Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Maghuhukom 1:1-36

1  Ug nahitabo human sa kamatayon+ ni Josue nga ang mga anak sa Israel nagpakisayod+ kang Jehova, nga nag-ingon: “Kinsa kanamo ang motungas pag-una ngadto sa mga Canaanhon aron sa pagpakig-away batok kanila?”  Niini si Jehova miingon: “Si Juda ang motungas.+ Tan-awa! Tinong itugyan ko ang yuta sa iyang kamot.”  Unya si Juda miingon kang Simeon nga iyang igsoon: “Uban kanako ngadto sa akong kabahinan+ ug makig-away kita batok sa mga Canaanhon, ug ako sa baylo mouban kanimo ngadto sa imong kabahinan.”+ Busa si Simeon miuban kaniya.+  Niana si Juda mitungas ug si Jehova nagtugyan sa mga Canaanhon ug sa mga Perizihanon ngadto sa ilang kamot,+ mao nga sila nagpildi kanila didto sa Bezek, napulo ka libo ka tawo.  Sa dihang nakaplagan nila si Adoni-bezek didto sa Bezek, niana sila nakig-away batok kaniya ug nagpildi sa mga Canaanhon+ ug sa mga Perizihanon.+  Sa dihang si Adoni-bezek mikalagiw, niana ilang gigukod siya ug gidakop siya ug giputlan sa mga kumagko sa iyang mga kamot ug sa mga kumagko sa iyang mga tiil.  Niini si Adoni-bezek miingon: “Dihay kapitoan ka hari nga giputlan sa mga kumagko sa ilang mga kamot ug sa mga kumagko sa ilang mga tiil nga namunit ug pagkaon ilalom sa akong lamesa. Ingon sa akong gibuhat, mao usab ang gibalos sa Diyos kanako.”+ Human niana ilang gidala siya sa Jerusalem+ ug siya namatay didto.  Dugang pa, ang mga anak ni Juda nakiggubat batok sa Jerusalem+ ug nagbihag niini, ug sila naghampak niini pinaagi sa sulab sa espada, ug ang siyudad gitugyan nila sa kalayo.  Ug pagkahuman niini ang mga anak ni Juda milugsong aron sa pagpakig-away batok sa mga Canaanhon nga namuyo sa bukirong rehiyon ug sa Negeb+ ug sa Sepela.+ 10  Busa ang Juda misulong batok sa mga Canaanhon nga namuyo sa Hebron+ (karon ang ngalan sa Hebron una pa niini maoy Kiriat-arba),+ ug ilang gipatay si Sesai ug si Ahiman ug si Talmai.+ 11  Ug gikan didto sila misulong batok sa mga molupyo sa Debir.+ (Karon ang ngalan sa Debir una pa niana maoy Kiriat-seper.)+ 12  Unya si Caleb+ miingon: “Bisan kinsa nga mohampak sa Kiriat-seper ug makailog niini, akong ihatag kaniya si Aksa+ nga akong anak nga babaye ingong asawa.”+ 13  Ug si Otniel+ nga anak nga lalaki ni Kenaz,+ manghod ni Caleb,+ nakailog niini. Tungod niana iyang gihatag kaniya si Aksa nga iyang anak nga babaye ingong asawa.+ 14  Ug nahitabo nga sa pagpauli ni Aksa, siya nagpunay ug aghat kang Otniel nga mangayog uma gikan sa iyang amahan. Unya si Aksa mipakpak sa iyang kamot samtang nagsakay sa asno.+ Niini si Caleb miingon kaniya: “Unsay imong gusto?” 15  Busa siya miingon kaniya: “Hatagi ako ug panalangin,+ kay usa ka luna sa yuta sa habagatan ang imong gihatag kanako, ug ihatag mo kanako ang Gulot-maim.” Busa gihatag ni Caleb kaniya ang Ibabaw nga Gulot+ ug ang Ubos nga Gulot. 16  Ug ang mga anak sa Kenihanon,+ kansang umagad mao si Moises,+ migula sa siyudad sa mga kahoyng palma+ kauban sa mga anak ni Juda ngadto sa kamingawan sa Juda, nga atua sa habagatan sa Arad.+ Unya sila nangadto ug namuyo kauban sa katawhan.+ 17  Apan si Juda miadto kauban ni Simeon nga iyang igsoon, ug ilang gihampak ang mga Canaanhon nga namuyo sa Zepat ug gilaglag kini.+ Busa ang ngalan sa siyudad gitawag nga Horma.