Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 22:1-71

22  Karon ang pista sa mga tinapay nga walay igpapatubo, ang gitawag nga Paskuwa,+ nagkahiduol na.  Ug ang pangulong mga saserdote ug ang mga eskriba naglaraw ug epektibong paagi aron ilang mapatay siya,+ kay nahadlok sila sa mga tawo.+  Apan si Satanas misulod kang Judas, ang usa nga ginganlag Iskariote, nga usa sa napulog-duha;+  ug siya miadto ug nakigsulti sa pangulong mga saserdote ug sa mga kapitan sa templo bahin sa epektibong paagi sa pagbudhi kaniya ngadto kanila.+  Buweno, sila nagmaya ug nagkauyon sa paghatag kaniyag salaping plata.+  Busa siya miuyon, ug siya nangitag maayong higayon sa pagbudhi kaniya ngadto kanila nga walay panon sa katawhan sa palibot.+  Ang adlaw sa mga tinapay nga walay igpapatubo karon miabot na, diin ang halad sa paskuwa kinahanglang ihalad;+  ug gipadala niya si Pedro ug Juan, nga nag-ingon: “Lakaw ug andama ang paskuwa+ aron mangaon kita.”  Sila miingon kaniya: “Asa man nimo buot nga mag-andam kami niini?” 10  Siya miingon kanila:+ “Tan-awa! Inigsulod ninyo sa siyudad sugaton kamo sa usa ka tawo nga magdalag banga nga may tubig. Sunda siya ngadto sa balay nga iyang pagasudlan.+ 11  Ug ingna ninyo ang tag-iya sa balay, ‘Ang Magtutudlo nagaingon kanimo: “Hain man ang lawak sa dinapit diin ako makakaon sa paskuwa uban sa akong mga tinun-an?”’+ 12  Ug ipakita kaninyo nianang tawhana ang usa ka dakong lawak sa itaas nga sinangkapan. Andama ninyo kini didto.”+ 13  Busa milakaw sila ug nakaplagan kini ingon gayod sa iyang gisulti kanila, ug giandam nila ang paskuwa.+ 14  Unya sa miabot na ang takna, siya mihirag sa lamesa, ug ang mga apostoles kauban niya.+ 15  Ug siya miingon kanila: “Gitinguha ko ug dako ang pagkaon niini nga paskuwa uban kaninyo sa dili pa ako magaantos; 16  kay sultihan ko kamo, dili na ako mokaon niini pag-usab hangtod nga matuman na kini sa gingharian sa Diyos.”+ 17  Ug, nga gidawat ang kopa,+ siya nagpasalamat ug miingon: “Kuhaa kini ug ipasa kini sa usag usa kaninyo; 18  kay sultihan ko kamo, Sukad karon dili na ako moinom pag-usab gikan sa bunga sa paras hangtod moabot ang gingharian sa Diyos.”+ 19  Dugang pa, siya nagkuhag tinapay,+ nagpasalamat, nagpikaspikas niini, ug naghatag niini kanila, nga nag-ingon: “Kini nagkahulogan sa akong lawas+ nga igahatag alang kaninyo.+ Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.”+ 20  Maingon man usab, ang kopa+ sa samang paagi human sila makapanihapon, siya nag-ingon: “Kini nga kopa nagkahulogan sa bag-ong pakigsaad+ tungod sa akong dugo,+ nga igabubo alang kaninyo.+ 21  “Apan, tan-awa! ang kamot sa akong magbubudhi+ ania uban kanako sa lamesa.+ 22  Tungod kay ang Anak sa tawo mopanaw sa iyang dalan sumala sa gilatid;+ bisan pa, alaot kanang tawhana nga mao ang magabudhi kaniya!”+ 23  Busa sila misugod sa paghisgot sa ilang taliwala kon kinsa kaha kanila ang magabuhat gayod niini.+ 24  Apan, dihay nahitabo usab nga mainit nga panaglalis sa ilang taliwala bahin sa kon kinsa kanila ang labing dako.+ 25  Apan siya miingon kanila: “Ang mga hari sa mga nasod mahariharion kanila, ug kadtong adunay awtoridad ibabaw kanila gitawag nga mga Tigpanalangin.