Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 8:1-56

8  Wala madugay human niana siya mipanaw gikan sa siyudad ug siyudad ug gikan sa balangay ug balangay, nga nagwali ug nagpahayag sa maayong balita sa gingharian sa Diyos.+ Ug miuban kaniya ang napulog-duha,  ug ang pipila ka babaye+ nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga sakit, si Maria nga gitawag nga Magdalena, kinsa gigulaan ug pito ka demonyo,+  ug si Juana+ nga asawa ni Cusa, nga sinaligang tawo ni Herodes, ug si Susana ug daghang uban pang mga babaye nga nag-alagad kanila gikan sa ilang mga kabtangan.  Karon sa dihang ang usa ka dakong panon sa katawhan nagkatapok uban niadtong miadto kaniya nga gikan sa siyudad ug siyudad, siya misulti pinaagig usa ka sambingay:+  “Usa ka magpupugas milakaw aron sa pagpugas sa iyang binhi. Buweno, samtang nagpugas siya, ang pipila niini nahulog sa daplin sa dalan ug nayatakyatakan, ug gituka kini sa mga langgam sa langit.+  Ang uban nahulog ibabaw sa dakong-bato, ug, human mogitib, nalaya kini tungod kay walay kaumog.+  Ang uban nahulog sa kasampinitan, ug ang mga sampinit nga mitubo uban niini mituok niini.+  Ang pipila nahulog sa maayong yuta, ug, human mogitib, mipatungha kinig bunga nga usa ka gatos ka pilo.”+ Samtang nagsaysay siya niining mga butanga, siya mipatugbaw: “Siya nga may mga igdulungog nga makadungog, magpatalinghog.”+  Apan gisukna siya sa iyang mga tinun-an kon unsa kahay kahulogan niini nga sambingay.+ 10  Siya miingon: “Kaninyo gitugot ang pagsabot sa sagradong mga tinago sa gingharian sa Diyos, apan sa uban kini maoy pinaagi sa mga sambingay,+ aron nga, bisag nagatan-aw, sila magatan-aw nga kawang ug, bisag nagapamati, sila dili makasabot sa kahulogan.+ 11  Karon ang kahulogan sa sambingay+ mao kini: Ang binhi mao ang pulong sa Diyos.+ 12  Kadtong diha sa daplin sa dalan mao ang mga nakadungog,+ unya ang Yawa+ moabot ug kuhaon ang pulong gikan sa ilang mga kasingkasing aron nga sila dili managpanuo ug mamaluwas.+ 13  Kadtong anaa sa dakong-bato mao silang kinsa, sa pagkadungog niini, magadawat sa pulong uban ang kalipay, apan kini sila walay gamot; sila motuo sulod sa usa ka panahon, apan sa panahon sa pagsulay sila mobiya.+ 14  Mahitungod sa nahulog taliwala sa mga sampinit, mao kini sila ang nakadungog, apan, tungod kay nalinga sa mga kabalaka ug sa mga bahandi ug sa mga kalipayan+ niining kinabuhia, sila natuok sa bug-os ug walay gipadangat sa kabug-osan.+ 15  Mahitungod niadtong anaa sa maayong yuta, mao kini sila nga, human makadungog sa pulong uban ang maputli ug maayong kasingkasing,+ magpadayon sa paghupot niini ug magapamunga uban ang paglahutay.+ 16  “Walay usa, nga human makadagkot sa usa ka lampara, magtaklob niini sa sudlanan o magbutang niini ilalom sa higdaanan, apan magbutang siya niini sa tangkawan, aron kadtong mosulod makakita sa kahayag.+ 17  Kay walay butang nga gitago+ nga dili mapadayag, ni bisan unsang gitakpan nga maampingon nga dili gayod mahibaloan ug dili gayod mahikyad.