Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Lucas 19:1-48

19  Ug siya misulod ug milatas sa Jerico.+  Karon dihay usa ka tawo nga ginganlag Zaqueo; ug siya usa ka pangulong maniningil ug buhis, ug siya dato.  Buweno, nagtinguha siya nga makakita+ kon kinsa kini si Jesus, apan dili siya makahimo tungod sa panon sa katawhan, kay siya gamay man.  Busa siya midagan sa unahan ug mikatkat sa usa ka kahoyng sikomoro aron makakita kaniya, tungod kay siya moagiay na nianang dalana.  Karon sa pag-abot ni Jesus sa maong dapit, siya miyahat ug miingon kaniya: “Zaqueo, pagdali ug kanaog, kay moestar ako sa imong balay karong adlawa.”  Niana siya nagdali ug nanaog ug uban ang pagmaya iyang gidawat siya ingon nga dinapit.  Apan sa ilang nakita kini, sila nagbagutbot,+ nga nag-ingon: “Misulod siya sa pag-estar uban sa usa ka tawo nga makasasala.”  Apan si Zaqueo mitindog ug miingon sa Ginoo: “Tan-awa! Ang katunga sa akong mga kabtangan, Ginoo, ipanghatag ko sa mga kabos, ug pasig-ulian ko ug upat ka pilo+ ang bisan unsa nga gipangilkil ko kang bisan kinsa pinaagig bakak nga sumbong.”+  Niana si Jesus miingon kaniya: “Niining adlawa ang kaluwasan miabot niining balaya, tungod kay siya usab anak man ni Abraham.+ 10  Kay ang Anak sa tawo mianhi aron sa pagpangita ug sa pagluwas sa nawala.”+ 11  Samtang namati sila niining mga butanga siya sa dugang pa misugid ug usa ka sambingay, tungod kay duol na siya sa Jerusalem ug naghunahuna sila nga ang gingharian sa Diyos igapadayag dihadiha.+ 12  Busa siya miingon: “May usa ka tawo nga hamili ug kagikan nga mipanaw ngadto sa usa ka layong yuta aron makahupot ug harianong gahom alang sa iyang kaugalingon ug mopauli.+ 13  Nga gitawag ang iyang napulo ka ulipon iyang gihatagan sila ug napulo ka mina ug gisultihan sila, ‘Magpatigayon kamo hangtod sa akong pagpauli.’+ 14  Apan ang iyang mga tagilungsod nagdumot+ kaniya ug gipasundan siyag usa ka pundok sa mga embahador, aron sa pag-ingon, ‘Dili namo buot nga kining tawhana mahimong hari namo.’+ 15  “Sa kataposan sa iya nang pagbalik human makabaton sa harianong gahom, nagsugo siya nga ipatawag kining mga ulipon nga gihatagan niya sa salaping plata, aron sa pagtino kon pilay ilang naganansiya sa pagpatigayon.+ 16  Unya ang una miatubang, nga nag-ingon, ‘Ginoo, ang imong mina nakaganansiya ug napulo ka mina.’+ 17  Busa siya miingon kaniya, ‘Maayong pagkabuhat, maayong ulipon! Tungod kay sa gamay kaayo nga butang ikaw nahimong kasaligan, paghupot ug awtoridad ibabaw sa napulo ka siyudad.’+ 18  Karon ang ikaduha miabot, nga nag-ingon, ‘Ang imong mina, Ginoo, mikita ug lima ka mina.’+ 19  Siya miingon usab kaniya, ‘Ikaw, usab, magdumala ka sa lima ka siyudad.’+ 20  Apan ang lain pa miabot, nga nag-ingon, ‘Ginoo, ania ra ang imong mina, nga akong gitipigan sa usa ka panapton. 21  Sa tinuod, nahadlok ako kanimo, tungod kay ikaw mapig-oton nga tawo; magakuha ka sa dili nimo binutang ug mag-ani ka sa dili nimo pinugas.’+ 22  Siya miingon kaniya, ‘Gikan sa imong baba+ pagahukman ko ikaw, daotan nga ulipon. Nasayod ka man, dili ba, nga ako mapig-oton nga tawo, nga magakuha sa dili nako binutang ug magaani sa dili nako pinugas?+ 23  Busa nganong wala man nimo ibutang sa bangko ang akong salaping plata? Unya sa akong pag-abot makuha ko kini nga may tubo.’+ 24  “Niana siya miingon niadtong nagtindog sa duol, ‘Kuhaa ang mina gikan kaniya ug ihatag kini kaniya nga may napulo ka mina.’