Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Maghuhukom 11:1-40

11  Karon si Jepte+ nga Gileadnon+ nahimong usa ka gamhanan, maisog nga tawo,+ ug siya anak sa usa ka pampam,+ ug si Gilead ang amahan ni Jepte.  Ug ang asawa ni Gilead nagpadayon sa pagpanganak alang kaniya. Sa dihang nanagko na ang mga anak sa iyang asawa, sila nag-abog kang Jepte ug miingon kaniya: “Wala kay panulondon sa panimalay sa among amahan,+ kay anak ka sa laing babaye.”  Busa si Jepte milayas tungod sa iyang mga igsoon ug mipuyo sa yuta sa Tob.+ Ug nangadto kang Jepte ang mga tawong walay buhat, ug sila nagkuyogan kaniya.+  Ug sa wala madugay nahitabo nga ang mga anak sa Ammon nakig-away batok sa Israel.+  Ug nahitabo nga sa dihang nakig-away ang mga anak sa Ammon batok sa Israel,+ ang mga ansiyano sa Gilead dihadiha miadto sa pagkuha kang Jepte gikan sa yuta sa Tob.+  Unya sila miingon kang Jepte: “Umari ka ug mag-alagad ka ingong among komandante, ug makig-away kita batok sa mga anak sa Ammon.”  Apan si Jepte miingon sa mga ansiyano+ sa Gilead: “Dili ba kamo man ang nagdumot kanako mao nga ako inyong gihinginlan gikan sa balay sa akong amahan?+ Ug nganong kamo mianhi kanako karon sa dihang kamo anaa sa kasakitan?”+  Niini ang mga ansiyano sa Gilead miingon kang Jepte: “Mao nga kami namalik+ karon kanimo, ug ubani kami ug makig-away batok sa mga anak sa Ammon, ug ikaw mahimo nga among pangulo sa tanang molupyo sa Gilead.”+  Busa si Jepte miingon sa mga ansiyano sa Gilead: “Kon kamo magdala kanako ug balik aron sa pagpakig-away batok sa mga anak sa Ammon, ug sila itugyan+ ni Jehova kanako, ako, sa akong bahin, mahimong inyong pangulo!” 10  Sa baylo ang mga ansiyano sa Gilead miingon kang Jepte: “Hinaot si Jehova mao ang magapamati tali kanato+ kon ang among buhaton dili sumala sa imong pulong.”+ 11  Busa si Jepte miuban sa mga ansiyano sa Gilead ug gihimo siya sa katawhan nga ilang pangulo ug komandante.+ Ug gisulti ni Jepte ang tanan niyang mga pulong atubangan ni Jehova+ didto sa Mizpa.+ 12  Unya si Jepte nagpadalag mga mensahero ngadto sa hari sa mga anak sa Ammon,+ nga nag-ingon: “Unsay akong labot kanimo,+ sanglit mianhi ka batok kanako aron sa pagpakig-away dinhi sa akong yuta?” 13  Busa ang hari sa mga anak sa Ammon miingon sa mga mensahero ni Jepte: “Tungod kay gikuha sa Israel ang akong yuta sa dihang sila migawas sa Ehipto,+ gikan sa Arnon+ hangtod sa Jabok ug hangtod sa Jordan.+ Ug karon iuli kini kanako sa malinawong paagi.” 14  Apan sa makausa pa si Jepte nagpadalag mga mensahero ngadto sa hari sa mga anak sa Ammon 15  ug miingon kaniya: “Mao kini ang giingon ni Jepte, ‘Ang Israel wala magkuha sa yuta sa Moab+ ug sa yuta sa mga anak sa Ammon.+ 16  Kay sa paggula nila sa Ehipto ang Israel miagi sa kamingawan hangtod sa Pulang Dagat+ ug miabot sa Kades.+ 17  Unya ang Israel nagpadalag mga mensahero ngadto sa hari sa Edom,+ nga nag-ingon: “Palihog paagia ako sa imong yuta,” ug ang hari sa Edom wala mamati. Ug ngadto usab sa hari sa Moab+ sila nagpadala, ug wala siya motugot. Ug ang Israel nagpadayon pagpuyo sa Kades.+ 18  Sa dihang mipadayon sila sa paglakaw sa kamingawan, milibot sila sa yuta sa Edom+ ug sa yuta sa Moab, mao nga miadto sila sa silangang dapit sa yuta sa Moab+ ug nagkampo sa rehiyon sa Arnon; ug sila wala mosulod sa utlanan sa Moab,+ tungod kay ang Arnon mao ang utlanan sa Moab.+ 19  “‘Human niadto ang Israel nagpadalag mga mensahero kang Sihon nga hari sa mga Amorihanon, ang hari sa Hesbon,+ ug ang Israel miingon kaniya: “Palihog paagia kami sa imong yuta paingon sa akong kaugalingong dapit.”+ 20  Ug si Sihon walay pagsalig mahitungod sa pagtabok sa Israel sa iyang teritoryo, ug nagtigom si Sihon sa tanan niyang katawhan ug nagkampo sa Jahaz+ ug nakig-away batok sa Israel.+ 21  Niini si Jehova nga Diyos sa Israel nagtugyan kang Sihon ug sa tanan niyang katawhan ngadto sa kamot sa Israel, mao nga ilang gihampak sila ug gipanag-iya sa Israel ang tibuok yuta sa mga Amorihanon nga nagpuyo niadtong yutaa.