+ 18  Busa, tagda kon giunsa ninyo pagpatalinghog; kay bisan kinsa nga adunay iya, labaw ang igahatag kaniya,+ apan siya nga walay iya, bisan ang iyang gihunahuna nga anaa kaniya pagakuhaon gikan kaniya.”+ 19  Karon giadto siya sa iyang inahan ug mga igsoon,+ apan dili sila makaduol kaniya tungod sa panon sa katawhan.+ 20  Hinunoa, kini gitaho kaniya: “Ang imong inahan ug ang imong mga igsoon nagbarog sa gawas nga buot makigkita kanimo.”+ 21  Sa pagtubag siya miingon kanila: “Ang akong inahan ug ang akong mga igsoon mao sila nga magapatalinghog sa pulong sa Diyos ug magabuhat niini.”+ 22  Usa ka adlaw niana siya ug ang iyang mga tinun-an misakay sa usa ka sakayan, ug siya miingon kanila: “Manabok kita ngadto sa pikas daplin sa lanaw.” Busa milawig sila.+ 23  Apan samtang naglawig sila siya nahikatulog. Karon mihugpa sa lanaw ang mabangis nga unos, ug inanay nga napuno sila sa tubig ug nameligro.+ 24  Sa kataposan ilang giadto siya ug gipukaw, nga nag-ingon: “Magtutudlo, Magtutudlo, mangamatay na kami!”+ Siya mibangon, iyang gibadlong+ ang hangin ug ang mabangis nga tubig, ug sila milurang, ug ang kalinaw miabot. 25  Unya siya miingon kanila: “Hain man ang inyong pagtuo?” Apan giabot ug kahadlok, sila nahibulong, nga nag-ingon sa usag usa: “Kinsa ba gayod kini siya, kay mandoan niya bisan ang mga hangin ug ang tubig, ug mopatuo sila kaniya?”+ 26  Ug midunggo sila sa lapyahan sa yuta sa mga Gerasanhon, nga diha sa dapit atbang sa Galilea.+ 27  Apan sa pagkawas niya sa yuta misugat kaniya ang usa ka tawong may mga demonyo nga gikan sa siyudad. Ug sa taastaas nga panahon siya wala na magsul-ob ug besti, ug siya nagpuyo, dili sa balay, kondili sa mga lubnganan.+ 28  Sa pagkakita kang Jesus siya misiyagit ug mihapa sa iyang atubangan, ug sa makusog nga tingog siya miingon: “Unsay labot ko kanimo,+ Jesus nga Anak sa Labing Hataas nga Diyos? Ako magpakiluoy kanimo, ayaw ako pagsakita.”+ 29  (Kay gimandoan niya ang mahugaw nga espiritu sa paggula gikan sa tawo. Kay sa taas na nga panahon gihawiran siya niini pag-ayo,+ ug sublisubli siyang gaposon sa mga kadena ug mga talikala sa tiil nga guwardiyado, apan iyang lugtason ang mga gapos ug abogon sa demonyo ngadto sa mingaw nga mga dapit.) 30  Si Jesus misukna kaniya: “Unsay imong ngalan?” Siya miingon: “Lehiyon,” tungod kay daghang demonyo ang nakasulod kaniya.+ 31  Ug nagpadayon sila sa pagpangaliyupo+ kaniya nga dili sila mandoan sa pag-adto sa kahiladman.+ 32  Karon usa ka panon sa ubay-ubayng baboy+ nangungad didto sa bukid; busa sila nangaliyupo kaniya nga tugotan sila sa pagsulod kanila.+ Ug iyang gitugotan sila. 33  Unya ang mga demonyo migula sa tawo ug misulod sa mga baboy, ug ang panon sa mga baboy mihaguros sa pagdulhog sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos.+ 34  Apan sa nakita sa mga tig-alima ang nahitabo, sila nanalagan ug gitaho kini sa siyudad ug ngadto sa kabanikahan.+ 35  Unya ang mga tawo migawas sa pagsusi kon unsa ang nahitabo, ug giadto nila si Jesus ug nakaplagan ang tawo nga gigulaan sa mga demonyo, may besti na ug maayo na ug pangisip, nga naglingkod sa tiilan ni Jesus; ug nangahadlok sila.