Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Lucas 24:1-53

24  Apan sa unang adlaw sa semana sayo kaayo silang miadto sa lubnganan, nga nagdala sa mga yerbang-paalimyon nga ilang giandam.+  Apan nakaplagan nila nga ang bato giligid na gikan sa handomanang lubnganan,+  ug sa ilang pagsulod wala nila makaplagi ang lawas sa Ginoong Jesus.+  Samtang nalibog sila mahitungod niini, tan-awa! duha ka lalaking may nagapangidlap nga besti mitindog sa duol nila.+  Samtang ang mga babaye nalisang ug nagduko sa yuta, ang mga lalaki miingon kanila: “Nganong nangita kamo sa Usa nga buhi taliwala sa mga patay?  [[Wala siya dinhi, apan gibangon na.]]+ Hinumdomi kon giunsa niya pagsulti kaninyo samtang didto pa siya sa Galilea,+  nga nag-ingon nga ang Anak sa tawo kinahanglang igatugyan ngadto sa mga kamot sa makasasalang mga tawo ug igalansang apan sa ikatulo ka adlaw mobangon.”+  Busa nahinumdom sila sa iyang mga pulong,+  ug namauli sila gikan sa handomanang lubnganan ug gitaho kining tanang butanga ngadto sa napulog-usa ug sa tanang uban pa.+ 10  Sila mao si Maria nga Magdalena, ug si Juana,+ ug si Maria nga inahan ni Santiago. Mao man usab, ang uban sa mga babaye+ nga kauban nila nagsugilon niining mga butanga ngadto sa mga apostoles. 11  Apan, kining mga pulonga mipatim-awng walay hinungdan alang kanila ug wala sila motuo+ sa mga babaye. 12  [[Apan si Pedro mitindog ug midagan ngadto sa handomanang lubnganan, ug, sa pagtikubo, mga bendahe na lamang ang iyang nakita. Busa siya milakaw, nga nahibulong sa iyang kaugalingon kon unsay nahitabo.]] 13  Apan, tan-awa! nianang adlawa mismo duha kanila nagpanaw paingon sa usa ka balangay nga mga napulog-usa ka kilometro ang gilay-on gikan sa Jerusalem ug ginganlag Emmaus, 14  ug sila nagkokabildohay sa usag usa mahitungod niining tanang butang+ nga nahitabo. 15  Karon samtang sila nagkokabildohay ug naghisgot, si Jesus miduol+ ug milakaw kuyog nila; 16  apan ang ilang mga mata napugngan sa pagkaila kaniya.+ 17  Siya miingon kanila: “Unsa kining mga butanga nga inyong gilantugian samtang kamo nanglakaw?” Ug sila nanghunong nga masulub-on ang mga nawong. 18  Sa pagtubag ang usa nga ginganlag Cleopas miingon kaniya: “Nagapuyo ka ba ingon nga usa ka langyaw nga nag-inusara sa Jerusalem ug maong wala mahibalo sa mga butang nga nahitabo niini niining mga adlawa?” 19  Ug siya miingon kanila: “Unsang mga butanga?” Sila miingon kaniya: “Ang mga butang mahitungod kang Jesus nga Nasaretnon,+ kinsa nahimong usa ka manalagnang+ gamhanan sa buhat ug pulong sa atubangan sa Diyos ug sa tanang katawhan; 20  ug nga gitugyan siya sa among pangulong mga saserdote ug mga magmamando ngadto sa silot sa kamatayon ug gilansang siya.+ 21  Apan naglaom kami nga kining tawhana mao ang usa nga gitakdang magluwas sa Israel;+ oo, ug gawas niining tanang butanga, kini mao na ang ikatulong adlaw sukad mahitabo kining mga butanga. 22  Dugang pa, dihay mga babaye+ gikan sa taliwala kanamo nga nakapahingangha usab kanamo, tungod kay misayo sila pag-adto sa handomanang lubnganan 23  apan wala sila makakaplag sa iyang lawas ug nanganhi sila nga nag-ingon nga nakakita usab sila ug labaw-kinaiyanhon nga talan-awon sa mga manulonda, kinsa miingon nga siya buhi. 24  Labot pa, ang pipila niadtong kauban namo nangadto sa handomanang lubnganan;+ ug nakaplagan nila kini nga ingon, sumala sa gisulti sa mga babaye, apan wala sila makakita kaniya.” 25  Busa siya miingon kanila: “Oh mga walay salabotan ug hinayan ug kasingkasing sa pagtuo sa tanang butang nga gisulti sa mga manalagna!