anak sa Israel nangadto sa Mizpa.+ Unya ang mga anak sa Israel miingon: “Sulti kamo. Sa unsang paagi nahitabo kining daotang butang?”+  Niini ang lalaki, ang Levihanon,+ ang bana sa gipatay nga babaye, mitubag ug miingon: “Sa Gibea,+ nga sakop sa Benjamin, nga ako miadto, ako ug ang akong puyopuyo,+ aron magpalabay sa tibuok gabii.  Ug ang mga tag-iyag yuta sa Gibea mitindog batok kanako ug gilibotan ang balay batok kanako sa pagkagabii. Ako ang gihunahuna nilang patyon, apan ang akong puyopuyo ang ilang gilugos,+ ug unya siya namatay.+  Busa akong gikuptan ang akong puyopuyo ug gihiwahiwa ug gipadala ngadto sa tagsatagsa ka yuta sa panulondon sa Israel,+ tungod kay sila nakahimog malaw-ay nga buhat+ ug makauulaw nga kabuangan sa Israel.+  Tan-awa! Kamong tanang anak sa Israel, ihatag ang inyong pulong ug tambag+ dinhi.”  Busa ang tibuok katawhan mitindog ingon sa usa ka tawo,+ nga nag-ingon: “Walay bisan kinsa kanato nga moadto sa iyang tolda, ni may bisan kinsa kanato nga mohapit sa iyang balay.+  Ug karon mao kini ang atong buhaton sa Gibea. [Manungas kita] batok niini pinaagi sa ripa.+ 10  Ug magkuha kitag napulo ka lalaki gikan sa usa ka gatos sa tanang tribo sa Israel, ug usa ka gatos gikan sa usa ka libo, ug usa ka libo gikan sa napulo ka libo, aron mokuhag pagkaon alang sa katawhan, aron sila molihok sa pagsulong sa Gibea sa Benjamin, tungod sa tanang makauulaw nga kabuangan+ nga ilang gibuhat sa Israel.” 11  Busa ang tanang tawo sa Israel nagkatigom batok sa siyudad ingong usa ka tawo, ingong magkaalyado. 12  Busa ang mga tribo sa Israel nagpadalag mga tawo ngadto sa tanang sakop sa tribo sa Benjamin,+ nga nag-ingon: “Unsa man kining daotang butang nga gibuhat sa inyong taliwala?+ 13  Ug karon itugyan ang mga tawo,+ ang walay pulos nga mga tawo,+ nga anaa sa Gibea,+ aron sila among patyon,+ ug mawagtang nato ang daotan gikan sa Israel.”+ Ug ang mga anak ni Benjamin dili buot mamati sa tingog sa ilang mga igsoon, ang mga anak sa Israel.+ 14  Unya ang mga anak ni Benjamin nagtigom gikan sa mga siyudad ngadto sa Gibea aron sa pagpakiggubat batok sa mga anak sa Israel. 15  Busa ang mga anak ni Benjamin nagkatigom niadtong adlawa gikan sa mga siyudad, kawhaag-unom ka libo ka tawo nga nagagamit sa espada,+ gawas pa sa mga molupyo sa Gibea, nga gikan kanila pito ka gatos ka piniling lalaki ang natigom. 16  Gikan niining tanang tawo dihay pito ka gatos ka piniling lalaki nga walhon.+ Ang matag usa kanila tiglambuyog ug mga bato+ hangtod sa kanipson sa usa ka lugas nga buhok ug dili mosipyat. 17  Ug ang katawhan sa Israel nagkatigom nga bulag gikan sa Benjamin, upat ka gatos ka libo ka tawo nga nagagamit sa espada.+ Ang matag usa kanila maoy tawong manggugubat. 18  Ug sila mitindog ug mitungas ngadto sa Bethel ug nagpakisayod sa Diyos.+ Unya ang mga anak sa Israel miingon: “Kinsa kanamo ang mag-una sa pagpakiggubat batok sa mga anak ni Benjamin?”+ Niini si Jehova miingon: “Ang Juda ang mag-una.”