+ 36  Kadtong mga nakakita niini mitaho kanila kon giunsa sa pag-ayo ang tawo nga gigamhan-sa-demonyo.+ 37  Busa ang tibuok panon sa katawhan gikan sa palibot nga kayutaan sa mga Gerasanhon mihangyo kaniya sa pagpahilayo kanila, tungod kay sila giabot man ug dakong kahadlok.+ Unya siya misakay sa sakayan ug mipahilayo. 38  Hinunoa, ang tawo nga kaniya migula ang mga demonyo nagpadayon sa pagpakiluoy nga mokuyog kaniya; apan iyang gipalakaw ang tawo, nga nag-ingon:+ 39  “Pauli sa inyo, ug padayong iasoy ang mga butang nga gibuhat sa Diyos kanimo.”+ Busa siya milakaw, nga nagmantala sa tibuok siyudad kon unsa ang mga butang nga gihimo ni Jesus alang kaniya.+ 40  Sa nahibalik si Jesus, gidawat siya nga maluloton sa panon sa katawhan, kay silang tanan nagpaabot man kaniya.+ 41  Apan, tan-awa! miabot ang usa ka tawo nga ginganlag Jairo, ug kining tawhana usa ka nagadumalang opisyal sa sinagoga. Ug siya mihapa sa tiilan ni Jesus ug nangaliyupo kaniya nga mosulod sa iyang balay,+ 42  tungod kay siya may bugtong nga anak nga babaye nga mga napulog-duha ka tuig ang panuigon ug siya himalatyon.+ Samtang siya naglakaw ang mga panon sa katawhan mihugop kaniya.+ 43  Ug ang usa ka babaye, nga gitalinug-an+ sulod sa napulog-duha ka tuig, nga walay bisan kinsa nga nakapaayo,+ 44  miduol sa likod ug mihikap sa borlas+ sa iyang panggawas nga besti,+ ug dihadiha mihunong ang iyang pagtalinugo.+ 45  Busa si Jesus miingon: “Kinsa ang mihikap kanako?”+ Sa dihang walay miangkon kanilang tanan niini, si Pedro miingon: “Magtutudlo, ang mga panon sa katawhan nagapunsisok kanimo ug nagadutdot kanimo.”+ 46  Apan si Jesus miingon: “Adunay mihikap kanako, kay gibati ko nga may gahom+ nga migula kanako.”+ 47  Sa pagkakita nga namatikdan siya, ang babaye miduol nga nagkurog ug mihapa sa iyang atubangan ug gibutyag sa atubangan sa tanang katawhan ang hinungdan sa iyang paghikap kaniya ug giunsa niya pagkaayo dihadiha.+ 48  Apan siya miingon kaniya: “Anak, ang imong pagtuo nakapaayo kanimo;+ lakaw nga malinawon.”+ 49  Samtang nagsulti pa siya, usa ka hawas sa nagdumalang opisyal sa sinagoga miabot, nga nag-ingon: “Namatay na ang imong anak nga babaye; ayaw na hasola ang magtutudlo.”+ 50  Sa pagkadungog niini, si Jesus mitubag kaniya: “Ayaw kahadlok, ipakita lamang ang pagtuo,+ ug siya mamaluwas.” 51  Sa pag-abot niya sa balay wala niya tugoti si bisan kinsa nga mouban kaniya sa pagsulod gawas kang Pedro ug Juan ug Santiago ug sa amahan ug inahan sa batang babaye.+ 52  Apan ang tanang tawo nanghilak ug nagpukpok sa ilang kaugalingon sa kasubo tungod kaniya. Busa siya miingon: “Hunong na kamo sa pagpanghilak,+ kay siya wala mamatay kondili natulog lamang.”+ 53  Tungod niini ilang gikataw-an siya nga mayubiton, tungod kay nahibalo sila nga siya namatay.+ 54  Apan iyang gigunitan siya sa kamot ug gitawag, nga nag-ingon: “Inday, bangon!”+ 55  Ug ang iyang espiritu+ mibalik, ug siya mibangon+ dihadiha, ug iyang gipahatagan siya ug makaon.+ 56  Aw, ang iyang mga ginikanan nalipay pag-ayo; apan gipinahan niya sila nga walay sultihan sa nahitabo.+

Mga Footnote