+ 26  Dili ba gikinahanglan nga ang Kristo mag-antos+ niining mga butanga ug mosulod sa iyang himaya?”+ 27  Ug sugod kang Moises+ ug sa tanang Manalagna+ gibadbad niya kanila ang mga butang maylabot sa iyang kaugalingon diha sa tibuok nga Kasulatan. 28  Sa kataposan nahiduol na sila sa balangay nga ilang gipadulngan, ug gipasabot niya nga daw mopadayon siya sa unahan. 29  Apan ilang gipugos siya, nga nag-ingon: “Magpabilin kauban namo, tungod kay hapit nang mogabii ug talisalop na ang adlaw.” Niana misulod siya aron magpabilin kauban nila. 30  Ug samtang siya naghirag sa kan-anan kauban nila gikuha niya ang tinapay, gipasalamatan kini, gipikaspikas kini ug gitunol kini ngadto kanila.+ 31  Niana bug-os nabuka ang ilang mga mata ug ilang nailhan siya; ug nahanaw siya gikan kanila.+ 32  Ug sila miingon sa usag usa: “Dili ba ang atong mga kasingkasing nagdilaab man samtang nakigsulti siya kanato sa dalan, samtang iyang gibuksan sa bug-os ang mga Kasulatan kanato?” 33  Ug niadtong taknaa mismo sila mitindog ug mibalik sa Jerusalem, ug nakaplagan nila ang napulog-usa ug kadtong kauban nila nga nagkatigom, 34  nga nag-ingon: “Sa pagkatinuod ang Ginoo gibangon ug siya mipakita kang Simon!”+ 35  Karon sila miasoy sa mga hitabo sa dalan ug kon sa unsang paagi siya nailhan nila tungod sa pagpikaspikas sa tinapay.+ 36  Samtang gihisgotan nila kining mga butanga siya mibarog sa ilang taliwala [[ug miingon kanila: “Hinaot nga kamo adunay kalinaw.”]] 37  Apan tungod kay sila nakuyawan man, ug nangalisang,+ naghunahuna sila nga nakakita sila ug espiritu. 38  Busa siya miingon kanila: “Nganong nasamok kamo, ug nganong gitugkan man ug mga pagduhaduha ang inyong mga kasingkasing? 39  Tan-awa ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil, nga ako kini mismo; hikapa+ ako ug tan-awa, tungod kay ang usa ka espiritu walay unod ug mga bukog+ ingon sa inyong nakita nga ania kanako.” 40  [[Ug sa misulti siya niini iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug iyang mga tiil.]] 41  Apan samtang wala pa sila motuo+ tungod sa tugob nga kalipay ug natingala, siya miingon kanila: “Aduna ba kamoy makaon diha?”+ 42  Ug gihatagan nila siya ug sinugbang isda;+ 43  ug iyang gikuha kini ug gikaon kini+ atubangan sa ilang mga mata. 44  Siya karon miingon kanila: “Kini mao ang akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo samtang uban pa ako kaninyo,+ nga ang tanang butang nga nahisulat diha sa balaod ni Moises ug sa mga Manalagna+ ug sa mga Salmo+ bahin kanako kinahanglang matuman.” 45  Unya gibuksan niya sa bug-os ang ilang mga kaisipan aron masabtan ang kahulogan sa mga Kasulatan,+ 46  ug siya miingon kanila: “Niining paagiha nahisulat nga ang Kristo mag-antos ug mobangon gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw,+ 47  ug pinasukad sa iyang ngalan ang paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala+ igawali sa tanang kanasoran+—sugod sa Jerusalem,+ 48  kamo mahimo unyang mga saksi+ niining mga butanga. 49  Ug, tan-awa! igapadala ko kaninyo ang gisaad sa akong Amahan. Apan magpabilin kamo sa siyudad hangtod masul-oban kamo ug gahom gikan sa itaas.”+ 50  Unya gidala niya sila ngadto sa gawas hangtod sa Betania, ug giisa niya ang iyang mga kamot ug gipanalanginan sila.+ 51  Samtang siya nagpanalangin kanila siya nahimulag gikan kanila ug gibayaw ngadto sa langit.+ 52  Ug sila miyukbo kaniya ug mibalik sa Jerusalem uban ang dakong kalipay.+ 53  Ug sila nagkanunayan didto sa templo nga nagdayeg sa Diyos.+

Mga Footnote