+ 26  Apan dili kamo angay nga manig-ingon niana.+ Kondili siya nga labing dako kaninyo mahimong sama sa kamanghoran,+ ug ang nagasilbi nga pangulo sama sa usa nga nagaalagad.+ 27  Kay kinsa ba ang labaw, ang nagahirag sa lamesa o ang nagaalagad? Dili ba ang nagahirag sa lamesa? Apan ako ania sa inyong taliwala ingon nga usa nga nagaalagad.+ 28  “Hinunoa, kamo mao ang nagpabilin+ kanako diha sa akong mga pagsulay;+ 29  ug nagahimo ako ug pakigsaad uban kaninyo, maingon nga ang akong Amahan naghimo ug usa ka pakigsaad+ kanako, alang sa usa ka gingharian,+ 30  aron nga mangaon kamo+ ug manginom sa akong lamesa diha sa akong gingharian,+ ug magalingkod sa mga trono+ aron sa paghukom sa napulog-duha ka tribo sa Israel. 31  “Simon, Simon, tan-awa! mapugsanong gipangayo ni Satanas+ nga maangkon kamo aron sa pag-ayag kaninyo ingon sa trigo.+ 32  Apan nangamuyo+ ako alang kanimo nga unta ang imong pagtuo dili moangka; ug ikaw, sa mahibalik ka na, palig-ona+ ang imong mga igsoon.” 33  Unya siya miingon kaniya: “Ginoo, andam akong mouban kanimo sa bilanggoan ug sa kamatayon.”+ 34  Apan siya miingon: “Sultihan ko ikaw, Pedro, Ang usa ka sunoy dili motuktugaok karong adlawa hangtod nga ilimod mo sa tulo ka higayon ang pagkaila kanako.”+ 35  Siya usab miingon kanila: “Sa dihang gipadala+ ko kamo nga walay puntil ug puyo sa pagkaon ug sandalyas, wala kamo makulangi sa bisan unsa, dili ba?” Sila miingon: “Wala!” 36  Unya siya miingon kanila: “Apan karon siya nga may puntil padad-a siya niini, ingon man usab usa ka puyo sa pagkaon; ug siya nga walay espada pabaligyaa sa iyang panggawas nga besti ug magpalit siyag usa. 37  Kay sultihan ko kamo nga kining nahisulat kinahanglang matuman nganhi kanako, nga mao, ‘Ug siya giisip nga kauban sa mga malinapason.’+ Kay kanang may kalabotan kanako nagakatuman.”+ 38  Unya sila miingon: “Ginoo, tan-awa! aniay duha ka espada.” Siya miingon kanila: “Igo na kana.” 39  Sa iyang paggula, siya miadto sa Bukid sa mga Olibo sumala sa naandan; ug ang mga tinun-an misunod usab kaniya.+ 40  Sa pag-abot na sa maong dapit siya miingon kanila: “Magpadayon sa pag-ampo, aron dili kamo mahiagom sa tentasyon.”+ 41  Ug siya mipahilayo gikan kanila sa gilay-on nga malabay sa bato, ug miluhod ug nag-ampo, 42  nga nag-ingon: “Amahan, kon buot mo, kuhaa kining kopa gikan kanako. Hinuon, matuman unta dili ang akong kabubut-on,+ kondili ang imoha.”+ 43  Unya ang usa ka manulonda gikan sa langit nagpakita kaniya ug nagpalig-on kaniya.+ 44  Apan sa nagaantos sa labihang kasakit siya nagpadayon sa pag-ampo nga labi pang matinuoron;+ ug ang iyang singot nahimong sama sa mga tinulo sa dugo nga nangatagak sa yuta.+ 45  Ug siya mitindog gikan sa pag-ampo, miadto sa mga tinun-an ug nakaplagan sila nga nangatagpilaw tungod sa kasubo;+ 46  ug siya miingon kanila: “Nganong nangatulog kamo? Bangon ug magpadayon sa pag-ampo, aron dili kamo mahiagom sa tentasyon.”+ 47  Samtang nagsulti pa siya, tan-awa! usa ka panon sa katawhan, ug ang tawo nga ginganlag Judas, usa sa napulog-duha, nag-una kanila;+ ug siya miduol kang Jesus aron sa paghalok kaniya.