Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 4:1-44

4  Karon si Jesus, nga puno sa balaang espiritu, mipalayo gikan sa Jordan, ug gidala siya sa espiritu didto sa kamingawan+  sulod sa kap-atan ka adlaw,+ samtang gitental+ sa Yawa. Dugang pa, wala siyay bisan unsang gikaon niadtong mga adlawa, ug busa, sa pagkatapos niini, siya mibatig kagutom.  Niini ang Yawa miingon kaniya: “Kon ikaw anak sa Diyos, sugoa kining bato nga mahimong tinapay.”  Apan si Jesus mitubag kaniya: “Kini nahisulat, ‘Ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang.’”+  Busa gidala niya siya sa itaas ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa gipuy-ang yuta sa daklit nga panahon;  ug ang Yawa miingon kaniya: “Ihatag ko kanimo kining tanan nga awtoridad+ ug ang ilang himaya, tungod kay gitugyan na kini kanako, ug ngadto kang bisan kinsa nga buot ko ihatag ko kini.+  Busa, ikaw, kon ikaw mohimog usa ka buhat+ sa pagsimba sa atubangan ko, maimo kining tanan.”  Sa pagtubag si Jesus miingon kaniya: “Kini nahisulat, ‘Si Jehova nga imong Diyos+ ang imong pagasimbahon, ug siya lamang ang imong pagahatagan ug sagradong pag-alagad.’”+  Karon iyang gidala siya ngadto sa Jerusalem ug gipahimutang siya sa ibabawng bahin sa paril+ sa templo ug giingnan siya: “Kon ikaw anak sa Diyos, ambak gikan dinhi;+ 10  kay kini nahisulat, ‘Sugoon niya ang iyang mga manulonda maylabot kanimo, aron sa pagluwas kanimo,’+ 11  ug, ‘Ikaw ilang pagasapnayon sa ilang mga kamot, aron ang imong tiil dili gayod mapandol sa bato.’”+ 12  Sa pagtubag si Jesus miingon kaniya: “Giingon kini, ‘Dili mo ibutang si Jehova nga imong Diyos sa pagsulay.’”+ 13  Busa ang Yawa, kay nakahuman na sa tanang pagtental, mibiya kaniya hangtod sa laing angay nga higayon.+ 14  Karon si Jesus mibalik ngadto sa Galilea+ sa gahom sa espiritu. Ug ang maayong mga pulong mahitungod kaniya mikaylap sa tanang palibot nga kayutaan.+ 15  Dugang pa, siya misugod sa pagtudlo diha sa ilang mga sinagoga, nga gipasidunggan sa tanan.+ 16  Ug siya miabot sa Nasaret,+ diin siya namatuto; ug, sumala sa iyang nabatasan sa adlawng igpapahulay, siya misulod sa sinagoga,+ ug siya mitindog aron sa pagbasa. 17  Busa ang linukot nga basahon sa manalagnang Isaias gitunol kaniya, ug iyang gibuksan ang linukot nga basahon ug nakaplagan ang dapit diin nahisulat kini: 18  “Ang espiritu ni Jehova+ ania kanako, tungod kay siya nagdihog kanako aron sa pagpahayag sa maayong balita ngadto sa mga kabos, siya nagpadala kanako aron sa pagwali sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug sa kapasig-ulian sa panan-aw ngadto sa mga buta, aron sa pagpalakat sa mga dinaogdaog uban ang kagawasan,+ 19  aron sa pagwali sa dalawatong tuig ni Jehova.”+ 20  Niana gilukot niya ang basahon, gitunol kini pagbalik sa tig-alagad ug siya milingkod; ug ang mga mata sa tanan nga diha sa sinagoga mitutok kaniya. 21  Unya siya miingon kanila: “Karong adlawa kining kasulatan nga bag-o lang ninyo nga nadungog natuman.”+ 22  Ug silang tanan naghatag ug maayong pamatuod bahin kaniya ug nahibulong sa madanihong mga pulong+ nga nanggula gikan sa iyang baba, ug sila nag-ingon: “Anak kini ni Jose, dili ba?”+ 23  Niini siya miingon kanila: “Sa walay duhaduha inyong ipadapat kini nga sambingay kanako, ‘Mananambal,+ ayoha ang imong kaugalingon; ang mga butang+ nga among nadungog nga nahitabo sa Capernaum+ buhata usab dinhi sa imong kaugalingong dapit.’”