Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Lucas 23:1-56

23  Busa ang tibuok panon sa katawhan mitindog, ug gidala siya kang Pilato.+  Unya misugod sila pagsumbong kaniya,+ nga nag-ingon: “Among nakaplagan kining tawhana nga nagpahisalaag+ sa among nasod ug nagdili sa pagbayad sa buhis+ kang Cesar ug nag-ingon nga siya maoy Kristo nga usa ka hari.”+  Karon si Pilato nangutana kaniya: “Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?” Sa pagtubag kaniya siya miingon: “Ikaw ang nag-ingon niini.”+  Unya si Pilato miingon sa pangulong mga saserdote ug sa mga panon sa katawhan: “Wala akoy nakaplagan nga salaod niining tawhana.”+  Apan sila nagmapugsanon, nga nag-ingon: “Ginasamok niya ang katawhan pinaagi sa pagpanudlo sa tibuok Judea, nga nagsugod pa gani sa Galilea hangtod dinhi.”  Sa pagkadungog niana, nangutana si Pilato kon ang tawo usa ba ka Galileanhon,  ug, human sa pagtino nga gikan siya sa teritoryong sakop ni Herodes,+ iyang gipadala siya kang Herodes, kinsa didto usab sa Jerusalem niadtong mga adlawa.  Pagkakita ni Herodes kang Jesus siya nalipay sa hilabihan, kay sa taastaas na nga panahon nagtinguha siya nga makakita+ kaniya tungod sa pagkadungog+ bahin kaniya, ug naglaom siya nga makakitag pipila ka ilhanan nga iyang himoon.  Karon iyang gisukitsukit siya sa daghang mga pulong; apan wala siya motubag kaniya.+ 10  Apan, ang pangulong mga saserdote ug ang mga eskriba nagbalikbalik sa pagtindog ug mainitong nagsumbong kaniya.+ 11  Unya si Herodes uban sa iyang mga sundalong guwardiya mitamay kaniya,+ ug gibugalbugalan+ niya siya pinaagi sa pagbesti kaniyag magilakon nga besti ug gipadala siyag balik kang Pilato. 12  Si Herodes ug Pilato+ karon nahimong managhigala nianang adlawa mismo; kay sa nangagi nagpadayon silang may panag-away tali sa ilang kaugalingon. 13  Unya gipatawag ni Pilato ang pangulong mga saserdote ug ang mga magmamando ug ang katawhan sa tingob 14  ug giingnan sila: “Gidala ninyo kining tawhana kanako ingon nga usa nga nagaaghat sa mga tawo sa pag-alsa batok sa kagamhanan, ug, tan-awa! giusisa ko siya atubangan ninyo apan niining tawhana walay nakaplagan nga pasukaranan+ sa inyong mga sumbong batok kaniya. 15  Sa pagkatinuod, bisan si Herodes, kay gipadala niya siyag balik kanato; ug, tan-awa! wala siyay nahimo nga bisan unsa nga takos sa kamatayon.+ 16  Busa ako magakastigo+ kaniya ug buhian siya.” 17  —— 18  Apan ang tibuok panon misinggit, nga nag-ingon: “Kuhaa kini siya,+ apan buhii kanamo si Barabas!”+ 19  (Ang tawong gibalhog sa bilanggoan tungod sa pag-alsa sa pamunoan nga nahitabo sa siyudad ug tungod sa pagbuno.) 20  Si Pilato misulti pag-usab kanila, tungod kay buot niyang buhian si Jesus.+ 21  Unya sila misinggit, nga nag-ingon: “Ilansang! Ilansang siya!”+ 22  Sa ikatulong higayon siya miingon kanila: “Ngano, unsang daotang butang ang nahimo niining tawhana? Wala ako makakaplag diha kaniya ug bisan unsa nga takos sa kamatayon; busa kastigohon ko siya ug buhian.”+ 23  Niini nangapura sila, uban ang kusog nga mga tingog, nga nangayo nga mapugsanon nga ilansang siya; ug ang ilang mga tingog mipatigbabaw.+ 24  Busa gihatag ni Pilato ang hukom aron matuman ang ilang gipangayo nga mapugsanon:+ 25  iyang gibuhian+ ang tawo nga gibalhog sa bilanggoan tungod sa pag-alsa sa pamunoan ug pagbuno ug nga ilang gipangayo nga mapugsanon, apan iyang gitugyan si Jesus ngadto sa ilang pagbuot.+ 26  Karon samtang gidala nila siya, gidakop nila si Simon, usa ka lumad sa Cirene, nga nahiabot gikan sa banika, ug ilang gipapas-an kaniya ang estaka sa pagsakit sa luyo ni Jesus.+ 27  Apan dihay misunod kaniya nga usa ka dakong panon sa mga tawo ug mga babaye nga nagpamukpok sa ilang kaugalingon sa kasubo ug nagminatay tungod kaniya. 