+ 19  Human niadto ang mga anak sa Israel mibangon sa pagkabuntag ug nagkampo batok sa Gibea. 20  Karon ang mga tawo sa Israel migula sa pagpakiggubat batok sa Benjamin; ug ang mga tawo sa Israel mihan-ay sa pagpakiggubat batok kanila sa Gibea. 21  Busa ang mga anak ni Benjamin migula sa Gibea+ ug naglaglag ngadto sa yuta sa kawhaag-duha ka libo ka tawo sa Israel niadtong adlawa.+ 22  Bisan pa niana, ang katawhan, ang mga tawo sa Israel, nagmaisogon ug mihan-ay pag-usab sa pagpakiggubat sa mao nga dapit diin sila mihan-ay sa unang adlaw. 23  Unya ang mga anak sa Israel mitungas ug mihilak+ sa atubangan ni Jehova hangtod sa pagkagabii ug nagpakisayod kang Jehova, nga nag-ingon: “Moduol ba ako pag-usab sa pagpakiggubat batok sa mga anak ni Benjamin nga akong igsoon?”+ Niini si Jehova miingon: “Tungas batok kaniya.” 24  Busa ang mga anak sa Israel mipaduol sa mga anak ni Benjamin sa ikaduhang adlaw.+ 25  Sa baylo ang Benjamin migula gikan sa Gibea sa pagtagbo kanila sa ikaduhang adlaw ug naglaglag ngadto sa yuta+ sa dugang napulog-walo ka libo sa mga anak sa Israel, ang tanan niini nagagamit sa espada.+ 26  Niana ang tanang anak sa Israel,+ bisan ang tibuok katawhan, mitungas ug miadto sa Bethel ug nanghilak+ ug milingkod sa atubangan ni Jehova ug nagpuasa+ niadtong adlawa hangtod sa pagkagabii ug nagtanyag ug mga halad-nga-sinunog+ ug mga halad-sa-panag-ambit+ sa atubangan ni Jehova. 27  Human niini ang mga anak sa Israel nagpakisayod kang Jehova,+ sanglit atua didto ang arka sa pakigsaad+ sa matuod nga Diyos niadtong mga adlawa. 28  Karon si Pinehas+ nga anak nga lalaki ni Eleasar, ang anak nga lalaki ni Aaron, nagbarog atubangan niini niadtong mga adlawa,+ nga miingon: “Mogula pa ba ako pag-usab sa pagpakiggubat batok sa mga anak ni Benjamin nga akong igsoon o mohunong na?”+ Niini si Jehova miingon: “Tungas, kay ugma itugyan ko siya sa imong kamot.”+ 29  Unya ang Israel nagbutang ug mga magbabanhig+ batok sa Gibea sa tibuok palibot. 30  Ug ang mga anak sa Israel mitungas batok sa mga anak ni Benjamin sa ikatulong adlaw, ug mihan-ay batok sa Gibea sama sa ubang mga higayon.+ 31  Sa dihang migula ang mga anak ni Benjamin sa pagtagbo sa katawhan, nataral sila palayo sa siyudad.+ Unya, sama sa ubang mga higayon, ilang gipanigbas ang pipila sa mga tawo nga grabeng nagsamad kanila diha sa dagkong mga dalan, nga ang usa niini patungas sa Bethel+ ug ang lain paingon sa Gibea,+ didto sa kapatagan, mga katloan ka tawo sa Israel.+ 32  Busa ang mga anak ni Benjamin miingon: “Napildi sila sa atong atubangan sama sa una.”+ Bahin sa mga anak sa Israel, sila miingon: “Mangalagiw kita,+ ug sila atong mataral gayod palayo sa siyudad ngadto sa dagkong mga dalan.” 33  Ug ang tanang Israelinhon mitindog gikan sa ilang mga dapit ug mihan-ay sa pagpakiggubat didto sa Baal-tamar, samtang ang mga magbabanhig+ nga Israelinhon miasdang gikan sa ilang mga dapit haduol sa Gibea.