Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Lucas 5:1-39

5  Sa usa ka higayon dihang ang panon sa katawhan nagdutdot kaniya ug nagpatalinghog sa pulong sa Diyos, siya nagtindog sa daplin sa lanaw sa Genesaret.+  Ug nakakita siyag duha ka sakayan nga gidunggo daplin sa lanaw, apan ang mga mangingisda mikawas na gikan niini ug nagwaswas sa ilang mga pukot.+  Misakay sa usa sa mga sakayan, nga iya ni Simon, iyang gihangyo siya nga magpalayog diyutay gikan sa mamala. Unya milingkod siya, ug gikan sa sakayan+ misugod siya sa pagtudlo sa mga panon sa katawhan.  Sa mihunong siya sa pagsulti, siya miingon kang Simon: “Balhin kamo ngadto sa lawom, ug ilagak ninyo ang inyong pukot+ aron makakuha.”  Apan sa pagtubag si Simon miingon: “Magtutudlo, sa tibuok gabii kami naghago ug wala gayoy nakuha,+ apan tungod sa imong sulti ilagak ko ang mga pukot.”  Buweno, sa ilang gibuhat kini, nasikop nila ang dakong duot sa isda. Gani, nagisi ang ilang mga pukot.  Busa gikamay nila ang ilang mga kauban nga didto sa laing sakayan aron sa pagduol ug sa pag-abag kanila;+ ug miduol sila, ug napuno nila ang duha ka sakayan, mao nga kini misugod pag-unlod.  Sa pagkakita niini, si Simon Pedro+ mihapa sa tiilan ni Jesus, nga nag-ingon: “Pahilayo kanako, tungod kay ako tawong makasasala, Ginoo.”+  Tungod sa ilang nakuhang isda ang kahingangha mipatugbabaw kaniya ug niadtong tanan nga kauban niya, 10  ug ingon man usab kang Santiago ug Juan, mga anak ni Zebedeo,+ nga mga mag-aambit uban ni Simon. Apan si Jesus miingon kang Simon: “Ayaw na kahadlok. Sukad karon mangisda ka na ug mga tawo nga buhi.”+ 11  Busa gidala nilag balik ang mga sakayan sa mamala, ug gibiyaan ang tanan ug misunod kaniya.+ 12  Sa lain pang higayon samtang didto siya sa usa sa mga siyudad, tan-awa! usa ka tawo nga punog sanla! Sa nakakita siya kang Jesus mihapa siya ug nagpakiluoy kaniya, nga nag-ingon: “Ginoo, kon buot mo lamang, ikaw makahinlo kanako.”+ 13  Ug busa, nga mituy-od sa iyang kamot, iyang gihikap siya, nga nag-ingon: “Buot ko. Mamahinlo ka.” Ug dihadiha nahanaw ang sanla gikan kaniya.+ 14  Ug iyang gibaoran ang tawo nga dili mosulti kang bisan kinsa:+ “Apan lakaw ug ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa saserdote,+ ug paghalad+ may kalabotan sa paghinlo kanimo, ingon sa gisugo ni Moises, ingon nga usa ka pamatuod ngadto kanila.”+ 15  Apan ang balita bahin kaniya labi pang mikaylap, ug nangdugok ang dakong mga panon sa katawhan aron sa pagpamati ug aron sa pagpaayo sa ilang mga sakit.+ 16  Apan, siya nagpabiling nag-inusara didto sa mga desyerto ug nag-ampo.+ 17  Usa ka adlaw niana nagpanudlo siya, ug nanglingkod didto ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nga miabot gikan sa matag balangay sa Galilea ug Judea ug Jerusalem; ug ang gahom ni Jehova diha kaniya aron sa pagpang-ayo.+ 18  Ug, tan-awa! dihay mga lalaki nga nagyayong ug usa ka tawong paralitiko diha sa higdaanan, ug sila nangitag agianan aron sa pagpasulod kaniya ug sa pagbutang kaniya sa iyang atubangan.+ 19  Busa, kay wala makakaplag ug agianan aron sa pagpasulod kaniya tungod sa panon sa katawhan, misaka sila sa atop, ug agi sa mga tisa ilang gitunton siya uban sa gamayng higdaanan taliwala niadtong diha sa atubangan ni Jesus.