Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 20:1-47

20  Sa usa sa mga adlaw samtang siya nagtudlo sa mga tawo diha sa templo ug nagpahayag sa maayong balita, ang pangulong mga saserdote ug ang mga eskriba uban ang mga ansiyano miduol,+  ug sila namulong, nga miingon kaniya: “Sultihi kami pinaagi sa unsang awtoridad nga nagbuhat ka niining mga butanga, o kinsay naghatag kanimo niini nga awtoridad.”+  Sa pagtubag siya miingon kanila: “Mosukna usab ako kaninyo ug usa ka pangutana, ug tug-ani ninyo ako:+  Ang bawtismo ni Juan gikan ba sa langit o gikan sa mga tawo?”+  Unya sila naghimog mga panghinapos sa ilang kaugalingon, nga nag-ingon: “Kon moingon kita, ‘Gikan sa langit,’ moingon siya, ‘Nganong wala kamo motuo kaniya?’+  Apan kon moingon kita, ‘Gikan sa mga tawo,’ batoon kita sa tanan gayod nga mga tawo,+ kay nakombinsir man sila nga si Juan+ usa ka manalagna.”+  Busa sila mitubag nga wala sila mahibalo kon diin kini gikan.  Ug si Jesus miingon kanila: “Dili ko usab isulti kaninyo kon pinaagi sa unsang awtoridad nga ako nagbuhat niining mga butanga.”+  Unya misugod siya pagsugilon sa mga tawo niining sambingaya: “Dihay usa ka tawo nga nagtanom ug parasan+ ug nagpasaop niini sa mga magtitikad, ug milangyaw siya sa taastaas nga panahon.+ 10  Apan sa gitakdang panahon nagpadala siya ug usa ka ulipon+ ngadto sa mga magtitikad,+ aron sila makahatag kaniyag pipila sa bunga sa parasan.+ Apan, gipalakaw siya sa mga magtitikad nga walay dala,+ human siya bun-oga. 11  Apan iyang gisubli ug gipaadto kanila ang lain nga ulipon. Kana siya usab ilang gibun-og ug gipakaulawan ug gipalakaw nga walay dala.+ 12  Apan sa gihapon gipaadto na usab niya ang ikatulo;+ kini siya usab ilang gisamaran ug gilabog sa gawas. 13  Niini ang tag-iya sa parasan miingon, ‘Unsay akong buhaton? Ipadala ko ang akong hinigugmang anak nga lalaki.+ Lagmit tahoron nila siya.’ 14  Sa pagkakita sa mga magtitikad kaniya sila nangatarongan sa usag usa, nga nag-ingon, ‘Kini mao ang manununod; patyon nato siya, aron nga maato ang panulondon.’+ 15  Niana ilang gilabog siya sa gawas+ sa parasan ug gipatay+ siya. Busa, unsay buhaton sa tag-iya sa parasan kanila?+ 16  Siya moadto ug laglagon kini nga mga magtitikad ug ihatag ang parasan sa uban.”+ Sa pagkadungog niini sila miingon: “Dili gayod unta mahitabo kana!” 17  Apan siya mitan-aw kanila ug miingon: “Nan, unsay kahulogan niining nahisulat, ‘Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod,+ kini nahimong ang pangulong bato nga pamag-ang’?+ 18  Ang matag usa nga mahulog nianang batoha madugmok.+ Kon mahitungod ni bisan kinsa nga mahulogan niini,+ kini magpulpog kaniya.”+ 19  Ang mga eskriba ug ang pangulong mga saserdote karon nagtinguha sa pagdakop kaniya nianang taknaa mismo, apan nahadlok sila sa mga tawo; kay nasabtan nila nga gisugilon niya kini nga sambingay nga sila ang diha sa hunahuna.+ 20  Ug, human sa pagpaniid kaniyag maayo, nagpadala silag mga tawo nga sekretong gisuholan nga magpakaaron-ingnon nga sila matarong, aron sa pagbitik+ kaniya sa iyang mga sulti, aron itugyan siya sa kagamhanan ug sa awtoridad sa gobernador.