Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 6:1-49

6  Karon usa niana ka igpapahulay nahitabo nga siya miagi sa kaumahan sa trigo, ug ang iyang mga tinun-an nangutlo+ ug nangaon sa mga lugas sa uhay, nga gikusokuso kini sa ilang mga kamot.+  Tungod niini ang pipila sa mga Pariseo miingon: “Nganong ginabuhat ninyo ang dili subay sa balaod+ sa igpapahulay?”+  Apan si Jesus miingon sa pagtubag kanila: “Wala ba gayod ninyo mabasa ang mismong butang nga gibuhat ni David+ sa dihang gigutom siya ug ang mga tawo nga kauban niya?+  Nga siya misulod man sa balay sa Diyos ug gidawat ang mga tanyag nga tinapay+ ug mikaon ug gihatag ang uban ngadto sa mga tawo nga kauban niya, nga dili subay sa balaod nga kan-on ni bisan kinsa gawas sa mga saserdote lamang?”+  Ug siya miingon kanila: “Ang Anak sa tawo maoy Ginoo sa igpapahulay.”+  Sa paglakat sa lain nga igpapahulay+ siya misulod sa sinagoga ug nanudlo. Ug didtoy usa ka tawo kansang tuong kamot nakuyos.+  Ang mga eskriba ug mga Pariseo karon nagbantay+ pag-ayo kaniya aron tan-awon kon mang-ayo ba siya sa igpapahulay, aron makakitag paagi nga ikasumbong siya.+  Siya, hinuon, nahibalo sa ilang mga pangatarongan,+ bisan pa niana siya miingon sa tawo nga may kamot nga nakuyos: “Bangon ug tindog sa tunga.” Ug siya mibangon ug mibarog.+  Unya si Jesus miingon kanila: “Mangutana ako kaninyo, Subay ba sa balaod sa igpapahulay ang paghimog maayo+ o ang pagbuhat ug kadaot, ang pagluwas o ang paglaglag ug kalag?”+ 10  Ug human iliraw ang iyang panan-aw sa tanan, siya miingon sa tawo: “Ituy-od ang imong kamot.” Iyang gihimo kini, ug ang iyang kamot naulian.+ 11  Apan sila napuno sa kapungot, ug sila nagsabotsabot sa usag usa kon unsay mahimo nilang buhaton kang Jesus.+ 12  Sa pag-aginod sa maong mga adlaw siya miadto sa bukid aron sa pag-ampo,+ ug siya nagpadayon sa tibuok gabii sa pag-ampo ngadto sa Diyos.+ 13  Apan sa dihang adlaw na iyang gitawag ngadto kaniya ang iyang mga tinun-an ug gikan sa ilang taliwala gipili ang napulog-duha, nga ginganlan usab niyag “mga apostoles”:+ 14  Si Simon, nga ginganlan usab niyag Pedro,+ ug si Andres nga iyang igsoon, ug si Santiago ug si Juan,+ ug si Felipe+ ug si Bartolome, 15  ug si Mateo ug si Tomas,+ ug si Santiago nga anak ni Alfeo, ug si Simon nga gitawag “ang masiboton,”+ 16  ug si Judas nga anak ni Santiago, ug si Judas Iskariote, nga nahimong maluibon.+ 17  Ug siya milugsong kauban nila ug siya mipahiluna sa usa ka patag nga dapit, ug dihay dakong panon sa iyang mga tinun-an, ug dakong pundok sa mga tawo+ gikan sa tibuok Judea ug Jerusalem ug sa daplin-sa-dagat nga mga kayutaan sa Tiro ug Sidon, kinsa nangadto aron sa pagpatalinghog kaniya ug sa pagpaayo sa ilang mga sakit.+ 18  Bisan kadtong gisamok sa mahugaw nga mga espiritu naayo. 19  Ug ang tibuok panon naninguha sa paghikap+ kaniya, tungod kay ang gahom+ migula gikan kaniya ug nag-ayo kanilang tanan. 20  Ug giyahat niya ang iyang mga mata ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon:+ “Malipayon kamong mga kabos,+ tungod kay inyoha ang gingharian sa Diyos. 21  “Malipayon kamo nga gigutom+ karon, tungod kay kamo pagabusgon.+ “Malipayon kamo nga naghilak karon, tungod kay kamo mangatawa.+ 22  “Malipayon kamo sa dihang pagadumtan+ kamo sa mga tawo, ug sa dihang ipaniglain kamo nila ug pakaulawan ug isalikway+ ang inyong ngalan ingon nga daotan tungod sa Anak sa tawo. 23  Pagmaya nianang adlawa ug panglukso, kay, tan-awa! dako ang inyong ganti sa langit, kay kana ang samang mga butang nga gihimo sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga manalagna.+ 24  “Apan alaot kamong mga tawong dato,+ tungod kay inyo nang ginatagamtam sa bug-os ang kahupayan.+ 25  “Alaot kamo nga mga busog karon, tungod kay kamo panggutomon.+ “Alaot, kamo nga nagkatawa karon, tungod kay kamo magbangotan ug manghilak.+ 26  “Alaot, sa dihang ang tanang tawo mosulti ug maayo bahin kaninyo, kay ang mga butang nga ingon niini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga mga manalagna.