Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 3:1-38

3  Sa ikanapulog-lima ka tuig sa paghari ni Tiberio Cesar, sa dihang si Poncio Pilato mao ang gobernador sa Judea, ug si Herodes+ mao ang magmamando sa distrito sa Galilea, apan si Felipe nga iyang igsoon mao ang magmamando sa distrito sa kayutaan sa Iturea ug sa Trakonite, ug si Lisanias mao ang magmamando sa distrito sa Abilinia,  sa mga adlaw sa pangulong saserdote nga si Anas ug si Caifas,+ ang pahayag sa Diyos miabot kang Juan+ nga anak nga lalaki ni Zacarias didto sa kamingawan.+  Busa siya miadto sa tibuok yuta nga naglibot sa Jordan, nga nagwali sa bawtismo nga simbolo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala,+  ingon sa nahisulat diha sa basahon sa mga pulong ni Isaias nga manalagna: “Pamati! Adunay nagasinggit sa kamingawan, ‘Andama ninyo ang dalan ni Jehova, tul-ira ang iyang mga dalan.+  Ang tanang lugot pagatambakan, ug ang tanang bukid ug bungtod pagapatagon, ug ang mga kurba mahimo gayong tul-id nga mga dalan ug ang libaong nga mga dapit mahimong hapsay nga mga dalan;+  ug ang tanang unod makakita sa paagi sa pagluwas sa Diyos.’”+  Busa siya misulti sa mga panon sa katawhan nga nangadto aron magpabawtismo kaniya: “Kamong kaliwat sa mga bitin,+ kinsay nagpahibalo kaninyo sa pagkalagiw gikan sa umaabot nga kapungot?+  Busa pagpatungha kamog mga bunga nga nahiangay sa paghinulsol.+ Ug ayaw kamo pag-ingon sulod sa inyong kaugalingon, ‘Kami adunay amahan nga si Abraham.’ Kay magaingon ako kaninyo nga ang Diyos adunay gahom sa pagpatunghag mga anak alang kang Abraham gikan niini nga mga bato.  Sa pagkatinuod, ang atsa nahiluna na diha sa gamot sa mga kahoy; busa, ang matag kahoy nga wala mamungag maayong bunga pagaputlon ug isalibay sa kalayo.”+ 10  Ug ang mga panon sa katawhan nangutana kaniya: “Nan, unsa may among pagabuhaton?”+ 11  Sa pagtubag siya miingon kanila: “Ang tawo nga may duha ka pang-ilalom nga besti magpaambit sa tawo nga wala, ug siya nga may makaon magabuhat usab sa ingon.”+ 12  Ug bisan ang mga maniningil ug buhis miadto aron magpabawtismo, ug sila miingon kaniya: “Magtutudlo, unsay among pagabuhaton?”+ 13  Siya miingon kanila: “Ayaw pangayog labaw sa bayranan sa buhis.”+ 14  Labot pa, kadtong mga anaa sa serbisyo militar nangutana kaniya: “Unsa man usab ang among pagabuhaton?” Ug siya miingon kanila: “Ayaw panghasi o isumbong+ sa binakak si bisan kinsa, apan magmatagbawon sa mga gitagana kaninyo.”+ 15  Karon samtang ang mga tawo nagpaabot ug ang tanan nangatarongan diha sa ilang kasingkasing bahin kang Juan: “Siya na ba kaha ang Kristo?”+ 16  Si Juan mitubag, nga nag-ingon sa tanan: “Ako, sa akong bahin, nagbawtismo kaninyo sa tubig; apan ang usa nga moanhi mas kusgan kay kanako, kansang liston sa mga sandalyas ako dili angayan sa pagbadbad.+ Siya magbawtismo kaninyo sa balaang espiritu ug sa kalayo.+ 17  Ang iyang igpapalid nga pala anaa sa iyang kamot aron hinloan sa bug-os ang iyang giokanan ug tigomon+ ang trigo ngadto sa iyang balay-tipiganan, apan ang tahop+ iyang sunogon sa kalayo+ nga dili mapalong.” 18  Busa siya mihatag usab ug daghan pang mga tambag ug nagpadayon sa pagpahayag sa maayong balita ngadto sa mga tawo. 19  Apan si Herodes nga magmamando sa distrito, kay gibadlong niya mahitungod kang Herodias nga asawa sa iyang igsoong lalaki ug labot sa tanang daotang buhat nga gibuhat ni Herodes,+ 20  nga nagdugang usab niini sa tanan niadtong mga buhata: gibalhog niya si Juan sa bilanggoan.+ 21  Karon sa dihang nabawtismohan na ang tanang tawo, gibawtismohan usab si Jesus+ ug, samtang nag-ampo siya, ang langit+ nabuksan 22  ug ang balaang espiritu sa dagway nga lawasnon ingon sa usa ka salampati mikunsad diha kaniya, ug usa ka tingog migula gikan sa langit: “Ikaw mao ang akong Anak, ang hinigugma; giuyonan ko ikaw.”+ 23  Dugang pa, si Jesus, sa dihang gisugdan niya ang iyang buluhaton,+ nagpanuigon ug mga katloan+ ka tuig, nga sumala sa gihunahuna, maoy anak+ ni Jose,+ nga anak ni Heli, 24  nga anak ni Matat, nga anak ni Levi, nga anak ni Melqui, nga anak ni Janai, nga anak ni Jose, 25  nga anak ni Matatias, nga anak ni Amos, nga anak ni Nahum, nga anak ni Esli, nga anak ni Nagai, 26  nga anak ni Maat, nga anak ni Matatias, nga anak ni Semein, nga anak ni Josek, nga anak ni Joda, 27  nga anak ni Joanan, nga anak ni Resa, nga anak ni Zorobabel,+ nga anak ni Sealtiel,+ nga anak ni Neri, 28  nga anak ni Melqui, nga anak ni Adi, nga anak ni Cosam, nga anak ni Elmadam, nga anak ni Er, 29  nga anak ni Jesus, nga anak ni Eliezer, nga anak ni Jorim, nga anak ni Matat, nga anak ni Levi, 30  nga anak ni Simeon, nga anak ni Judas, nga anak ni Jose, nga anak ni Jonam, nga anak ni Eliakim, 31  nga anak ni Melea, nga anak ni Mena, nga anak ni Matata, nga anak ni Natan,+ nga anak ni David,+ 32  nga anak ni Jese,+ nga anak ni Obed,+ nga anak ni Boaz,+ nga anak ni Salmon,+ nga anak ni Nason,+ 33  nga anak ni Aminadab,+ nga anak ni Arni,+ nga anak ni Hesron,+ nga anak ni Perez,+ nga anak ni Juda,+ 34  nga anak ni Jacob,+ nga anak ni Isaac,+ nga anak ni Abraham,+ nga anak ni Tera,+ nga anak ni Nahor,+ 35  nga anak ni Serug,+ nga anak ni Reu,+ nga anak ni Peleg,+ nga anak ni Eber,+ nga anak ni Sela,+ 36  nga anak ni Cainan, nga anak ni Arpaksad,+ nga anak ni Sem,+ nga anak ni Noe,+ nga anak ni Lamek,+ 37  nga anak ni Matusalem,+ nga anak ni Enoc,+ nga anak ni Jared,+ nga anak ni Mahalaleel,+ nga anak ni Cainan,+ 38  nga anak ni Enos,+ nga anak ni Set,+ nga anak ni Adan,+ nga anak sa Diyos.

Mga Footnote