Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 9:1-62

9  Unya gitigom niya ang napulog-duha ug gihatagan silag gahom ug awtoridad ibabaw sa tanang demonyo ug sa pag-ayo sa mga sakit.+  Ug busa gipadala niya sila aron sa pagwali sa gingharian sa Diyos ug sa pagpang-ayo,  ug siya miingon kanila: “Ayaw pagdalag bisan unsa alang sa panaw, sungkod man ni puyo sa pagkaon, ni tinapay ni salaping plata; ni maghupot ug duha ka pang-ilalom nga besti.+  Apan inigsulod ninyo sa usa ka balay, magpabilin kamo didto ug panglakaw kamo gikan didto.+  Ug sa bisan diin nga dili modawat kaninyo ang mga tawo, sa paggula niana nga siyudad+ itaktak ang abog gikan sa inyong mga tiil ingon nga pamatuod batok kanila.”+  Unya sa nanglakaw, milatas sila sa teritoryo gikan sa balangay ug balangay, nga nagpahayag sa maayong balita ug naghimog mga pagpang-ayo bisan diin.+  Karon si Herodes nga magmamando sa distrito nakadungog sa tanang butang nga nahitabo, ug siya nalibog kaayo tungod kay giingon sa pipila nga si Juan gibangon gikan sa mga patay,+  apan sa uban nga si Elias nagpakita, apan sa uban pa, nga usa sa karaang mga manalagna mibangon.  Si Herodes miingon: “Si Juan ako nang gipapunggotan sa ulo.+ Nan, kinsa kini nga mahitungod kaniya nadungog ko kining mga butanga?” Busa siya nagtinguha+ nga makakita kaniya. 10  Ug sa paghiuli sa mga apostoles gisugilon nila kaniya ang mga butang nga ilang nabuhat.+ Niana iyang gidala sila ug mipahawa nga silasila ra+ ngadto sa usa ka siyudad nga ginganlag Betsaida. 11  Apan ang mga panon sa katawhan, kay nakahibalo niini, misunod kaniya. Ug sila gidawat niya nga maluloton ug iyang gisuginlan sila mahitungod sa gingharian sa Diyos,+ ug iyang giayo kadtong nagkinahanglan nga pagaayohon.+ 12  Unya ang adlaw misugod sa pagsalop. Karon ang napulog-duha miduol ug miingon kaniya: “Palakta na ang panon sa katawhan, aron sila makaadto sa mga balangay ug sa naglibot nga kabanikahan ug makakuhag abotanan ug makakita ug makaon, tungod kay ania kita dinhi sa mingaw nga dapit.”+ 13  Apan siya miingon kanila: “Hatagi ninyo sila ug makaon.”+ Sila miingon: “Wala na kitay lain gawas sa lima ka tinapay ug duha ka isda,+ gawas tingali ug kita molakaw ug mopalit ug kalan-on alang niining tanang tawo.”+ 14  Sa pagkatinuod, sila maoy mga lima ka libo nga lalaki.+ Apan siya miingon sa iyang mga tinun-an: “Palingkora sila nga samag anaa sa kan-anan, nga magpundokpundok nga tagkalim-an ang matag usa.”+ 15  Ug gibuhat nila kini ug gipalingkod silang tanan. 16  Unya gikuha ang lima ka tinapay ug ang duha ka isda, siya miyahat sa langit, nagpanalangin niini ug nagpikaspikas niini ug naghatag niini sa mga tinun-an aron idulot sa panon sa katawhan.+ 17  Busa silang tanan nangaon ug nangabusog, ug ang ilang sobra gihipos, napulog-duha ka bukag sa mga tipik.+ 18  Sa ulahi, samtang siya nag-ampo nga nag-inusara, ang mga tinun-an nagdungan pag-adto kaniya, ug iyang gipangutana sila, nga nag-ingon: “Kinsa ako sumala sa sulti sa mga panon sa katawhan?”+ 19  Sa pagtubag sila miingon: “Si Juan nga Bawtista; apan ang uban, si Elias, ug ang uban pa, nga ang usa sa karaang mga manalagna mibangon.”+ 20  Unya siya miingon kanila: “Apan kamo, sumala ninyo kinsa ba ako?” Si Pedro sa pagtubag miingon:+ “Ang Kristo+ sa Diyos.” 