+ 21  Ug ilang gipangutana siya, nga nag-ingon: “Magtutudlo, nahibalo kami nga ikaw nagasulti ug nagatudlo sa hustong paagi ug wala magpakitag pagkamapihigon, apan nagatudlo ka sa dalan sa Diyos subay sa kamatuoran:+ 22  Subay ba sa balaod nga kami mobayad ug buhis kang Cesar o dili?”+ 23  Apan siya nakapaniid sa ilang lipatlipat ug miingon kanila:+ 24  “Pakitai akog usa ka denario. Kansang dagway ug mga kinulit ang anaa niini?” Sila miingon: “Kang Cesar.”+ 25  Siya miingon kanila: “Nan, ibayad gayod ninyo kang Cesar ang mga butang ni Cesar,+ apan ang mga butang sa Diyos ngadto sa Diyos.”+ 26  Aw, wala sila makahimo sa pagbitik kaniya niining mga pulonga atubangan sa mga tawo, apan, sa kahibulong sa iyang tubag, sila walay gisulti.+ 27  Apan, ang pipila sa mga Saduseo, kadtong nag-ingon nga walay pagkabanhaw, miadto+ ug nangutana kaniya, 28  nga nag-ingon: “Magtutudlo, si Moises+ nagsulat kanamo, ‘Kon ang igsoong lalaki sa usa ka tawo mamatay nga adunay asawa, apan kini siya nagpabiling walay anak, ang iyang igsoong lalaki+ kinahanglang magkuha sa asawa ug magpatunghag liwat gikan kaniya alang sa iyang igsoong lalaki.’+ 29  Labot niana dihay pito ka magsoong lalaki; ug ang una nangasawa ug namatay nga walay anak.+ 30  Mao usab ang ikaduha, 31  ug ang ikatulo nangasawa kaniya. Maingon man usab ang pito: wala sila magbilin ug mga anak, apan nangamatay.+ 32  Sa kataposan, ang babaye namatay usab.+ 33  Nan, sa pagkabanhaw, kang kinsa kanila siya mahimong asawa? Kay ang pito nagkuha man kaniya ingon nga asawa.”+ 34  Si Jesus miingon kanila: “Ang mga anak niining sistemaha sa mga butang magminyo+ ug igahatag sa kaminyoon, 35  apan kadtong ginaisip nga takos+ makabaton nianang sistemaha sa mga butang+ ug sa pagkabanhaw gikan sa mga patay+ dili magminyo ni igahatag sa kaminyoon. 36  Sa pagkatinuod, sila dili na mamatay+ pa, kay sila mahisama sa mga manulonda, ug sila maoy mga anak sa Diyos pinaagi sa ilang pagkahimong mga anak sa pagkabanhaw.+ 37  Apan ang mga patay pagabangonon ingon usab sa gibutyag ni Moises diha sa asoy bahin sa tunokong tanom,+ sa dihang gitawag niya si Jehova nga ‘ang Diyos ni Abraham ug ang Diyos ni Isaac ug ang Diyos ni Jacob.’+ 38  Siya maoy Diyos, dili sa mga patay, kondili sa mga buhi, kay alang kaniya silang tanan buhi.”+ 39  Sa pagtubag ang pipila sa mga eskriba miingon: “Magtutudlo, maayo ang imong pagkasulti.” 40  Kay wala na silay kaisog nga mosukna kaniya ug usa ka pangutana. 41  Sa baylo siya miingon kanila: “Ngano man nga sila nag-ingon nga ang Kristo maoy anak ni David?+ 42  Kay si David miingon diha sa basahon sa mga Salmo, ‘Si Jehova miingon sa akong Ginoo: “Lingkod sa akong tuong kamot 43  hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil.”’+ 44  Tungod niana, si David nagtawag kaniya nga ‘Ginoo’; busa unsaon man niya pagkahimong iyang anak?” 45  Unya, samtang ang tanang tawo nagpatalinghog, siya miingon ngadto sa mga tinun-an:+ 46  “Pagbantay sa mga eskriba nga nagtinguha sa paglakawlakaw nga may hatag-as nga mga besti ug buot sa mga timbaya diha sa mga tiyanggihan ug sa unahang mga lingkoranan diha sa mga sinagoga ug sa labing dungganong mga dapit panahon sa mga panihapon,+ 47  ug kinsa nagapanukob sa mga balay sa mga babayeng balo+ ug sa pagpakaaron-ingnon nagahimog tag-as nga mga pag-ampo. Kini sila makadawat ug mas mabug-at nga paghukom.”+

Mga Footnote