Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 2:1-52

2  Karon niadtong mga adlawa ang usa ka mando+ gipagula gikan ni Cesar Agusto nga magparehistro ang tanan sa gipuy-ang yuta;  (kining una nga pagrehistro nahitabo sa dihang si Quirinio mao ang gobernador sa Sirya;)  ug ang tanang tawo mipanaw aron magparehistro,+ ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong siyudad.  Tuod man, mitungas usab si Jose gikan sa Galilea, sa siyudad sa Nasaret, ngadto sa Judea, sa siyudad ni David, nga ginganlag Betlehem,+ tungod sa iyang pagkasakop sa balay ug banay ni David,+  aron magparehistro uban ni Maria,+ kinsa gihatag kaniya diha sa kaminyoon ingon sa gisaad,+ nga sa maong panahon talianak na.+  Samtang didto sila, ang mga adlaw nabug-os na aron siya manganak.  Ug nanganak siya sa iyang anak nga lalaki, ang panganay,+ ug iyang giputos siya ug mga bakbak ug gipahigda siya sa pasungan,+ tungod kay wala nay dapit alang kanila sa lawak nga abotanan.  May mga magbalantay usab niadtong dapita nga nagpuyo sa gawas ug nagpadayon sa pagbantay sa ilang mga panon sa kahayopan sa kagabhion.  Ug sa kalit ang manulonda ni Jehova+ mitindog sa duol nila, ug ang himaya ni Jehova+ midan-ag sa ilang palibot, ug sila nahadlok kaayo. 10  Apan ang manulonda miingon kanila: “Ayaw kahadlok, kay, tan-awa! ako nagapahayag kaninyo ug maayong balita sa dakong kalipay nga mabatonan sa tanang tawo,+ 11  tungod kay natawo kaninyo karong adlawa ang usa ka Manluluwas,+ nga mao ang Kristo nga Ginoo,+ sa siyudad ni David.+ 12  Ug kini maoy usa ka ilhanan alang kaninyo: makaplagan ninyo ang usa ka masuso nga giputos sa mga bakbak ug nagahigda sa usa ka pasungan.” 13  Ug sa kalit diha uban sa manulonda ang usa ka dakong pundok sa langitnong panon,+ nga nagdayeg sa Diyos+ ug nag-ingon: 14  “Himaya sa Diyos sa kahitas-an,+ ug sa yuta pakigdait+ taliwala sa mga tawo nga iyang gikahimut-an.”+ 15  Busa sa pagpamahawa na sa mga manulonda gikan kanila paingon sa langit, ang mga magbalantay sa karnero miingon sa usag usa: “Mangadto gayod kita sa Betlehem mismo ug tan-awon kining butanga nga nahitabo, nga gipahibalo ni Jehova+ kanato.” 16  Ug sila nagdali sa pag-adto ug nakaplagan si Maria maingon man si Jose, ug ang masuso nga naghigda sa pasungan. 17  Sa nakita nila kini, gipahibalo nila ang mga pulong nga gisulti kanila mahitungod niining bataa. 18  Ug ang tanan nga nakadungog nahibulong mahitungod sa mga butang nga gisaysay kanila sa mga magbalantay sa karnero, 19  apan si Maria nagtipig niining tanan nga mga pulong, nga naghimog mga panghinapos diha sa iyang kasingkasing.+ 20  Unya ang mga magbalantay sa karnero namauli, nga naghimaya ug nagdayeg sa Diyos tungod sa tanang butang nga ilang nadungog ug nakita, sumala sa gisugilon kanila. 21  Karon sa dihang natapos na ang walo ka adlaw+ aron sa pagtuli+ kaniya, siya ginganlan usab nga Jesus,+ ang ngalan nga gihatag sa manulonda sa wala pa siya ipanamkon diha sa tagoangkan.+ 22  Labot pa, sa dihang nabug-os na ang mga adlaw alang sa pagputli+ kanila sumala sa balaod ni Moises, gidala nila siya sa Jerusalem aron ipresentar siya kang Jehova, 23  ingon sa nahisulat sa balaod ni Jehova: “Ang matag lalaki nga nagabukas sa tagoangkan pagatawgong balaan alang kang Jehova,”+ 24  ug sa paghalad sumala sa giingon sa balaod ni Jehova: “Usa ka paris nga tukmo o duha ka piso nga salampati.”+ 25  Ug, tan-awa! dihay usa ka tawo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon, ug kining tawhana matarong ug masimbahon, nga nagahulat sa kahupayan sa Israel,+ ug ang balaang espiritu diha kaniya. 