21  Unya sa hugot nga pagsulti kanila iyang gipinahan sila nga dili mosugilon niini kang bisan kinsa,+ 22  apan miingon: “Ang Anak sa tawo kinahanglan nga makaagom ug daghang pag-antos ug igasalikway sa mga ansiyano ug pangulong mga saserdote ug mga eskriba, ug pagapatyon,+ ug sa ikatulo ka adlaw pagabangonon.”+ 23  Unya siya nagkanayon sa tanan: “Kon si bisan kinsa buot mosunod kanako, padumilia siya sa iyang kaugalingon+ ug ipapas-an ang iyang estaka sa pagsakit sa adlaw-adlaw ug magpadayon sa pagsunod kanako.+ 24  Kay si bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kalag mawad-an niini; apan si bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kalag tungod kanako mao ang usa nga magluwas niini.+ 25  Sa pagkatinuod, unsay makuhang kaayohan sa usa ka tawo sa iyang kaugalingon kon maangkon niya ang tibuok kalibotan apan mawad-an sa iyang kaugalingon mismo o makaagom ug kadaot?+ 26  Kay si bisan kinsa nga magakaulaw kanako ug sa akong mga pulong, igakaulaw usab kini siya sa Anak sa tawo inig-abot niya diha sa iyang himaya ug nianang sa Amahan ug sa balaang mga manulonda.+ 27  Apan sa pagkatinuod sultihan ko kamo, Adunay pipila niadtong nagabarog dinhi nga dili gayod makatilaw ug kamatayon hangtod nga makita una nila ang gingharian sa Diyos.”+ 28  Sa tinuod, mga walo ka adlaw human niining mga pulonga, iyang gidala si Pedro ug si Juan ug si Santiago ug mitungas ngadto sa bukid aron sa pag-ampo.+ 29  Ug samtang nag-ampo siya ang panagway+ sa iyang nawong nausab ug ang iyang sapot migilakgilak sa kaputi.+ 30  Dugang pa, tan-awa! duha ka lalaki nakigsulti kaniya, nga mao si Moises ug si Elias.+ 31  Kini sila mipakita uban ang himaya ug nakigsulti bahin sa iyang pagbiya nga gitakdang pagatumanon niya sa Jerusalem.+ 32  Karon si Pedro ug kadtong kauban niya katulogon kaayo; apan sa dihang sila bug-os nang nagmata nakita nila ang iyang himaya+ ug ang duha ka lalaki nga nagtindog kauban niya. 33  Ug samtang kini sila ginabulag gikan niya, si Pedro miingon kang Jesus: “Magtutudlo, maayo nga ania kami dinhi, busa magpatindog kami ug tulo ka tolda, usa alang kanimo ug usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias,” nga siya wala makasabot sa iyang giingon.+ 34  Apan samtang nagsulti siya niining mga butanga naporma ang panganod ug milandong kanila. Sa pagsulod nila sa panganod, sila nangahadlok.+ 35  Ug ang usa ka tingog+ migula gikan sa panganod, nga nag-ingon: “Kini mao ang akong Anak, ang usa nga pinili.+ Patalinghog kamo kaniya.”+ 36  Ug sa mitungha ang tingog, si Jesus nakita nga nag-inusara.+ Apan sila naghilom ug wala motaho kang bisan kinsa niadtong mga adlawa sa bisan unsa sa mga butang nga ilang nakita.+ 37  Sa pagkasunod nga adlaw, dihang milugsong sila gikan sa bukid, gisugat siya sa usa ka dakong panon sa katawhan.+ 38  Ug, tan-awa! ang usa ka tawo gikan sa panon misinggit, nga nag-ingon: “Magtutudlo, magpakiluoy ako kanimo nga imo untang tan-awon ang akong anak nga lalaki, tungod kay siya bugtong+ ko nga anak,+ 39  ug, tan-awa! ang usa ka espiritu+ mokuha kaniya, ug sa kalit siya mosinggit, ug magpakirig kini kaniya nga magabulabula ang baba, ug halos dili kini mobiya gikan kaniya human sa pagbun-og kaniya. 40  Ug nagpakiluoy ako sa imong mga tinun-an sa paghingilin niini, apan dili sila makahimo.”