+ 24  Apan siya miingon: “Sa pagkatinuod ako magasulti kaninyo nga walay manalagna nga dinawat sa iyang kaugalingong dapit. 25  Pananglitan, ako magasulti kaninyo sa tinuod, Daghan ang mga babayeng balo sa Israel sa adlaw ni Elias, sa dihang gitak-opan ang langit sa tulo ka tuig ug unom ka bulan, mao nga miabot ang dakong gutom sa tibuok nga yuta,+ 26  bisan pa niana si Elias wala ipadala ngadto niadtong mga babayhana, apan ngadto lamang sa usa ka babayeng balo sa Zarepta+ sa yuta sa Sidon. 27  Labot pa, daghan ang mga sanlahon sa Israel sa panahon ni Eliseo nga manalagna, bisan pa niana walay usa kanila ang gihinloan, gawas kang Naaman nga tawong taga-Sirya.”+ 28  Karon silang tanan nga nakadungog niining mga butanga diha sa sinagoga napuno sa kasuko;+ 29  ug sila mitindog ug siya gidali pagpagawas sa siyudad, ug ilang gidala siya ngadto sa tumoy sa bukid nga gitukoran sa ilang siyudad, aron ihulog siya nga patiurok.+ 30  Apan siya miagi sa ilang taliwala ug mipadayon sa iyang lakaw.+ 31  Ug miadto siya sa Capernaum,+ usa ka siyudad sa Galilea. Ug siya nagpanudlo kanila sa igpapahulay; 32  ug sila nahingangha sa iyang paagi sa pagpanudlo,+ tungod kay ang iyang pagpanulti may awtoridad.+ 33  Karon didto sa sinagoga dihay usa ka tawo nga may usa ka espiritu,+ usa ka mahugaw nga demonyo, ug siya misinggit sa kusog nga tingog: 34  “Ah! Unsay labot namo kanimo,+ Jesus nga Nasaretnon?+ Mianhi ka ba aron sa paglaglag kanamo? Ako nahibalo+ pag-ayo kon kinsa ka, ang Balaang Usa sa Diyos.”+ 35  Apan gibadlong kini ni Jesus, nga nag-ingon: “Paghilom, ug gula kaniya.” Busa, human ilamba ang tawo sa ilang taliwala, ang demonyo migula gikan kaniya nga wala siya daota.+ 36  Niini, ang tanan nahingangha, ug sila nagkokabildohanay sa usag usa, nga nag-ingon: “Unsang matanga kini sa mga pulong, tungod kay uban ang awtoridad ug gahom iyang mandoan ang mahugawng mga espiritu, ug sila mogula?”+ 37  Busa ang balita mahitungod kaniya mikanap sa tanang suok sa palibot nga kayutaan.+ 38  Human sa pagtindog aron mogawas sa sinagoga siya misulod sa balay ni Simon. Karon ang ugangang babaye ni Simon nag-antos sa taas nga hilanat, ug sila mihangyo kaniya alang kaniya.+ 39  Busa siya mitindog tupad kaniya ug gibadlong niya ang hilanat,+ ug mibiya kini kaniya. Dihadiha siya mibangon ug misugod sa pag-alagad kanila.+ 40  Apan sa nagkasalop na ang adlaw, kadtong tanan nga may mga tawo nga nasakit sa nagkadaiyang mga balatian nagdala kanila ngadto kaniya. Pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot sa matag usa kanila iyang giayo sila.+ 41  Nanggula usab gikan sa daghan ang mga demonyo,+ nga nagsiyagit ug nag-ingon: “Ikaw mao ang Anak+ sa Diyos.” Apan, nga nagbadlong kanila, wala niya tugoti sila sa pagsulti,+ tungod kay sila nakaila kaniya+ nga mao ang Kristo.+ 42  Apan, sa naadlaw na, siya milakaw ug miadto sa usa ka mingaw nga dapit.+ Apan ang mga panon sa katawhan nangita kaniya ug nakaabot sa dapit diin didto siya, ug ilang gipugngan siya aron dili mobiya kanila. 43  Apan siya miingon kanila: “Kinahanglan nga sa ubang siyudad usab ipahayag ko ang maayong balita sa gingharian sa Diyos, tungod kay alang niini gipadala ako.”+ 44  Busa siya nagpadayon pagwali sulod sa mga sinagoga sa Judea.+

Mga Footnote