+ 34  Busa napulo ka libo ka piniling lalaki gikan sa tibuok Israel miadto sa atubangan sa Gibea, ug hilabihan ang gubat; ug ang mga Benjaminhon wala masayod nga ang katalagman+ nagsingabot kanila. 35  Ug gipildi ni Jehova ang Benjamin+ sa atubangan sa Israel, mao nga ang mga anak sa Israel niadtong adlawa naglaglag sa kawhaag-lima ka libo usa ka gatos ka lalaki sa Benjamin, ang tanan kanila nagagamit sa espada.+ 36  Apan, ang mga anak ni Benjamin naghunahuna nga ang katawhan sa Israel nag-atubang ug kapildihan sa dihang sila nagpadayon paghatag ug luna+ sa atubangan sa Benjamin kay nagsalig man sila sa mga magbabanhig nga ilang gipahimutang batok sa Gibea. 37  Bahin sa mga magbabanhig, sila milihok sa madali ug midasdas paingon sa Gibea.+ Unya ang mga magbabanhig+ nagkatag ug gihampak ang tibuok siyudad pinaagi sa sulab sa espada.+ 38  Karon nagkasabot ang katawhan sa Israel ug ang mga magbabanhig nga magpautbo sila ug timailhang aso gikan sa siyudad.+ 39  Sa dihang ang mga anak sa Israel mitalikod sa gubat, ang Benjamin mitigbas sa mga katloan ka tawo nga grabeng nagsamad kanila taliwala sa mga Israelinhon,+ kay sila miingon: “Sa walay duhaduha sila napildi atubangan kanato sama sa unang panagsangka.”+ 40  Ug ang timailhan+ misugod pag-utbo gikan sa siyudad sama sa usa ka haligi sa aso.+ Busa sa dihang ang Benjamin milingi sa iyang luyo, tan-awa! ang tibuok siyudad miulbo paingon sa langit.+ 41  Ug ang mga tawo sa Israel namalik,+ ug ang mga tawo sa Benjamin natugaw,+ kay ilang nakita nga ang katalagman midangat kanila.+ 42  Busa sila misibog sa atubangan sa mga tawo sa Israel ngadto sa kamingawan, ug ang gubat miapiki kanila pag-ayo, samtang ang mga tawo gikan sa mga siyudad naglaglag kanila diha sa ilang taliwala. 43  Gilibotan nila ang Benjamin.+ Gigukod nila siya nga walay dapit nga kapahulayan.+ Giyatakan nila siya sa atubangan mismo sa Gibea+ dapit sa silangan sa adlaw. 44  Sa kataposan may napukan nga napulog-walo ka libo ka tawo sa Benjamin, ang tanan niini mga maisog nga lalaki.+ 45  Busa sila miliso ug mikalagiw paingon sa kamingawan ngadto sa dakong bato sa Rimon.+ Ug nakahipos silag lima ka libo ka tawo diha sa dagkong mga dalan,+ ug sila migukod gayod kanila hangtod sa Gidom ug nakapatay ug dugang duha ka libo ka tawo. 46  Ug ang tanan sa Benjamin nga napukan niadtong adlawa mikabat sa kataposan sa kawhaag-lima ka libo ka tawong nagagamit sa espada,+ ang tanan niini mga maisog nga lalaki. 47  Apan unom ka gatos ka tawo mitalikod ug mikalagiw paingon sa kamingawan ngadto sa dakong bato sa Rimon, ug mipadayon sila pagpuyo didto sa dakong bato sa Rimon+ sulod sa upat ka bulan. 48  Ug gibalikan sa mga tawo sa Israel ang mga anak ni Benjamin ug gipanigbas ang mga didto sa siyudad pinaagi sa sulab sa espada, gikan sa tawo hangtod sa binuhing hayop ug hangtod sa tanan nga nakaplagan.+ Dugang pa, ang tanang siyudad nga ilang nakita ilang gisunog sa kalayo.+

Mga Footnote