Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 21:1-38

21  Karon sa miyahat siya, nakita niya ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa mga panudlanag bahandi.+  Unya nakita niya ang usa ka kabos nga babayeng balo nga naghulog ug duha ka gagmayng sensilyo nga kubos kaayog bili,+  ug siya miingon: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, Kining babayeng balo, bisan kabos, naghulog ug labaw pa kay kanilang tanan.+  Kay silang tanan naghulog ug mga gasa gikan sa ilang mga sobra, apan kining bayhana gikan sa iyang kawalad-on naghulog sa tanan niyang panginabuhian.”+  Sa ulahi, samtang ang pipila nagsultihanay mahitungod sa templo, kon giunsa kini pagkadayandayan sa maanindot nga mga bato ug sa napahinungod nga mga butang,+  siya miingon: “Kon bahin niining mga butanga nga inyong nakita, moabot ang mga adlaw nga wala unyay bato nga magpabilin dinhi nga pinatong sa usa ka bato ug dili pagatumpagon.”+  Unya sila nangutana kaniya, nga nag-ingon: “Magtutudlo, kanus-a man gayod mahitabo kining mga butanga, ug unsa man unya ang ilhanan sa dihang kining mga butanga gitakdang mahitabo?”+  Siya miingon: “Pagbantay nga dili kamo mapahisalaag;+ kay daghan ang motungha pinasukad sa akong ngalan, nga magaingon, ‘Ako mao siya,’ ug, ‘Ang gitakdang panahon miabot na.’+ Ayaw pagsunod kanila.  Dugang pa, inigkadungog ninyo sa mga gubat ug mga kasamok, ayaw kamo kalisang.+ Kay kining mga butanga kinahanglang mahitabo una, apan ang kataposan dili pa mahitabo dihadiha.” 10  Unya siya nagkanayon kanila: “Ang nasod motindog batok sa nasod,+ ug ang gingharian batok sa gingharian;+ 11  ug aduna unyay dagkong mga linog, ug sa nagkalainlaing mga dapit mga kamatay ug mga kanihit sa pagkaon;+ ug aduna unyay makalilisang nga mga talan-awon ug dagkong mga ilhanan gikan sa langit.+ 12  “Apan sa dili pa kining tanang butanga pagadakpon kamo sa mga tawo ug pagalutoson+ kamo, nga igatugyan kamo ngadto sa mga sinagoga ug sa mga bilanggoan, ug pagataralon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga gobernador tungod sa akong ngalan.+ 13  Mosangpot kini alang kaninyo ingong usa ka pagpamatuod.+ 14  Busa pihoa ninyo diha sa inyong mga kasingkasing nga dili magbansay daan kon unsaon ninyo pagdepensa,+ 15  kay ako magahatag kaninyo ug baba ug kaalam, nga ang tanang magasupak kaninyo dili arang makasukol o makalalis.+ 16  Dugang pa, igatugyan kamo bisan sa inyong mga ginikanan+ ug mga igsoon ug mga paryente ug mga higala, ug ilang patyon ang pipila kaninyo;+ 17  ug kamo pagadumtan sa tanang katawhan tungod sa akong ngalan.+ 18  Apan walay usa ka buhok+ sa inyong mga ulo nga mahanaw sa bisan unsang paagi. 19  Pinaagi sa paglahutay sa inyong bahin mabatonan ninyo ang inyong mga kalag.+ 20  “Dugang pa, inigkakita ninyo nga malibotan+ ang Jerusalem sa nagkampong kasundalohan, nan hibaloi nga haduol na ang paglaglag kaniya.+ 21  Nan silang anaa sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran, ug kadtong anaa sa iyang taliwala pabiyaa, ug kadtong anaa sa mga dapit sa kabanikahan ayaw na pasudla kaniya;+ 22  tungod kay kini maoy mga adlaw sa pagpadapat sa hustisya, aron matuman ang tanang butang nga nahisulat.+ 23  Alaot ang mga babayeng mabdos ug ang mga nagapasuso nianang mga adlawa!+ Kay aduna unyay dakong kawalad-on diha sa yuta ug kapungot sa maong katawhan; 24  ug mangapukan sila pinaagi sa sulab sa espada ug pagadad-ong binihag ngadto sa tanang kanasoran;+ ug ang Jerusalem pagayatakan sa mga nasod, hangtod matuman ang tinudlong mga panahon+ sa mga nasod. 25  “Dugang pa, aduna unyay mga ilhanan sa adlaw+ ug sa bulan ug sa mga bituon, ug sa ibabaw sa yuta tumang kasakit sa kanasoran, nga wala mahibalo sa kalingkawasan tungod sa pagdinaguok sa dagat+ ug pagkabaloron niini,+ 26  samtang ang mga tawo panguyapan sa kahadlok+ ug sa pagpaabot sa mga butang nga mahitabo diha sa gipuy-ang yuta;+ kay ang mga gahom sa mga langit mangatay-og man.+ 27  Ug unya ilang makita ang Anak sa tawo+ nga moanhi diha sa panganod uban ang gahom ug dakong himaya.+ 28  Apan inigsugod pagkahitabo niining mga butanga, tindog nga tul-id ug ihangad ang inyong mga ulo, tungod kay ang inyong kaluwasan nagakaduol na.” 29  Niana misugilon siya ug usa ka sambingay kanila: “Matikdi ang kahoyng igos ug ang tanang ubang mga kahoy:+ 30  Sa dihang manalingsing na kini, pinaagi sa pagpaniid niini mahibalo kamo sa inyong kaugalingon nga karon ang ting-init haduol na.+ 31  Niining paagiha kamo usab, sa dihang makita ninyo nga nagakahitabo kining mga butanga, hibaloi nga ang gingharian sa Diyos haduol na.+ 32  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Kining kaliwatana dili gayod mahanaw hangtod nga mahitabo ang tanang butang.+ 33  Ang langit ug ang yuta mahanaw,+ apan ang akong mga pulong dili gayod mahanaw.+ 34  “Apan bantayi ang inyong kaugalingon nga ang inyong mga kasingkasing dili mabug-atan sa pagpalabig kaon ug sa pagpalabig+ inom ug sa mga kabalaka+ sa kinabuhi, ug sa kalit kanang adlawa dihadiha modangat kaninyo+ 35  ingon nga usa ka lit-ag.+ Kay moabot kini sa tanang nagapuyo ibabaw sa tibuok nawong sa yuta.+ 36  Nan, magpadayon sa pagtukaw,+ nga sa tanang panahon magapangamuyo+ aron molampos kamo sa pag-ikyas niining tanang butanga nga gitakdang mahitabo, ug sa pagbarog atubangan sa Anak sa tawo.”+ 37  Busa sa maadlaw siya magapanudlo diha sa templo,+ apan sa magabii siya moadto ug mopahulay sa bukid nga gitawag ug Bukid sa mga Olibo.+ 38  Ug ang tanang tawo+ mangadto kaniya sayo sa adlaw didto sa templo aron sa pagpatalinghog kaniya.

Mga Footnote