+ 41  Sa pagtubag si Jesus miingon: “Oh walay pagtuo ug hiwi nga kaliwatan,+ hangtod kanus-a nga ako magpadayon sa pagpakig-uban kaninyo ug mag-antos kaninyo? Dad-a diri ang imong anak.”+ 42  Apan sa nagpaduol pa gani siya, ang demonyo naglamba kaniya sa yuta ug nagpakirig kaniya sa hilabihan. Apan, si Jesus nagbadlong sa mahugaw nga espiritu ug nag-ayo sa batang lalaki ug naghatag kaniya ngadto sa iyang amahan.+ 43  Aw, silang tanan nahingangha sa halangdong gahom+ sa Diyos. Karon samtang silang tanan nahibulong sa mga butang nga iyang gibuhat, siya miingon sa iyang mga tinun-an: 44  “Ipasulod ninyo kining mga pulonga sa inyong mga igdulungog, kay ang Anak sa tawo gitakdang itugyan ngadto sa mga kamot sa mga tawo.”+ 45  Apan nagpadayon sila nga wala makasabot niining mga pulonga. Sa tinuod, gitakpan kini gikan kanila aron dili sila makasabot niini, ug nahadlok sila sa pagpangutana kaniya bahin niining mga pulonga.+ 46  Unya ang usa ka panaglalis nahitabo sa ilang taliwala bahin sa kon kinsa ang labing dako kanila.+ 47  Si Jesus, kay nahibalo sa pangatarongan sa ilang mga kasingkasing, mikuha ug usa ka bata, nagpahimutang niini tupad niya+ 48  ug miingon kanila: “Bisan kinsa nga modawat niining gamayng bata pinasukad sa akong ngalan modawat usab kanako, ug bisan kinsa nga modawat kanako modawat usab kaniya nga nagpadala kanako.+ Kay siya nga nagagawi sa iyang kaugalingon ingon nga mas ubos+ taliwala kaninyong tanan mao ang usa nga dako.”+ 49  Sa pagtubag si Juan miingon: “Magtutudlo, nakakita kami ug usa ka tawo nga naghingilin ug mga demonyo+ pinaagi sa paggamit sa imong ngalan ug gisulayan namo ang pagpugong+ kaniya, tungod kay siya wala man magasunod kauban nato.”+ 50  Apan si Jesus miingon kaniya: “Ayaw ninyo sulayi ang pagpugong kaniya, kay siya nga dili batok kaninyo maoy dapig kaninyo.”+ 51  Samtang ang mga adlaw nagakabug-os alang kaniya nga pagadalhon sa itaas,+ lig-on niyang gitumong ang iyang nawong sa pag-adto sa Jerusalem. 52  Busa nagpadala siyag mga mensahero nga una kaniya. Ug sila milakaw ug misulod sa usa ka balangay sa mga Samarianhon,+ aron himoon ang pagpangandam alang kaniya; 53  apan wala sila modawat kaniya, tungod kay ang iyang nawong natumong man sa pag-adto sa Jerusalem.+ 54  Sa dihang ang mga tinun-an nga si Santiago ug Juan+ nakakita niini sila miingon: “Ginoo, buot ba nimo nga among ingnon ang kalayo+ sa pagkanaog gikan sa langit ug bug-os nga laglagon sila?” 55  Apan miliso siya ug gibadlong sila. 56  Busa miadto sila sa laing balangay. 57  Karon samtang nanglakaw sila sa dalan, may usa nga miingon kaniya: “Mosunod ako kanimo bisan asa ikaw moadto.”+ 58  Ug si Jesus miingon kaniya: “Ang mga irong ihalas may mga lungib ug ang mga langgam sa langit may mga batoganan, apan ang Anak sa tawo walay dapit nga kapahilunaan sa iyang ulo.”+ 59  Unya siya miingon ngadto sa lain: “Mahimong akong sumusunod.” Ang tawo miingon: “Tugoti una ako sa pagbiya ug ilubong ang akong amahan.”+ 60  Apan siya miingon kaniya: “Ipalubong sa mga patay+ ang ilang mga patay, apan lakaw ug imantala ang gingharian sa Diyos.”+ 61  Ug ang lain pa miingon: “Mosunod ako kanimo, Ginoo; apan tugoti una ako nga manamilit+ kanila nga atua sa akong panimalay.” 62  Si Jesus miingon kaniya: “Walay tawo nga nakabutang na sa iyang kamot sa daro+ ug molingi sa mga butang nga anaa sa luyo+ ang angayan sa gingharian sa Diyos.”

Mga Footnote