28  Si Jesus milingi sa kababayen-an ug miingon: “Mga anak nga babaye sa Jerusalem, hunong na sa paghilak tungod kanako. Hinunoa, panghilak tungod sa inyong kaugalingon ug tungod sa inyong mga anak;+ 29  tungod kay, tan-awa! ang mga adlaw moabot diin ang mga tawo moingon, ‘Malipayon ang mga babayeng apuli, ug ang mga tagoangkan nga wala manganak ug ang mga suso nga wala masusohi!’+ 30  Unya moingon sila sa mga bukid, ‘Tumpagi kami!’ ug sa mga bungtod, ‘Taboni kami!’+ 31  Tungod kay kon ilang buhaton kining mga butanga sa dihang ang kahoy lunhaw, unsay mahitabo dihang kini laya na?”+ 32  Apan dihay laing duha ka tawo, mga mamumuhat ug daotan, nga gidala usab aron pagapatyon kauban niya.+ 33  Ug dihang sila miabot na sa dapit nga ginganlan nga Kalabera,+ didto ilang gilansang siya ug ang mga mamumuhat ug daotan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala.+ 34  [[Apan si Jesus nag-ingon: “Amahan, pasayloa+ sila, kay wala sila mahibalo sa ilang ginabuhat.”]] Dugang pa, aron mabahinbahin ang iyang mga besti, sila nagripa.+ 35  Ug ang mga tawo nagtindog nga nanan-aw.+ Apan ang mga magmamando nangyam-id, nga nag-ingon: “Ang uban iyang giluwas; ipaluwas+ niya ang iyang kaugalingon, kon siya mao man ang Kristo sa Diyos, ang Piniling Usa.”+ 36  Bisan ang mga sundalo nagbugalbugal+ kaniya, nga miduol ug nagtanyag kaniyag aslom nga bino+ 37  ug nag-ingon: “Kon ikaw mao ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon.” 38  Adunay mga sinulat usab sa ibabaw niya: “Kini mao ang hari sa mga Hudiyo.”+ 39  Apan ang usa sa gibitay nga mamumuhat ug daotan miingon nga mabugalbugalon+ kaniya: “Ikaw mao ang Kristo, dili ba? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami.” 40  Sa pagtubag ang lain mibadlong kaniya ug miingon: “Wala ka ba gayod mahadlok sa Diyos, karon nga ikaw anaa sa mao rang paghukom?+ 41  Ug kita, sa pagkatinuod, angayan niini, kay kita nagadawat sa bug-os kon unsay takos nato tungod sa mga butang nga atong gibuhat; apan kining tawhana walay gibuhat nga daotan.”+ 42  Ug siya miingon: “Jesus, hinumdomi ako sa dihang moabot ka na sa imong gingharian.”+ 43  Ug siya miingon kaniya: “Sa pagkatinuod ako magaingon kanimo karong adlawa, Ikaw makauban nako+ sa Paraiso.”+ 44  Buweno, sa pagkakaron mga ikaunom na nga takna, apan ang kangitngit mitabon sa tibuok nga yuta hangtod sa ikasiyam nga takna,+ 45  tungod kay ang kahayag sa adlaw nawala; unya ang kortina+ sa sangtuwaryo nagilis sa duha ka bahin.+ 46  Ug si Jesus misinggit sa usa ka makusog nga tingog ug miingon: “Amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu.”+ Sa dihang nakasulti na siya niini, nabugtoan siya sa gininhawa.+ 47  Tungod kay nakakita sa nahitabo, ang opisyal sa kasundalohan naghimaya sa Diyos, nga nag-ingon: “Sa pagkatinuod kining tawhana matarong.”+ 48  Ug ang tanang panon sa katawhan nga nagkatigom didto alang niini nga talan-awon, sa pagkakita nila sa mga butang nga nahitabo, namauli, nga nagpamukpok sa ilang mga dughan. 49  Dugang pa, ang tanan niadtong nakaila kaniya nagtindog sa halayo.+ Maingon man usab, ang mga babaye, nga mikuyog kaniya gikan sa Galilea, nagtindog nga nakakita niining mga butanga.+ 50  Ug, tan-awa! usa ka tawong ginganlag Jose, kinsa usa ka membro sa Konseho, usa ka maayo ug matarong nga tawo+ 51  kining tawhana wala mouyon sa pagpaluyo sa ilang gilaraw ug gihimo+—siya taga-Arimatea, usa ka siyudad sa mga Judeanhon, ug nagpaabot sa gingharian sa Diyos;+ 52  kining tawhana miadto kang Pilato ug gipangayo ang lawas ni Jesus.+ 53  Ug iyang gikanaog kini+ ug giliminan sa pino nga lino, ug iyang gipahiluna siya sa usa ka lubnganang+ sinilsil sa bato, nga diin wala pay tawo nga napahiluna.+ 54  Karon adlaw kadto sa Pagpangandam,+ ug nagsingabot na ang kahayag sa kagabhion sa igpapahulay.+ 55  Apan ang mga babaye, nga mikuyog kaniya gikan sa Galilea, minunot ug mitan-aw sa handomanang lubnganan+ ug kon giunsa pagpahiluna ang iyang lawas;+ 56  ug sila namauli aron sa pag-andam ug mga yerbang-paalimyon ug mga pinahumotan nga lana.+ Apan, dayag lamang, mipahulay sila sa igpapahulay+ sumala sa kasugoan.

Mga Footnote