+ 22  Busa ilang gipanag-iya ang tibuok teritoryo sa mga Amorihanon gikan sa Arnon hangtod sa Jabok ug gikan sa kamingawan hangtod sa Jordan.+ 23  “‘Ug karon si Jehova nga Diyos sa Israel mao ang nagpapahawa sa mga Amorihanon gikan sa atubangan sa iyang katawhan nga Israel,+ ug ikaw, sa imong bahin, magpapahawa kanila. 24  Dili ba ang bisan kinsa nga papahawaon ni Kemos+ nga imong diyos pinaagi kanimo imong papahawaon? Ug ang tanan nga gipapahawa ni Jehova nga among Diyos gikan sa among atubangan mao ang among papahawaon.+ 25  Ug karon ikaw ba labaw pa kang Balak nga anak nga lalaki ni Zipor, ang hari sa Moab?+ Nakigtigi ba siya sa Israel, o nakig-away ba siya batok kanila? 26  Samtang nagpuyo ang Israel sa Hesbon ug sa mga lungsod nga sakop niini+ ug sa Aroer+ ug sa mga lungsod nga sakop niini ug sa tanang siyudad nga anaa sa mga tampi sa Arnon sulod sa tulo ka gatos ka tuig, nan, nganong wala ninyo kini sakmita sulod sa maong panahon?+ 27  Bahin kanako, ako wala makasala batok kanimo, apan gibuhatan mo ako ug daotan pinaagi sa pagpakig-away kanako. Tugoting si Jehova nga Maghuhukom+ ang magahukom niining adlawa tali sa mga anak sa Israel ug sa mga anak sa Ammon.’” 28  Ug ang hari sa mga anak sa Ammon wala mamati sa mga pulong ni Jepte nga iyang gipadala kaniya.+ 29  Karon ang espiritu ni Jehova mikunsad kang Jepte,+ ug siya miagi sa Gilead ug sa Manases ug miagi sa Mizpe sa Gilead,+ ug gikan sa Mizpe sa Gilead siya miagi ngadto sa mga anak sa Ammon. 30  Unya si Jepte nanaad+ kang Jehova ug miingon: “Kon sa pagkatinuod imong itugyan sa akong kamot ang mga anak sa Ammon, 31  mahitabo usab nga ang usa nga mogula sa mga pultahan sa akong balay kinsa mogula sa pagsugat kanako, inigpauli ko sa kalinaw+ gikan sa mga anak sa Ammon, maiya gayod usab kang Jehova,+ ug igahalad ko siya ingon nga halad-nga-sinunog.”+ 32  Busa si Jepte miadto sa mga anak sa Ammon sa pagpakig-away batok kanila, ug gitugyan sila ni Jehova sa iyang kamot. 33  Ug iyang gihampak sila gikan sa Aroer hangtod sa Minit+​—⁠kawhaan ka siyudad⁠—ug hangtod sa Abel-keramim uban ang dako kaayo nga pagpamatay. Busa ang mga anak sa Ammon nabuntog atubangan sa mga anak sa Israel. 34  Sa kataposan si Jepte miabot sa Mizpa+ ngadto sa iyang panimalay, ug, tan-awa! ang iyang anak nga babaye migula sa pagsugat kaniya nga nagtugtog sa tamborin ug nagsayaw!+ Karon siya mao lamang gayod ang iyang anak. Gawas kaniya siya walay anak nga lalaki o babaye. 35  Ug nahitabo nga sa iyang pagkakita kaniya, iyang gigisi ang iyang besti+ ug miingon: “Intawon, anak ko nga babaye! Gipaubos mo gayod ako, ug ikaw mismo ang akong gisalikway. Ug ako​—⁠ako nakabungat na sa akong baba kang Jehova, ug dili ko na mabakwi.”+ 36  Apan siya miingon kaniya: “Amahan ko, kon ikaw nakabungat na sa imong baba kang Jehova, buhata kanako sumala sa migula sa imong baba,+ sanglit si Jehova nagpahamtang ug mga buhat sa pagpanimalos alang kanimo nganha sa imong mga kaaway, ang mga anak sa Ammon.” 37  Ug siya miingon sa iyang amahan: “Pasagdi nga buhaton kining butanga kanako: Pasagdi akong mag-inusara sulod sa duha ka bulan, ug palakta ako, ug molugsong ako sa kabukiran, ug pagahilakan ko ang akong pagkaulay,+ ako ug ang akong kaubang mga babaye.” 38  Niini siya miingon: “Lakaw!” Busa siya nagpalakaw kaniya sa duha ka bulan; ug siya milakaw, siya ug ang iyang kaubang mga babaye, ug gihilakan niya ang iyang pagkaulay ibabaw sa kabukiran. 39  Ug nahitabo pagkatapos sa duha ka bulan nga siya mipauli sa iyang amahan, ug human niadto iyang gituman ang iyang napanaad labot kaniya.+ Kon bahin kaniya, siya wala gayod makigdulog sa usa ka lalaki. Ug kini nahimong regulasyon sa Israel: 40  Sa matag tuig ang mga anak nga babaye sa Israel moadto sa pagpasidungog sa anak nga babaye ni Jepte nga Gileadnon, upat ka adlaw sa usa ka tuig.+

Mga Footnote