26  Dugang pa, gipadayag sa Diyos kaniya pinaagi sa balaang espiritu nga siya dili makakita sa kamatayon sa dili pa niya makita ang Kristo+ ni Jehova. 27  Ilalom sa gahom sa espiritu+ siya karon misulod sa templo; ug sa gidala sa mga ginikanan ang batang si Jesus aron himoon niini ang sumala sa naandang pagtuman sa balaod,+ 28  iyang gikugos kini sa iyang mga bukton ug gidayeg ang Diyos ug miingon: 29  “Karon, Soberanong Ginoo, ginapalakaw mo nga gawasnon ang imong ulipon diha sa kalinaw+ sumala sa imong pahayag; 30  tungod kay nakita na sa akong mga mata ang imong paagi sa pagluwas+ 31  nga imong giandam sa atubangan sa tanang katawhan,+ 32  usa ka kahayag+ sa pagkuha sa tabil+ gikan sa kanasoran+ ug usa ka himaya sa imong katawhan nga Israel.” 33  Ug ang amahan ug inahan niini natingala sa mga butang nga gisulti bahin niini. 34  Dugang pa, gipanalanginan sila ni Simeon, apan miingon kang Maria nga inahan niini: “Tan-awa! Kini siya gibutang alang sa pagkapukan+ ug sa pagbangon pag-usab sa daghan sa Israel+ ug ingon nga usa ka ilhanan nga pagasupakon+ 35  (oo, ang imo mismong kalag pagalapsan sa usa ka taas nga espada),+ aron mabutyag ang mga pangatarongan sa daghang kasingkasing.”+ 36  Karon dihay usa ka manalagna nga si Ana, anak nga babaye ni Fanuel, sa tribo ni Aser (kining babayhana taas na ug panuigon, ug nagpuyo uban sa iyang bana sulod sa pito ka tuig sukad sa iyang pagkaulay, 37  ug siya karon balo+ nga kawaloag-upat ka tuig ang panuigon), nga wala gayod mopalta sa templo, nga nagahatag ug sagradong pag-alagad adlaw ug gabii+ uban ang mga pagpuasa ug mga pangamuyo. 38  Ug nianang taknaa mismo siya miduol ug nagpasalamat sa Diyos ug nagsulti bahin sa bata ngadto kanilang tanan nga nagahulat sa kaluwasan sa Jerusalem.+ 39  Busa sa dihang natuman nila ang tanang butang sumala sa balaod+ ni Jehova, sila mipauli sa Galilea ngadto sa ilang kaugalingong siyudad sa Nasaret.+ 40  Ug ang bata nagpadayon sa pagtubo ug nagkakusgan,+ nga napuno sa kaalam, ug ang pabor sa Diyos+ nagpadayon diha kaniya. 41  Karon maoy batasan sa iyang mga ginikanan ang pag-adto tuigtuig sa Jerusalem+ alang sa pista sa paskuwa. 42  Ug sa dihang siya nagpanuigon na ug napulog-duha ka tuig, sila mitungas sumala sa kostumbre+ sa pista 43  ug gitapos ang mga adlaw. Apan sa dihang namauli na sila, ang batang si Jesus nagpabilin sa Jerusalem, ug kini wala himatikdi sa iyang mga ginikanan. 44  Kay nagdahom nga siya kuyog sa nagapanaw nga panon, sila nakabaktas na ug usa ka adlaw+ ug unya misugod sa pagpangita kaniya taliwala sa mga paryente ug mga kaila. 45  Apan, kay siya wala hikaplagi, mibalik sila sa Jerusalem, nga nangita pag-ayo kaniya. 46  Buweno, human sa tulo ka adlaw nakaplagan nila siya sa templo,+ nga naglingkod taliwala sa mga magtutudlo ug nagpatalinghog kanila ug nangutana kanila. 47  Apan kadtong tanan nga nagpatalinghog kaniya nahibulong kanunay sa iyang pagsabot ug sa iyang mga tubag.+ 48  Karon sa dihang nakita nila siya nahingangha sila, ug ang iyang inahan miingon kaniya: “Anak, nganong gibuhatan mo man kami sa ingon? Ania, ang imong amahan ug ako nabalisa sa pagpangita kanimo.” 49  Apan siya miingon kanila: “Nganong gipangita pa man ninyo ako? Wala ba kamo mahibalo nga ako kinahanglang ania sa balay sa akong Amahan?”+ 50  Hinunoa, wala sila makasabot sa mga pulong nga iyang gisulti kanila.+ 51  Ug siya milugsong uban kanila ug nahiabot sa Nasaret, ug siya nagpadayon sa pagpasakop+ kanila. Labot pa, maampingong gitipigan sa iyang inahan kining tanan nga mga pulong sulod sa iyang kasingkasing.+ 52  Ug si Jesus nagpadayon sa pag-uswag sa kaalam+ ug sa lawasnong pagtubo ug sa pabor sa Diyos ug sa mga tawo.+

Mga Footnote