Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Maghuhukom 19:1-30

19  Ug nahitabo niadtong mga adlawa nga walay hari sa Israel.+ Ug nahitabo nga usa ka Levihanon sa kasamtangan nagpuyo sa kinalay-ang mga bahin sa bukirong rehiyon sa Epraim.+ Unya nagkuha siya ug puyopuyo+ ingong iyang asawa gikan sa Betlehem+ sa Juda.  Ug ang iyang puyopuyo misugod sa pagpakighilawas+ batok kaniya. Sa kataposan siya mibiya kaniya ug mipauli sa balay sa iyang amahan didto sa Betlehem sa Juda ug mipabilin didto sa tibuok upat ka bulan.  Unya ang iyang bana mitindog ug miapas kaniya aron sa pag-alam-alam kaniya nga mobalik kaniya; ug kauban niya ang iyang tig-alagad+ ug duha ka laking asno. Busa iyang gipasulod siya sa balay sa iyang amahan. Sa pagkakita kaniya sa amahan sa batan-ong babaye, siya gilayon nalipay nga nakighimamat kaniya.  Ug gihawiran siya sa iyang ugangang lalaki, ang amahan sa batan-ong babaye, mao nga siya mipuyo uban kaniya sa tulo ka adlaw; ug sila nangaon ug nanginom, ug didto siya mipahulay sa gabii.+  Ug nahitabo sa ikaupat ka adlaw, sa pagbangon nila sayo sa buntag sama sa naandan, siya mitindog aron sa paglakaw, apan ang amahan sa batan-ong babaye miingon sa iyang umagad: “Pabaskoga ang imong kasingkasing sa diyutay nga tinapay+ ug human niana makalakaw na kamo.”  Busa nanglingkod sila, ug silang duha nangaon ug nanginom; ug human niana ang amahan sa batan-ong babaye miingon sa lalaki: “Sige na, palihog, pabilin dinhi sa tibuok gabii,+ ug lipaya ang imong kasingkasing.”+  Sa dihang mitindog ang lalaki aron sa paglakaw, ang iyang ugangang lalaki nagsigeg hangyo kaniya, mao nga mipabilin na usab siya didto sa tibuok gabii.+  Sa dihang mibangon siya sayo sa buntag sa ikalima ka adlaw aron sa paglakaw, ang amahan sa batan-ong babaye miingon: “Palihog, kaon alang sa imong kasingkasing.”+ Ug sila nagpabilin hangtod sa pagkilumkilom sa adlaw. Ug silang duha nagpadayon sa pagpangaon.  Ang lalaki+ karon mitindog aron sa paglakaw, siya ug ang iyang puyopuyo+ ug ang iyang tig-alagad;+ apan ang iyang ugangang lalaki, ang amahan sa batan-ong babaye, miingon kaniya: “Tan-awa, karon! Ang adlaw nagkatunod na. Palihog, pabilin kamo sa tibuok gabii.+ Ania, ang adlaw talisalop na. Pabilin dinhi sa tibuok gabii, ug lipaya ang imong kasingkasing.+ Ug ugma mamangon kamog sayo alang sa inyong panaw, ug mangadto kamo sa inyong tolda.” 10  Apan, ang lalaki wala mosugot nga mopabilin sa tibuok gabii, hinunoa mitindog siya ug milakaw ug nakaabot atbang sa Jebus,+ buot ingnon, Jerusalem;+ ug kauban niya ang duha ka asno nga gimonturahan, ug ang iyang puyopuyo ug ang iyang tig-alagad. 11  Samtang duol na sila sa Jebus, sanglit ang adlaw hapit na gayod nga mosalop,+ ang tig-alagad miingon karon sa iyang agalon: “Tana ug mohapit kita niining siyudad sa mga Jebusihanon+ ug magpalabay sa tibuok gabii didto.” 12  Apan ang iyang agalon miingon kaniya: “Dili kita mohapit sa siyudad sa mga langyaw+ nga dili bahin sa mga anak sa Israel; ug kinahanglan kita nga mopadayon hangtod sa Gibea.”+ 13  Ug siya miingon sa iyang tig-alagad: “Tana ug atong adtoon ang usa sa maong mga dapit, ug magpalabay kita sa tibuok gabii sa Gibea o sa Rama.”+ 14  Busa sila milakaw ug mipadayon sa ilang panaw, ug gisalopan sila sa adlaw paghiduol na nila sa Gibea, nga sakop sa Benjamin. 15  Busa sila mihapit didto aron sa pagpalabay sa tibuok gabii sa Gibea. Ug sila misulod ug milingkod sa plasa sa siyudad, ug walay nagpadayon kanila sa balay aron magpalabay sa tibuok gabii.