+ 48  Apan si Jesus miingon kaniya: “Judas, ginabudhian mo ba ang Anak sa tawo pinaagi sa usa ka halok?”+ 49  Sa dihang nakita niadtong nag-alirong kaniya ang mahitabo, sila miingon: “Ginoo, manigbas ba kami pinaagi sa espada?”+ 50  Usa kanila mitigbas gani sa ulipon sa hataas nga saserdote ug naputlan sa iyang tuong dalunggan.+ 51  Apan sa pagtubag si Jesus miingon: “Itugot lang ninyo hangtod niini.” Ug gihikap niya ang dalunggan ug giayo siya.+ 52  Unya si Jesus miingon ngadto sa pangulong mga saserdote ug mga kapitan sa templo ug mga ansiyano nga nangadto tungod kaniya: “Nanganhi ba kamo uban ang mga espada ug mga puspos nga samag batok sa usa ka tulisan?+ 53  Samtang ako kauban ninyo sa templo+ adlaw-adlaw wala ninyo ibakyaw ang inyong mga kamot batok kanako.+ Apan kini mao ang inyong takna+ ug ang awtoridad+ sa kangitngit.”+ 54  Unya ilang gidakop siya ug gidala+ siya ug gihatod siya sa balay sa hataas nga saserdote;+ apan si Pedro nagsunod sa halayo.+ 55  Sa dihang naghaling sila ug kalayo sa taliwala sa sawang ug nagtapok sa paglingkod, si Pedro naglingkod kauban nila.+ 56  Apan may usa ka sulugoong babaye nga nakakita kaniya nga naglingkod duol sa mahayag nga kalayo ug mitutok kaniya ug miingon: “Kining tawhana usab kauban niya.”+ 57  Apan siya milimod+ niini, nga nag-ingon: “Babaye, wala ako makaila kaniya.”+ 58  Ug sa pagkataudtaod ang laing tawo nga nakakita kaniya miingon: “Ikaw usab usa kanila.” Apan si Pedro miingon: “Tawo, dili ako.”+ 59  Ug sa paglabay sa mga usa ka takna ang laing tawo kusganon nga miinsistir: “Tinong kining tawhana usab kauban niya; kay, sa pagkatinuod, siya usa ka Galileanhon!”+ 60  Apan si Pedro miingon: “Tawo, wala ako mahibalo sa imong gipanulti.” Ug dihadiha, samtang nagsulti pa siya, mituktugaok ang usa ka sunoy.+ 61  Ug ang Ginoo milingi ug mitan-aw kang Pedro, ug si Pedro nakahinumdom sa gisulti sa Ginoo sa dihang siya miingon kaniya: “Sa dili pa motuktugaok ang usa ka sunoy karong adlawa ilimod mo ako sa tulo ka higayon.”+ 62  Ug siya migawas ug mihilak sa hilabihan.+ 63  Karon ang mga tawo nga nagbantay kaniya nagbugalbugal+ kaniya, nga nagdapat+ kaniya;+ 64  ug human sa pagtabon kaniya sila nangutana ug nag-ingon: “Tagnaa. Kinsa bay naghampak kanimo?”+ 65  Ug nagsulti silag daghan pang ubang mga butang sa pagpasipala+ kaniya. 66  Ug sa pagkaadlaw na, ang katigoman sa mga ansiyano sa katawhan, ang pangulong mga saserdote ug mga eskriba, nagtigom,+ ug ilang gitaral siya ngadto sa ilang hawanang-tigomanan sa Sanhedrin, nga nag-ingon:+ 67  “Kon ikaw mao ang Kristo,+ sultihi kami.” Apan siya miingon kanila: “Bisan pa ug sultihan ko kamo, dili kamo motuo niini.+ 68  Dugang pa, kon mangutana ako kaninyo, dili gayod kamo motubag.+ 69  Apan, sukad karon ang Anak sa tawo+ magalingkod diha sa gamhanang tuong+ kamot sa Diyos.”+ 70  Niini silang tanan miingon: “Nan, ikaw ba ang Anak sa Diyos?” Siya miingon kanila: “Kamo mismo ang nagaingon+ nga ako mao.” 71  Sila miingon: “Nganong magkinahanglan pa kita ug dugang pamatuod?+ Kay kita na gayod ang nakadungog niini gikan sa iyang baba.”+

Mga Footnote