Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Maghuhukom 2:1-23

2  Unya ang manulonda ni Jehova+ mitungas gikan sa Gilgal+ ngadto sa Bokim+ ug miingon: “Gipagawas ko kamo gikan sa Ehipto ug gidala kamo sa yuta nga labot niana ako nanumpa ngadto sa inyong mga katigulangan.+ Dugang pa, ako miingon, ‘Dili ko gayod bungkagon ang akong pakigsaad kaninyo.+  Ug sa inyong bahin, dili kamo maghimog pakigsaad uban sa mga molupyo niining yutaa.+ Ang ilang mga halaran kinahanglang inyong tumpagon.’+ Apan kamo wala mamati sa akong tingog.+ Nganong gibuhat ninyo kini?+  Busa ako, sa baylo, miingon, ‘Dili ko sila abogon gikan sa inyong atubangan, ug sila mahimong lit-ag kaninyo,+ ug ang ilang mga diyos mahimong paon kaninyo.’”+  Ug nahitabo nga sa dihang nasulti na sa manulonda ni Jehova kining mga pulonga ngadto sa tanang anak sa Israel, ang katawhan mipatugbaw sa ilang mga tingog ug nanghilak.+  Busa ilang gitawag ang ngalan niadtong dapita nga Bokim. Ug naghalad sila didto kang Jehova.  Sa dihang gipalakaw ni Josue ang katawhan, ang mga anak sa Israel nanglakaw, ang tagsatagsa ngadto sa iyang panulondon, aron sa pagpanag-iya sa yuta.+  Ug ang katawhan nagpadayon sa pag-alagad kang Jehova sa tanang adlaw ni Josue ug sa tanang adlaw sa mga ansiyano kansang mga adlaw milugway pa human kang Josue ug nga nakakita sa tanang dagkong buhat ni Jehova nga iyang gibuhat alang sa Israel.+  Unya si Josue nga anak nga lalaki ni Nun, ang alagad ni Jehova, namatay sa edad nga usa ka gatos ug napulo ka tuig.+  Mao nga gilubong nila siya sa teritoryo sa iyang panulondon didto sa Timnat-heres+ sa bukirong rehiyon sa Epraim, sa amihanan sa Bukid sa Gaas.+ 10  Ug ang tanan niana nga kaliwatan usab gitipon ngadto sa ilang mga amahan,+ ug may laing kaliwatan nga mitungha sunod kanila nga wala makaila kang Jehova o sa buhat nga gibuhat niya alang sa Israel.+ 11  Ug ang mga anak sa Israel nagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova+ ug nag-alagad sa mga Baal.+ 12  Sa ingon sila mibiya kang Jehova, ang Diyos sa ilang mga amahan, nga nagpagawas kanila gikan sa yuta sa Ehipto+ ug nagsunod sa laing mga diyos gikan sa taliwala sa mga diyos sa mga katawhan nga naglibot kanila+ ug sila nagyukbo kanila, mao nga sila nagpasuko kang Jehova.+ 13  Busa sila mibiya kang Jehova ug mialagad kang Baal ug sa mga larawan ni Astoret.+ 14  Niini ang kasuko ni Jehova misilaob batok sa Israel,+ mao nga iyang gitugyan sila ngadto sa kamot sa mga mangingilog, ug ilang giilogan sila;+ ug iyang gibaligya sila ngadto sa kamot sa ilang mga kaaway sa palibot,+ ug sila wala na makabarog atubangan sa ilang mga kaaway.+ 15  Bisan diin sila moadto, ang kamot ni Jehova maoy batok kanila alang sa kadaotan,+ ingon sa gisulti ni Jehova ug ingon sa gipanumpa ni Jehova kanila;+ ug sila diha sa mapait nga kalisdanan.+ 16  Busa si Jehova nagpatindog ug mga maghuhukom,+ ug sila nagluwas kanila gikan sa kamot sa mga mangingilog.+ 17  Ug bisan sa ilang mga maghuhukom sila wala mamati, hinunoa sila nakighilawas+ sa laing mga diyos+ ug nagyukbo kanila. Sila dali nga mitipas gikan sa dalan nga gilaktan sa ilang mga katigulangan nga nagtuman sa kasugoan ni Jehova.+ Wala nila buhata ang ingon. 18  Ug sa dihang si Jehova nagpatindog ug mga maghuhukom+ alang kanila, si Jehova nag-uban sa maghuhukom, ug siya nagluwas kanila gikan sa kamot sa ilang mga kaaway sa tanang adlaw sa maghuhukom; kay si Jehova nagbasol+ tungod sa ilang mga pag-agulo tungod sa mga nanglupig+ kanila ug sa mga nagdaogdaog kanila. 19  Ug nahitabo nga dihang namatay ang maghuhukom sila mitalikod ug migawi nga labi pang madaoton kay sa ilang mga amahan pinaagi sa pagsunod sa laing mga diyos sa pag-alagad kanila ug sa pagyukbo kanila.+ Sila wala mohunong sa ilang mga buhat ug sa ilang gahian nga panggawi.+ 20  Sa kataposan ang kasuko ni Jehova misilaob+ batok sa Israel ug siya miingon: “Tungod kay kining nasora naglapas sa akong pakigsaad+ nga akong gisugo sa ilang mga katigulangan ug wala mamati sa akong tingog,+ 21  ako usab, sa akong bahin, dili mag-abog pag-usab bisan usa sa mga nasod nga gibilin ni Josue sa iyang pagkamatay gikan sa ilang atubangan,+ 22  aron pinaagi kanila masulayan+ ang Israel, kon sila magabantay ba sa dalan ni Jehova pinaagi sa pagsubay niana ingon sa pagbantay sa ilang mga amahan niana, o dili.” 23  Busa gitugotan ni Jehova nga magpabilin kining mga nasora pinaagi sa wala pag-abog dayon kanila,+ ug wala niya itugyan sila ngadto sa kamot ni Josue.

Mga Footnote