+ 25  Apan sila miingon kaniya, ‘Ginoo, siya aduna nay napulo ka mina!’— 26  ‘Ako magaingon kaninyo, Siya nga adunay iya, pagahatagan ug dugang pa; apan siya nga walay iya, bisan ang anaa kaniya pagakuhaon.+ 27  Dugang pa, kining akong mga kaaway nga dili buot nga ako mahimong hari kanila dad-a ninyo dinhi ug patya sila sa akong atubangan.’”+ 28  Busa, human siya makasulti niining mga butanga, siya mipadayon paglakaw nga nag-una, nga mitungas sa Jerusalem.+ 29  Ug sa dihang duol na siya sa Betfage ug Betania sa bukid nga gitawag nga Bukid sa mga Olibo,+ iyang gipadala ang duha sa mga tinun-an,+ 30  nga nag-ingon: “Lakaw ngadto sa balangay nga malantaw ra ninyo, ug diha niana sa pagkasulod na ninyo makakaplag kamo ug usa ka nating asno nga gihikot, nga wala pa masakyi sa usa ka tawo. Badbari kini ug dad-a kini.+ 31  Apan kon may bisan kinsa nga mangutana kaninyo, ‘Nganong gibadbaran ninyo kana?’ ingon niini ang inyong isulti, ‘Gikinahanglan kini sa Ginoo.’”+ 32  Busa kadtong gisugo nangadto ug nakakaplag niini sumala sa iyang gisulti kanila.+ 33  Apan samtang nagbadbad sila sa nating asno ang mga tag-iya niini miingon kanila: “Nganong gibadbaran man ninyo ang nating asno?”+ 34  Sila miingon: “Gikinahanglan kini sa Ginoo.”+ 35  Ug gidala nila kini kang Jesus, ug giitsa nila ang ilang panggawas nga mga besti ibabaw sa nating asno ug gipasakay si Jesus niini.+ 36  Samtang siya nagpadayon+ sa unahan ilang gibuklad ang ilang panggawas nga mga besti diha sa dalan.+ 37  Sa nagkaduol na siya sa dalan palugsong sa Bukid sa mga Olibo ang tibuok panon sa mga tinun-an misugod sa pagmaya ug sa pagdayeg sa Diyos uban sa makusog nga tingog mahitungod sa tanang gamhanang mga buhat nga ilang nakita,+ 38  nga nag-ingon: “Bulahan ang Usa nga nagaanhi ingon nga Hari sa ngalan ni Jehova!+ Kalinaw sa langit, ug himaya sa kinatas-ang mga dapit!”+ 39  Apan, pipila sa mga Pariseo gikan sa panon sa katawhan miingon kaniya: “Magtutudlo, badlonga ang imong mga tinun-an.”+ 40  Apan sa pagtubag siya miingon: “Sultihan ko kamo, Kon kini sila magpabiling hilom, ang mga bato+ maoy maninggit.” 41  Ug sa nahiabot siya sa duol, iyang gitan-aw ang siyudad ug gihilakan kini,+ 42  nga nag-ingon: “Kon ikaw, ikaw gayod, nakaila+ pa niining adlawa sa mga butang nga may kalabotan sa kalinaw—apan karon natago kini gikan sa imong mga mata.+ 43  Tungod kay modangat kanimo ang mga adlaw sa dihang ang imong mga kaaway magatukod libot kanimo ug usa ka salipdanan+ sa talinis nga mga estaka+ ug ikaw pagalikosan+ ug ikaw pagasakiton+ gikan sa tanang direksiyon, 44  ug ikaw ug ang imong mga anak nga anaa sa sulod nimo ipusdak nila sa yuta,+ ug dili ka nila binlan ug bato nga napatong sa bato,+ tungod kay wala ka makaila sa panahon sa pagsusi kanimo.”+ 45  Ug siya misulod sa templo ug nag-abog sa mga namaligya,+ 46  nga nag-ingon kanila: “Nahisulat kini, ‘Ug ang akong balay mahimong balay nga ampoanan,’+ apan kamo naghimo niini nga usa ka langob sa mga tulisan.”+ 47  Dugang pa, siya nagpadayon sa pagpanudlo adlaw-adlaw diha sa templo. Apan ang pangulong mga saserdote ug ang mga eskriba ug ang mga kadagkoan sa katawhan nagtinguha sa pagpatay kaniya;+ 48  apan wala sila makakaplag sa epektibong paagi nga mahimo nila, kay ang tanan gayod nga katawhan wala man mobulag kaniya aron sa pagpatalinghog kaniya.+

Mga Footnote