+ 16  Unya, tan-awa! usa ka tigulang nga lalaki miabot gikan sa iyang trabaho sa uma sa migabii na,+ ug ang maong tawo gikan sa bukirong rehiyon sa Epraim,+ ug sa kasamtangan siya nagpuyo didto sa Gibea; apan ang mga tawo sa maong dapit mga Benjaminhon.+ 17  Sa pagyahat niya sa iyang mga mata iyang nakita ang tawo, ang magpapanaw, didto sa plasa sa siyudad. Busa ang tigulang nga lalaki miingon: “Asa ka paingon, ug diin ka gikan?”+ 18  Sa baylo siya miingon kaniya: “Nangagi kami gikan sa Betlehem sa Juda paingon sa kinalay-ang mga bahin sa bukirong rehiyon sa Epraim.+ Tagadidto ako, apan miadto ako sa Betlehem sa Juda;+ ug ako mopauli na sa akong balay, ug walay nagpadayon kanako sa balay.+ 19  Ug adunay uhot ug kompay+ alang sa among laki nga mga asno, ug adunay tinapay+ ug bino alang kanako ug sa imong ulipon nga babaye+ ug alang sa tig-alagad+ nga kauban sa imong alagad. Walay bisan unsang nakulang.” 20  Apan, ang tigulang nga lalaki miingon: “Hinaot nga ikaw adunay kalinaw!+ Itugot lamang nga akong abagahon ang bisan unsang nakulang kanimo.+ Ayaw lamang kamo pagpalabay sa kagabhion dinhi sa plasa.” 21  Ug iyang gidala siya ngadto sa iyang balay+ ug giitsahag lawog ang laki nga mga asno.+ Unya sila nanghimasa+ ug nangaon ug nanginom. 22  Samtang ilang gilipay ang ilang kasingkasing,+ tan-awa! ang mga tawo sa siyudad, walay-silbi nga mga tawo,+ naglibot sa balay,+ nga nagtuloranay sa pagdutdot sa pultahan; ug sila nag-ingon sa tigulang nga lalaki, ang tag-iya sa balay: “Pagulaa ang lalaki nga miabot sa imong balay, aron kami makighilawas kaniya.”+ 23  Niana ang tag-iya sa balay migula ngadto kanila ug miingon kanila:+ “Ayaw, akong mga igsoon,+ ayaw pagbuhat ug daotan, palihog, sanglit kining tawhana midayon sa akong balay. Ayaw buhata kining makauulaw nga kabuangan.+ 24  Ania ang akong anak nga ulay ug ang iyang puyopuyo. Palihog tugoting pagawason ko sila, ug lugosa sila+ ug buhata kanila kon unsay maayo sa inyong mga mata. Apan niining tawhana ayaw ninyo buhata kining makauulaw, binuang nga butang.” 25  Ug ang mga tawo dili buot mamati kaniya. Busa gikuha sa lalaki ang iyang puyopuyo+ ug gidala siya ngadto kanila sa gawas; ug sila nakighilawas kaniya,+ ug nagpadayon sa pagpanamastamas+ kaniya sa tibuok gabii hangtod sa kabuntagon, ug human niadto ilang gipalakaw siya sa pagbanagbanag na. 26  Unya ang babaye nahiabot sa pagbanagbanag na, ug natumba dapit sa pultahan sa balay sa tawo diin didto ang iyang agalon,+—hangtod nga mihayag na. 27  Unya ang iyang agalon mibangon sa pagkabuntag ug miabli sa mga pultahan sa balay ug migula aron mopadayon sa iyang panaw, ug, tan-awa! ang babaye, ang iyang puyopuyo,+ nagbuy-od dapit sa pultahan sa balay ug ang iyang mga kamot diha sa bakanan! 28  Busa siya miingon kaniya: “Tindog, ug manglakaw na kita.” Apan walay mitubag.+ Unya ang lalaki nagkarga kaniya sa asno ug mitindog ug mipaingon sa iyang dapit.+ 29  Unya siya misulod sa iyang balay ug nagkuha sa kutsilyong pang-ihaw ug nagkupot sa iyang puyopuyo ug naghiwahiwa kaniya sumala sa iyang kabukogan sa napulog-duha ka piraso+ ug nagpadala kaniya ngadto sa tanang teritoryo sa Israel.+ 30  Ug nahitabo nga ang tanan nga nakakita niini miingon: “Ang ingon niini nga butang wala pa gayod mahitabo ni makita sukad sa adlaw nga ang mga anak sa Israel migawas sa yuta sa Ehipto hangtod niining adlawa. Tagda kini sa inyong mga kasingkasing, panagsabot+ kamo ug sumulti kamo.”

Mga Footnote