Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 7:1-50

7  Sa nakatapos na siya pagsulti sa tanan niyang mga pulong nga nadungog sa mga tawo, misulod siya sa Capernaum.+  Karon ang ulipon sa usa ka opisyal sa kasundalohan, nga minahal niya, nagmasakiton ug hapit nang mamatay.+  Sa pagkadungog niya bahin kang Jesus, gipaadto niya ang mga ansiyano sa mga Hudiyo kaniya aron sa paghangyo kaniya nga moadto ug luwason ang iyang ulipon.  Unya kadtong nangadto kang Jesus nagpakiluoy kaniya sa hilabihan, nga nag-ingon: “Siya takos nga buhatan mo niini,  kay siya nahigugma sa atong nasod+ ug siya ang nagtukod sa sinagoga alang kanato.”  Busa mikuyog si Jesus kanila. Apan sa dihang dili na siya layo sa balay, ang opisyal sa kasundalohan nagpadala nag mga higala aron sa pagsulti kaniya: “Senyor, ayaw na paghasol, kay dili ako takos nga magpadayon kanimo ilalom sa akong bubong.+  Tungod niana wala ko isipa ang akong kaugalingon nga takos sa pag-anhi kanimo. Apan isulti lang ang pulong, ug himoa nga mamaayo ang akong ulipon.  Kay ako usab usa ka tawo nga nailalom sa awtoridad, nga may mga sundalo ilalom kanako, ug ako moingon niining usa, ‘Lakaw!’ ug siya molakaw, ug ngadto sa lain, ‘Ari!’ ug siya moduol, ug ngadto sa akong ulipon, ‘Buhata kini!’ ug buhaton niya kini.”+  Buweno, sa dihang nadungog ni Jesus kining mga butanga siya nahibulong kaniya, ug siya miliso ngadto sa panon sa katawhan nga minunot kaniya ug miingon: “Sultihan ko kamo, Bisan sa Israel ako walay nakaplagan nga adunay ingon kadako gayod nga pagtuo.”+ 10  Ug kadtong gipadala, sa nakapauli na sa balay, nakakita sa ulipon nga maayo nag panglawas.+ 11  Wala madugay sunod niini siya mipanaw paingon sa usa ka siyudad nga gitawag ug Nain, ug ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa katawhan mipanaw kauban niya. 12  Sa duol na siya sa ganghaan sa siyudad, tan-awa! dihay giyayongan paingon sa gawas nga usa ka patayng tawo,+ ang bugtong+ anak nga lalaki sa iyang inahan. Gawas pa, siya balo. Ang usa ka dakong panon sa katawhan gikan sa siyudad nag-uban usab kaniya. 13  Ug sa nakit-an siya sa Ginoo, siya giabot ug kaluoy+ kaniya, ug siya miingon kaniya: “Ayaw na paghilak.”+ 14  Niana siya miduol ug gihikap ang andas, ug ang nagyayong mihunong, ug siya miingon: “Dong, ingnon ko ikaw, Bangon!”+ 15  Ug ang patay nga tawo milingkod ug misugod sa pagsulti, ug iyang gihatag siya ngadto sa iyang inahan.+ 16  Karon giabot ug kahadlok+ ang tanan, ug sila naghimaya sa Diyos, nga nag-ingon: “Usa ka dakong manalagna+ gipatindog sa atong taliwala,” ug, “Giliso sa Diyos ang iyang pagtagad sa iyang katawhan.”+ 17  Ug kining balitaa mahitungod kaniya mikaylap sa tibuok Judea ug sa tanang palibot nga kayutaan. 18  Karon ang mga tinun-an ni Juan mitaho kaniya niining tanang butang.+ 19  Busa gipatawag ni Juan ang duha sa iyang mga tinun-an ug gipadala sila ngadto sa Ginoo sa pag-ingon: “Ikaw ba ang Usa nga Moanhi o magpaabot pa ba kamig lain?”+ 20  Sa pag-abot na nila kaniya ang mga tawo miingon: “Si Juan nga Bawtista nagpadala kanamo nganhi kanimo sa pag-ingon, ‘Ikaw mao ba ang Usa nga Moanhi o magpaabot pa kamig lain?’” 21  Niadtong taknaa ang daghan iyang giayo sa mga sakit+ ug sa grabeng mga balatian ug sa daotang mga espiritu, ug ang daghang buta gihatagan sa pabor nga makakita. 22  Busa sa pagtubag siya miingon sa duha: “Lakaw kamo,+ itaho kang Juan ang inyong nakita ug nadungog: ang mga buta+ makakita na, ang mga bakol makalakaw na, ug ang mga sanlahon ginahinloan ug ang mga bungol makadungog na, ang mga patay gipamangon, ang mga kabos ginasangyawan+ sa maayong balita.+ 23  Ug malipayon siya nga wala mapandol tungod kanako.”+ 24  Sa nakalakaw na ang mga mensahero ni Juan, siya misugod sa pagsulti ngadto sa mga panon sa katawhan mahitungod kang Juan: “Unsay inyong giadto sa kamingawan aron tan-awon? Usa ba ka tangbo nga gipalingpaling sa hangin?+ 25  Nan, unsay inyong giadto aron makita? Usa ba ka tawo nga nagsul-ob ug humokon nga panggawas nga mga besti?