+ 18  Human niana giilog ni Juda ang Gaza+ ug ang teritoryo niini ug ang Askelon+ ug ang teritoryo niini ug ang Ekron+ ug ang teritoryo niini. 19  Ug si Jehova nagpadayon sa pag-uban kang Juda, mao nga gipanag-iya niya ang bukirong rehiyon, apan siya wala makapapahawa sa mga molupyo sa ubos nga patag, tungod kay sila may mga karong iggugubat+ nga tinaoran ug puthawng mga sanggot.+ 20  Sa dihang ilang gihatag kang Caleb ang Hebron, sumala sa gisaad ni Moises,+ iyang giabog gikan didto ang tulo ka anak nga lalaki ni Anak.+ 21  Ug ang mga anak ni Benjamin wala mag-abog sa mga Jebusihanon nga namuyo sa Jerusalem;+ hinunoa ang mga Jebusihanon nagpadayon sa pagpuyo kauban sa mga anak ni Benjamin sa Jerusalem hangtod niining adlawa.+ 22  Sa kasamtangan ang balay ni Jose+ mitungas usab batok sa Bethel,+ ug si Jehova nag-uban kanila.+ 23  Ug giespiyahan+ sa balay ni Jose ang Bethel (ang ngalan sa siyudad una pa niini maoy Luz),+ 24  ug ang mga tigbantay nakakita ug usa ka tawo nga migawas sa siyudad. Busa siya ilang giingnan: “Ipakita kanamo, palihog, ang agianan pasulod sa siyudad, ug magmaluloton gayod kami kanimo.”+ 25  Ug gipakita sa tawo kanila ang agianan pasulod sa siyudad; ug ilang gihampak ang siyudad pinaagi sa sulab sa espada,+ apan ang tawo ug ang tibuok niyang panimalay ilang gipalingkawas.+ 26  Niana ang tawo miadto sa yuta sa mga Hitihanon+ ug nagtukod ug siyudad ug nagngalan niini nga Luz. Kana maoy ngalan niini hangtod niining adlawa. 27  Ug wala mapanag-iya ni Manases+ ang Bet-sean+ ug ang mga lungsod nga sakop niini ug ang Taanak+ ug ang mga lungsod nga sakop niini ug ang mga molupyo sa Dor+ ug ang mga lungsod nga sakop niini ug ang mga molupyo sa Ibleam+ ug ang mga lungsod nga sakop niini ug ang mga molupyo sa Megido+ ug ang mga lungsod nga sakop niini, apan ang mga Canaanhon nagpadayon sa pagpuyo niining yutaa.+ 28  Ug nahitabo nga ang Israel nahimong kusganon+ ug ang mga Canaanhon gipailalom sa pinugos nga trabaho,+ ug sila wala mag-abog kanila sa bug-os.+ 29  Wala usab mag-abog si Epraim sa mga Canaanhon nga namuyo sa Gezer, apan ang mga Canaanhon nagpadayon sa pagpuyo sa ilang taliwala didto sa Gezer.+ 30  Wala mag-abog si Zabulon+ sa mga molupyo sa Kitron ug sa mga molupyo sa Nahalol,+ apan ang mga Canaanhon nagpadayon sa pagpuyo sa ilang taliwala+ ug nailalom sa pinugos nga trabaho.+ 31  Wala mag-abog si Aser+ sa mga molupyo sa Aco ug sa mga molupyo sa Sidon+ ug sa Alab ug sa Akzib+ ug sa Helba ug sa Apik+ ug sa Rehob.+ 32  Ug ang mga Asernon nagpadayon sa pagpuyo taliwala sa mga Canaanhon nga namuyo sa yuta, tungod kay sila wala mag-abog kanila.+ 33  Wala mag-abog si Neptali+ sa mga molupyo sa Bet-semes ug sa mga molupyo sa Bet-anat,+ apan sila nagpadayon sa pagpuyo taliwala sa mga Canaanhon nga namuyo sa yuta;+ ug ang mga molupyo sa Bet-semes ug sa Bet-anat nailaha alang sa pinugos nga trabaho.+ 34  Ug ang mga Amorihanon nagpadayon pagpig-ot sa mga anak ni Dan+ ngadto sa bukirong rehiyon, kay sila wala magtugot kanila nga makalugsong sa ubos nga patag.+ 35  Busa ang mga Amorihanon nagpadayon sa pagpuyo sa Bukid sa Heres ug sa Aijalon+ ug sa Saalbim.+ Apan ang kamot sa balay ni Jose bug-at kaayo nga napugos sila sa pagbuhat sa malisod nga trabaho.+ 36  Ug ang teritoryo sa mga Amorihanon nagsugod sa tungasan sa Akrabim,+ gikan sa Sela paingon sa itaas.

Mga Footnote