+ 27  “Apan ako magaingon kaninyo nga nagapamati, Magpadayon sa paghigugma sa inyong mga kaaway,+ sa pagbuhat ug maayo+ niadtong nagadumot kaninyo, 28  sa pagpanalangin niadtong nagatunglo kaninyo, sa pag-ampo alang sa mga nagainsulto kaninyo.+ 29  Kaniya nga modapat kanimo sa usa ka aping,+ itahan usab ang pikas; ug kaniya nga magakuha+ sa imong panggawas nga besti, ayaw ihikaw bisan ang pang-ilalom nga besti. 30  Hatagi ang matag usa nga mangayo kanimo,+ ug gikan sa usa nga nagakuha sa imong mga butang ayaw kini sila bawia. 31  “Dugang pa, sumala sa buot ninyo nga pagabuhaton sa mga tawo nganha kaninyo, mao usab ang inyong pagabuhaton ngadto kanila.+ 32  “Ug kon inyong higugmaon sila nga nahigugma kaninyo, unsay dungog niini kaninyo? Kay bisan ang mga makasasala nahigugma man niadtong nahigugma kanila.+ 33  Ug kon himoon ninyo ang maayo niadtong nagahimog maayo kaninyo, sa pagkatinuod unsay dungog niini kaninyo? Bisan ang mga makasasala nagabuhat usab sa ingon.+ 34  Lain pa, kon magpahulam kamo nga walay tubo+ niadtong gilaoman ninyo nga may madawat kamo, unsay dungog niini kaninyo? Bisan ang mga makasasala magapahulam nga walay tubo sa mga makasasala aron maulian sila sa samang kantidad.+ 35  Sa kasukwahi, magpadayon sa paghigugma sa inyong mga kaaway ug sa paghimog maayo ug sa pagpahulam+ nga walay tubo, nga dili maglaom ug bisan unsang balos; ug dako unya ang inyong ganti, ug kamo mahimong mga anak sa Labing Hataas,+ tungod kay siya maluloton+ ngadto sa mga dili-mapasalamaton ug sa daotan. 36  Magpadayon sa pagkamaluluy-on, maingon nga maluluy-on ang inyong Amahan.+ 37  “Dugang pa, hunong na sa pagpanghukom, ug kamo dili gayod pagahukman;+ ug ayaw pagpakasad-a ang uban, ug dili gayod kamo pagapakasad-on. Magpadayon sa pagpagawas, ug kamo igapagawas.+ 38  Batasana ang paghatag, ug pagahatagan kamo sa mga tawo.+ Ibubo nila sa inyong sabakan ang usa ka maayong takos, dinasok, tinantan ug nagaawas. Kay sa sukod nga inyong ginasukod, sila magasukod nganha kaninyo ingong balos.”+ 39  Unya sila iyang gisuginlan usab ug usa ka sambingay: “Ang usa ka tawong buta dili makagiya ug tawong buta, dili ba? Pareho silang mahulog sa gahong, dili ba?+ 40  Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, apan ang matag usa nga hingpit nga natudloan mahisama sa iyang magtutudlo.+ 41  Nan, nganong tan-awon nimo ang uhot nga anaa sa mata sa imong igsoon, apan wala magtagad sa salagunting nga anaa sa imong kaugalingong mata?+ 42  Unsaon nimo pag-ingon sa imong igsoon, ‘Igsoon, tugoti ako sa pagkuha sa uhot nga anaa sa imong mata,’ sa dihang ikaw mismo wala magtan-aw sa salagunting nga anaa sa imong mata?+ Salingkapaw! Kuhaa una ang salagunting gikan sa imong kaugalingong mata,+ ug unya makakita ka sa tin-aw kon unsaon sa pagkuha sa uhot nga anaa sa mata sa imong igsoon.+ 43  “Kay walay maayong kahoy nga nagapatunghag daot nga bunga; walay daot usab nga kahoy nga nagapatunghag maayong bunga.+ 44  Kay ang matag kahoy mailhan pinaagi sa kaugalingong bunga niini.+ Pananglitan, ang mga tawo dili mamupo ug mga igos gikan sa mga sampinit, ni sila mangipo ug ubas gikan sa mga tunokong tanom.+ 45  Ang maayong tawo magapagula ug maayo gikan sa maayong bahandi+ sa iyang kasingkasing, apan ang tawong daotan magapagula kon unsay daotan gikan sa iyang daotang bahandi; kay gikan sa kadagaya sa kasingkasing ang iyang baba magasulti.+ 46  “Nan, nganong motawag man kamo kanako ‘Ginoo! Ginoo!’ apan dili mobuhat sa mga butang nga akong gisulti?+ 47  Ang matag usa nga moduol kanako ug magpatalinghog sa akong mga pulong ug magabuhat niini nila, ipakita ko kaninyo kon mahisama siya kang kinsa:+ 48  Siya mahisama sa usa ka tawong nagtukod ug balay, nga nagkalot ug nagpalawom ug nagpahilunag patukoranan ibabaw sa dakong-bato. Busa, sa dihang miabot ang usa ka baha,+ ang bul-og sa tubig mihasmag nianang balaya, apan walay igong kusog sa pagtay-og niini, tungod kay kini maayong pagkatukod.+ 49  Sa laing bahin, siya nga magapatalinghog ug dili mobuhat,+ mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod ug balay ibabaw sa yuta nga walay patukoranan. Gihasmagan kini sa bul-og sa tubig, ug nahugno dayon kini, ug ang pagkagun-ob+ nianang balaya nahimong dako.”+

Mga Footnote