+ Tan-awa, kadtong halangdon ug pamesti ug nagkinabuhing maluho anaa sa harianong mga balay.+ 26  Nan, sa pagkatinuod, unsay inyong giadto aron tan-awon? Usa ka manalagna?+ Oo, ako magasulti kaninyo, ug labaw pa kaayo kay sa usa ka manalagna.+ 27  Kini mao siya nga bahin kaniya nahisulat kini, ‘Tan-awa! Ipadala ko ang akong mensahero sa imong unahan,+ kinsa magaandam sa imong dalan una kanimo.’+ 28  Sultihan ko kamo, Taliwala niadtong natawo gikan sa mga babaye walay molabaw+ kay kang Juan; apan ang usa nga ubos sa gingharian sa Diyos labaw pa kay kaniya.”+ 29  (Ug ang tanang tawo ug ang mga maniningil ug buhis, pagkadungog nila niini, mipahayag nga ang Diyos matarong,+ kay sila nabawtismohan man sa bawtismo ni Juan.+ 30  Apan ang mga Pariseo ug kadtong batid sa Balaod wala magtagad sa tambag+ sa Diyos kanila, kay wala man sila mabawtismohi niya.) 31  “Busa, kang kinsa ko itandi ang mga tawo niining kaliwatana, ug nahisama ba sila sa unsa?+ 32  Nahisama sila sa mga bata nga naglingkod sa tiyanggihan ug nagasiyagitay sa usag usa, ug nag-ingon, ‘Gipatokar namo ang plawta alang kaninyo, apan wala kamo mosayaw; nagminatay kami, apan wala kamo manghilak.’+ 33  Sa ingon nga paagi, si Juan nga Bawtista mianhi nga wala magkaon ug tinapay ni mag-inom ug bino, apan nag-ingon kamo, ‘Siya may demonyo.’+ 34  Ang Anak sa tawo mianhi nga nagkaon ug nag-inom, apan nag-ingon kamo, ‘Tan-awa! Usa ka tawong ulitan ug palainom ug bino, higala sa mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala!’+ 35  Sa gihapon, ang kaalam+ mapamatud-ang matarong pinaagi sa tanang anak niini.”+ 36  Karon usa sa mga Pariseo nagsigeg hangyo kaniya sa pagkaon kauban niya. Busa siya misulod sa balay+ sa Pariseo ug mihirag sa lamesa. 37  Ug, tan-awa! nasayran sa usa ka babaye nga nailhan sa siyudad ingong makasasala nga siya naghirag sa kan-anan diha sa balay sa Pariseo, ug siya nagdalag usa ka sudlanang alabastro+ sa pinahumotan nga lana, 38  ug, nga nagpahimutang sa luyo diha sa iyang tiilan, siya mihilak ug gisugdan paghumod ang iyang mga tiil sa iyang mga luha ug iyang ginapahiran kini pinaagi sa buhok sa iyang ulo. Gawas pa, mabinationg gihalokan niya ang iyang mga tiil ug gihaplasan kini sa pinahumotan nga lana. 39  Sa pagkakita niini, ang Pariseo nga nagdapit kaniya miingon sa iyang kaugalingon: “Kining tawhana, kon usa siya ka manalagna,+ mahibalo kon kinsa ug unsang matanga sa babaye kini nga nagahikap kaniya, nga siya usa ka makasasala.”+ 40  Apan sa pagtubag si Jesus miingon kaniya: “Simon, may isulti ako kanimo.” Siya miingon: “Magtutudlo, isulti kini!” 41  “Duha ka tawo ang utangan sa usa ka tigpahulam; ang usa utangan ug lima ka gatos ka denario,+ ug ang lain kalim-an. 42  Sa dihang sila walay ikabayad, sa kinabubut-on iyang gipasaylo+ silang duha. Busa, kinsa kanila ang labaw nga mahigugma kaniya?” 43  Sa pagtubag si Simon miingon: “Sa akong pagtuo ang usa nga sa kinabubut-on iyang labaw nga gipasaylo.” Siya miingon kaniya: “Husto ang imong hukom.” 44  Niana siya miliso ngadto sa babaye ug miingon kang Simon: “Nakita mo ba kining bayhana? Ako misulod sa imong balay; ikaw wala maghatag kanako ug tubig+ alang sa akong mga tiil. Apan gihumod niining bayhana ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug gipahiran kini sila pinaagi sa iyang buhok. 45  Wala ka mohalok+ kanako; apan kining bayhana, sukad sa takna sa akong pagsulod, walay undang nga mabinationg naghalok sa akong mga tiil. 46  Ikaw wala maghiso sa akong ulo ug lana;+ apan kining bayhana naghaplas sa akong mga tiil sa pinahumotan nga lana. 47  Tungod niini, sultihan ko ikaw, ang iyang mga sala, bisan tuod daghan kini sila, gipasaylo na,+ tungod kay siya nahigugma ug dako; apan siya nga gipasaylog diyutay, mahigugmag diyutay.” 48  Unya siya miingon kaniya: “Ang imong mga sala gipasaylo na.”+ 49  Niini kadtong nanghirag sa lamesa kauban niya miingon sa ilang kaugalingon: “Kinsa kining tawhana nga magpasaylo gani ug mga sala?”+ 50  Apan siya miingon sa babaye: “Ang imong pagtuo nagluwas kanimo;+ lakaw nga malinawon.”+

Mga Footnote