+ 20  Ug sa nakita niya ang ilang pagtuo siya miingon: “Tawo, ang imong mga sala gipasaylo na kanimo.”+ 21  Busa ang mga eskriba ug mga Pariseo misugod pagpangatarongan, nga nag-ingon: “Kinsa kini siya nga nagasulti ug mga pasipala?+ Kinsa bay makapasaylog mga sala gawas sa Diyos lamang?”+ 22  Apan si Jesus, nga nakasabot sa ilang mga pangatarongan, miingon sa pagtubag kanila: “Unsa bay ginapangatarongan ninyo diha sa inyong mga kasingkasing?+ 23  Hain ba ang mas masayon, ang pag-ingon, ‘Ang imong mga sala gipasaylo na kanimo,’ o ang pag-ingon, ‘Bangon ug lakaw’?+ 24  Apan aron mahibalo kamo nga ang Anak sa tawo may awtoridad sa yuta sa pagpasaylog mga sala—” siya miingon sa tawong paralitiko: “Ako magaingon kanimo, Bangon ug alsaha ang imong gamayng higdaanan ug pauli sa inyo.”+ 25  Ug dihadiha siya mibangon sa ilang atubangan, mialsa sa iyang gihigdaan ug mipauli sa iyang balay, nga naghimaya sa Diyos.+ 26  Unya giabot ug hilabihang kahibulong ang tanan,+ ug sila naghimaya sa Diyos, ug sila napuno sa kahadlok, nga nag-ingon: “Nakakita kitag katingad-anang mga butang karong adlawa!”+ 27  Karon human niining mga butanga siya milakaw ug nakakita sa usa ka maniningil ug buhis nga ginganlag Levi nga naglingkod sa buhatan sa buhis, ug siya miingon kaniya: “Mahimong akong sumusunod.”+ 28  Ug gibiyaan ang tanan+ siya mitindog ug misunod kaniya. 29  Dugang pa, si Levi naghikay ug dakong kombira sa pag-abiabi kaniya diha sa iyang balay; ug dihay usa ka dakong panon sa mga maniningil ug buhis ug uban pa nga kauban nilang naghirag sa kan-anan.+ 30  Tungod niini ang mga Pariseo ug ang ilang mga eskriba nagbagulbol ngadto sa iyang mga tinun-an, nga nag-ingon: “Ngano man nga makigpangaon ug makig-inom kamo sa mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala?”+ 31  Sa pagtubag si Jesus miingon kanila: “Kadtong mga himsog wala magkinahanglan ug mananambal,+ kondili kadtong mga masakiton.+ 32  Ako mianhi aron sa pagtawag, dili sa mga tawong matarong, kondili sa mga makasasala aron maghinulsol.”+ 33  Sila miingon kaniya: “Ang mga tinun-an ni Juan subsob magpuasa ug mohimog mga pangamuyo, ug mao usab kadtong iya sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an mangaon ug manginom.”+ 34  Si Jesus miingon kanila: “Dili kamo makapapuasa sa mga higala sa pamanhonon samtang kauban pa nila ang pamanhonon, dili ba?+ 35  Apan ang mga adlaw moabot sa dihang ang pamanhonon+ pagakuhaon na gayod gikan kanila;+ nan sila unya magpuasa nianang mga adlawa.”+ 36  Labot pa, siya mihatag kanilag usa ka sambingay: “Walay usa nga magtabas ug pangtapak gikan sa bag-ong panggawas nga besti ug magtahi niini diha sa daang panggawas nga besti; apan kon buhaton niya kini, nan parehong ang bag-ong tapak mabitas ug ang tapak gikan sa bag-ong besti dili mobagay sa daan.+ 37  Dugang pa, walay usa nga magsulod ug bag-ong bino sa daang panit nga mga sudlanag bino; apan kon buhaton niya kini, nan ang bag-ong bino mobusisi sa panit nga mga sudlanag bino,+ ug mobuhagay kini ug madaot ang panit nga mga sudlanag bino.+ 38  Apan ang bag-ong bino isulod sa bag-ong panit nga mga sudlanag bino. 39  Walay usa nga nakainom ug daang bino nga buot ug bag-o; kay siya moingon, ‘Maayo ang daan.’”+

Mga Footnote